Ta­ry­bos na­rio įkai­niai: nuo 0 iki 7109 eu­rų

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (6)
2019 Sausis 10
Taryba
Per pra­ėju­sius me­tus ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai iš vi­so at­si­ė­jo be­veik 83 tūkst. eu­rų, o ta­ry­bos na­riams už jų dar­bą ta­ry­bo­je ir sa­va­ran­kiš­kai iš­dirb­tas va­lan­das į ran­kas iš vi­so bu­vo su­mo­kė­ta per 37,5 tūkst. eu­rų.   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Se­nie­siems me­tams pa­si­bai­gus įver­ti­na­mi nu­veik­ti dar­bai, jų ap­im­tis. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dar­bus taip pat ga­li­ma įver­tin­ti ir pa­gal sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je nu­ro­dy­tą ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją, kur pa­tei­kia­mas ta­ry­bos na­rių da­ly­va­vi­mo po­sė­džiuo­se ak­ty­vu­mas, jų de­kla­ruo­ti sa­va­ran­kiš­ki dar­bai, ku­rių re­a­lu­mas, de­ja, nie­kie­no ne­tik­ri­na­mas ir pa­lie­ka­mas tik pa­čių ta­ry­bos na­rių są­ži­nei.

Sa­ko­ma, kad skai­čiuo­ti sve­ti­mus pi­ni­gus nė­ra nuo­dė­min­ga, juo­lab kad tie pi­ni­gai mo­ka­mi iš mū­sų vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų ki­še­nės. Tad pa­si­do­mė­jo­me, ku­rių Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas  biu­dže­tui at­si­ė­jo bran­giau­siai ar pi­giau­siai bei kiek mū­sų mies­to po­li­ti­kai su­ge­bė­jo iš ta­ry­bos na­rio man­da­to už­si­dirb­ti.

Ma­ža to, iš ta­ry­bos na­rių pa­teik­tų pa­žy­mų apie sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­tą iš­dirb­tą lai­ką, už ku­rį jie gau­na at­ly­gį, ga­li­ma įžvelg­ti įdo­mių ten­den­ci­jų. Pa­vyz­džiui, vie­ni ta­ry­bos na­riai taip in­ten­sy­viai su­si­ti­ki­nė­jo su rin­kė­jais, kad, me­tams pa­si­bai­gus, tu­rė­tų pa­ži­no­ti ko ne kiek­vie­ną jų ir it ei­lė­raš­tį de­kla­muo­ti, ko­kio­mis pro­ble­mo­mis šie gy­ve­na. Ki­ti taip in­ten­sy­viai dir­bo su do­ku­men­tais ir su­si­ti­ki­nė­jo su in­te­re­san­tais, kad da­bar tu­rė­tų vi­sa tai at­min­ti­nai var­dy­ti net pa­ža­din­ti vi­du­ry nak­ties. Ti­kė­ti kai ku­rių ta­ry­bos na­rių są­ži­ne ar ne – kiek­vie­no as­me­ni­nis rei­ka­las, ta­čiau aky­les­nė ta­ry­bos na­rių veik­los ana­li­zė ga­li lem­ti gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą mū­sų iš­rink­tai­siais.

Kas uo­liau­si?

Per pra­ėju­sius me­tus ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai iš vi­so at­si­ė­jo be­veik 83 tūkst. eu­rų, o ta­ry­bos na­riams už jų dar­bą ta­ry­bo­je ir sa­va­ran­kiš­kai iš­dirb­tas va­lan­das į ran­kas iš vi­so bu­vo su­mo­kė­ta per 37,5 tūkst. eu­rų.

Į sa­va­ran­kiš­kai iš­dirb­tų va­lan­dų veik­las įtrauk­ti to­kie dar­bai kaip su­si­ti­ki­mai su rin­kė­jais, in­te­re­san­tais, dar­bas su do­ku­men­tais, dar­bas ko­mi­te­tuo­se, frak­ci­jo­se, ko­mi­si­jo­se, pa­si­ren­gi­mas ta­ry­bos, dau­gu­mos po­sė­džiams ir pan.

Per pra­ėju­sius me­tus įvy­ko 14 ta­ry­bos po­sė­džių. Uo­liau­si jų da­ly­viai, ne­pra­lei­dę nė vie­no ta­ry­bos po­sė­džio, bu­vo aš­tuo­ni ta­ry­bos na­riai iš 27: Gin­ta­rė Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė, Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, Ra­sa Dau­gi­nin­kai­tė, Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, Vy­tas Ja­zep­či­kas, Po­vi­las La­bu­kas ir Kęs­tu­tis Ąžuo­las.

Dau­giau­sia ta­ry­bos po­sė­džių pra­ėju­siais me­tais pra­lei­do To­mas Pa­čė­sas (4), Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius (3) ir Vir­gi­ni­jus Ja­ru­šas (3).

Kas dau­giau­sia ir ma­žiau­siai dir­bo sa­va­ran­kiš­kai?

