De­šimt die­nų Ame­ri­ko­je vie­šė­jęs Aly­taus ra­jo­no me­ras: „Sa­vi­val­da in­ves­tuo­to­jų pa­ieš­koms sam­do pro­fe­sio­na­lus”

Meras Algirdas Vrubliauskas
Amerikoje viešėję Lietuvos savivaldybių merai susitiko su įta­kin­gu Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos na­riu Sau­liu­mi Anu­ziu (ketvirtas iš kairės), ku­rio se­ne­lė ki­lu­si iš Aly­taus ra­jo­no. Meras Algirdas Vrubliauskas pa­kvie­tė jį ap­si­lan­ky­ti Alytaus rajono sa­vi­val­dy­bė­je, kai vie­šės Lie­tu­vo­je.
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas kar­tu su dar sep­ty­nių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vais nuo rug­sė­jo pra­džios de­šimt die­nų vie­šė­jo Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV). Čia jie lan­kė­si Ame­ri­kos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je ir Ame­ri­kos vals­ty­bės de­par­ta­men­to kvie­ti­mu. Ša­lies sa­vi­val­dy­bių me­rų iš­vy­kos iš­lai­das ap­mo­kė­jo kvie­čian­čio­ji pu­sė, o jos tiks­las – su­si­pa­žin­ti su ten vei­kian­čia sa­vi­val­da, pa­si­sem­ti pa­tir­ties, pa­ly­gin­ti ją su sa­vi­val­dy­bių veik­la mū­sų ša­ly­je.

– Kur kon­kre­čiai te­ko lan­ky­tis Ame­ri­ko­je?

– Ame­ri­kos sos­ti­nė­je Va­šing­to­ne, Mi­či­ga­no vals­ti­jos Det­roi­to mies­te ir Flo­ri­dos vals­ti­jo­je, Džek­son­vi­ly­je.

Su­si­ti­ko­me ir su me­rais, ir su ver­sli­nin­kais, ku­rie tu­ri ver­slo ry­šių mū­sų ša­ly­je, ir su Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­čiais lie­tu­viais. Vie­nu iš jų – įta­kin­gu Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos na­riu Sau­liu­mi Anu­ziu, ku­rio se­ne­lė ki­lu­si iš Aly­taus ra­jo­no. Pa­kvie­čiau jį ap­si­lan­ky­ti mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je, kai vie­šės Lie­tu­vo­je. Taip pat su­si­ti­ko­me su Lie­tu­vos pre­ky­bos ta­ry­bos at­sto­vais.

Ne­ma­žai su­si­ti­ki­mų vy­ko Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Va­šing­to­ne. Taip jau su­ta­po, kad kar­tu su ki­tais Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­čiais lie­tu­viais da­ly­va­vo­me am­ba­sa­do­je vy­ku­sia­me, tuo me­tu taip pat Ame­ri­ko­je vie­šė­ju­sio mū­sų Sei­mo na­rio Ar­vy­do Anu­šaus­ko kny­gos apie Lie­tu­vos par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą „Aš esu Va­na­gas“ pri­sta­ty­me.

Di­de­lį įspū­dį pa­li­ko Va­šing­to­no na­cio­na­li­nė ka­ted­ra. Kar­tu su Šal­či­nin­kų rajono me­ru da­ly­va­vo­me ry­ti­nė­se mi­šio­se. Fi­li­pi­nų kil­mės kle­bo­nas kiek­vie­nam iš­ei­nan­čia­jam pa­spau­dė ran­ką. Pa­si­do­mė­jo, iš kur mes, pa­lin­kė­jo sėk­mės. Ka­ted­ra di­džiu­lė, sko­nin­gai iš­puoš­ta, nors mi­šio­se žmo­nių buvo la­bai ma­žai. Šio­je ka­ted­ro­je bu­vo at­si­svei­ki­na­ma su JAV se­na­to­riaus Joh­no McCai­no pa­lai­kais.

