Švie­ti­mo įstai­gų fi­nan­sai di­dės iš vai­kų tė­vų ki­še­nių (64)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Da­bar 13 mies­to lop­še­lių-dar­že­lių ir 2 mo­kyk­las-dar­že­lius lan­ko 528 lop­še­li­nu­kai, 1 tūkst. 640 dar­že­li­nu­kų ir 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė tris spren­di­mus, ku­rie pa­rei­ka­laus gy­ven­to­jus pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nes. Ne­tru­kus tė­vams teks bran­giau mo­kė­ti už vai­kų ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, mo­kyk­lo­se-dar­že­liuo­se, pa­brangs Dai­lės ir Mu­zi­kos mo­kyk­lų tei­kia­mos pa­slau­gos. Mo­kes­čių pa­di­di­ni­mas grin­džia­mas pa­ge­rė­sian­čia ug­dy­mo aplinkos ko­ky­be, bet ar aly­tiš­kiams tai ne­taps ne­pa­ke­lia­ma naš­ta?

Fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis su­si­jęs su vie­tų trū­ku­mu lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se

Šiuo me­tu už vie­no lop­še­li­nu­ko ug­dy­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se per mė­ne­sį tė­vai mo­ka 48,40 eu­ro, už dar­že­li­nu­ko ug­dy­mą – 53,24 eu­ro.

Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė, kad mo­kes­tis už šių vai­kų ug­dy­mą di­dės du kar­tus – nuo ko­vo 1-osios ir nuo lie­pos 1-osios.

Nuo ko­vo – sie­kiant pa­di­din­ti iš­lai­das mai­ti­ni­mui, nes pa­bran­go mais­to pro­duk­tai, lop­še­li­nu­ko tė­vams per mė­ne­sį teks mo­kė­ti 57,86 eu­ro, dar­že­li­nu­ko – 65,56 eu­ro.

Nuo lie­pos mo­kes­čiai dar kar­tą di­dė­ja ne tik dėl pa­di­dė­sian­čių iš­lai­dų mai­ti­ni­mui, bet ir dėl at­si­ra­sian­čio fik­suo­to 15 eu­rų mė­ne­si­nio mo­kes­čio, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kiek die­nų vai­kas lan­kė lop­še­lį-dar­že­lį. Už lop­še­li­nu­ką per mė­ne­sį jau teks mo­kė­ti 65,56 eu­ro, už dar­že­li­nu­ką – 72,16 eu­ro.

Kaip sa­kė klau­si­mą dėl mi­nė­tų mo­kes­čių pa­di­di­ni­mo pri­sta­tęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas, šiuo me­tu, pa­vyz­džiui, Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė­je už lop­še­li­nu­ko ug­dy­mą per mė­ne­sį mo­ka­ma 64,96 eu­ro, dar­že­li­nu­ko – 71,56 eu­ro, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je ati­tin­ka­mai – 68,20 eu­ro ir 74,80 eu­ro. Šio­se sa­vi­val­dy­bė­se taip pat yra fik­suo­ti mė­ne­si­niai mo­kes­čiai.

Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se su­ren­ka­mas fik­suo­tas mė­ne­si­nis mo­kes­tis bus pa­nau­do­ja­mas ug­dy­mo ap­lin­kai ge­rin­ti: bal­dams, ug­dy­mo prie­mo­nėms, spau­di­niams, žais­lams, kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms įsi­gy­ti. Taip pat – su­si­mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes, ry­šio, in­ter­ne­to pa­slau­gas ar tu­ri­mo tur­to re­mon­tą.

Ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la ste­bė­jo­si, ko­dėl da­bar rei­kia di­din­ti kai­nas, kai jau pa­tvir­tin­tas šie­me­tis mies­to biu­dže­tas, siū­lė tai pa­da­ry­ti nuo at­ei­nan­čio sau­sio.

