Nr. 100 (13330)

2019-09-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 100 (13330) skaitykite:

 • Aly­tiš­kių dau­gia­bu­čiai at­gy­ja, jų ver­tė – di­dė­ja
 • Pa­si­ra­šy­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis su UAB „Kos­li­ta”
 • Mokslams pasiruošta: tokių rinkinių norės visi!
 • Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tras at­lie­pia kraš­tie­čių lū­kes­čius: ruo­šia­si at­si­nau­jin­ti
 • Mu­di­ta Ma­ka­vec­kie­nė: „Kad at­si­kra­ty­čiau sie­lą gniuž­dan­čių nuos­kau­dų ir pa­jaus­čiau be­ga­li­nį pa­leng­vė­ji­mą, kad krū­ti­nė­je ne­tel­pan­tį džiaugs­mą už­kel­čiau į aukš­čiau­sią kal­ną, tu­riu ra­šy­ti”
 • MO mu­zie­ju­je – gar­su­sis Ša­rū­no Sau­kos pa­veiks­las
 • Nau­jas rug­sė­jis vėl ke­lia mo­kyk­los bu­res
 • Juo­zo ba­ra­vy­kai iš gim­ti­nės gi­rių
 • Rau­do­ni­kių po­rai ne­pa­si­se­kė?
 • Kie­ta, il­ga van­dens kir­mė­lė – sau­su­mos vabz­džių siau­bas
 • Au­to­mo­bi­lio pri­spaus­tas vai­ruo­to­jas ne­iš­gy­ve­no
 • Kal­vos ir Se­na­mies­čio se­niū­nai­ti­jo­je as­fal­tuo­ja­mos žvy­ruo­tos gat­vės
 • Vil­ties gat­vės 18 dau­gia­bu­čiui – 50 me­tų
Verslininkai visoje Europoje privalo užtikrinti vartotojų teises. Jų nežinant ar nesilaikant reikalavimų rizikuojama ne tik prarasti gerą reputaciją ir pirkėjus, bet ir įsivelti į ginčus, kurie gali...
Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me pa­reiš­kė...
Laukiamiausiame metų sporto renginyje – Pasaulio krepšinio čempionate šalies rinktinė skina pergales. Tai viena iš priežasčių, kodėl neturėtume praleisti tiesioginių šios sporto šakos transliacijų.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.