– Pa­grin­di­nis Jū­sų vieš­na­gės tiks­las bu­vo su­si­pa­žin­ti su Ame­ri­kos sa­vi­val­da. Nuo ko ji pra­si­dė­jo?

– JAV yra to­kia or­ga­ni­za­ci­ja Ame­ri­kos me­rų kon­fe­ren­ci­ja. Tad pir­ma pa­žin­tis su sa­vi­val­da bu­vo su­si­ti­ki­mas su šios kon­fe­ren­ci­jos at­sto­vais.

Mums su­si­da­rė įspū­dis, kad Ame­ri­ko­je sa­vi­val­da tu­ri daug dau­giau tei­sių nei pas mus. Ten sa­vi­val­dy­bės spren­džia įvai­riau­sius klau­si­mus, pa­vyz­džiui, net pa­spir­tu­kų grei­čio nu­sta­ty­mą vie­šo­sio­se vie­to­se.

Di­de­lį įspū­dį pa­li­ko Det­roi­tas, ku­ris per eko­no­mi­kos kri­zę pra­ra­do apie mi­li­jo­ną gy­ven­to­jų, da­bar jis at­si­gau­na, jau tu­ri apie 650 tūkst. gy­ven­to­jų. Mums įdo­miau­sia bu­vo, kaip šia­me mies­te vei­kia sa­vi­val­da. Mies­to sa­vi­val­da in­ves­tuo­to­jų pa­ieš­koms sam­do pro­fe­sio­na­lus, kon­kre­čią kom­pa­ni­ją – „Det­roit Eco­no­mic Growth Cor­po­ra­tion“, ku­ri rū­pi­na­si mies­to in­ves­ti­ci­jo­mis ir plėt­ra, ir taip pri­si­de­da prie Det­roi­to at­si­ga­vi­mo po eko­no­mi­kos kri­zės. Kom­pa­ni­jai per tre­jus me­tus su­mo­kė­ta apie pus­an­tro mi­li­jo­no do­le­rių. Sa­vo at­sto­vy­bių ji tu­ri įvairiose šalyse.

To­kia idė­ja man la­bai pa­ti­ko. Pas mus šiuos dar­bus at­lie­ka sa­vi­val­dy­bių vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ku­rie sa­vo pa­tir­ti­mi ir tu­ri­mais ry­šiais tik­riau­siai ne­la­bai ga­li ly­gin­tis su kon­kre­čio­se sri­ty­se dir­ban­čiais pro­fe­sio­na­lais.

Det­roi­to mies­tas tu­ri sa­vo be­is­bo­lo ko­man­dą, ku­rios var­žy­bas te­ko ste­bė­ti. Mies­tas iš­si­ski­ria gy­ven­to­jų su­dė­ti­mi – 85 proc. jo gy­ven­to­jų yra af­ro­a­me­ri­kie­čiai, nors pas­ta­rie­ji vi­sos JAV po­pu­lia­ci­jos su­da­ro 10–12 proc. Det­roi­te po­pu­lia­rios ve­ži­mai­čiuo­se įkur­tos lau­ko ka­vi­nu­kės, va­di­na­mie­ji pu­bai, ku­rios sek­ma­die­niais bū­na pil­nos vie­ti­nių gyventojų.

– Det­roi­to sa­vi­val­dy­bę gy­ven­to­jų skai­čiu­mi bū­tų ga­li­ma ly­gin­ti ne­bent su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be. Ar ten yra sa­vi­val­dy­bių kaip mū­sų, tu­rin­čių po ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių gy­ven­to­jų?

– Ten sa­vi­val­dy­bės vei­kia ir tu­rė­da­mos apie 20 tūkst. gy­ven­to­jų. Pa­vyz­džiui, prie pat Det­roi­to yra Ham­tramc­ko sa­vi­val­dy­bė su to­kiu skai­čiu­mi gy­ven­to­jų, ku­riai va­do­vau­ja len­kų kil­mės me­rė Ka­ren Ma­jew­ski. Čia net ren­ka­mas tei­sė­jas. Sa­vi­val­dy­bė bu­vo ban­kru­ta­vu­si, ta­čiau at­si­gau­ti pa­dė­jo pa­skir­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai.

