Ta­ry­ba ne­pa­tvir­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio ata­skai­tos

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (32)
2020 Gegužė 7
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pra­dė­jo dirb­ti 2019 me­tų ge­gu­žės 23 die­ną. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pa­vir­ti­no jo ata­skai­tos už pra­ėju­sius me­tus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pra­dė­jo dirb­ti 2019 me­tų ge­gu­žės 23 die­ną. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pa­vir­ti­no jo ata­skai­tos už pra­ėju­sius me­tus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me po­sė­dy­je ta­ry­ba ne­pri­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos 2019 me­tų veik­los ata­skai­tai. Bal­sa­vi­me da­ly­va­vo 21 ta­ry­bos na­rys, už bal­sa­vo 10, prieš ar­ba su­si­lai­kė – 11. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas nie­kaip ne­reg­la­men­tuo­ja šios si­tu­a­ci­jos, kai yra ne­pa­tvir­ti­na­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ata­skai­ta.

R.Juo­nys pa­aiš­ki­no tau­pan­tis ko­le­gų lai­ką ir ata­skai­tos žo­džiu ne­pri­sta­ti­nė­jo, ta­čiau su­lau­kė daug klau­si­mų. Juos ak­ty­viai už­da­vė ir jo pirm­ta­kas, šios ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Jast­rems­kas. Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis jam pri­mi­nė, kad treč­da­lis ata­skai­tos – pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­vų.

„Šios pa­rei­gos man as­me­niš­kai bu­vo iš­ban­dy­mas – va­do­vau­ti to­kiam di­de­liam ko­lek­ty­vui, spręs­ti ūki­nius mies­to klau­si­mus. Ne vis­ką pa­vyks­ta įgy­ven­din­ti taip, kaip no­ri­si, tam yra sub­jek­ty­vių ir ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, džiau­giuo­si dar­buo­to­jų en­tu­ziaz­mu. Iš­šū­kių bu­vo ir yra daug, ne­pra­ran­du op­ti­miz­mo, ti­kiuo­si pa­tei­sin­ti lū­kes­čius ir do­rai dirb­ti mies­tui“, – kal­bė­jo R.Juo­nys.

Pa­klaus­tas, ko­dėl su­ma­žė­jo vie­nas iš ro­dik­lių – ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mas spren­džiant iš­ki­lu­sias pro­ble­mas ir pri­imant spren­di­mus, R.Juo­nys pa­brė­žė pa­kei­tęs va­do­va­vi­mo sti­lių, ly­gi­nant su prieš tai bu­vu­sio va­do­vo: „At­ei­tis pa­ro­dys, ko­kie bus re­zul­ta­tai, ta­čiau mik­ro­kli­ma­tas ko­lek­ty­ve tik­rai ge­ras, žmo­nės ne­jau­čia įtam­pos. Pa­si­ti­kiu ko­le­go­mis ir sten­giuo­si jiems su­teik­ti dar­bų lais­vę, ta­čiau kon­tro­lė, ži­no­ma, yra.“

Ta­ry­bos na­riai taip pat klau­sė, ko­dėl iki šiol per me­tus nė­ra pa­teik­ta nau­ja ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra ir ka­da tai bus pa­da­ry­ta. „At­ėjau dirb­ti su sa­vo vi­zi­ja, kaip rei­kė­tų keis­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą, ta­čiau ki­lo la­bai karš­ti gin­čai. Ne­ma­nau, kad šian­dien, esant eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, bū­tų lai­kas kaž­ką keis­ti, prie ši­to klau­si­mo grį­ši­me, kai gy­ve­ni­mas vals­ty­bė­je grįš į nor­ma­lias vė­žes“, – sa­kė R.Juo­nys.

Taip pat ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius su­lau­kė klau­si­mų, ar šiuo me­tu yra nau­do­ja­ma Le­an sis­te­ma, į ku­rią in­ves­tuo­ta ne­ma­žai biu­dže­to lė­šų ir ku­ri bu­vo die­gia­ma pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų, sie­kiant pa­di­din­ti dar­bo efek­ty­vu­mą. R.Juo­nys už­tik­ri­no, kad ši sis­te­ma da­bar nė­ra nau­do­ja­ma, jis as­me­niš­kai ben­drau­ja su sky­rių ve­dė­jais ir klau­sia jų nuo­mo­nės, kaip di­din­ti dar­bo efek­ty­vu­mą, bei spren­džia, ar ta nuo­mo­nė yra ra­cio­na­li.

Į klau­si­mą, per kiek lai­ko šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­sa­ko į raš­tus, R.Juo­nys įvar­di­jo vi­du­ti­nę truk­mę – 5,4 die­nos.

 

 

 

 

  Komentaras

  Gerai, kad paviešina ir kitos pusės nuomonę, kodėl netvirtino ataskaitos. Būt gerai, kad paviešintų ir dzūkijos vandenys vadovo. Bei pasitikslint, iš kokių lėšų ruošias investcijoms šilumos tinklai, jei neaišku dėl katilinės išsipirkimo. Ir nesimato, kad per tarybą tuo domėtųsi? Regis teisme įtartinai ilgai aiškinas dėl sumos, kurią savivaldybė turėtų kompensuot Litesko.

