Ma­ža­me­tę tė­vui skir­to­se ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se iš­pla­tin­to­se ži­nu­tė­se iš­plū­du­si mo­ti­na – spe­cia­lis­tų aki­ra­ty­je

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Sausis 10
asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
Ži­nu­tės ir gar­so įra­šai, ku­riuo­se aly­tiš­kė mo­ti­na gra­si­na kaž­ką pa­da­ry­ti vie­ne­rių me­tų duk­re­lei, plūs­ta ją ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais ir aiš­kiai gir­di­si kū­di­kio klyks­mas, bu­vo skir­ti įka­li­ni­mo įstai­go­je baus­mę at­lie­kan­čiam ma­žy­lės tė­vui, ta­čiau ne­ti­kė­tai pa­te­ko į vai­ko gi­mi­nai­čių ran­kas. Vi­sa tai ne tik bu­vo pa­vie­šin­ta so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, bet ir pa­sie­kė vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tus. Šian­dien mer­gy­tė te­be­gy­ve­na su psi­chi­kos pro­ble­mų tu­rin­čia mo­ti­na, ku­ri aky­lai ste­bi­ma at­sa­kin­gų tar­ny­bų.

„Aš tik­rai jai kaž­ką pa­da­ry­siu. Už­si­kišk tu ster­va, bl..., dap... ta­vo kly­ki­mas, ver­kia iki iš­nak­tų. Monst­rė“, „Šo­ki­nė­ju ap­link ją vi­są die­ną. Ma­ne iš­ves iš kan­try­bės jos kly­ki­mas, nu­si­bo­do klyks­nė ne­ra­liuo­ta. Aš per ran­ką pliaukš­te­lė­jau, bet kas iš to? Ne­su­pran­ta, vis tiek dur­na. Šian­dien bu­vo la­bai blo­ga. Grįžk grei­čiau, pa­dėk au­gin­ti. Ap­link ją šo­ki­nė­ju, da­rau val­gy­ti po tris-ke­tu­ris kar­tus per die­ną, tik ir sė­džiu vir­tu­vė­je. Jei aš jai su­duo­siu, tai ne­pyk. Ner­vai ne­lai­ko. Ši­tas pa­da­ras ma­ne jau dak­ni­so“, „Ji ma­ne ap­val­go vi­są lai­ką, sė­džiu al­ka­na“, „Kai val­go kriuk­si kaip kiau­lė, to­kio vai­ko dar ne­ma­čiau“, „Nie­kaip už­mig­dy­ti ne­ga­liu, man po..., iš­ei­siu“, „Pliaukš­te­lė­jau per ran­ką, da­bar žven­gia“, – to­kio tu­ri­nio in­for­ma­ci­ja, ku­rio­je vie­na­me Aly­taus ben­dra­bu­čių gy­ve­nan­ti jau­na mo­te­ris taip plū­do sa­vo vie­ne­rių me­tų duk­rą, pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pra­džio­je bu­vo iš­pla­tin­ta so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ir ga­liau­siai gi­mi­nai­čių dė­ka pa­sie­kė at­sa­kin­gas tar­ny­bas.

Aly­taus vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai, ga­vę to­kios in­for­ma­ci­jos, lan­kė­si pas mo­ti­ną. Pa­sak jų, vi­sų ap­si­lan­ky­mų me­tu būs­tas, ku­ria­me mo­ti­na gy­ve­no kar­tu su ma­žy­le, bu­vo tvar­kin­gas, o mer­gai­tė at­ro­dė pri­žiū­rė­ta ir jo­kių smur­to žy­mių ant jos kū­ne­lio pa­ste­bė­ta ne­bu­vo. Mer­gai­tė lan­ko ug­dy­mo įstai­gą, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ji – šva­ri ir pri­žiū­rė­ta, links­ma, gu­vi.

Spe­cia­lis­tai dėl ži­nu­tė­se ir įra­šuo­se at­si­spin­din­čio ne­adek­va­taus el­ge­sio ma­žy­lės at­žvil­giu jai nu­sta­tė pir­mą­jį grės­mės ly­gį, kas reiš­kia rim­tą įspė­ji­mą mo­ti­nai, ta­čiau mer­gai­tė pa­lik­ta jos glo­bai. Abi ap­gy­ven­din­tos Aly­taus mies­to mo­te­rų kri­zių cen­tre. Mo­ti­nai su­teik­ta psi­cho­lo­go kon­sul­ta­ci­ja. Aly­taus vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, pas mo­ti­ną ir ma­žy­lę nuo­lat lan­ko­si so­cia­li­nis dar­buo­to­jas. Mo­ti­na su sky­riaus dar­buo­to­jais ben­drau­ja ir ben­dra­dar­biau­ja, pri­ima siū­lo­mą pa­gal­bą.

Pa­ben­dra­vu­si su psi­cho­lo­ge, mer­gai­tės mo­ti­na pri­pa­ži­no ne­de­ra­mą sa­vo el­ge­sį ir tei­si­no­si, kad pra­trū­ko dėl ner­vi­nio iš­se­ki­mo. Taip pat pa­ti­ki­no dau­giau taip šiurkš­čiai vai­ko at­žvil­giu ne­si­elg­sian­ti.

Mer­gai­tės mo­ti­na tu­ri psi­chi­kos pro­ble­mų ir nuo­lat lan­ko­si pas gy­dy­to­ją.

„Aly­taus nau­jie­nų“ duo­me­ni­mis, aly­tiš­kė dėl jos teks­tų ir įra­šų, ad­re­suo­tų ka­lin­čiam vy­rui, nu­te­ki­ni­mo į so­cia­li­nius tin­klus krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Be­je, ma­žy­lė dėl jos mo­ti­nos smur­to prieš ki­tą as­me­nį kar­tą jau bu­vo pa­im­ta iš šei­mos ir lai­ki­nai per­duo­ta gi­mi­nai­čių glo­bon, o spa­lį vėl su­grą­žin­ta mo­ti­nai.

Aly­tiš­kė tu­ri dar vie­ną ma­ža­me­tį vai­ką, ber­niu­ką, ku­ris gy­ve­na su bio­lo­gi­niu tė­vu ki­ta­me mies­te.

  Komentaras

  Hello there,

  My name is Aly and I would like to know if you would have any interest to have your website here at hostingas.lt promoted as a resource on our blog alychidesign.com ?

  We are updating our broken link resources to include current and up to date resources for our readers.
  .
  If you may be interested in being included as a resource on our blog, please let me know.

  Thanks,
  Aly

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.