Ver­sli­nin­kas nu­trau­kė pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį su Sei­mo na­riu

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (21)
2019 Rugpjūtis 22
nuotrauka
Sei­mo na­rys J.Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai 42 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas Pul­ko g. 12 ant­ra­me aukš­te iš „Glass Mar­ket“ nuo­mo­jo nuo 2009-ųjų ko­vo. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­tiš­kis Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai de­šimt­me­tį pa­tal­pas nuo­mo­jo Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Pul­ko g.12, iš ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­čios mies­to ben­dro­vės „Glass Mar­ket“. Pa­si­bai­gus šių pa­tal­pų nuo­mos su­tar­ties ter­mi­nui, ben­dro­vė nu­spren­dė nu­trauk­ti nuo­mos su­tar­tį. Tad rug­sė­jo pra­džio­je Sei­mo na­rys biu­rą įsi­kur­dins ki­to­se pri­va­čio­se pa­tal­po­se, esan­čio­se mies­to cen­tre. Ko­dėl pri­va­ti ben­dro­vė nu­spren­dė ne­be­pra­tęs­ti pa­tal­pų nuo­mos Sei­mo na­riui?

Pa­siū­ly­ta nuo­mo­tis už žy­miai di­des­nę kai­ną

 Sei­mo na­rys J.Sa­ba­taus­kas sa­vo biu­ro veik­lai 42 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas Pul­ko g. 12 ant­ra­me aukš­te  iš „Glass Mar­ket“ nuo­mo­jo nuo 2009-ųjų ko­vo.

Tai Aly­taus mies­to cen­tre esan­tis, kaž­ka­da te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben­dro­vei pri­klau­sęs pa­sta­tas, vė­liau ta­pęs pri­va­čia nuo­sa­vy­be.

Dau­giau kaip prieš du mė­ne­sius Sei­mo na­rys su­lau­kė „Glass Mar­ket“ di­rek­to­riaus Žil­vi­no Trei­gio pra­ne­ši­mo apie nu­trau­kia­mą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus jos ter­mi­nui. Rug­sė­jo pra­džio­je ši su­tar­tis nu­trau­kia­ma.

J.Sa­ba­taus­kas sa­kė, kad už nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas  per mė­ne­sį mo­kė­jęs 100 li­tų, vė­liau – 29 eu­rus, plius mo­kes­čiai už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ku­rie žie­mą sie­kė net 200 eu­rų, va­sa­rą – apie 80 eu­rų.

Jis pri­pa­ži­no, kad  nuo­mai tai la­bai ma­ža kai­na: „Iš­si­nuo­mo­jau pa­čia­me eko­no­mi­nės kri­zės įkarš­ty­je. Tai bu­vo kri­zi­nė kai­na. Iš­si­nuo­mo­jau tas  pa­tal­pas, nes ver­sli­nin­kas tuo me­tu tu­rė­jo daug lais­vų. Ta­čiau da­bar ma­tau, kad su­si­da­ro ne­ma­ža su­ma dėl ko­mu­na­li­nių pa­tar­na­vi­mų kaš­tų. Ma­tau, kad Aly­tu­je nuomai ga­liu ras­ti pa­tal­pas, ku­rių iš­lai­ky­mo kaš­tai bū­tų kur kas pri­im­ti­nes­ni. Ga­liu net­gi dau­giau mo­kė­ti už nu­omą.“

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą sa­vi­val­dy­bė pa­tal­pas tu­ri su­teik­ti Sei­mo na­riams, iš­rink­tiems vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. J.Sa­ba­taus­kas, pra­dė­jęs nuo­mo­tis pa­tal­pas iš „Glass Mar­ket“, į Sei­mą bu­vo pa­te­kęs dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą, tad sa­vo ruož­tu te­ko rū­pin­tis biu­ro pa­tal­po­mis.