Dau­giau­sia sa­va­ran­kiš­ko dar­bo va­lan­dų, o tiks­liau – mak­si­ma­lų ap­mo­ka­mo ta­ry­bos na­rio sa­va­ran­kiš­ko dar­bo va­lan­dų skai­čių per me­tus, de­kla­ra­vo G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė (722), antroje vietoje – Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė (720). Nuo jos vos vie­na va­lan­da at­si­li­ko Jur­gis Kras­nic­kas.

Ma­žiau­siai sa­va­ran­kiš­ko dar­bo va­lan­dų, kol bu­vo nu­ša­lin­tas nuo vi­ce­me­ro pa­rei­gų, de­kla­ra­vo Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius (29), ta­čiau tu­rint min­ty­je tai, jog di­dži­ą­ją da­lį ka­den­ci­jos ir pra­ėju­sių me­tų ša­lia ta­ry­bos na­rio man­da­to jis tu­rė­jo ei­ti ir Aly­taus mies­to vi­ce­me­ro pa­rei­gas, į ku­rias įei­na pla­tus spek­tras veik­lų, jo, kaip ma­žiau­siai dir­bu­sio iš­rink­to­jo, įvar­dy­ti ne­bū­tų tei­sin­ga. Po jo ri­kiuo­ja­si ta­ry­bos na­rio A.Ja­ru­še­vi­čiaus pa­var­dė. Jis sa­va­ran­kiš­kai dir­bo 32 va­lan­das.

Per du mė­ne­sius, kol me­ro pa­va­duo­to­ja Va­lė Gi­bie­nė bu­vo nu­ša­lin­ta nuo vi­ce­me­rės pa­rei­gų, ji kaip ta­ry­bos na­rė sa­va­ran­kiš­kai dir­bo 62,5 va­lan­dos, ta­čiau šia­me kon­teks­te ją ver­tin­ti taip pat nė­ra adek­va­tu. Už vi­ce­me­rės pa­var­dės ri­kiuo­ja­si Va­lius Mi­ce­vi­čius, sa­va­ran­kiš­kai dir­bęs 74 va­lan­das. Iš li­ku­sių ta­ry­bos na­rių nė vie­nas sa­va­ran­kiš­kai ne­dir­bo ma­žiau kaip 100 va­lan­dų.

Bran­giau­siai iš­lai­ky­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai at­si­ė­jo G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė. Per me­tus – dau­giau kaip 7 tūkst. eu­rų. Ant­ro­je šio ti­tu­lo vie­to­je – L.V.Kir­kliaus­kie­nė (be­veik 7 tūkst. eu­rų), tre­čio­je – J.Kras­nic­kas (per 6 tūkst. eu­rų).

Tarp pi­giau­siai per me­tus iš­lai­ky­tų ta­ry­bos na­rių – T.Ta­mu­le­vi­čius (be­veik 360 eu­rų), V.Ja­ru­šas (be­veik 380 eu­rų), Al­gir­das Ga­ta­vec­kas (be­veik 400 eu­rų), Da­nu­tė Re­mei­kie­nė (apie 480 eu­rų). 

Kas kiek už­dir­bo?

Kas kiek uždirbo.

Sve­ti­mus pi­ni­gus pa­skai­čiuo­ki­me dar šiek tiek ki­tu kam­pu – ku­rie po­li­ti­kai per pra­ėju­sius me­tus su­ge­bė­jo dau­giau­sia ir ma­žiau­siai į ran­kas už­dirb­ti iš ta­ry­bos na­rio man­da­to?

Nors fi­nan­si­nės ata­skai­tos už pra­ėju­sių me­tų gruo­dį dar nė­ra, ta­čiau iš es­mės ten­den­ci­jos ne­tu­rė­tų keis­tis.

Pir­mo­je vie­to­je pa­gal šį ro­dik­lį yra L.V.Kir­kliaus­kie­nė, ku­ri per pra­ėju­sius me­tus už­dir­bo be­veik 3,5 tūkst. eu­rų. Nuo šios ta­ry­bos na­rės dau­giau kaip 300 eu­rų at­si­lie­ka G.Rim­ku­tė Mer­čai­tie­nė, po jos gar­bin­gą tre­čią vie­tą ski­na P.La­bu­kas (per 2,8 tūkst. eu­rų), nuo jo ke­lio­mis de­šim­ti­mis at­si­lie­ka An­drius Ju­čas ir K.Ąžuo­las.

Kuk­liau­si fi­nan­siš­kai pra­ėju­siais me­tais ir vi­są šią ka­den­ci­ją ne­abe­jo­ti­nai bu­vo T.Pa­čė­sas ir S.Le­o­na­vi­čius, mat jie iš vi­so at­si­sa­kė ta­ry­bos na­rio dar­bo už­mo­kes­čio ir dir­bo, kaip sa­kant, aly­tiš­kių la­bui.

