Aly­taus spe­ci­fi­ka: trūks­ta ne mo­ky­to­jų, bet kan­di­da­tų tap­ti mo­kyk­lų va­do­vais

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (3)
2019 Rugsėjis 5
Valūnas
„Mokytojų netrūksta todėl, kad Alytuje ieško darbo kaimyninėse savivaldybėse gyvenantys ir dirbantys mokytojai“, – įsitikinęs Vytuolis Valūnas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Nu­ai­dė­jus rug­sė­jo skam­bu­čiui, pa­kvie­tu­siam į kla­ses, jau ga­li­ma api­ben­drin­ti ten­den­ci­jas, ku­rio­mis Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo ben­druo­me­nė pra­de­da nau­jus moks­lo me­tus.

Ka­da vyks įstai­gų va­do­vų kon­kur­sai?

2018–2019 moks­lo me­tais Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­go­se mo­kė­si 6 tūkst. 864 mo­ki­niai, o šiais 2019–2020 moks­lo me­tais – 6 tūkst. 845 (skai­čiai pa­teik­ti be prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ir su­au­gu­sių­jų kla­sių mo­ki­nių) mo­ki­niai. Tai­gi su­ma­žė­ji­mas – 19 mo­ki­nių. Ten­den­ci­ja iš­lie­ka, bet sta­bi­li­zuo­ja­si.

Di­džiau­sias mo­ki­nių skai­čius pra­dė­jo moks­lo me­tus Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je – 799 mo­ki­niai, o ma­žiau­sias –Aly­taus Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jo­je – 158 mo­ki­niai.

Pir­mą kar­tą mies­to švie­ti­mo is­to­ri­jo­je tuo pa­čiu me­tu pa­skelb­ti kon­kur­sai net 8 švie­ti­mo įstai­gų ir Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos va­do­vų pa­rei­goms ei­ti.

Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas  vyks rug­sė­jo 20 die­ną, Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų – spa­lio 24-ąją. Va­do­vo ieš­ko ir Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nė psi­cho­lo­gi­nė tar­ny­ba – kon­kur­sas vyks lap­kri­čio 29 die­ną.

Lop­še­lis-dar­že­lis ,,Pa­sa­ka“ be va­do­vo li­ko ne­ti­kė­tai ana­pi­lin iš­ėjus jo il­ga­me­tei di­rek­to­rei Ni­jo­lei Ba­nie­nei. Kon­kur­sas šios įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms dar ne­pa­skelb­tas.

Rug­sė­jo 26 die­ną dar­bą bai­gia lop­še­lio-dar­že­lio „Bo­ru­žė­lė“ di­rek­to­rė. Ji taip pat iš­ei­na į už­tar­nau­tą po­il­sį. Kon­kur­sas vyks  spa­lio 10-ąją.

Aly­taus Se­na­mies­čio pra­di­nė mo­kyk­la be di­rek­to­riaus li­ko nuo rug­pjū­čio 30-osios. Kon­kur­sas yra pa­skelb­tas ir vyks lap­kri­čio 21 die­ną.

Nuo rug­pjū­čio 31 die­nos va­do­vo ne­tu­ri ir Jot­vin­gių gim­na­zi­ja, nes il­ga­me­tis jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas iš­ei­na į už­tar­nau­tą po­il­sį. Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas vyks spa­lio 3-iąją.

Bai­gia­si ir Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los bei Dai­lės mo­kyk­los va­do­vų ka­den­ci­jos. Kon­kur­sai yra pa­skelb­ti. Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas vyks lap­kri­čio 14 die­ną, o Aly­taus dai­lės mo­kyk­los – gruo­džio 5-ąją. Abie­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lų di­rek­to­riai ga­li da­ly­vau­ti di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­se.

Ge­ro­ji ži­nia – mo­ky­to­jų už­ten­ka

Kaip ga­li­ma bū­tų pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, kad švie­ti­mo va­do­vų kai ku­rios Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos ne­ran­da jau tik­rai ne­trum­pą lai­ko tar­pą (pa­vyz­džiui, „Dre­vi­nu­kas“)? Ko­kios yra to ga­li­mos prie­žas­tys? – tei­rau­ja­mės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no.

„Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – dau­ge­lį pre­ten­den­tų ei­ti švie­ti­mo įstai­gos di­rek­to­riaus pa­rei­gas at­bai­do tai, kad rei­kia iš­si­lai­ky­ti va­do­va­vi­mo kom­pe­ten­ci­jų tes­tą ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka“, – tei­gia ve­dė­jas.

Ta­čiau yra ir la­bai ge­rų ži­nių – Aly­taus mo­kyk­lo­se šiais moks­lo me­tais ne­trūks­ta da­ly­kų mo­ky­to­jų, o Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius tu­ri tam tik­rą mo­ky­to­jų re­zer­vą, ku­rie ga­lė­tų bū­ti kvie­čia­mi pa­va­duo­ti ar pan.

Ko­dėl Aly­taus si­tu­a­ci­ja taip ski­ria­si nuo res­pub­li­kos, kur jau skam­bi­na­ma pa­vo­jaus var­pais, kad tuoj ne­bus kam mo­ky­ti vai­kų?

„Mo­ky­to­jų ne­trūks­ta to­dėl, kad Aly­tu­je ieš­ko dar­bo kai­my­ni­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se gy­ve­nan­tys ir dir­ban­tys mo­ky­to­jai“, – įsi­ti­ki­nęs V.Va­lū­nas.

Aly­taus mo­kyk­lo­se ne­dir­ba nė vie­nas jau­nes­nis nei 25 me­tų mo­ky­to­jas, o di­dži­ą­ją da­lį iš 429 pe­da­go­gų su­da­ro 55–59 me­tų (110) ir 50–54 me­tų (85).

Pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jai 2018–2019 moks­lo me­tais su­da­rė 3,6 proc., pla­nuo­ja­ma, kad 2019–2020 moks­lo me­tais su­da­rys 1,5 proc. vi­sų dir­ban­čių mo­ky­to­jų skai­čiaus. 

Dvi Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los – Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ja ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja – bu­vo at­rink­tos da­ly­vau­ti švie­ti­mo pro­jek­te „Ren­kuo­si mo­ky­ti – mo­kyk­lų kai­tai!“

Į Aly­tų nuo šių me­tų rug­sė­jo 1-osios at­vy­ko ir dvi jau­nos „Ren­kuo­si mo­ky­ti!“ pro­jek­te da­ly­vau­jan­čios mo­ky­to­jos – is­to­ri­kės Rū­ta Braz­laus­kai­tė ir Ne­rin­ga Ša­lu­gai­tė. Pro­jek­tą įgy­ven­di­na vie­šo­ji įstai­ga Mo­kyk­lų to­bu­li­ni­mo cen­tras drau­ge su pa­grin­di­niu pro­jek­to part­ne­riu „Vil­niaus pre­ky­bos“ pa­ra­mos fon­du „Da­bar“.

Ve­dė­jas ti­ki, kad švie­ti­mo įstai­gų tin­klą pa­vyks su­tvar­ky­ti

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta dar­bo gru­pės su­dė­tis, ku­ri pa­rengs ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dro­jo pla­no ir jo prie­dų ko­re­ga­vi­mo pro­jek­tą. Ki­taip sa­kant – nau­jos per­tvar­kos siū­ly­mus.

– Esa­te gru­pės va­do­vas. Ko­kie nu­ma­to­mi gru­pės dar­bo ter­mi­nai, ko­kių ti­ki­ma­si iš jos re­zul­ta­tų ir ko­kia bus dar­bo ei­ga? Kaip vyks svars­ty­mai su ben­druo­me­nė­mis? – klau­sia­me V.Va­lū­no.

– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iki lap­kri­čio 29 die­nos pa­rengs pa­ko­re­guo­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­no pro­jek­tą ir pa­teiks Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ini­cia­ty­va pa­ko­re­guo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų ben­dra­sis pla­nas ir jo prie­dai nuo šių me­tų gruo­džio 2-osios iki 2020-ųjų sau­sio 31 die­nos bus pa­teik­ti vie­šam svars­ty­mui, de­ri­nant su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo ben­druo­me­nė­mis ir ki­to­mis in­te­re­sų gru­pė­mis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se bus svars­to­ma nuo ki­tų me­tų ko­vo 2-osios iki ko­vo 17 die­nos.

