Ar­tė­ja žie­ma. Kaip šil­dy­si­mės šie­met? (4)

Saurida
Mies­te­lių ir prie­mies­čių gy­ven­to­jai ne­be­no­ri peč­ku­riau­ti ir tar­nau­ti ka­ti­li­nė­je. Spar­čiai iš­po­pu­lia­rė­jęs šil­dy­mo bū­das su­ku­ria kom­for­tą ir rei­ka­lau­ja ma­žai prie­žiū­ros. Mi­si­ja įma­no­ma – pa­sto­vi vi­daus tem­pe­ra­tū­ra se­nes­nės sta­ty­bos ir re­no­vuo­tuo­se na­muo­se.

Sau­lė vis ma­žiau le­pi­na spin­du­liais ir no­rom ne­no­rom daž­no lie­tu­vio gal­vo­je pra­de­da suk­tis min­tys apie ar­tė­jan­tį šil­dy­mo se­zo­ną. Šal­ta­sis se­zo­nas Lie­tu­vo­je trun­ka nuo spa­lio iki ba­lan­džio, tai­gi, itin svar­bu ap­gal­vo­tai pa­si­rink­ti šil­dy­mo bū­dą, ypač jei mal­kų skal­dy­mas ar ži­di­nio kurs­ty­mas ne­be­at­ro­do pa­trauk­lus už­si­ė­mi­mas. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tai pa­ste­bi, jog pa­trauk­liau­si pir­kė­jams in­di­vi­du­a­lie­ji na­mai, ku­riuo­se įreng­tas du­ji­nis šil­dy­mas ar­ba ši­lu­mos siur­blys. O la­biau­siai lie­tu­viai grę­žia­si nuo na­mų, šil­do­mų kie­tuo­ju ku­ru. Bū­si­ma­jam se­zo­nui spe­cia­lis­tai pa­ta­ria ruoš­tis jau da­bar: mat tiek šil­dy­mo sis­te­mų par­da­vė­jai, tiek mon­tuo­to­jai klien­tams ga­li skir­ti dau­giau dė­me­sio ir pa­siū­ly­ti ra­cio­na­liau­sią spren­di­mą.

 

Kie­to­jo ku­ro ka­ti­lą kei­čia du­jų ba­lio­nų šil­dy­mo sis­te­ma

Du­ji­nis šil­dy­mas yra pa­to­gus, ma­žai prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­tis, pil­nai au­to­ma­ti­zuo­tas ir iš­ma­nus spren­di­mas. Pa­vyz­džiui, ši­lu­mos siur­bliai kai ku­riais at­ve­jais efek­ty­vu­mu nu­si­lei­džia du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­moms, ypač se­nos sta­ty­bos pras­čiau ap­šil­tin­tuo­se na­muo­se. Jei gre­ta skly­po nė­ra du­jų tin­klų, pui­ki al­ter­na­ty­va ga­li bū­ti šil­dy­mas du­jų ba­lio­nais. Pui­ki ži­nia tiems, kas no­ri gy­ven­ti pa­to­giau, bet vis dar ne­ga­li at­si­svei­kin­ti su se­nuo­ju šil­dy­mu – šil­dy­mo du­jo­mis sis­te­mą ga­li­ma kom­bi­nuo­ti ir su ki­tais ši­lu­mos šal­ti­niais. Tai spren­di­mas, kai na­mo šei­mi­nin­kas dar no­ri iš­lai­ky­ti tu­ri­mą kie­to­jo ku­ro ka­ti­lą, bet kar­tu nau­do­tis ir nau­ja pa­to­ges­ne du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­ma. Ta­čiau pas­ta­rai­siais me­tais pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, jog žmo­nės no­ri kuo ma­žiau prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­čios ir kom­for­tiš­kos šil­dy­mo sis­te­mos, o ir šil­dy­mas kie­tuo­ju ku­ru tam­pa ne­be toks pi­gus. Tai­gi, se­na, daug prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­ti sis­te­ma kei­čia­ma į mo­der­nes­nę, rei­ka­lau­jan­čią ma­žiau prie­žiū­ros šil­dy­mo sis­te­mą.

 

Šil­ti na­mai ir pa­sto­vi tem­pe­ra­tū­ra be jo­kio var­go

„Jau se­niai at­si­bo­do tar­nau­ti ka­ti­lui ir peč­ku­riau­ti“, – pa­sa­ko­ja Kris­ti­na, jau ne vie­ne­rius me­tus be­si­džiau­gian­ti nau­ja šil­dy­mo sis­te­ma du­jų ba­lio­nais.

„Anks­čiau bū­da­vo, šal­tu­kui už­spau­dus, tek­da­vo net nak­tį kel­tis pa­si­kur­ti ne pir­mos jau­nys­tės mal­ki­nį ka­ti­lą. Sun­ku bū­da­vo ir tem­pe­ra­tū­rą nu­re­gu­liuo­ti – tai per karš­ta, tai per šal­ta, o tik ne­už­me­tus mal­kų, na­mai grei­tai at­vės­da­vo“, – apie kas­die­ni­nius šil­dy­mo rū­pes­čius pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė ir nu­mo­ja ran­ka.

