Nr. 112 (13342)

2019-10-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 112 (13342) skaitykite:

  • Svar­biau­sios pa­sau­ly­je pro­fe­si­jos at­sto­vai Tarp­tau­ti­nę mo­ky­to­jų die­ną pa­si­ti­ko Aly­taus mies­to te­at­re
  • Po­li­ci­jos – An­ge­lų sar­gų – die­na pa­mi­nė­ta šven­tiš­kai ir su staig­me­no­mis
  • Tai ži­no­ti­na dir­ban­tie­siems
  • Ne­mu­ne ras­tas vy­riš­kio kū­nas
  • Pro­tin­gų yra, iš­min­tin­gų, įžval­gių ir so­cia­liai at­sa­kin­gų – ma­žai
  • Apie pasaulį, sustiprintą moterų
  • Pirmieji Luko grybai
  • „Nykš­tu­kai” kal­bi­no ru­de­nė­lį
  • Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­ja – ver­sliau­sia mo­kyk­la Lie­tu­vo­je
Taip pa­reiš­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys šį ket­vir­ta­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dėl Na­cio­na­li­nei že­mės...
Taip va­kar nu­spren­dė po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Rug­pjū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je šioms mies­to ben­druo­me­nės ini­cia­ty­voms...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.