Aly­tus svars­to, kaip „su­sig­rą­žin­ti” į mies­tą pen­kia­ko­vę – sil­pno­ji gran­dis yra fech­ta­vi­mas (2)

Saulė Pinkevičienė
Apie spor­to fi­nan­sa­vi­mą, bū­si­mų pro­fe­sio­na­lių spor­ti­nin­kų ren­gi­mą ir pen­kia­ko­vės at­si­ra­di­mo Aly­tu­je ga­li­my­bes mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas dis­ku­ta­vo su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­ju­sia Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­ke, olim­pi­ne ir pa­sau­lio čem­pio­ne Lau­ra Asa­daus­kai­te-Zad­nep­rov­skie­ne. Loretos GAIŽIUVIENĖS nuotr.
Apie spor­to fi­nan­sa­vi­mą, bū­si­mų pro­fe­sio­na­lių spor­ti­nin­kų ren­gi­mą ir pen­kia­ko­vės at­si­ra­di­mo Aly­tu­je ga­li­my­bes mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas dis­ku­ta­vo su Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­ju­sia Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­ke, olim­pi­ne ir pa­sau­lio čem­pio­ne Lau­ra Asa­daus­kai­te-Zad­nep­rov­skie­ne. Loretos GAIŽIUVIENĖS nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo pa­sau­lio ir olim­pi­nė čem­pio­nė, pen­kia­ko­vi­nin­kė Lau­ra Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė, at­sto­va­vu­si Lie­tu­vai To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se ir iš­ko­vo­ju­si si­dab­ro me­da­lį. Kar­tu su ja at­vy­ko ir jos vy­ras, vie­nas gar­siau­sių Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­kų, bu­vęs pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­nas An­dre­jus Zad­nep­rov­skis, šiuo me­tu dir­ban­tis tre­ne­riu.

Olim­pie­čius spor­ti­nin­kus į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­vyk­ti pa­kvie­tęs spor­to ir ko­lek­cio­na­vi­mo en­tu­zias­tas Ze­no­nas Gra­mac­kas pa­si­džiau­gė, kad Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niams ši pa­žin­tis bus mo­ty­va­ci­ja siek­ti spor­ti­nių re­zul­ta­tų. Spor­ti­nin­kų šei­ma ap­si­lan­kė ne tik ro­tu­šė­je, bet ir gim­na­zi­jo­je įkur­ta­me uni­ka­lia­me spor­to mu­zie­ju­je, gim­na­zis­tai ga­lė­jo pa­ma­ty­ti iš ar­ti L.Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rov­skie­nės iš­ko­vo­tą me­da­lį.

„Ačiū, kad iš­gel­bė­jo­te Lie­tu­vos olim­pi­nę gar­bę, nes liūd­na­sis sce­na­ri­jus lik­ti be me­da­lių po ket­ve­rių me­tų pa­si­ren­gi­mo bū­tų la­bai nu­vi­lian­tis vi­suo­me­nę“, – kal­bė­jo vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas. 42-ie­jų at­le­tų de­le­ga­ci­ja To­ki­jo olim­pia­do­je bu­vo ma­žiau­sia per Lie­tu­vos is­to­ri­ją at­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę, o vie­nas lai­mė­tas me­da­lis – kuk­liau­sias lai­mi­kis va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se nuo 1996 me­tų At­lan­tos. P.La­bu­kas pa­svei­ki­no olim­pie­tę su ryš­kia jos pi­lie­ti­ne po­zi­ci­ja – ne tik pa­sie­ku­si sva­rių spor­ti­nių re­zul­ta­tų, pra­džiu­gi­nu­si olim­pi­niu me­da­liu, ji šiuo me­tu at­lie­ka ir ki­tą mi­si­ją – drau­ge su ko­le­go­mis olim­pie­čiais at­krei­pė vi­suo­me­nės, po­li­ti­kų, spor­to funk­cio­nie­rių dė­me­sį į sis­te­mi­nes pro­ble­mas, ku­rios aiš­kiai ki­ša ko­ją Lie­tu­vai sie­kiant spor­to re­zul­ta­tų.

„Pro­ble­mų yra la­bai daug ir tu­ri­me daug pa­dir­bė­ti, kad ką nors pa­da­ry­tu­me jas kon­struk­ty­viai spren­džiant“, – sa­kė vie­nin­te­lį me­da­lį – si­dab­ro – mū­sų ša­liai To­ki­ju­je iš­ko­vo­ju­si pen­kia­ko­vi­nin­kė.

