An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė įta­ria­ma do­ku­men­tų klas­to­ji­mu

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (13)
2019 Rugpjūtis 29
Laura Radzevičiūtė
Policijos pareigūnų teigimu, Laura Ra­dze­vi­čiū­tė pro­ce­si­nių do­ku­men­tų ne­pa­si­ra­šė, jai pa­reikš­ti įta­ri­mai ga­lio­ja, taip pat jai pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.     
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me pa­reiš­kė įta­ri­mus dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei, sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei. Apie tai ofi­cia­liai pra­ne­šė po­li­ci­ja. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vyk­do­mas pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos krei­pi­mą­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą.

Ko­dėl kreip­ta­si į pro­ku­ra­tū­rą?

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si lie­pos pa­bai­go­je, nes, kaip sa­kė šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė, ne­bu­vo ga­li­ma nu­sta­ty­ti, ar fi­nan­si­nę ope­ra­ci­ją at­li­ko vie­nas iš kan­di­da­tų, ar bu­vo pa­si­nau­do­ta jo duo­me­ni­mis.

Pir­mi­nin­kė ne­at­sklei­dė, nei su ko­kiais rin­ki­mais tai yra su­si­ję, nei ko­kios par­ti­jos kan­di­da­tai taip el­gė­si.

Ta­čiau mi­nė­tą ko­men­ta­rą pa­tei­kė pa­klaus­ta, ko­kiu ko­mi­si­jos pa­reiš­ki­mu pro­ku­ra­tū­rai va­do­vau­jan­tis šį ant­ra­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei L.Ra­dze­vi­čiū­tei pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo.

„Aly­taus nau­jie­nų“ duo­me­ni­mis, tai sie­ja­ma su pa­va­sa­rį vy­ku­siais sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mais ir Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tais į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, tarp ku­rių bu­vo ir L.Ra­dze­vi­čiū­tė. Ji, kaip šios par­ti­jos kan­di­da­tė, ba­lo­ti­ra­vo­si ir tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus me­ro rin­ki­muo­se. Iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko sep­tin­to­je vie­to­je.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­reiš­ki­mą nu­krei­pė nag­ri­nė­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai. O ši jo nag­ri­nė­ji­mą pa­ve­dė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Šiam ko­mi­sa­ria­tui pa­val­dus Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo.

Ko­dėl Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pa­reiš­ki­mo ne­nag­ri­nė­ja Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, o jis per­duo­tas Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jai, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė sa­kė, kad toks bu­vo va­do­vy­bės spren­di­mas.

Pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.

Šį ant­ra­die­nį mi­nė­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me L.Ra­dze­vi­čiū­tei pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo. Tai pa­tvir­ti­no Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja.

K.Ja­nu­le­vi­čie­nės tei­gi­mu, nors L.Ra­dze­vi­čiū­tė pro­ce­si­nių do­ku­men­tų ne­pa­si­ra­šė, jai pa­reikš­ti įta­ri­mai ga­lio­ja, taip pat jai pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

Už to­kius pa­žei­di­mus gre­sia bau­da, areš­tas ar lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.

„Po­li­ci­jos ran­ko­mis no­ras su­si­do­ro­ti“

L.Ra­dze­vi­čiū­tė tvir­ti­no, kad jai jo­kie įta­ri­mai ne­pa­reikš­ti: „Aly­taus vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja, ma­nau, pa­da­ry­ta spe­cia­liai, o po­li­ci­jos pa­rei­gū­no tei­gi­niai, kad aš įta­ria­mo­ji, bu­vo staig­me­na. Ti­kė­ti­na, spe­cia­liai, jog ne­ga­lė­čiau pa­si­ruoš­ti ap­si­gin­ti. Tai yra ne kas ki­ta, kaip su­in­te­re­suo­tų as­me­nų, ne­tu­rin­čių jo­kių sva­rių ar­gu­men­tų, po­li­ci­jos ran­ko­mis no­ras su­si­do­ro­ti su ma­ni­mi, ka­dan­gi ke­liu ne­pa­to­gius klau­si­mus, ko­vo­ju už ei­li­nį žmo­gų ir gi­nu vie­šą­jį in­te­re­są.“

Ta­ry­bos na­rės pa­si­tei­ra­vus, ar, jos nuo­mo­ne, ji to­liau ga­li dirb­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, ši pa­reiš­kė, kad ga­lin­ti ir la­bai no­rin­ti, nes ma­nan­ti, jog „vi­sas šis ty­čia suor­ga­ni­zuo­tas šou ir yra bū­tent tam, kad pa­trauk­tų ma­ne iš An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės“.

