Pro­fe­si­nės są­jun­gos – ne pro­ble­ma, o pa­gal­ba įmo­nei ir jos žmo­nėms (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Danutė Bačinskienė
Apie profesinių sąjungų svarbą mintimis dalijosi ilgametė profesinių sąjungų lyderė Danutė Bačinskienė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė ir Seimo narys Vytautas Bakas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga su­ren­gė ap­skri­tą­jį sta­lą-dis­ku­si­ją „Tri­ša­lės ta­ry­bos vaid­muo plė­to­jant so­cia­li­nį dia­lo­gą“. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė In­ga Ru­gi­nie­nė, Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Vir­gi­li­jus Prans­ke­vi­čius, Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus sky­riaus va­do­vas Vy­tau­tas Ge­gu­žis, tri­ša­lės ta­ry­bos na­riai Zi­ta Lu­ka­še­vi­čie­nė ir Ge­di­mi­nas Je­ge­le­vi­čius, pro­fe­si­nių są­jun­gų pir­mi­nin­kai ir ver­slo at­sto­vai. Iš­sa­ky­ta daug dė­me­sio ver­tų min­čių.

Pro­fe­si­nė­se są­jun­go­se trūks­ta jau­ni­mo

Kaip in­for­ma­vo Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Da­nu­tė Ba­čins­kie­nė, Aly­taus ra­jo­no tri­ša­lė ta­ry­ba įkur­ta 2015-ai­siais, o Aly­taus mies­to – 2009 me­tais. Pir­mi­nin­kės pa­ste­bė­ji­mu, Aly­taus mies­to va­do­vams ir dar­buo­to­jams – part­ne­riams daž­nai kei­čian­tis, o Pra­mo­nės, pre­ky­bos ir ama­tų rū­mams il­go­kai ne­tu­rė­jus at­sto­vo, šis dar­bas su­sto­jo.

Aly­taus ra­jo­no tri­ša­lė ta­ry­ba vei­kia. Dir­ba­ma tri­ša­lio su­si­ta­ri­mo pa­grin­du, de­ri­nant nuo­mo­nes. Ta­ry­ba va­do­vau­ja­si Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­ja, įsta­ty­mais, tei­sės ak­tais ir sa­vo nuo­sta­tais.

Ta­ry­bo­je – trys pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vai, trys ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir trys darb­da­vių at­sto­vai. Ta­ry­bos na­riams už dar­bą ne­mo­ka­ma.

„Sa­vo po­sė­džiuo­se ana­li­zuo­ja­me, svars­to­me mums rū­pi­mus klau­si­mus, ku­rie at­ro­do svar­būs šiuo me­tu. Mū­sų nu­ta­ri­mai yra re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio.

Klau­si­mai, apie ku­riuos šian­dien kal­ba­me, la­biau­siai rū­pi pro­fe­si­nėms są­jun­goms, ta­čiau vi­siems ly­de­riams be iš­im­ties rei­kia ak­ty­vu­mo, nuo­lat mo­ky­tis, ug­dy­ti sa­vo ge­bė­ji­mus. Rei­ka­lin­ga dau­giau reikš­tis vi­suo­me­nė­je. Pro­fe­si­nė­se są­jun­go­se trūks­ta jau­ni­mo, ak­ty­vių žmo­nių. Jei­gu įstai­go­je bus bent vie­nas ak­ty­vus dar­buo­to­jas, ten prof­są­jun­gos gy­vuos.

Jos na­riai daug dir­bo ir dir­ba to­bu­li­nant Dar­bo ko­dek­są, de­ra­si dėl mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo pa­kė­li­mo, pri­imant ra­cio­na­lią ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį. Lie­tu­vos pro­fe­si­nes są­jun­gas iš­gir­do ir iš­klau­sė ša­lies pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da. Or­ga­ni­za­ci­ja ži­no­ma tarp­tau­ti­niu mas­tu, ji yra tarp­tau­ti­nės lais­vų­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos na­rė ir Eu­ro­pos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos na­rė“, – kal­bė­jo D.Ba­čins­kie­nė ir ra­gi­no su­si­rin­ku­siuo­sius dis­ku­tuo­ti, kad so­cia­li­nis dia­lo­gas bū­tų ne po­pie­ri­nis, o nu­kreip­tas vi­sų be iš­im­ties rei­ka­lų ge­ri­ni­mui.