L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė kal­bė­jo apie tai, kad rei­kia to­bu­lin­ti ne tik aukš­to meist­riš­ku­mo ren­gi­mo sis­te­mą: „Lie­tu­vo­je nė­ra sis­te­mos, kas ga­lė­tų ruoš­ti ir rū­pin­tis jau­ną­ja kar­ta, ku­ri tu­rė­tų mus pa­keis­ti. Da­bar­ti­nė olim­pi­nė rink­ti­nė yra ga­na bran­daus am­žiaus, be­veik vi­si To­ki­ju­je star­ta­vę olim­pie­čiai va­žia­vo į žai­dy­nes ir prieš pen­ke­rius me­tus. Sis­te­ma yra pa­keis­ta prieš ke­le­rius me­tus, bet ji vi­siš­kai ne­vei­kia. Šiuo me­tu pro­ble­ma yra ne fi­nan­sa­vi­mas, o sis­te­mos ne­bu­vi­mas.“

„Ar Aly­tu­je, ku­ris tu­ri ge­rą pen­kia­ko­vės ša­koms rei­ka­lin­gą ren­gi­mo in­fra­struk­tū­rą, bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie vai­kų ug­dy­mą bū­tent šiai, per­spek­ty­viai olim­pi­nei spor­to ša­kai?“ – klau­sė vi­ce­me­ras P.La­bu­kas olim­pie­tės L.Asa­daus­kai­tės-Zad­nep­rov­skie­nės.

Kaip pa­ste­bė­jo Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ado­mas An­dru­šai­tis, mū­sų mies­te yra vi­sos są­ly­gos tre­ni­ruo­tis šau­dy­mo rung­ty­je, vei­kia olim­pi­nis ba­sei­nas, taip pat pui­kios są­ly­gos sta­dio­ne su­da­ry­tos leng­va­at­le­čiams, o žir­gus ga­li­ma ras­ti pas kai­my­nus – But­ri­mo­ny­se. Ta­čiau pas­ku­ti­nė pen­kia­ko­vės ša­ka – fech­ta­vi­mas – ke­lia di­de­lių pro­ble­mų. 1985–1990 me­tais Aly­tu­je vy­ko fech­ta­vi­mo tre­ni­ruo­tės, o šiuo me­tu ne­tu­ri­me dir­ban­čio tre­ne­rio. Tai­gi pro­ble­ma – žmo­giš­ka­sis fak­to­rius.

L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė pa­ste­bi, kad Aly­tu­je są­ly­gos tre­ni­ruo­tis yra net­gi la­bai ge­ros, pa­ly­gi­nus net­gi su to­mis, ku­rio­mis ruo­šia­si pa­tys olim­pie­čiais. Ji sa­kė, pa­vyz­džiui, kad pa­ti fech­ta­vi­mo rung­čiai ruo­šia­si įpras­to­je mo­kyk­los spor­to sa­lė­je, ba­sei­nas – taip pat pro­ble­ma, nes sun­ku iš­tai­ky­ti lai­ko per­krau­ta­me vai­kų tre­ni­ruo­čių gra­fi­ke.

At­vy­kę spor­ti­nin­kai tei­gė Aly­taus mies­tui jau­čian­tys daug sen­ti­men­tų. A.Zad­nep­rov­skis da­ly­va­vo ir per­nai Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vy­ku­sio­se triat­lo­no var­žy­bo­se, jis tei­gė, kad spor­ti­nin­kams var­žy­bų eta­pas Aly­tu­je la­bai pa­tin­ka. Spor­ti­nin­kų šei­mos at­ža­la – duk­ra lan­ko plau­ki­mą, jai yra te­kę var­žy­bų me­tu iš­ban­dy­ti pui­kiai įreng­tą Aly­taus ba­sei­ną. Be­je, pa­ti L.Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė į pen­kia­ko­vę at­ėjo bū­da­ma 18 me­tų, iki tol ji sie­kė re­zul­ta­tų plau­ki­me, ta­čiau no­ri­mo pro­ver­žio ne­bu­vo. „Yra ir to­kia pro­ble­ma, kad plau­ki­mo tre­ne­riai ne­no­ri ati­duo­ti per­spek­ty­vių vai­kų, net kai iš­ryš­kė­ja, kad jie ga­lė­tų pa­siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų bū­tent ke­lio­se ša­ko­se – pen­kia­ko­vė­je“, – sa­ko olim­pie­tė, iš plau­ki­mo į pen­kia­ko­vę per­ėju­si tik ta­pu­si stu­den­te.

A.An­dru­šai­tis svars­to, kad gal­būt Aly­tu­je bū­tų ga­li­ma vai­kus tre­ni­ruo­ti dvie­jo­se ar tri­jo­se pen­kia­ko­vės rung­ty­se, plau­ki­me, šau­dy­me, o vė­liau at­rink­ti per­spek­ty­viau­sius. Pa­ra­dok­sas tas, kad mū­sų mies­te yra ge­ra spor­to in­fra­struk­tū­ra, ta­čiau jun­ta­mai trūks­ta spor­to tre­ne­rių – at­ly­gi­ni­mai yra ne­di­de­li, to­dėl jau­ni spe­cia­lis­tai iš­va­žiuo­ja į did­mies­čius, o ten – ren­ka­si pri­va­tų sek­to­rių, kur klien­tai yra mo­kūs.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  The high-cut leather sneaker has a simple silhouette that has been used as a base to numerous classic offerings that continue to be restored today. It seems that Nike is planning several Jordan 1s for 2021. Sneaker leak social media account fake jordan 1

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.