Aly­taus mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio tei­gi­mu, įsta­ty­miš­kai, kol as­muo nė­ra teis­tas, jis ga­li bū­ti ir ta­ry­bos na­riu, ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku: „Tai mo­ra­lės da­ly­kai. Pa­čios Ra­dze­vi­čiū­tės rei­ka­las, kaip ji to­liau elg­sis.“

Ji šiuo me­tu dir­ba Sei­mo na­rio Min­dau­go Pui­do­ko pa­ta­rė­ja.

Kal­bė­ta ir apie įta­ri­mus L.Ra­dze­vi­čiū­tei

Šį ant­ra­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­dan­čio­ji dau­gu­ma svars­tė ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no To­mo Pa­čė­so pa­si­ra­šy­tą raš­tą dėl dar­bo val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je ir pri­ta­ri­mo jos pro­gra­mai.

Kaip sa­kė me­ras, nu­spręs­ta to­kio klau­si­mo svars­ty­mą ati­dė­ti at­ei­čiai, nes kal­bė­ta ir apie san­ty­kius su „Už Aly­tų“ at­sto­vais pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­boje, ir apie įta­ri­mus L.Ra­dze­vi­čiū­tei. Ji yra ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­no pa­va­duo­to­ja.

Taip pat T.Pa­čė­so raš­te dėl ben­dro dar­bo mies­to ta­ry­bo­je ne­bu­vo nu­ro­dy­ti kon­kre­tūs „Už Alytų“ ta­ry­bos na­riai, ku­rie pri­ta­ria val­dan­čio­sios dau­gu­mos pro­gra­mai ir no­rė­tų dirb­ti val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je.

Da­bar 17 iš 27 ta­ry­bos na­rių dau­gu­mą mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je su­da­ro so­cial­de­mok­ra­tai, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, „Aly­taus pi­lie­čių“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei li­be­ra­lų at­sto­vai.

Policijos pareigūnų teigimu, Laura Ra­dze­vi­čiū­tė pro­ce­si­nių do­ku­men­tų ne­pa­si­ra­šė, jai pa­reikš­ti įta­ri­mai ga­lio­ja, taip pat jai pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.   

 

  Komentaras

  Teisėsauga vis ant biednesnių... Nors ši tik kaip vykdytoja anų .... Nevykdytų ši, per kitus, bet procesas vyktų... Kaip ir daug didesnių nesamonių vyksta ir nemato? Kaip ten dėl užkastų atliekų ir yra dar... nesamonių?

  Komentaras

  Lazda turi du galus, štai antras galas ir atsisuko prieš pačią. Kad nesąžininga moterėlė, tai faktas ir tokioms miesto Taryboje ne vieta. Jei gerb.Meras ją palaiko, tai gėda ir ponui Cesiuliui!

  Komentaras

  Būdama teatro direktore iš ministerijų fondų miuziklą užvedė. Gera prasme garsino Alytų. Galėjo ir toliau sėkmingai dirbt. Bet iš pavydo eliminavo. Geriau stagnuos teatras. Kad išgyvent į vietinių intrigas įsivėlė. Nes vietiniai mėgsta kitų rankom. Per teisėsaugą pamodeliuota, kad jau iširusią butaforinę koaliciją išlaikyt ir nelįst į biudžeto likučių dalybas. Vienok likučių neužtenka ir procesai gilėja. Perdavimas Druskininkams, matyt per jauka sėlina giliau..? Juolab Šiaulių krepšinio klubo vadovui teisėsauga ir įtarimus pareiškus. O čia kaip proga visa grandine. ? Trumpiau kaip kas pradėjo kozerius, kurių matyt dar ne vieną turi, mėtytis. Kad loviukus išlaikyt. Ir taip vieni kitus gels kiek gal dėl biudžeto likučių nepasidalijimo. Alytuj nebūt ši, vis tiek per kitur pūtų..

  Komentaras

  Pareikšti įtarimai jei kitiems taip taikytų, kažin..? Tai, kad šiuo momentu kaip pasinaudojant link politiškai susidorot. Nors per savivaldą šioje kadencijoje jie nestiprūs po judėjimu. Įtarimų pagrindas leidžia manyt, kad šniukštinėja rėmėjus.. ? Tad čia jei kurie rėmė, ne vienam neramu ir kaip baigsis? Todėl per tarybą Alytuj tik peticijas vieni kitiems dėl paminklų ir miesto likučių nepasidalijimo rezga.. Reiškia susidirbę Alytuj per savivaldą ir rimčiau nesimato. Mandri rinkimai, mandrai ir tęsia....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.