„2012 me­tais į Sei­mą bu­vau iš­rink­tas vien­man­da­tė­je Aly­taus apy­gar­do­je, man pri­klau­sė sa­vi­val­dy­bės su­tei­kia­mos pa­tal­pos, ta­čiau to­kio va­rian­to at­si­sa­kiau dėl pa­pras­čiau­sio da­ly­ko, – sa­vi­val­dy­bė dir­ba nuo 8 iki 17 va­lan­dos, o aš su rin­kė­jais tu­riu su­si­tik­ti ir po dar­bo, ir sa­vait­ga­liais. Biu­rui veik­ti  ne sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se  žy­miai pa­to­giau“, –tvir­ti­no Sei­mo na­rys.

Šian­dien jau aiš­ku, kad J.Sa­ba­taus­ko biu­ras Pul­ko g. 12 rug­sė­jo pra­džio­je nu­stos vei­kęs. Čia jis leis­da­vo rink­tis ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui. Ne­at­si­tik­ti­nai ant J.Sa­ba­taus­ko biu­ro lan­gų ma­ty­ti už­ra­šas LSDP.

„Aš ne tik jiems leis­da­vau rink­tis, bet ir kai ku­riems vi­suo­me­ni­nin­kams, mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­joms. Tik­rai ne­už­si­ė­miau pa­tal­pų per­nuo­mo­ji­mu, lei­dau nau­do­tis ne­mo­ka­mai. O už biu­ro pa­tal­pas mo­kė­jau iš man ski­ria­mų kan­ce­lia­ri­nių lė­šų“, – tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.

Pa­sak Sei­mo na­rio, ga­vęs „Glass Mar­ket“ di­rek­to­riaus pra­ne­ši­mą apie nu­trau­kia­mą pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį pa­si­bai­gus  ter­mi­nui, bu­vo su­si­ti­kęs su Ž.Trei­giu, bu­vo pa­siū­ly­ta pa­tal­pas nuo­mo­tis už žy­miai di­des­nę kai­ną, ta­čiau su tuo ne­su­ti­kęs.

J.Sa­ba­taus­ko tvir­ti­ni­mu, jis jau su­si­ra­dęs ki­tas pa­na­šaus dy­džio pa­tal­pas Aly­taus mies­to mies­to cen­tre: „Kol ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kur ir kiek už jas bus mo­ka­ma.“

„Su po­li­ti­kais ne­be­no­riu tu­rė­ti jo­kių rei­ka­lų“

 Ž.Trei­gys pa­tvir­ti­no, kad bu­vo su­si­ti­kęs su J.Sa­ba­taus­ku ir ap­ta­rė su­tar­ties pra­tę­si­mo są­ly­gas: „Pa­siū­liau mo­kė­ti rin­kos kai­no­mis, ku­rios ke­lis kar­tus di­des­nės nei iki šiol bu­vo mo­ka­ma. Jei at­vi­rai, tai tu­riu ke­lis ver­slus, nė vie­no ver­slo nie­kuo­met ne­tu­rė­jau su­si­ju­sio su po­li­ti­ka, su po­li­ti­kais ne­be­no­riu tu­rė­ti  jo­kių rei­ka­lų. Per kai kurių po­li­ti­kų gimines, užimančias aukštas pareigas savivaldybėje, ke­le­rius pas­ta­ruo­sius me­tus nuo­lat da­ro­mos kliū­tys ma­no ver­slui.“

„Glass Mar­ket“ di­rek­to­rius, pa­klaus­tas, ko­dėl iki šiol Sei­mo na­riui pa­tal­pas nuo­mo­jo už to­kią ne­di­de­lę kai­ną, at­sa­kė, kad toks bu­vo su­si­ta­ri­mas.

Kol ne­pri­im­tas Sei­mo na­rių dar­bo są­ly­gų įsta­ty­mas, at­si­ran­da įvai­rių in­ter­pre­ta­ci­jų dėl nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų.

