Ko­kie po­ky­čiai lau­kia „Snai­gės” dar­bą pra­dė­jus nau­jam va­do­vui?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2019 Rugsėjis 26
Min­dau­gas So­lo­gu­bas
Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos ben­dro­vei „Snai­gė“ pra­dė­jo va­do­vau­ti iki šiol čia fi­nan­sų di­rek­to­riu­mi dir­bęs Min­dau­gas So­lo­gu­bas.
Šį pir­ma­die­nį Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos ben­dro­vei „Snai­gė“ pra­dė­jo va­do­vau­ti iki šiol čia fi­nan­sų di­rek­to­riu­mi dir­bęs Min­dau­gas So­lo­gu­bas. Jis pa­kei­tė be­veik dvy­li­ka me­tų „Snai­gės“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi bu­vu­sį Ge­di­mi­ną Čei­ką. Pas­ta­ro­jo ap­si­spren­di­mą pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų pa­tvir­ti­no ben­dro­vės val­dy­ba, nau­ją ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių taip pat pa­sky­rė val­dy­ba. M.So­lo­gu­bui teks vyk­dy­ti ir tam tik­rus po­ky­čius bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos ben­dro­vė­je.

Bus stip­ri­na­mas Par­da­vi­mų sky­rius

M.So­lo­gu­bas „Snai­gės“ fi­nan­sų di­rek­to­riu­mi dir­bo nuo 2014-ųjų. Kaip sa­kė ben­dro­vės Rin­ko­da­ros di­rek­to­rė Rū­ta Pet­raus­kai­tė, jis įmo­nę pui­kiai pa­žįs­ta, yra ži­no­mas ir tie­kė­jams, ir klien­tams, ak­ty­viai da­ly­va­vo spren­džiant ben­dro­vės stra­te­gi­nius klau­si­mus bei pri­imant at­sa­kin­gus spren­di­mus.

M.So­lo­gu­bas prieš dar­bą „Snai­gė­je“ va­do­va­vo mais­to pro­duk­tų ga­my­ba už­si­i­man­čiai Uk­rai­nos ben­dro­vei „Lig­ris“.

„Man iš­kel­tas pa­grin­di­nis tiks­las – tęs­ti pra­dė­tus dar­bus. Teik­ti aukš­tos ko­ky­bės bui­ti­nius šal­dy­tu­vus, šal­dik­lius, ko­mer­ci­nę įran­gą Eu­ro­pos, Azi­jos ir net kai ku­rioms Af­ri­kos ša­lims. Ta­čiau nu­ma­to­ma ir kai ku­rių struk­tū­ri­nių po­ky­čių, už­tik­ri­nan­čių dar efek­ty­ves­nę ben­dro­vės veik­lą. Bus stip­ri­na­mas Par­da­vi­mų sky­rius. Tai ne­iš­ven­gia­ma di­dė­jant pro­duk­tų port­fe­liui ir ple­čian­tis par­da­vi­mų ge­og­ra­fi­jai“, – tvir­ti­no 39-erių šį pir­ma­die­nį „Snai­gei“ pra­dė­jęs va­do­vau­ti kau­nie­tis M.So­lo­gu­bas.

Iki šiol Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos ben­dro­vei be­veik dvy­li­ka me­tų va­do­va­vo vil­nie­tis G.Čei­ka.

R.Pet­raus­kai­tės tvir­ti­ni­mu, jis iš šių pa­rei­gų pa­si­trau­kė sa­vo no­ru. Va­do­vau­jant G.Čei­kai, „Snai­gė“ ne kar­tą įver­tin­ta kaip ino­va­ty­viau­sia Lie­tu­vos įmo­nė, di­džiau­sia eks­por­tuo­to­ja, ne kar­tą ap­do­va­no­ta Lie­tu­vos me­tų ga­mi­nio auk­so me­da­liais.

Ko­dėl ben­dro­vė­je ma­žė­ja dar­buo­to­jų?

Pas­ta­ruo­ju me­tu „Snai­gė­je“ dir­ba 546 žmo­nės. Nuo bir­že­lio vi­du­rio iki rug­sė­jo pa­bai­gos įmo­nę pa­li­ko 46 dar­buo­to­jai.

Kaip sa­kė įmo­nės prof­są­jun­gos pir­mi­nin­kas Hen­ri­kas Ši­vo­kas, pra­ėju­sį mė­ne­sį Už­im­tu­mo tar­ny­bai pra­neš­ta, kad iki me­tų pa­bai­gos bus at­leis­ta 70 dar­buo­to­jų pa­gal eta­tų ma­ži­ni­mą, tai dar­buo­to­jai iš ad­mi­nist­ra­ci­jos, pa­grin­di­nių ir pa­gal­bi­nių ce­chų. Prof­są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­ste­bė­ji­mu, tai da­ro­ma sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti ga­my­bą ir val­dy­mą, nes ma­žė­ja ga­my­bos ap­im­tis.

Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį „Snai­gė“, ne­au­di­tuo­tais kon­so­li­duo­tais duo­me­ni­mis, pa­sie­kė 0,6 mln. eu­rų pel­no prieš pa­lū­ka­nas, mo­kes­čius, nu­si­dė­vė­ji­mą bei amor­ti­za­ci­ją (EBIT­DA). Per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu kon­so­li­duo­ta ir au­di­tuo­ta EBIT­DA bu­vo 0,1 mln. eu­rų nuos­to­lio.

Ben­dro­vės kon­so­li­duo­ta ne­au­di­tuo­ta šie­me­čio pir­mo­jo pus­me­čio apy­var­ta bu­vo 6 proc. ma­žes­nė nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai. Vie­na iš svar­biau­sių par­da­vi­mo su­ma­žė­ji­mo prie­žas­čių – stam­baus Pran­cū­zi­jos klien­to fi­nan­si­niai sun­ku­mai.

„Snai­gė“ pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį sa­vo pro­duk­ci­ją eks­por­ta­vo į 35 Eu­ro­pos, Azi­jos ir Af­ri­kos ša­lis. Eks­por­tas su­da­rė 92 proc. ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos. Dau­giau­sia eks­por­tuo­ta į Uk­rai­ną – 23 proc., Vo­kie­ti­ją – 15 proc., Pran­cū­zi­ją – 10 proc., Če­ki­ją – 7 proc., Nor­ve­gi­ją – 5 proc.

Ben­dro­vės kon­tro­li­nį ak­ci­jų pa­ke­tą nuo 2017-ųjų ru­dens val­do Kip­re re­gist­ruo­ta kom­pa­ni­ja „Se­ke­no­ra hol­dings li­mi­ted“.

Prieš tai kon­tro­li­nį „Snai­gės“ ak­ci­jų pa­ke­tą tu­rė­jo Ru­si­jos ko­mer­ci­nių šal­dy­tu­vų ga­min­to­ja „Po­lair“, ne­tie­sio­giai veik­da­ma per Vil­niu­je re­gist­ruo­tą ben­dro­vę „Vai­da­na“.

Šiuo me­tu Aly­taus bui­ti­nių šal­dy­tu­vų ga­my­bos įmo­nė su „Po­lair“ pa­lai­ko pre­ky­bi­nius san­ty­kius.

  Komentaras

  Net matosi...SNAIGE" I auta eina...kazi kam da tas Sivokas? Administracijos dykaduonius ismeskit,bo tusosi ir vaidina dirbancius...kaip paketuriene....kur veda draugu ir artimuju ratas?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.