„Da­bar gy­ve­nu kaip tik­ra po­nia sa­vo kai­me, net kai­my­nai at­ei­na pa­si­žiū­rė­ti“, – juo­kia­si Kris­ti­na. „Na­mai vi­sa­da šva­rūs ir šil­ti. Nei man rū­pes­čio dėl mal­kų pir­ki­mo, nei gal­vos skaus­mo dėl pe­le­nų. Da­bar anū­kai at­va­žiuo­ja į šva­rius ir šil­tus na­mus ma­nęs ap­lan­ky­ti, o ne mal­kų skal­dy­ti“, – at­vi­rau­ja mies­te­lio gy­ven­to­ja.

 

Kom­for­tiš­kas ir ma­žai prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­tis šil­dy­mas SAU­RI­DA GAS

Kaip jau su­pra­to­te, pa­šne­ko­vė pa­si­rin­ko nau­ją šil­dy­mo spren­di­mą du­jų ba­lio­nų sis­te­mą SAU­RI­DA GAS. Mo­der­ni du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­ma rei­ka­lau­ja la­bai ne­daug prie­žiū­ros, o iš­ma­nus ir pa­to­gus kon­den­sa­ci­nio du­ji­nio ka­ti­lo BOSCH val­dy­mas lei­džia vi­daus tem­pe­ra­tū­rą su­prog­ra­muo­ti pa­gei­dau­ja­mu re­ži­mu ar­ba re­gu­liuo­ti mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, net ir ne­sant na­muo­se. Te­rei­kia pa­si­rink­ti bei nu­sta­ty­ti kom­for­tiš­ką tem­pe­ra­tū­rą na­muo­se ir už­prog­ra­muo­ti že­mes­nę tem­pe­ra­tū­rą mie­go me­tu ar tuo­met, kai esa­te iš­vy­kę – tai pa­de­da ge­ro­kai su­ma­žin­ti šil­dy­mo iš­lai­das ir kom­for­tiš­kai gy­ven­ti.

 

Tin­ka­mas spren­di­mas ra­dia­to­riams ir grin­di­niam šil­dy­mui

SAU­RI­DA GAS šil­dy­mo sis­te­ma pui­kiai de­ra ir nau­jos, ir se­nos sta­ty­bos na­muo­se. Dau­ge­ly­je se­nes­nės sta­ty­bos na­mų dar yra iš­ve­džio­tas šil­dy­mas ra­dia­to­riais, tad šis va­rian­tas tik­rai jū­sų ne­nu­vils. Svar­bu tai, kad ra­dia­to­riams rei­ka­lin­ga aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra, ku­ri leng­vai pa­sie­kia­ma šil­dant du­jo­mis, ko ki­tos šil­dy­mo sis­te­mos ne­ga­li už­tik­rin­ti.

 

Da­bar gy­ve­nu kaip tik­ra po­nia sa­vo kai­me,

net kai­my­nai at­ei­na pa­si­žiū­rė­ti, – juo­kia­si Kris­ti­na.

– Na­mai vi­sa­da šva­rūs ir šil­ti. Nei man rū­pes­čio dėl mal­kų pir­ki­mo,

nei gal­vos skaus­mo dėl pe­le­nų.

 

Du­ji­nis šil­dy­mas ba­lio­nais pui­kiai tin­ka na­mų šil­dy­mui, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ko­kia šil­dy­mo sis­te­ma įreng­ta – grin­di­nis ar ra­dia­to­ri­nis šil­dy­mas.

UAB „Sau­ri­da“ mar­ke­tin­go va­do­vė Jo­li­ta Vait­ke­vi­čie­nė pa­brė­žia, jog du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­mas pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau įsi­ren­gia se­nes­nės sta­ty­bos ir re­no­vuo­tų būs­tų sa­vi­nin­kai. Pa­si­ren­gi­mas bū­si­ma­jam šil­dy­mo se­zo­nui grei­tas ir pa­pras­tas: su­de­ri­nus ir pa­tvir­ti­nus už­sa­ky­mą, du­jų tie­ki­mo sis­te­ma, du­ji­nis ka­ti­las ir ki­ti įren­gi­niai su­mon­tuo­ja­mi per vie­ną die­ną.

Šil­dy­mas du­jų ba­lio­nais – pa­trauk­lus pa­si­rin­ki­mas tiems, ku­rie no­ri kom­for­tiš­ko, ma­žai prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­čio šil­dy­mo spren­di­mo.

 

Ar­tė­jant žie­mos se­zo­nui, šil­dy­mo sis­te­mų kon­sul­tan­tai ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­ja te­le­fo­nu +370 610 46004.

 

 

Pa­pil­do­mos nuo­ro­dos in­ter­ne­te:

https://sau­ri­da.lt/du­ji­nis-sil­dy­mas/

https://www.you­tu­be.com/watch?v=UhO6W6Vb14A

Užs. Nr. 125

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Looking for a good deal on glitter store? Explore a wide range of the best bulk glitter on GlitterMall to find one that suits you! Besides good quality brands, you’ll also find plenty of discounts when you shop for wholesale glitter during big sales. Don’t forget one crucial step - filter for items that offer bonus perks like free shipping & free return to make the most of your online shopping experience!

  GlitterMall an enormous variety of glitter, high quality nails art glitter products,ranging from craft glitterfor DIY craft projects, holiday decorations and school projects to cosmetic glitter for makeup and nail polish. We have hundreds of colors and various shades of gold, pink, silver and more to help you add a little sparkle to any creative project. Plus find a wide range of flake shapes and sizes, such as fine glitter (the classic, most common glitter size) and the more delicate extra fine glitter. Order small amounts or buy bulk glitter by the pound and save. Shop around our glitter store below to view our entire selection, or see our glitter guide to help you choose the right glitter for your needs.https://www.glittersmall.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.