Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui to­liau va­do­vaus Kęs­tu­tis Ąžuo­las (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kęs­tu­tis Ąžuo­las.
Zitos Stankevičienės nuotr.
Ne­se­niai vy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me nau­jai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Kęs­tu­tis Ąžuo­las.

Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­rius tu­ri be­veik 60 bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių na­rių.

Ne­se­niai vy­ku­sia­me sky­riaus ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me pir­mi­nin­ku nau­jai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai iš­rink­tas K.Ąžuo­las. Jis iki šiol sky­riui va­do­va­vo vie­ną dve­jų me­tų ka­den­ci­ją. Sky­riaus pir­mi­nin­ko ka­den­ci­jos dve­jų me­tų lai­ko­tar­pis nu­ma­ty­tas par­ti­jos sta­tu­te, o ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas.

Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais ta­po ver­sli­nin­kas Rim­vy­das Čap­li­kas, so­cia­li­nė­je sri­ty­je dir­ban­ti Rū­ta Žva­liaus­kai­tė ir ap­skai­ti­nin­kė Eg­lė Rač­kaus­kie­nė.

„Da­bar mū­sų pa­grin­di­nis dar­bas – pa­si­reng­ti sa­vi­val­dos rin­ki­mams, iki ku­rių li­ko ne­pil­ni dve­ji me­tai“, – sa­kė K.Ąžuo­las, tu­rin­tis aukš­tą­jį in­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą ir dir­ban­tis vie­nu iš Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju.

Dar­bo par­ti­jai pra­ėję rin­ki­mai į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą bu­vo ne­sėk­min­gi, – jos at­sto­vai ne­iš­ko­vo­jo nė vie­no man­da­to.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kokia nauda 49 tūkstančių alytiškių labui tokios kokybės aktyvistai? Kur kas bebūt valdžioje, tesiasi miesto nykimas. Ir dabar pustuščias pramonės parkas kur kitur nuo rimto užsienio investuotojo pertekliaus dūzgia. Aerodromo 100 ha ne šiaip, nei taip. Įklampinta teisme ir praleidžiamas brangus laikas efektyviai panaudot? Nereaguojant į gyventojų skaičiaus mažėjimą, savivaldybėj nesimato pertvarkų, kaip ir švietimo pertvarkų. Kur kitur padarę ir pamiršę. Per savivaldybės sistemą prikurta perteklinių postų kaip ir šio, išlaukt iki kitų rinkimų ir politiką imituot. Kur kaip partija per kadenciją nesimato nei vieno rimto politinio judesio, tik kaip iš pogrindžio pasiskelbė reklamuodamiesi.

  Komentaras

  Ką iš vis jie daro? Susodinti per savivaldybės institucijas imituot politikai. Jokio rimtesnio judesio kaip partija. Tik rikiuojas valdžiai perimt, išlaikyt.. Aktyvistų lygis. Buvo valdžioj, nieko gero. Apart patiems išgyvent.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.