– Ar esa­te nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai, kaip dar­bo gru­pės va­do­vas, kad pa­vyks pa­siek­ti re­zul­ta­to? Kaip ma­no­te, ko­dėl pra­ėju­sio­je va­do­vų ka­den­ci­jo­je bet ko­kie švie­ti­mo per­tvar­kos siū­ly­mai pa­ty­rė fias­ko? Ki­taip sa­kant, ko­kių klai­dų steng­si­tės ne­kar­to­ti?

– Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos me­tu ne­bu­vo ban­do­ma šiuos klau­si­mus spręs­ti sis­te­miš­kai, vi­so mies­to mas­tu. Bu­vo ti­ki­ma­si, kad bus gau­tas tuo­me­tės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pri­ta­ri­mas siū­lo­miems per­tvar­ky­mams, ta­čiau pri­trū­ko ar­gu­men­tų. Ma­nau, kad pa­vyks su­tvar­ky­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klą.

– Be­je, o ko­dėl šie­met ne­vy­ko tra­di­ci­nė šven­ti­nė švie­ti­mo dar­buo­to­jų su­ei­ga? Ar čia ga­li­ma įžiū­rė­ti ko­kį šių moks­lo me­tų žen­klą?

– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas pra­dė­jau ei­ti nuo bir­že­lio 4 die­nos. Su­pla­nuo­tų bu­vu­sios Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos dar­bų pri­ža­dė­jau ne­keis­ti. Ben­druo­me­nės su­ta­ri­mu šios šven­tės bu­vo at­si­sa­ky­ta, to­dėl ji ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma. Su per­tvar­ka šis spren­di­mas nė­ra su­si­jęs.

________________________________________________________________

Pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams aly­tiš­kiams vėl ky­la klau­si­mų, ar tin­ka­mai vei­kia elek­tro­ni­nė pri­ėmi­mo sis­te­ma į dar­že­lius ir mo­kyk­las. Ji tu­rė­jo star­tuo­ti šių me­tų pra­džio­je, ta­čiau star­tas bu­vo nu­kel­tas. Vie­šuo­sius pir­ki­mus sis­te­mai dieg­ti lai­mė­ju­si ben­dro­vė „Lab­bis“ su mies­to sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šė su­tar­ties pra­tę­si­mą, per pa­pil­do­mą lai­ką sis­te­ma bu­vo iš­ban­do­ma.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ra­sos Kuc­kai­lie­nės, šiuo me­tu elek­tro­ni­nė mo­ki­nių pri­ėmi­mo sis­te­ma vei­kia. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai pra­šy­mus į švie­ti­mo įstai­gas ga­li pa­teik­ti sve­tai­nė­je www.svie­ti­mas.aly­tus.lt. Šiai pri­ėmi­mo sis­te­mai dar ne­si­bai­gęs ga­ran­ti­nės prie­žiū­ros lai­ko­tar­pis, ku­rio me­tu yra to­bu­li­na­ma pa­ti sis­te­ma ir ša­li­na­mos klai­dos.

Cen­tra­li­zuo­to vai­kų pri­ėmi­mo į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gas in­for­ma­ci­nė sis­te­ma mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo 56 068,88 Eur. 

Iš­ori­nis var­to­to­jas į vi­di­nę elek­tro­ni­nę mo­ki­nių pri­ėmi­mo sis­te­mą ne­pa­ten­ka ir jo­kių duo­me­nų apie mo­ki­nius ne­ma­to.

 

  Komentaras

  Kaip kvapai ant miesto eina ir nėra kam valdžioje paaiškint. Nuodingi ar ne. Alytuj eilinis nuo gatvės supranta. Kad sumažėjus gyventojų ir mokinių tuo pačiu, tiek mokyklų neišlaiko. O vadovaut pustuštei mokyklai ir matyt, kad vis daugiau pedagogų kur apkrovimo neužtenka ir stresai nuo to, tik valdžioj sugeba to matyt. Ir dar pasišaipo, viskas gerai, tik anie..Na sistema, mato pūna, bet iš paskutinių laiko. Vietoj rimtos švietimo pertvarkos, patys kankynę darosi.
  .

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.