Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je ma­žė­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma, di­dė­ja opo­zi­ci­ja (13)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytus - opozicija.
Iki šiol ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ofi­cia­liai bu­vo pa­si­skel­bu­si frak­ci­ja „Aly­taus pi­lie­čiai“, ku­rio­je – trys na­riai, o jai va­do­vau­ja Vy­tau­tas Jast­rems­kas. Tad šiuo me­tu opo­zi­ci­jo­je – sep­ty­ni ta­ry­bos na­riai.
Rug­sė­jo 30-ąją vy­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mais, ku­riais pra­neš­ta, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos atstovai pa­si­trau­kia iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, o Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė pa­si­skel­bia opo­zi­ci­ja. Tad nuo šiol ta­ry­bos val­dan­čio­ji dau­gu­ma ma­žė­ja, o opo­zi­ci­ja di­dė­ja.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­jos ta­ry­bo­je ne­be­li­ko

Aly­taus mies­to ta­ry­bos Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jo­je iki šiol bu­vo trys na­riai – Dmit­rij Ka­čiu­rin, ku­ris pas­ta­ruo­ju me­tu va­do­va­vo frak­ci­jai, Val­das Rač­kaus­kas ir Skais­tė Ul­čic­kai­tė.

Rug­sė­jo 30-ąją vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je D.Ka­čiu­rin pa­gar­si­no pa­reiš­ki­mą, kad frak­ci­ja yra be­są­ly­giš­kai įsi­pa­rei­go­ju­si lai­ky­tis sa­vo sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų pro­gra­mos, są­jun­gos ver­ty­bių tiek sa­vi­val­dos, tiek na­cio­na­li­niu lyg­me­niu, o šių nuo­sta­tų ne­si­lai­ky­mas reikš­tų pir­miau­sia rin­kė­jų ap­ga­vys­tę.

Ka­dan­gi ta­ry­bos dau­gu­mos po­li­ti­niai spren­di­mai yra nu­kreip­ti prieš frak­ci­ją, jos na­riai D.Ka­čiu­rin ir V.Rač­kaus­kas pa­si­trau­kia iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

Taip pat pra­neš­ta, jog šios frak­ci­jos spren­di­mu frakciją pa­lie­ka S.Ul­čic­kai­tė. Frak­ci­jo­je li­kus tik dviem na­riams, pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ji to­liau gy­vuo­ti ne­be­ga­li. Va­do­vau­jan­tis šiuo tei­sės ak­tu, ta­ry­bos frak­ci­ją tu­ri su­da­ry­ti ma­žiau­siai trys na­riai.

Ta­ry­bo­je ne­be­li­kus „vals­tie­čių“ frak­ci­jos, D.Ka­čiu­rin sa­kė, kad jie su V.Rač­kaus­ku dirbs kaip lais­vi ta­ry­bos na­riai, ne­pri­klau­san­tys nė vie­nai iš li­ku­sių pen­kių frak­ci­jų ar Miš­riai ta­ry­bos na­rių gru­pei.

 

„Ma­ne iš frak­ci­jos pa­ša­li­no“

Vie­na iš Sei­mo na­rio Ro­ber­to Šar­knic­ko va­do­vau­ja­mo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pa­va­duo­to­jų S.Ul­čic­kai­tė tvir­ti­no, kad da­bar dar ne­tu­rin­ti vi­zi­jos, su kuo to­liau dirbs ta­ry­bo­je: „Sky­riaus val­dy­bo­je bu­vo nu­spręs­ta, jog frak­ci­ja tu­ri iš­ei­ti iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Aš iš dau­gu­mos ne­no­rė­jau iš­ei­ti, nes man pri­sti­go ar­gu­men­tų, ko­dėl taip tu­ri­me pa­si­elg­ti. Ka­dan­gi aš su tuo ne­su­ti­kau, ma­ne iš frak­ci­jos pa­ša­li­no.“

Ta­ry­bos na­rės pa­si­tei­ra­vus, koks bu­vo pa­grin­di­nis sky­riaus val­dy­bos ar­gu­men­tas frak­ci­jai pa­lik­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, S.Ul­čic­kai­tė at­sa­kė: „Ta­ry­bos po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me bir­že­lio pa­bai­go­je, ne­pa­skir­tas mū­sų kan­di­da­tas į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus. Man tai pa­si­ro­dė per men­kas ar­gu­men­tas frak­ci­jai trauk­tis iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos.“

Sky­riaus pir­mi­nin­ko R.Šar­knic­ko tei­gi­mu, sky­riaus val­dy­bos spren­di­mui frak­ci­jai trauk­tis iš Aly­taus mies­to ta­ry­bos dau­gu­mos pri­ta­rė par­ti­jos su­va­žia­vi­mas, nes kai ku­rios po­li­ti­nės jė­gos dau­gu­mo­je ne­pri­ta­rė są­jun­gos pa­siū­ly­toms kan­di­da­tū­roms į va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Pa­sak sky­riaus pir­mi­nin­ko, jis ger­bian­tis ta­ry­bos na­rius, ku­rie įvyk­dė par­ti­jos pa­reikš­tą va­lią – pa­si­trau­kė iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos, o S.Ul­čic­kai­tė pa­gal esa­mą si­tu­a­ci­ją tu­rė­tų ne­be­bū­ti sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja ir sky­riaus val­dy­bos na­re.