Ji pra­šė tei­sin­gai su­pras­ti, kad jei kaž­kur ak­cen­tuo­ja­mas trū­ku­mas, tai to ne­rei­kia pri­im­ti kaip kri­ti­kos, o kaip sie­kia­my­bę iš­tai­sy­ti trū­ku­mus.

 

„Ne­rei­kia ra­gin­ti prof­są­jun­gų bi­zū­nu prieš darb­da­vius mo­suo­ti“

Sei­mo na­rys V.Ba­kas, de­šimt me­tų at­sto­va­vęs pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nei są­jun­gai, tei­gė, kad pro­fe­si­nių są­jun­gų dar­bas nė­ra pa­pras­tas, tai plau­ki­mas prieš sro­vę, nes vi­sa­da ke­lia­mi ne­pa­to­gūs klau­si­mai.

Jis pa­tei­kė vaiz­de­lį iš as­me­ni­nės pa­tir­ties, kai su­si­ti­kęs su Bel­gi­jos vie­nos ne­ma­žos įmo­nės prof­są­jun­gos ly­de­riais pa­ju­to šios or­ga­ni­za­ci­jos veik­los pri­ori­te­tų svar­bą. Įmo­nei bu­vo sun­kus me­tas ir prof­są­jun­gos ly­de­riai kar­tu su darb­da­viais spren­dė pa­grin­di­nį už­da­vi­nį – su­ras­ti bū­dų, kaip iš­gy­ven­ti įmo­nei, kaip pa­dė­ti įveik­ti sun­ku­mus.

V.Ba­kas trum­pai įvar­di­jo jo ma­to­mas mū­sų mies­to pro­ble­mas. Aly­taus ap­skri­ty­je vie­ni ma­žiau­sių at­ly­gi­ni­mų, esa­me an­tri nuo ga­lo. Aly­tus ma­žė­ja, jei ir to­liau taip ma­žės, liks tik ne­di­de­lis mies­te­lis. Tai blo­ga nau­jie­na.

Ver­slas ne­tu­ri kur at­ei­ti į Aly­tų, nė­ra di­de­lių že­mės skly­pų, bent 100 hek­ta­rų. O ir dar­buo­to­jų nau­jas ver­slas ne­tu­rė­tų. Re­mian­tis 2019 me­tų duo­me­ni­mis, Aly­tus pa­ren­gė ne tuos spe­cia­lis­tus, ko­kių pro­fe­si­jų jo įmo­nėms rei­kia.

Siu­vyk­los, ku­rio­se už dar­bą mo­ka­ma mi­ni­ma­li al­ga, tai ver­slas, ku­ris se­ki­na žmo­nes.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė I.Ru­gi­nie­nė kal­bą pra­dė­jo nuo šian­die­nos gy­ve­ni­mo kas­die­nių rū­pes­čių – te­sta­vi­mo, skie­pi­ji­mo.

Ru­dens se­zo­nas, ak­cen­ta­vo vieš­nia, yra ak­ty­vus pro­fe­si­nėms są­jun­goms me­tas dėl ar­tė­jan­čių nau­jų pro­jek­tų. I.Ru­gi­nie­nė ra­gi­no kal­bė­tis vie­tos lyg­me­niu, daug kal­bė­tis ir ne­ma­žai pro­ble­mų bus iš­spręs­ta. „Ne­rei­kia ra­gin­ti prof­są­jun­gų bi­zū­nu prieš darb­da­vius mo­suo­ti, o tar­tis ap­sau­gant vie­nas ki­tą. Tik su­si­ta­rę tar­pu­sa­vy­je pri­si­dė­si­me prie ben­dro gė­rio“, – ak­cen­ta­vo vieš­nia.

 

Tech­ni­nių spe­cia­ly­bių stu­den­tai lie­ka be prak­ti­kos

Pro­fe­si­nių są­jun­gų rei­ka­lin­gu­mą ir tai, kad ma­žuo­se ra­te­liuo­se gims­ta ge­ros idė­jos, ak­cen­ta­vo ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas V.Prans­ke­vi­čius.

