Nr. 112 (13342)

2019-10-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 112 (13342) skaitykite:

  • Svar­biau­sios pa­sau­ly­je pro­fe­si­jos at­sto­vai Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jų die­ną pa­si­ti­ko Aly­taus mies­to te­at­re
  • Po­li­ci­jos – An­ge­lų sar­gų – die­na pa­mi­nė­ta šven­tiš­kai ir su staig­me­no­mis
  • Tai ži­no­ti­na dir­ban­tie­siems
  • Ne­mu­ne ras­tas vy­riš­kio kū­nas
  • Pro­tin­gų yra, iš­min­tin­gų, įžval­gių ir so­cia­liai at­sa­kin­gų – ma­žai
  • Apie pasaulį, sustiprintą moterų
  • Pirmieji Luko grybai
  • „Nykš­tu­kai” kal­bi­no ru­de­nė­lį
  • Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­ja – ver­sliau­sia mo­kyk­la Lie­tu­vo­je
Taip pa­reiš­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dėl Na­cio­na­li­nei že­mės...
Taip va­kar nu­spren­dė po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Rug­pjū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je šioms mies­to ben­druo­me­nės ini­cia­ty­voms...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.