 

Val­dan­čio­ji dau­gu­ma ga­li lik­ti tra­pi

Iki bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sio ta­ry­bos po­sė­džio ji ofi­cia­lios dau­gu­mos ne­tu­rė­jo dau­giau nei me­tus. Šios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos pra­džio­je, dau­giau nei prieš dve­jus me­tus, iš so­cial­de­mok­ra­tų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų at­sto­vų su­for­muo­ta dau­gu­ma su­by­rė­jo maž­daug po me­tų, nes iš­si­sky­rė po­žiū­riai skirs­tant biu­dže­to lė­šas, pra­dė­jus vyk­dy­ti švie­ti­mo įstai­gų re­for­mą.

Per tą lai­ką, kol ta­ry­bo­je ne­bu­vo val­dan­čio­sios dau­gu­mos, at­si­ra­do nau­ja frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“, su­si­bū­rė Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė.

Va­sa­ros pra­džio­je nau­ja 17-os ta­ry­bos na­rių iš 27-ių val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja bu­vo su­for­muo­ta iš so­cial­de­mok­ra­tų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų.

Da­bar dviem „vals­tie­čiams“ pa­si­trau­kus iš dau­gu­mos, jo­je ga­li lik­ti tra­pi dau­gu­ma, kaip ne kar­tą yra bu­vę mies­to ta­ry­bų veik­lo­je. Tad da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je val­dan­čia­jai dau­gu­mai la­bai svar­bi ir to­les­nė iš „vals­tie­čių“ frak­ci­jos pa­ša­lin­tos S.Ul­čic­kai­tės po­zi­ci­ja.

 

Opo­zi­ci­jo­je – sep­ty­ni ta­ry­bos na­riai

Rug­sė­jo 30-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė, ku­riai pri­klau­so Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius, Čes­lo­vas Dau­gė­la, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė ir Va­le­ri­jus Ven­cius, pa­si­skel­bia opo­zi­ci­ja. Tarp jos pa­grin­di­nių veik­los kryp­čių – sie­kis bū­ti kon­struk­ty­via, pa­lai­kan­čia ra­cio­na­lius ir nau­din­gus žmo­nėms val­dan­čio­sios dau­gu­mos spren­di­mus, bet ne­to­le­ruo­jan­čia ne­igia­mą įta­ką gy­ven­to­jų in­te­re­sams da­ran­čių veiks­mų, pa­stan­gos už­kirs­ti ke­lią bet ko­kioms ne­skaid­ru­mo ap­raiš­koms ta­ry­bos ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­be.

Da­bar Miš­riai ta­ry­bos na­rių gru­pei va­do­vau­ja V.Ven­cius.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Radzevičiūtė ir "konstruktyvi" opozicija - sunkiai suderinamos sąvokos :) :)
  Tiesa, kaži ar ilgai ji taryboje bus? Pikti liežuviai plaką, kad Vokietijoj stipriai prisicirkino...

  Komentaras

  neGerb., Skaistė, Jeigu trūksta argumentų, vadinasi tu esi ne ten, kur turi būti. Taigi, skubiai susirenki žaislus ir mini taką iš valdybos iš partijos ir miesto tarybos. Ir jau tada, laisva būdama, galėsi plaktis prie ko patinka, o rinkimai parodys, ar gerai pasirinkai. Ir būk nors truputį garbingą, nepudrink žmonėms smegenų, gindama asmeninius interesus.

  Komentaras

  Tokiam žmogui kaip Skaistė tai rekomenduoju pagerti moller žuvų taukų nes pagal jų reklama jie išrado šiaurės pašvaistę tai gal ir šį persona dar ką kūrybingiau sugalvos nes dabar tai prastokai sekasi mąstyti 😉

  Komentaras

  Trintukė, nematė argumentų dėl ko reikia trauktis, tu durnele apsimeti, Skaiste? Neturi politinės patirtiesir tiek. Išdavė socdemai su konservais, o ji neturi argumentų. Geriau sakyk, kad dėl tėvelio ir tetos, nusivyliau tavim padruške. Ji žino su kuo eis, jau senokai pasiūlymas padarytas, pas Cesiulį. Šlykštu.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.