Nr. 111 (13341)

2019-10-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 111 (13341) skaitykite:

  • Nau­ja­ja­me Aly­taus kul­tū­ros cen­tro lo­go­ti­pe dzū­kiš­ko au­di­mo gi­jos su­si­py­nė su Med­vil­nės kom­bi­na­to pra­ei­ti­mi
  • Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius tu­ri iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę tap­ti jau­niau­siu ka­da nors bu­vu­siu Eu­ro­pos ko­mi­sa­ru
  • Neuniformuoti uniformuotų žmonių atsakymai
  • Rau­donsk­ruos­čiai bu­ro­kė­liai
  • Žoli­nin­kas Ma­rius­ La­sins­kas apie pie­vo­se au­gan­tį gau­ro­me­tį: „Jis ap­sau­go net nuo vė­ži­nių su­sir­gi­mų”
  • Ne­ti­kė­tas lai­mi­kis
  • „Tarš­ku­čiui” gry­bau­ti lie­tus – ne kliū­tis
  • Fil­mas „Ne­ma­to­ma” – vie­nas ge­riau­sių dar­bų, ku­riuos te­ko ma­ty­ti
  • Rau­don­ba­tė ir sep­ty­ni nykš­tu­kai
  • 2-asis Aly­taus tarp­tau­ti­nis fo­to­gra­fi­jos fes­ti­va­lis „FO­TO FEST ALY­TUS 2019“
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas kar­tu su dar sep­ty­nių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vais nuo rug­sė­jo pra­džios de­šimt die­nų vie­šė­jo Jung­ti­nė­se...
Aly­taus bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Ei­mu­čio Pet­raus­ko tei­gi­mu, šie­met bi­tės me­daus pri­ne­šė ne­ma­žai, Aly­taus ra­jo­no bi­ti­nin­kai jo kie­kiu ne­si­skun­džia. „Pro­ble­ma...
Taip sa­ko pra­ėju­sį sek­ma­die­nį vy­ku­sia­me Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus mies­to sky­riaus vi­suo­ti­nia­me rin­ki­mų ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.