Ki­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vas, ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­tiems so­cial­de­mok­ra­tams ne kar­tą svars­tant mo­kes­čių di­di­nimo klau­si­mą ug­dy­mo įstai­go­se pri­mi­nė jų šū­kį „Svar­biau­sia – žmo­gus“ ir siū­lė apie tai pir­miau­sia gal­vo­ti. Juk kai kam pa­di­din­ti mo­kes­čiai ga­li bū­ti sun­kiai pa­ke­lia­mi.

Ta­čiau ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo ir tik­ro­ji prie­žas­tis, ko­dėl rei­kia įves­ti fik­suo­tą mė­ne­si­nį mo­kes­tį.

Kai ku­riems ta­ry­bos na­riams Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo V.Va­lū­no pa­si­tei­ra­vus, ar fik­suo­to mo­kes­čio at­si­ra­di­mas ne­su­si­jęs su vie­tų sty­giu­mi mies­to lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, šis tai pa­tvir­ti­no.

Va­di­na­si, tie, ku­rie no­rės leis­ti vai­kus į lop­še­lius-dar­že­lius, tu­rės mo­kė­ti bran­giau, so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms bus kom­pen­suo­ja­ma iš so­cia­li­nei pa­ra­mai skir­tų lė­šų ir jų po­rei­kis, ti­kė­ti­na, iš­augs. Ta­čiau ga­li at­si­tik­ti ir taip, kad dėl pa­di­dė­ju­sio mo­kes­čio kai ku­rie tėvai vai­kų jau ga­li ir ne­be­leis­ti į lop­še­lius-dar­že­lius.

Da­bar 13 mies­to lop­še­lių-dar­že­lių ir 2 mo­kyk­las-dar­že­lius lan­ko 528 lop­še­li­nu­kai, 1 tūkst. 640 dar­že­li­nu­kų ir 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kai.

 

Dai­lės mo­kyk­lo­je mo­kes­tis di­dė­ja dau­giau kaip 40 proc.

Vėl­gi dėl tos pa­čios prie­žas­ties – sie­kiant pa­ge­rin­ti ug­dy­mo ap­lin­kos ko­ky­bę, pa­gal šį ket­vir­ta­die­nį pri­im­tą mies­to ta­ry­bos spren­di­mą, nuo rug­sė­jo di­dė­ja mo­kes­čiai lan­kan­tiems Dai­lės mo­kyk­lą.

Da­bar už vie­ną čia ug­do­mą vai­ką per mė­ne­sį mo­ka­ma 7 eu­rus, nuo rug­sė­jo jis bus 10 eu­rų. Su­au­gu­sių­jų mo­ky­mo mo­kes­tis per mė­ne­sį vie­nam as­me­niui da­bar – 14 eu­rų, nuo rug­sė­jo teks mo­kė­ti 20 eu­rų.

Mo­kes­čiai šio­je švie­ti­mo įstai­go­je di­dė­ja 42,8 proc.

Pa­di­di­nus mo­kes­tį, Dai­lės mo­kyk­la per me­tus pa­pil­do­mai su­rinks apie 4 tūkst. 400 eu­rų. Su­rink­ti pa­pil­do­mi pi­ni­gai bus skir­ti at­si­skai­ty­mui už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, įsi­gy­ja­mos ūki­nės, ug­dy­mo prie­mo­nės, in­ven­to­rius, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pre­kės, ry­šio prie­mo­nės.

Ta­čiau dėl mo­kes­čių di­di­ni­mo šio­je mo­kyk­lo­je spren­di­mo pro­jek­to jau aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te kon­sta­tuo­ta ne­igia­ma pa­sek­mė, – Dai­lės mo­kyk­lo­je ga­li su­ma­žė­ti mo­ki­nių.

 

Po Mu­zi­kos mo­kyk­los re­no­va­ci­jos dar daug ko trūks­ta

Va­do­vau­jan­tis šį ket­vir­ta­die­nį pri­im­tu mies­to ta­ry­bos spren­di­mu dėl mė­ne­si­nių mo­kes­čių di­di­ni­mo Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je nuo rug­sė­jo, dau­ge­lis jų di­dės 1–4 eu­rais.