Ame­ri­ko­je ne­ma­žai mo­te­rų ren­ka­ma į val­džios ins­ti­tu­ci­jas. Ci­ty of At­lan­tic Be­ach sa­vi­val­dy­bė tu­ri 12 tūkst. gy­ven­to­jų, ta­ry­bą su­da­ro 5 de­pu­ta­tai – vi­sos mo­te­rys.

Ame­ri­kos sa­vi­val­dy­bė­se daug dė­me­sio ski­ria­ma įvai­rių ko­mi­te­tų veik­lai, į ku­riuos de­le­guo­ja­ma daug pi­lie­čių at­sto­vų. To­kie ko­mi­te­tai skir­ti in­te­re­sų de­ri­ni­mui per po­kal­bius, dis­ku­si­jas, ka­dan­gi ten gy­ve­na daug skir­tin­gų tau­ty­bių žmo­nių.

To­kiu bū­du su­ge­ba­ma su­tar­ti, su­gy­ven­ti tu­rint di­de­lį tau­tų mar­gu­my­ną.

Re­gis, Ame­ri­ka tur­tin­ga vals­ty­bė, bet sa­vi­val­dy­bė­se vei­kia įvai­rių šal­pos or­ga­ni­za­ci­jų, tei­kian­čių pa­ra­mą ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims. Šios or­ga­ni­za­ci­jos su­ren­ka daug pi­ni­gų iš pri­va­čių rė­mė­jų. Žmo­nėms bū­din­gas al­truiz­mas, ne­sa­va­nau­diš­ku­mas, kai dau­giau pi­ni­gų tu­rin­tie­ji da­li­ja­si su ki­tais, var­gin­giau gy­ve­nan­čiai­siais.

Sa­vi­val­dy­bės ne­ma­žai pi­ni­gų su­si­ren­ka iš bau­dų, pa­vyz­džiui, iš  ne­nu­sta­ty­to­se vie­to­se pa­sta­ty­tų au­to­mo­bi­lių savininkų. O jas su­ren­kant pri­si­de­da ir ne­įga­lie­ji, ku­rių vie­šie­siems po­rei­kiams ten­kin­ti sa­vi­val­dy­bės ski­ria lė­šų.

JAV po­pu­lia­ru į vi­suo­me­ni­nę veik­lą įsi­lie­ti at­sar­gos ka­riš­kiams.

– Ko­kia Ame­ri­ko­je sa­vi­val­dy­bių val­džios rin­ki­mų sis­te­ma?

– La­bai pa­na­ši kaip ir pas mus. Ren­ka­mi me­rai, ta­ry­bos. Tik vie­no­se sa­vi­val­dy­bė­se – dve­jiems me­tams, ki­to­se – ket­ve­riems ar pen­ke­riems. Tai pri­klau­so nuo vals­ti­jų, ku­rių te­ri­to­ri­jo­se vei­kia sa­vi­val­dy­bės.

– Kaip mū­sų sa­vi­val­da at­ro­do pa­ly­gin­ti su ame­ri­kie­tiš­ka?

– La­bai daug pa­na­šių da­ly­kų. Ne tik dėl sa­vi­val­dy­bių val­džios for­ma­vi­mo, bet ir dėl ben­dra­vi­mo su gy­ven­to­jais per mū­sų ta­ry­bo­se vei­kian­čius ko­mi­te­tus, ne­įga­lių­jų, be­dar­bių įtrau­ki­mo į sa­vi­val­dy­bių or­ga­ni­zuo­ja­mus dar­bus, pa­šal­pų sky­ri­mo. Ži­no­ma, mes ne­ga­li­me ly­gin­tis fi­nan­si­niais re­sur­sais, nors ir ten sa­vi­val­dy­bė­se skir­tin­gi fi­nan­si­niai pa­jė­gu­mai.

Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad kai ku­rio­se sri­ty­se ir mes ga­lė­tu­me bū­ti pa­vyz­džiu. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės ope­ra­ty­ves­nės, grei­čiau pri­ima spren­di­mus ir su­tei­kia gy­ven­to­jams rei­ka­lin­gas pa­slau­gas. Taip pat iš­skir­čiau tai, kad Lie­tu­vo­je vie­tos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų vyk­do­mos funk­ci­jos, gy­ven­to­jams tei­kia­mos pa­slau­gos, do­ku­men­tų nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­dū­ros yra kon­kre­čiau ir griež­čiau tei­siš­kai reg­la­men­tuo­tos. Esant to­kioms gai­rėms, sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų tei­kia­mų pa­slau­gų pro­ce­sas yra aiš­kes­nis, su­tei­kian­tis ga­li­my­bę as­me­nims ži­no­ti, ko­kių ir ka­da spren­di­mų ga­li­ma lauk­ti, o lai­ku ne­ga­vus at­sa­ky­mų – kreip­tis į ati­tin­ka­mas tar­ny­bas, rei­ka­lau­jant ap­gin­ti pa­žeis­tas tei­ses.

– Gal­būt te­ko su­si­tik­ti su pa­sau­ly­je ži­no­mais ver­sli­nin­kais?

– Det­roi­te su­si­ti­ko­me su kom­pa­ni­jos „Stra­te­gic Staf­fing So­lu­tions“, dir­ban­čios vie­šų­jų ir pri­va­čių įstai­gų stra­te­gi­jų pla­na­vi­mo sri­ty­je, vie­nu iš va­do­vų Jef­fu Nel­so­nu. Jis yra ir Lie­tu­vos gar­bės kon­su­las Det­roi­te.

Ši kom­pa­ni­ja ieš­ko bū­dų, kad ame­ri­kie­čiai ga­lė­tų in­ves­tuo­ti Lie­tu­vo­je, taip pat, kad lie­tu­viai ga­lė­tų iš­vež­ti sa­vo pro­duk­ci­ją į Ame­ri­ką.

Ben­dra­vo­me su ten gy­ve­nan­čiais Ame­ri­kos lie­tu­viais.

– Gal­būt te­ko pa­ste­bė­ti, kaip su­ta­ria se­no­ji ir jau­no­ji Ame­ri­kos lie­tu­vių kar­ta?

– Il­gai Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai, va­di­na­mo­ji se­no­ji kar­ta, ten tu­ri įsi­gi­ju­si pa­sta­tų kul­tū­ri­nei veik­lai vyk­dy­ti, juo­se vei­kia sek­ma­die­ni­nės mo­kyk­los, puo­se­lė­ja­mos lie­tu­vy­bės tra­di­ci­jos.

Jau­nes­nės kar­tos lie­tu­viai, ku­rie į šią ša­lį at­vy­kę po Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo, tuo­se pa­sta­tuo­se ir­gi no­rė­tų rink­tis. Nors kar­tais gal­būt ne­vi­siš­kai su­tam­pa tam tik­ri vy­res­nės kar­tos ir jau­nes­nės kar­tos po­rei­kiai. Vy­res­nie­ji no­ri dau­giau kul­tū­ri­nių ren­gi­nių, jau­ni­mas – pa­žiū­rė­ti krep­ši­nio var­žy­bas ar su­reng­ti va­ka­rė­lį, ta­čiau šiuos in­te­re­sus sten­gia­ma­si de­rin­ti ir ieš­ko­ti kom­pro­mi­so.

– Ame­ri­ko­je da­bar vie­šė­jo ma­žų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vai. Ar Jums ži­no­ma, ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­jan­tis me­rai bu­vo at­rink­ti šiai iš­vy­kai?

– Iš tie­sų te­ko vyk­ti su gy­ven­to­jų skai­čiu­mi ne­di­de­lių sa­vi­val­dy­bių va­do­vais – Jo­na­vos, Tra­kų, Tau­ra­gės, Šal­či­nin­kų, Prie­nų, Laz­di­jų ir Kai­šia­do­rių ra­jo­nų me­rais.

Ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­jan­tis mes bu­vo­me pa­si­rink­ti, tiks­liai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Ame­ri­kos vals­ty­bės de­par­ta­men­tas tu­ri pro­gra­mą „Pub­lic Ad­mi­nist­ra­tion and Eco­no­mic De­ve­lop­ment at the Mu­ni­ci­pal Le­vel“ („Vie­ša­sis ad­mi­nist­ra­vi­mas ir eko­no­mi­kos vys­ty­mas vie­ti­niu ly­giu“), skir­tą ki­tų ša­lių sa­vi­val­dy­bių va­do­vus su­pa­žin­din­ti su jų vals­ty­bė­je vei­kian­čia sa­vi­val­da.

– Kiek ži­nau, Jūs jau tre­čią kar­tą lan­kė­tės Ame­ri­ko­je. Kaip žmo­gui, ko­kį įspū­dį pa­lie­ka ši ša­lis?

– Taip, aš jau tre­čią kar­tą ten lan­kiau­si. Prieš 18 me­tų bu­vo ma­no pri­va­tus vi­zi­tas į Ko­nek­ti­ku­to vals­ti­ją. Su Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos at­sto­vais prieš ke­le­tą me­tų te­ko lan­ky­tis Niu­jor­ke.

Ten žmo­nės la­bai mo­bi­lūs ir dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos, ir dėl su­si­ras­to dar­bo. Jei at­si­ran­da ge­res­nis pra­gy­ve­ni­mas ar ge­res­nis dar­bas, krau­na­si la­ga­mi­nus ir ke­liau­ja į ki­tą vals­ti­ją. Mū­sų žmo­nės šiuo at­žvil­giu žy­miai sės­les­ni.

Ame­ri­ko­je tarp re­gio­nų ski­ria­si ir eko­no­mi­nis iš­si­vys­ty­mas, ir pra­gy­ve­ni­mo ly­gis, ir būs­to kai­nos ke­liais kar­tais. JAV vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas per me­tus iki mo­kes­čių yra apie 50 tūkst. do­le­rių, ta­čiau kai ku­rio­se vals­ti­jo­se iš­gy­ven­ti su to­kia al­ga mo­kant už būs­to nu­omą yra la­bai su­dė­tin­ga.

 

 Kal­bė­jo­si  Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

 

  Komentaras

  Tipinis Nepriklausomybės laikotarpiu išugdytas politikas. Rimtos kompetencijos neįžiūrėt.Už tai kombinacijos kaip iš biudžeto nuvairuot, kur patys turi sugebėt, ir dar tarptautinių firmų link kur niekas nesukontroliuos, štai per čis asas. Net į Ameriką dėl to verta nuvykt. Žino kaip gerai gyvent. O jūs žemės kirminai slankiokit...

  Komentaras

  Nu Vrubliauskas visgi neperspjovė Česiulio. Visgi para tūkstančių mylių mažiau myli Alytų, bet užtad užsitikrino, kad kitas balius bus jau Alytuje! Džiaukitės trihektarininkai ir pašalpininkai :konservatorių ir socdiemų bajorai visos Lietuvos ateitis!

  Komentaras

  Ar Alytaus rajono taryboj iš 25 tarybos narių yra nors vienas, galintis mero poste progresyviau dirbt? Nes dabar...čia toli nuo rimtos kompetencijos..Apart savus susisodint,kad situaciją kontroliuotų.

  Komentaras

  Pagal įstatymus meras teikia raidos analizę ir strategijas tai gerint. Lietuvos mastu kaip dirbt per savivaldod projektus iš es paramos pagal šalies vystymo bd prioritetus. Tad tai gerai sugeba Kauno, Druskininkų,Birštono.. merai ir gerai patys vysto. Alytuj tokių dalykų nesuvokia ir suokia, mokėkim kitiems, kad už pačius padarytų. O jie šeimom. draugais uzurpavę savivaldybes lepinasi.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.