Val­džia pa­kei­tė nuo­mo­nę: buvusioms di­rek­to­rėms – tūks­tan­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (26)
2019 Rugsėjis 19
Gita Špu­cie­nė
Gita Špu­cie­nė (kairėje), pa­klaus­ta, ar pa­ti ini­ci­ja­vo tai­kos su­tar­tį, ar ją pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, pa­reiš­kė tam tu­rė­ju­si ad­vo­ka­tą. Daivos Gu­dzi­ne­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, prie tai­kos su­tar­čių pri­ei­ta ben­dru su­ta­ri­mu.  
Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se vie­šų­jų įstai­gų Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro bei Aly­taus miesto so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro vi­suo­ti­niuo­se da­li­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se iš pa­rei­gų bu­vo at­šauk­tos šių cen­trų di­rek­to­rės Dai­va Gu­dzi­ne­vi­čie­nė ir Gi­ta Špu­cie­nė. At­šau­ki­mo iš pa­rei­gų prie­žas­tis – nu­sta­ty­ta, kad di­rek­to­rės as­me­ni­niais tiks­lais nau­do­jo tar­ny­bi­nį trans­por­tą ir sa­vo dar­bo lai­ką ne tar­ny­bos tiks­lais. Di­rek­to­rės to­kį įstai­gų da­li­nin­kų spren­di­mą ap­skun­dė teis­mui. Ta­čiau by­li­nė­ji­ma­sis bai­gė­si teis­mo pa­tvir­tin­to­mis tai­kos su­tar­ti­mis tarp iš pa­rei­gų at­šauk­tų di­rek­to­rių ir jau da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vų bei įstai­gų da­li­nin­kų at­sto­vų. Pa­gal to­kias tai­kos su­tar­tis bu­vu­sioms di­rek­to­rėms iš­mo­kė­tos tūks­tan­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos.

Lem­tin­gas tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo pa­tik­ri­ni­mas

Vie­šo­jo­je įstai­go­je Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­so 99 proc. nuo­sa­vy­bės da­lis, li­ku­si – Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jai. O vie­šo­jo­je įstai­go­je Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre sa­vi­val­dy­bė val­do 75 proc. nuo­sa­vy­bės da­lį, ki­ta pri­klau­so spe­cia­lio­sios kū­ry­bos drau­gi­jai Aly­taus „Gu­bo­ja“.

Per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­siuo­se šių vie­šų­jų įstai­gų da­li­nin­kų su­si­rin­ki­muo­se pri­im­ti ne­pa­lan­kūs spren­di­mai Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­rei D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nei bei So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rei G.Špu­cie­nei.

Nu­spręs­ta jas at­šauk­ti iš pa­rei­gų, o dar­bo su­tar­čių nu­trau­ki­mą įga­lio­tas pa­si­ra­šy­ti tuo­me­tis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas.

To­kį įstai­gų da­li­nin­kų spren­di­mą lė­mė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus at­lik­tas tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo pa­tik­ri­ni­mas abie­juo­se mi­nė­tuo­se cen­truo­se.

Nu­sta­ty­ta, kad di­rek­to­rės šį trans­por­tą ir sa­vo dar­bo lai­ką nau­do­jo ne tar­ny­bos tiks­lais. Tai ne­bu­vo sun­ku pa­da­ry­ti, nes tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se su­mon­tuo­tos va­žia­vi­mo kryp­čių nu­sta­ty­mo sis­te­mos GPS.

To­kiu bū­du abie­jų vie­šų­jų įstai­gų di­rek­to­rės pra­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mą ir su­lau­kė at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų. Ka­dan­gi abi su­sir­go ir įgi­jo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus joms ne­pa­lan­kių vi­suo­ti­nių da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mų die­ną, iš pa­rei­gų at­šauk­tos per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je.

At­šau­ki­mą iš pa­rei­gų ap­skun­dė teis­mui

D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nė ir G.Špu­cie­nė at­šau­ki­mą iš pa­rei­gų ap­skun­dė Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams. Pra­šė vi­suo­ti­nių da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mų spren­di­mus pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tais ir ne­ga­lio­jan­čiais, jų pa­nai­ki­ni­mo, grą­ži­ni­mo į bu­vu­sį dar­bą, vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio už pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką pri­tei­si­mo.

Pa­grin­di­niai mo­ty­vai – at­seit jas iš pa­rei­gų at­šauk­ti tei­sę tu­rė­jo ar­ba me­ras, ar­ba mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, įžvelg­ti bu­vu­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus vir­šy­ti įga­lio­ji­mai.

