Nr. 4 (13234)

2019-01-10

„Alytaus naujienų“ numeryje 4 (13234) skaitykite:

  • ASRC are­no­je skir­tin­gų spor­to ša­kų tre­ni­ruo­tės ir var­žy­bos vyks vie­nu me­tu  
  • Aly­tus jau tu­ri as­mens duo­me­nų ap­sau­gos pa­rei­gū­nę 
  • Dvi aly­tiš­kiams svar­bios dis­ku­si­jos – jau šian­dien 
  • Pa­grin­di­niai mo­kes­čių pa­si­kei­ti­mai nuo 2019 me­tų sau­sio 1 die­nos 
  • Vie­nas mie­las žo­dis ga­li su­šil­dy­ti tris žie­mos mė­ne­sius 
  • Aly­taus smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam ver­slui – dau­giau kaip 65 tūkst. eu­rų sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma 
  • Mo­kai­si vai­ruo­ti – sa­vi­val­dy­bė tau pa­dės  
  • Ko­dėl kas ry­tą ne­rei­kia klo­tis lo­vos ir ki­ti mi­tai apie čiu­ži­nį 
  • Du­ris už­ve­ria vie­nin­te­lis Pa­ry­žiaus nu­dis­tų res­to­ra­nas
Se­nie­siems me­tams pa­si­bai­gus įver­ti­na­mi nu­veik­ti dar­bai, jų ap­im­tis. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dar­bus taip pat ga­li­ma įver­tin­ti ir pa­gal sa­vi­val­dy­bės...
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) ba­sei­ne nau­ji me­tai pra­si­dė­jo nau­jo­vė­mis, ku­rias jau įver­ti­no lan­ky­to­jai. At­nau­jin­tos dra­bu­ži­nės, me­di­ci­nos ka­bi­ne­tas,...
Ra­cio­na­les­nį daik­tų nau­do­ji­mą ska­ti­na jau pus­me­tį vei­kian­tys nau­do­tų daik­tų kei­ti­mo pa­vil­jo­nai. Jų Aly­taus mies­te įreng­ti du, o iš vi­so Aly­taus re­gio­no at­lie­kų...
Ži­nu­tės ir gar­so įra­šai, ku­riuo­se aly­tiš­kė mo­ti­na gra­si­na kaž­ką pa­da­ry­ti vie­ne­rių me­tų duk­re­lei, plūs­ta ją ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais ir aiš­kiai gir­di­si kū­di­kio klyks­mas,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.