Iš ta­ry­bos na­rių, ku­rie to­kio už­mo­kes­čio ne­at­si­sa­kė, ma­žiau­siai už­dir­bo V.Ja­ru­šas (per 140 eu­rų), T.Ta­mu­le­vi­čius (per 140 eu­rų), Ne­ri­jus Jau­nei­ka (per 216 eu­rų), A.Ga­ta­vec­kas (per 230 eu­rų), V.Gi­bie­nė (be­veik 280 eu­rų), D.Re­mei­kie­nė (virš 280 eu­rų), A.Ja­ru­še­vi­čius (virš 440 eu­rų), V.Mi­ce­vi­čius (per 500 eu­rų), R.Dau­gi­nin­kai­tė (virš 770 eu­rų) ir Jur­gi­ta Ei­du­ke­vi­čie­nė (virš 860 eu­rų). Li­kę ta­ry­bos na­riai į ran­kas ga­vo dau­giau kaip tūks­tan­tį eu­rų sie­kian­čias pi­ni­gų su­mas. 

  Komentaras

  Na artėja savivaldos rinkimai ir Kvietkevicius matosi pradeda rašyti , jeigu gerai suprantu ant pjedestalo bus keliamas Daugela ,jeigu suklydau pataisyk.Bus linksma skaityti.

  Komentaras

  Pagal įstatymus mero-tarybos išimtinė kompetencija yra atlikti savivaldybės raidos rodiklių analizę ir siūlyt sprendimus situacijai gerinti. Pirmas turi siūlyt mero poste esantis ir taryboj balsų dauguma priima sprendimus. Ir atsako. Jei meras nesugeba ar pradelsia, tą gali daryt bent kuris iš 27 tarybos narių. Tuo įrodydamas, kad yra tikras lyderis politikoj. Dabar baigiantis kadencijai ir prasidėjus Naujiems metas negirdim iš mero ir kitų tarybos narių rimtos analizės. Kiek gyventojų sumažėjo per kadenciją ir kokias strategijas siūlo situacijai švelninti? Kokios 2019 metų miesto biudžeto gairės ir kaip stengiamasi mažint biudžeto paskolas. Kol iki 2020 metų eina ES parama ir po to mažės, reikia suspėt. nes po to bus dar sunkiau. Pirmą kartą pereinant į kitą kadenciją nėra užvestų rimtesnių projektų. Nes iki tol buvusios tarybos kadencijos sugebėdavo kitai kadencijai geresnius palikimus palikt. Nei dabar per visur suvelta. Tos strategijos tiek, kiek reikia pertekliniams valdininkams išlaikyt savo etatus imituojant... Kur pati taryba su meru turintys būt prieky, tarsi paskui įvykius.. Ir tik dėl savęs. Ir dabar vietoj rimtų problemų vardijimo ir sprendimų siūlymų konkuruoja per vieni kitus pašiepiant. Patys esmėj nebūdami geresnės kokybės.

  Komentaras

  Na va pasirodo, kad bedarbystės slegiame Alytuje čia kaip lengviausia išgyvent. Ypač matant šioje kadencijoje ką kalba ir kas gaunas neatsitiktinai. Kas suvokia savivaldą ir žino užkuliusius glumina. Ką pademonstravo prieš savaitę vykusioje miniapklausoj dėl kandidatuojančių merų - apie 30 proc. balsų už surinko buvęs meras. Kurio stipriausia komanda ir pats įrodęs kaip sugebantis užvest investicijas. Kas šiai kadencijos tarybai su meru neįveikiama. O apklausoj dalyvavo apie 7 tūkstančiai internautų. Kaip rinkimuose dalyvauja prie 20 tūkstančių. Taip alytiškiai įvertino šios tarybos negebėjimus teikt švietimo pertvarkų ir ką aplink savivaldybės sugebėję. Ir tas kalbų ir galutinio rezultato per savivaldą atotrūkis taryboje tiek pozicijoj ir opozicijoj net per didelis. Nėra pas ką klaust, kur rimtos strategijos kaip užvest Alytų ir biudžeto paskolas mažint? Dėl atliekų darė painiavą -darė ir..dar labiau neaišku. Pirmą kart Alytaus istorijoj tarpais ant verslininkui priklausančių pastatų net miesto centre buvo transliuojami užrašai šokiruojančių tekstu link savivaldybės.... Investicijos - legenda tapusios 50 vizitinių kortelių ar jos ir į Vilnių paskui išvyko? Ar kita valdančių lyderė per postus besisklaidanti ir per miniapklausas vos kelis procentus surinkusi ji iš vis kokioj realybėj gyvena? Ar po opozicija dalis vaizduojančių ir jei parašais to neužtvirtinę kaip pagal tarybos reglamentą priklauso atseit kovoja dėl alytiškių? Ieškiniais kaip asmeniškai užsigavę nors būdami politikai turi aiškint rinkėjams per teismus pagainioję eilinius alytiškius eina gelbėti..? Tokios painiavos Alytaus mieste per savivaldą dar nebuvo. Pasirodo taryba aktyviausia per savivaldybės Etikos komisiją vieni ant kitų? Net tarybos posėdžių salėj garbingai problemas aiškintis akis į akį. Už akių per saviskundinėjimus.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.