Abi vie­šų­jų įstai­gų di­rek­to­rės įsi­ti­ki­nu­sios, kad ne­bu­vo pa­grin­do at­šauk­ti iš pa­rei­gų kaip pra­ra­du­sias pa­si­ti­kė­ji­mą.

Teis­mas di­rek­to­rių ieš­ki­nius pri­ėmė nag­ri­nė­ti ir bu­vo pra­dė­jęs nag­ri­nė­ti jų ci­vi­li­nes by­las. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad da­bar­ti­nės mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vai ne­lin­kę to­liau by­li­nė­tis, – su at­šauk­to­mis cen­trų di­rek­to­rė­mis su­da­ry­tos tai­kos su­tar­tys.

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams be­li­ko jas pa­tvir­tin­ti nu­tar­ti­mis, nes, va­do­vau­jan­tis Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­su, bet ku­rio­je pro­ce­so sta­di­jo­je ša­lys by­lą ga­li baig­ti tai­kos su­tar­ti­mis.

Iš­mo­kė­tos pen­kių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džių kom­pen­sa­ci­jos

Teis­mas pa­tvir­ti­no tai­kos su­tar­tis, su­da­ry­tas D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nės, G.Špu­cie­nės ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, at­sto­vau­ja­mos me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio, Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos, spe­cia­lio­sios kū­ry­bos drau­gi­jos Aly­taus „Gu­bo­ja“ ir Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to bei So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro at­sto­vų.

Jo­mis va­do­vau­jan­tis, su cen­trų di­rek­to­rė­mis dar­bo su­tar­tys nu­trauk­tos ša­lių su­si­ta­ri­mu, joms iš­mo­ka­ma pen­kių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čio dy­džių kom­pen­sa­ci­ja. Pa­gal Dar­bo ko­dek­są nu­trau­kiant dar­bo su­tar­tį ša­lių su­si­ta­ri­mu kom­pen­sa­ci­jos dy­dis ne­reg­la­men­tuo­tas.

Mi­nė­tu at­ve­ju cen­trų di­rek­to­rės dar su­ta­rė, kad vie­na ki­tai ne­tu­ri ma­te­ria­li­nių, mo­ra­li­nių ar ki­to­kių pre­ten­zi­jų dėl dar­bo ar bet ko­kių ki­tų su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių klau­si­mų. Taip pat su­tar­ta, kad ir at­ei­ty­je ne­reikš ma­te­ria­li­nio ar ki­to­kio po­bū­džio pre­ten­zi­jų vie­na ki­tai dėl bet ko­kių juos sie­ju­sių klau­si­mų.

D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nei ir G.Špu­cie­nei kom­pen­sa­ci­jos iš­mo­kė­tos iš bu­vu­sių dar­bo­vie­čių. Įver­ti­nus jų va­do­vau­tų įstai­gų skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie gau­na­mus at­ly­gi­ni­mus, di­rek­to­rėms iš­mo­kė­ta ben­dra su­ma sie­kia apie 9–10 tūkst. eu­rų.

Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trui nuo rug­sė­jo pra­džios va­do­vau­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelbtą kon­kur­są lai­mė­ju­si Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė, nuo per­nykš­čio rug­sė­jo pa­bai­gos So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui – Eg­lė Te­re­se­vi­čie­nė.

Apie ne­no­rą by­li­nė­tis, įžvelg­tą pra­lai­mė­ji­mą ir pas­ku­bė­ji­mą

Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio tei­gi­mu, tai­kos su­tar­tis nu­spręs­ta su­da­ry­ti ne­no­rint ir ne­ma­tant tiks­lo by­li­nė­tis su bu­vu­siais dar­buo­to­jais: „Su gy­ven­to­jais ne­si­no­ri by­li­nė­tis. Kam by­li­nė­tis? Ge­riau ta­ria­mės, ben­drau­ja­me, o ne spren­di­mų ieš­ko­me teis­me.“

„Ma­tė­me, kad ga­li­me teis­me pra­lai­mė­ti, bu­vo pri­tai­ky­tos per griež­tos nuo­bau­dos, to­dėl ir su­da­rė­me tai­kos su­tar­tis“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys.

Bu­vu­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, dabar miesto tarybos nario V.Jast­rems­ko įsi­ti­ki­ni­mu, dėl tai­kos su­tar­čių pas­ku­bė­ta, rei­kė­jo bent su­lauk­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mo, nes bu­vo prie­lai­dų ne­pa­si­ti­kė­ji­mui.