  Komentaras

  Tik pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. -Tai kdol mero ataskaitą tvirtino 15 tarybos narių ir nesimato oficialiai prisitatančių kaip valdančių koalicija? Kodėl nerašo apie kito įmonės direktoriaus netvirtintos ataskaitos? Ar anoje kadencijoje valdę nusivaldė iki 3 tarybos narių vietų, kaip anoje kadencijoje turėjo 14? Vis per tas lentas ir dwrybos su Litesko per tarpininkus brangiai mokant, kur patys tiesiai turėjo sugebėt išsiderėt ypač turint teisininkų išsilavinimus. Kur apart intrigų po kitais - rimtesnės naudos miestui nuo jų išsilavinimų nesimatė. Kur ir dabar valdyme nuo jų derinių neatsikosi.

  Komentaras

  Pagal įstatymus sav. administr. direktorius pavaldus tarybai, atskaitingas merui ir tarybai. Gyventojams tik viešina apie savo veiklą. O štai taryba, jį tvirtinusi į šį postą, atsakingi ir atskaitingi bendruomenei. Kad patys dalis taryboje apsidirbo ir šį šiam momentui aukoja. Kaip veiksmuose po to dar labiau linksminasi. Nes kitaip ir būt negali.

  Komentaras

  Jei drysit pastebėt, pas socdemus ir konservatorius bei..- tik tokie panašūs kaip atrinkti per visur susodinti. Čia reiškia tiek patobulėję, jų elitas, geriausi. Vadinas partijose dar prastesnės kokybės. O čia blogiausia pusė - jų partijų branduoliai pedagogai vaikus ugdo..Todėl tokiaa pilietiška pačių išugdytų jaunų karta į postus suėjo. Su šūkiu - pagtvenę, prie kurių sukurtas Alytus o šie likučių išlaikyt nesugeba, netinkami. Ir gauna Alytus po metų išsilakstanti koalicija, vieninteliai struktūrų pertvarkų nesugebėję, vietoj darbo per es paramos projektus biudūeto praskokinėjimas ir erzelynės dėl biudžeto ir žemės sklypų likučių...Tokie jų mentalitetai.

  Komentaras

  Iš kokio pakampio ištraukė Liurbis liliputas pyzdintoj....s tokį pomoiną klouną. .... jam ant kaktos parašyta imkit mane už .... EUr ir išnaudokit.... ką pyzdintoj.... pasakys, ant to rašyšiuosi net neskaitęs....

  Komentaras

  Turint reikiamą ūkinę kompetenciją šiam nykstančiam kaimuke rimtam mero poste nedaug problemų. Kaip ir valdininkams ten lentose - dar reikia sugebėt rast ką rašyt. Geriausiai valdęs a.a. meras ten iš vis puse dienos rimčiau.. Pervažiavo miestą ir aišku kur kaip. Anais laikais kaip Alytus iki 80 tūkstančių žmonių priartėjo, valdininkų min. 3 kart mažiau ir be jokių lentų sugebėjo. O jei ne gabūs, tai ir lentos nepadės. Artistai. Kaip ir anose kadencijose derėtis su Litesko - turi patys sugwbėt. Ir palankiai išsiderėt. Jei nesugeba, nėra ko lyst į postus. Ateis kurie sugeba.

  Komentaras

  Ką reiškia be reikiamų kompetencijų imt postus - pavyzdys šis. Kur kaip žmogui .., geriau nereikėjo lyst, kur nesugeba? Arba bent bandyt domėtis, kaip reikia dirbt šiam poste. Reiškia palaikė tik oficiali valdanti mažuma. Šios situacijos demokratinėse valstybėse sprwndžiasi paprastai. Skuba atsistatydint kaip praradus pasitikėjimą tarybos daugumos, kuri savo laiku ir tvirtino paskyrimą į šį postą. Tada dar nors pagarbą išlaiko. Kiti atvejai tampa manipuliavimų įrankiu, kur skausmingiau. Ir tik tiek iš mandrumų lieka.

  Komentaras

  Niekad valdyme nieko neapgaus alytiškiai apart save, rodydami nepagarbą reikiamai kompetencijai valdyme. Ir patiems gryžta sunkėjančiomis salygomis išgyvent savo mieste. Direktoriaus veiklą nustato konkretūs įstatymai ir nėra ko burt. Beje kadencijos pradžioj pati taryba tvirtino direktorių šiom pareigom ir tada reikėjo prieš reikalaut. Kad pagal kompetenciją teiktų savivaldybės veiklos efektyvinimo ir optimizavimo priemones. Ir jei nesugeba teikt, netvirtint. Bet tvirtino reiklumo nerodydami ir dabar tokia pat padėtis. Žalias miškas jam ir tarybai. O miestui - kiek kas darbo dieną gyventojų sumažėja..? Ką reiškiai keli institucijų besitęsuantys tyrimai..? Jei nesugeba patys spręst problemų, sprendžia kiti savaip manipuliuodami.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.