Nr. 105 (13335)

2019-09-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 105 (13335) skaitykite:

 • Ne­įpras­to dy­džio ri­di­kas
 • Mai­nų punk­tams pa­siū­ly­ta be­veik šim­tas var­dų. Ku­ris ge­riau­sias?
 • „San­ter­mi­ta” šian­dien klien­tams siū­lo vi­są pa­sta­to prie­žiū­ros pa­slau­gų pa­ke­tą
 • Kaip par­la­men­ta­rai Sei­mo au­to­ri­te­tą ke­lia
 • Žodžiais ne­var­ty­ki­me ąžuo­lų, kai dar­bu skied­ros ne­pa­ke­lia­me
 • Šven­ta vie­ta nie­kam ne­rū­pi?
 • Pri­si­lie­ti­mas prie žir­go: tra­di­ci­nė šven­tė „Žir­gas ir žmo­gus” Re­vuo­se
 • Mo­ni­ka Ma­ri­ja at­vyks­ta į Aly­tų
 • Bal­tų vie­ny­bės die­nai – ren­gi­nių cik­las
 • Duo­dan­tiems – sie­los at­gai­va, gau­nan­tiems – be­ri­bis džiu­ge­sys
 • Tarp­tau­ti­nei raš­tin­gu­mo die­nai – 103 ra­šik­liai ir ra­šy­mas žą­sies plunks­na
Nu­ai­dė­jus rug­sė­jo skam­bu­čiui, pa­kvie­tu­siam į kla­ses, jau ga­li­ma api­ben­drin­ti ten­den­ci­jas, ku­rio­mis Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo ben­druo­me­nė pra­de­da nau­jus moks­lo...
Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė per­nai pra­dė­jo vyk­dy­ti eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą dėl gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo...
Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir par­ti­jos ko­le­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio kon­flik­tas dėl pas­ta­ro­jo Na­cio­na­li­nei že­mės...
Jau ge­rą de­šimt­me­tį Len­ki­jos vals­ty­bė pi­gio­mis mais­to ir pra­mo­nės pre­kė­mis pre­ky­bos cen­truo­se ku­ria ge­ro­vę sa­vo is­to­ri­niams kai­my­nams – mums, lie­tu­viams. Ar­ti Len­ki­jos...
Šį mė­ne­sį Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se jau ne­li­ko nė vie­no ma­žy­lio, taip pat čia nu­sto­jo vei­kęs gy­vy­bės lan­ge­lis, ku­ria­me kū­di­kius ga­lė­jo...
„Per 10 me­tų to­kių pras­tų me­tų kaip šie nė­ra bu­vę. Iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­vy­ku­si ko­mi­si­ja pa­tir­tą ža­lą įver­ti­no 82 pro­cen­tais, ta­čiau re­a­li si­tu­a­ci­ja, ko...
Kasmet rugsėjo 16–22 dienomis visoje Europoje vyksta judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai vyks ir Alytaus rajone. Šia kampanija Europos šalių vietos valdžios...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.