V.Jast­rems­kas ma­no, jog to­kioms su­tar­tims įta­kos gal­būt tu­rė­jo kaž­ko­kie už­ku­li­si­niai po­li­ti­niai su­si­ta­ri­mai. Juk vie­na bu­vu­si cen­tro va­do­vė sie­ja­ma su miesto ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so va­do­vau­ja­mu vi­suo­me­ni­niu ju­dė­ji­mu „Už Aly­tų“, yra šios asociacijos judėjimo tarybos narė, ki­tos vy­ras – mies­to va­do­vų at­sto­vau­ja­mo­je So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je.

G.Špu­cie­nė, pa­klaus­ta, ar pa­ti ini­ci­ja­vo tai­kos su­tar­tį, ar ją pa­siū­lė sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, pa­reiš­kė tam tu­rė­ju­si ad­vo­ka­tą. D.Gu­dzi­ne­vi­čie­nės tvir­ti­ni­mu, prie tai­kos su­tar­čių pri­ei­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Aki­vaiz­du, kad pa­si­kei­tus mies­to va­do­vams pa­si­kei­tė ir po­žiū­ris į dar­bo mi­nė­tuo­se cen­truo­se ne­te­ku­sias di­rek­to­res – vie­toj by­li­nė­ji­mo­si at­si­ra­do tūks­tan­čius kai­na­vu­sios tai­kos su­tar­tys. Bu­vu­sioms di­rek­to­rėms da­lia pa­leng­vin­ta, o kad be teis­mi­nės ko­vos fi­nan­siš­kai nu­ken­tė­jo jų va­do­vau­tos įstai­gos, tik­riau­siai ma­žai kam ir rū­pi.

  Komentaras

  Na svieto pabaiga, iki ko nusivažiavo miesto savivaldybės vadovai, darbuotojos atleistos iš darbo už akivaizdžius pažeidimus, nes asmeniniams tikslams švaistė miesto biudžeto lėšas, teismai pripažino, kad atleistos iš pareigų teisėtai, o dabartinis administracijos direktorius ir miesto Meras paskyrė už pražangas premijas. Tokius vadovus iš savivaldybės reikia išnešti ant šakių!!!

  Komentaras

  Alytuj per savivaldą gėdos neturi. Už tarybis išimtinę kompetenciją po saujele po socdemais... taško sau biudžeto likučius. Bendruomenė, rinkus 27 tarybos narius ir kurie atsakingi, kaip bejėgiai stebi. Dar kaip rimti patriotai per šventes vėliavėlėm pamojuoja matyt emiguojantiems anūkams nuo tokių nesamonių. Ir vėl mandrus vaizduoja.

  Komentaras

  Net Lietuvoj kitur neįmanoma, kad be tarybos sprendimų išpsrceliuot biudžeto likučius. Alytuj įmanoma ir dar patys tokjus ir renkas į valdžią... Ir žiūri vieni į kitus falšyvais žvilgsniais. Patriotų miestas... Rėkaloja myli Alytų...

  Komentaras

  ,,...cen­trų di­rek­to­rės dar su­ta­rė, kad vie­na ki­tai ne­tu­ri ma­te­ria­li­nių, mo­ra­li­nių ar ki­to­kių pre­ten­zi­jų dėl dar­bo ar bet ko­kių ki­tų su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių klau­si­mų. Taip pat su­tar­ta, kad ir at­ei­ty­je ne­reikš ma­te­ria­li­nio ar ki­to­kio po­bū­džio pre­ten­zi­jų vie­na ki­tai dėl bet ko­kių juos sie­ju­sių klau­si­mų." Pati svarbiausia Taikos sutarties dalis. Ko direktorės pabijojo, kad atsisakė ambicijų laimėti?

  Komentaras

  Visi šie klausimai turi spręstis oficialiai tarybos posėdžio metu. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str. , 5)- tik tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi. Visi kiti pavaldūs jiems ir atskaitingi. Bet bendruomenei net neatskaitingi. Tad kokius čiūdus Alytuj per valdymą krečia, tik Alytuj gali būt. Ypač kaip tarybos nariai ir būdami valdančių koalicijos nesugeba tarp savęs aiškintis. Kokie rinkėjai- tokie rinkti. Net būsimam tarybos posėdį nesimato pagal svarbą rimtų klausimų svarstymo. Reiškia už juos užkuliusiuose sprendžia. Tai kam rinkimus imituoja Alytuj?

  Komentaras

  Baisiausia, kai miesto valdzia tarp saves nesusitaria. Ir,aisku, del to nukencia kiti. O tie kiti ir yra darbuotojai, nes ismoketi tokias ismokas, manau, nera taip paprasta. Nuo kazko turi nuimti)

  Komentaras

  Ma­tė­me, kad ga­li­me teis­me pra­lai­mė­ti, bu­vo pri­tai­ky­tos per griež­tos nuo­bau­dos, to­dėl ir su­da­rė­me tai­kos su­tar­tis“, – sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys.

  Keistas p. Juonio paaiškinimas, po kurio labai abejoju, ar jis apskritai domėjosi bylų turiniu:

  1) priešingai nei teigia p. Juonys, direktorėms nebuvo skirtos nuobaudos. Jos buvo atleistos, nes prarado pasitikėjimą, o tai visiškai skirtingi darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Arba p. Juonys to nesupranta (ir todėl kyla klausimas dėl jo kompetencijos) arba tyčia klaidina skaitytojus (tuomet kyla kitokių klausimų);

  2) visas šioms civilinėms byloms reikšmingas ir su jomis susijusias administracines bylas savivaldybė buvo laimėjusi. Iš kur tas direktoriaus "matymas", kad galima pralaimėti civilines bylas, kai iki šiol visos buvusių direktorių pretenzijos teismų buvo atmestos kaip nepagrįstos? Administraciniai teismai pasakė, kad aš turėjau teisę spręsti buvusių direktorių atleidimo klausimus.

  Labai įdomu, kokiais argumentais buvo pagrįstas p. Juonio "matymas", kainavęs savivaldybei žymias pinigų sumas?

  Ar tam, kad sulauktų p. Juonio "matymo", bylas buvo bandoma kuo ilgiau ištęsti? Kad nesulaukus net pirmosios instancijos teismų sprendimų, būtų nutrauktas bylinėjimasis?

  Su kuo bus pasirašyta kita taikos sutartis, gal su Litesko? Juk ir toje byloje įmanoma "pamatyti" galimybę pralaimėti? :(

  Komentaras

  Skaitom ankstesnius straipsnius: direktorės atleistos kaip praradę pasitikėjimą, ir tai ne nuobauda. "Atleistoms direktorėms savo teisybės teismuose įrodyti nepavyksta"
  Alytaus miesto savivaldybės administraciją pasiekė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas atmesti dar vieną buvusios Alytaus miesto medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorės Daiva Gudzinevičienės skundą, susijusį su jos atleidimu iš pareigų.

  Metų pradžioje D. Gudzinevičienė, praradusi pasitikėjimą ir atleista iš pareigų dėl to, kad tarnybinį transportą ir darbo laiką naudojo ne pagal paskirtį, tokį savo atleidimą apskundė Alytaus apylinkės teismui.

  Rugsėjo mėnesį regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams atsisakius priimti D. Gudzinevičienės skundą, kuriuo ji siekė Alytaus miesto savivaldybei uždrausti vykdyti viešą konkursą jos buvusioms pareigoms užimti, šis skundas pakartotinai buvo pateiktas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

  Minėtas teismas lapkričio mėnesį neskundžiama nutartimi D. Gudzinevičienės skundą dar kartą atmetė.

  Analogiška situacija ir su atleista iš pareigų Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vadove G. Špuciene, kurios byloje skundas uždrausti vykdyti konkursą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dar rugsėjo mėnesį taip pat buvo atmestas.

  „Gaila, jog tenka varstyti teismų duris dar ir dėl to, jog iš pareigų atleistas asmuo piktnaudžiauja proceso teisėmis, sąmoningai veikiant prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą“, – teigė Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas. – Toks elgesys tik sustiprina įsitikinimą, kad jomis pasitikėti nebuvo galima“.

  Komentaras

  Kiek buvo viešai skelbta, Jastremskas jau du teismus bylinėdamasis su žmonėmis prapylė. O kiek prapylė su organizacijom ? Paskelbkit kiek mums kainavo bylinėjimas su šilumos tinklais. Tai kodėl Grigaravičiaus Jastremskas nejudino, jei tooooooks principingas atleidinėt žmones, kai buvo nustatyta, kad merą namo vežioja valdiškas transportas ??? Juonys puikiai suprato ir paskaičiavo kas miestui, t.y. mums pigiau

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.