Jis pra­šė dė­me­sį at­kreip­ti ne tik į tai, kad vals­ty­bė ruo­šia ne tuos spe­cia­lis­tus, ko­kių ša­liai rei­kia, ką pa­ryš­ki­no ir Sei­mo na­rys, bet ir apie pa­šal­pų sis­te­mą, ku­ri la­bai pa­to­gi dar­bin­go am­žiaus žmo­nėms ne­dirb­ti. Ap­skri­tai daug kur vel­tui vals­ty­bės pi­ni­gų iš­me­ta­ma ne­su­de­ri­nant pla­nų.

Aly­taus ra­jo­nas, V.Prans­ke­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, daug ką ban­do spręs­ti, o prof­są­jun­gų ly­de­rei D.Ba­čins­kie­nei su­ju­di­nus, pa­sie­kia­mas su­ta­ri­mas ir pa­žan­ga.

Aly­taus ra­jo­no ver­slo at­sto­vas G.Je­ge­le­vi­čus įsi­ti­ki­nęs, kad kai ku­rie rei­ka­lai iš­si­spręs­tų, jei su­si­jung­tų mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Pir­miau­sia – trans­por­to rei­ka­lai. Jis pri­ta­rė anks­čiau iš­sa­ky­tai min­čiai, kad ne­ruo­šia­mi to­kie spe­cia­lis­tai, ku­rių rei­kia ver­slui. Be­dar­biams or­ga­ni­zuo­ja­ma spe­cia­ly­bės mo­ky­mo­si pro­gra­ma, bet re­tas ją bai­gęs no­ri dirb­ti. Tai­gi vals­ty­bė tik švais­to pi­ni­gus be­dar­bių moks­lams.

„Tech­ni­nių spe­cia­ly­bių stu­den­tams rei­kia prak­ti­kos. Ne­ma­tęs ga­my­bos pro­ce­so jau­nas žmo­gus po moks­lų at­ei­na dirb­ti. Jį rei­kia iš nau­jo mo­ky­ti. Ko­dėl vals­ty­bė ne­ga­li pri­si­dė­ti fi­nan­siš­kai prie šio rei­ka­lo? – kė­lė klau­si­mą G.Je­ge­le­vi­čius.

Kal­bė­ta apie be­si­tę­sian­čią su­si­sie­ki­mo su Vil­niu­mi ir Kau­nu pro­ble­mą: ge­le­žin­ke­lio ne­tu­ri­ma, au­to­mo­bi­liai spūs­ty­se. Iš­sa­ky­ta ne­ma­žai ir ki­tų dir­ban­tiems ne­pa­to­gių da­ly­kų.

Iš­va­da vie­na – pro­fe­si­nės są­jun­gos tu­ri tap­ti pa­gar­bos ver­ta or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri rei­ka­lin­ga tiek di­de­lė­se, tiek ir ma­žo­se įmo­nė­se. Juk yra ne­ma­žai klau­si­mų, ku­riuos tik pro­fe­si­nės są­jun­gos ga­li spręs­ti.

„Ne vi­sa­da darb­da­vys yra tei­sus, kaip ir dar­buo­to­jai – ne vi­sa­da tei­sūs. To­dėl vi­suo­met tu­ri­me ras­ti lai­ko po­kal­biui, ap­ta­ri­mui, iš­si­aiš­ki­ni­mui. Ačiū vi­siems kal­bė­ju­sie­siems, kad iš­sa­kė­te sa­vų min­čių, už­ve­dė­te mus ant ke­lio. Ma­ža­me ra­te ap­tar­si­me ir mies­to tri­ša­lės ta­ry­bos rei­ka­lus“, – to­kia min­ti­mi ren­gi­nį bai­gė il­ga­me­tė prof­są­jun­gų ly­de­rė D.Ba­čins­kie­nė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Bakas rinktas Alytaus mieste, nei karto nesusitiko su miesto gyventojais. Pats balsavo renkant Šimonytę premjere, jis atsakingas už griaunamą Lietuvą. Nepasisekė ir šį kartą miestui su Seimo nariu.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.