Pa­pil­do­mai per me­tus bū­tų su­ren­ka­ma apie 15 tūkst. eu­rų.

Ug­dy­mo ap­lin­ka Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je bus ge­ri­na­ma su­rink­tas pa­pil­do­mas lė­šas pa­nau­do­jant su­si­mo­kė­ti už trans­por­tą vyks­tant į kon­kur­sus, taip pat pa­den­giant kon­kur­sų da­ly­vių mo­kes­čius ga­biems mo­ki­niams.

Po šios mo­kyk­los re­no­va­ci­jos tik tri­jo­se kla­sė­se įreng­tos in­te­rak­ty­vios len­tos, trūks­ta dar dvie­jų to­kių len­tų, taip pat rei­kia at­nau­jin­ti tris pia­ni­nus, trūks­ta de­šim­ties kom­piu­te­rių kla­sė­se, de­ko­ra­ci­jų te­at­ro pro­gra­mai. Mo­kyk­lai rei­kia sce­nos sto­go pro­jek­to, pa­ties sto­go įren­gi­mo, tvo­ros nuo miš­ko pu­sės.

Vi­sa tai tu­rė­tų pa­deng­ti mo­kyk­los ug­dy­ti­nių tė­vai, mo­kė­da­mi di­des­nį mo­kes­tį, nes sa­vi­val­dy­bės iž­de tam stin­ga pi­ni­gų.

Dau­ge­liu at­ve­jų mi­nė­to­se švie­ti­mo įstai­go­se pa­di­din­tas mo­kes­tis sie­ja­mas su ko­mu­na­li­nių ir ūki­nių iš­lai­dų pa­den­gi­mu ar­ba fi­nan­si­nės naš­tos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui su­ma­ži­ni­mu. Tad klau­si­mas, ar tai ga­li­ma va­din­ti ug­dy­mo ap­lin­kos ko­ky­bės pa­ge­ri­ni­mu.

 

Su­klup­ta ties mo­kes­čio pa­di­di­ni­mu jau­nie­siems spor­ti­nin­kams

Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nuo rug­sė­jo ke­ti­no pa­di­din­ti mė­ne­si­nius mo­kes­čius ir už jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ug­dy­mą Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre. Tai no­rė­ta pa­da­ry­ti vėl­gi sie­kiant su­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ski­ria­mas lė­šas, rei­ka­lin­gas jau­nų­jų spor­ti­nin­kų už­im­tu­mui.

Da­bar už vie­no mo­ki­nio ug­dy­mą įvai­rio­se spor­to ša­ko­se per mė­ne­sį mo­ka­ma nuo 4 iki 7 eu­rų. Nuo rug­sė­jo ke­tin­ta mė­ne­si­nį mo­kes­tį su­vie­no­din­ti iki 10 ar net 12 eu­rų. Ta­čiau klau­si­mo svars­ty­mas ati­dė­tas, nes ta­ry­bos na­riams ki­lo daug ne­aiš­ku­mų, ko­dėl rei­kia di­din­ti mo­kes­čius, ar juos pa­di­di­nus da­lis tė­vų ne­at­si­sa­kys vai­kų leis­ti į mi­nė­tą cen­trą.

Ta­ry­bos na­rio, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ at­sto­vo Vy­tau­to Jast­rems­ko pa­ste­bė­ji­mu, toks kai­nos pa­di­di­ni­mas bū­tų ga­nė­ti­nai ne­ma­ža naš­ta kai ku­riems tė­vams: „Kai re­mia­me pri­va­čius spor­to klu­bus, ne­lo­giš­ka tiek di­din­ti mo­kes­čius spor­tuo­jan­tiems mū­sų vai­kams.“

„Mes už tai, kad mies­te bū­tų ge­riau gy­ven­ti, o ko­kius spren­di­mus siū­lo­ma pri­im­ti? Vai­kus iš­va­rom iš bū­re­lių, ko mes iš to ti­ki­mės?“ – klau­sė ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai