Nr. 119 (13642)

2021-10-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 119 (13642) skaitykite:

 • Dau­giau nei prieš pus­šim­tį me­tų Aly­tu­je pa­sta­ty­tas ge­le­žin­ke­lio via­du­kas: pa­ga­liau re­konst­ruo­tas, Nau­jo­ji gat­vė at­ver­ta ke­tu­rioms eis­mo juos­toms
 • Dau­giau­sia ko­vi­do – „Vo­lun­gės”, Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­se ir Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je
 • Ką ži­no­me apie pre­ky­bą žmo­nė­mis? Iš­gel­bė­ti ga­li net taš­kas ar šauk­tu­kas ži­nu­tė­je, jei jis su­tar­tas su ar­ti­mai­siais kaip SOS žen­klas
 • Me­tų ati­da­ry­mas: „Vil­nius Out­let” kvie­čia į di­džiau­sią out­let Šiau­rės Eu­ro­po­je
 • Žmo­gus ku­ria kul­tū­rą, kul­tū­ra ku­ria žmo­gų
 • Eu­ro­pie­tiš­kai at­nau­jin­tos gim­na­zi­jos erd­vės at­ver­tos skam­bant nos­tal­giš­kai Al­ber­to An­ta­na­vi­čiaus dai­nai apie se­ną­ją mo­kyk­lą
 • Me­rui Al­gir­dui Vrub­liaus­kui – VSAT ap­do­va­no­ji­mas
 • Kaukių metamorfozės
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • Spa­lis – pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių lan­ky­mo mė­nuo
 • Į Eu­ro­pą sie­kia­ma žiū­rė­ti iš jos re­gio­nų per­spek­ty­vos
 • Lau­ra ir An­dre­jus Zad­nep­rov­skiai: kar­tu su­dė­jus – ke­tu­ri olim­pi­niai me­da­liai
Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­tu­je su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Žie­di­nė eko­no­mi­ka re­gio­ne“ Vy­riau­sy­bės, sa­vi­val­dos, ver­slo, ben­druo­me­nės at­sto­vai...
Kaip ge­rai ži­no­me, vi­du­ram­žiais vak­ci­nų ne­bu­vo. Vak­ci­nos at­ras­tos daug vė­liau, XIX am­žiu­je. Žmo­nės nuo in­fek­ci­jų gy­nė­si sa­vo na­tū­ra­liu imu­ni­te­tu. Švei­ca­ri­jo­je...
Aly­tus be­ne pir­mas iš di­džių­jų šalies mies­tų, ku­ris Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro ir ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus ini­cia­ty­va ėmė spręs­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo pa­sau­lio ir olim­pi­nė čem­pio­nė, pen­kia­ko­vi­nin­kė Lau­ra Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rov­skie­nė, at­sto­va­vu­si Lie­tu­vai To­ki­jo olim­pi­nė­se...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė spalio 18-ąją pa­si­ra­šė su­tar­tį su Vil­niaus ra­jo­ne re­gist­ruo­ta ben­dro­ve „AL­TAS ko­mer­ci­nis...
Taip va­kar, spa­lio 18-ąją, sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis per ofi­cia­lų ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je ati­da­ry­mą. Anot me­ro, se­nas, ne­re­konst­ruo­tas...
Praėjusią savaitę prasidėjęs 15–asis „Nepatogus kinas“ įsibėgėja. Programoje – beveik 50 filmų, o likusios festivalio savaitės – tik dvi, tad organizatoriai lengvina pasirinkimą žiūrovams ir pateikia...
Šiandien Lietuvoje siaus labai stiprus vėjas, ypač vakariniuose šalies rajonuose. Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) stiprina budinčias pajėgas ir ruošiasi operatyviai likviduoti galimus...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.