Da­bar Aly­taus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tam Sei­mo na­riui Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vui Ro­ber­tui Šar­knic­kui mies­to sa­vi­val­dy­bė iš vie­no mies­to cen­tre esan­čio ban­ko nuo­mo­ja 20 kv. met­rų dy­džio pa­tal­pas ir už nu­omą kas mė­ne­sį mo­ka 102 eu­rus, plius mo­kes­čius už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus, ku­rie šil­dy­mo lai­ko­tar­piu per mė­ne­sį sie­kia apie 40 eu­rų, šil­tuo­ju me­tų lai­ku – apie 20 eu­rų.

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  buvo mūsų akys,kai buvo renkamas sitas meras? Ne be jo cia palaiminimo vyksta patys bjauriausi sprendimai. Jaučiasi mieste štilis... Tik įdomukiek cia trauks šita valdzia? Netikiu kad cia taip viskas jiems ir tesis.

  Komentaras

  Pasirašiusi patalpų nuomos Kaune sutartį Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) įsipareigos jas naudoti mažiausiai penkerius metus. Jei dėl kokių nors priežasčių ŽŪM apsigalvotų ir norėtų nutraukti sutartį, mokesčių mokėtojams tai atsieitų kone pusę milijono eurų – tokia bauda numatyta sutarties projekte. Naujasis ministras Andrius Palionis nesileidžia į kalbas apie tai, ar tokios sąlygos jam tinka ir apskritai kada ketinama pasirašyti sutartį.

  Komentaras

  Straipsnį iškarpė / iškraipė. Spaudimas ir dirbtinės situacijos galimam kyšio davimui už netrukdymą modeliuojamos per Masiulio bendrapartietės liberalės N. Makštutienįės žentą Alytaus miesto vyr architektą Mindaugą Matažinską. Prieš 30 m šiek tiek panašiai dirbo Baublių gauja.

  Komentaras

  Geriausias ir lengviausias biznis yra palytytka ir su palytikais. Kodėl neina lengviausiu ir pelningiausiu keliu. Keista, kad nedaro biznio su palytikais. Alytuj ąžuolas nebrangiai kainavo.

  Komentaras

  2,5 metų MATAŽINSKAS, ACIB ALBINAS MOCEVIČIUS, ADVOKATAS KUCEVIČIUS veikė bendrai ir modeliavo Jazminų turgaus verslo griovimo variantą, laukė, kad Jazminų turgaus savininkų advokatai gal praleis terminus, gal padarys klaidų ir tokiu būdu atsiras galimybė žiauriai pakenkti 50 Jazminų turguje dirbančių verslams. Buvo paruoši planai, brėžiniai, jeigu laiku ir juridiškai tiksliai nebūtų reaguota, JAZMINŲ TURGAUS VERSLAS BŪTŲ SUGRIAUTAS.

  Komentaras

  Kadangi
  2019 07 01 į Jazminų turgų buvo atvykusi Alytaus miesto savivaldybės 4 asmenų delegacija (R. Juonys, V. Bartusevičienė, N. Rinkevičiūtė ) ir parodė patvirtintą brėžinį, paaiškino, kad esama 65 vietų automobilių parkavimo aikštelė prie Jazminų 3 pastato nebus griaunama, o tik pertvarkoma, pertvarkymo metu automobilių parkavimo vietų skaičius nesumažės, aiški parkavimo vietų pertvarkymo tvarka,

  UAB „....... “, juridinio asmens kodas ............., adresas ............, at¬sto-vau¬ja¬ma ....., veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Nuomotoju“ iš vienos pusės,
  ir
  ......., adresas ......................, Alytus, iš kitos pusės, toliau abi pusės vadinamos "Šalimis", sudarėme šią sutartį:

  Komentaras

  Turgaus sutartys pratęstos su viena sąlyga. Turgus ( 50 darbo vietų ) veiks, nes savivaldybė dabar nenaikina daugiau nei pusės ( nenaikina anksčiau planuotų panaikinti 35 vietų ) parkavimo aikštelės prie JAZMINŲ TURGAUS. Jeigu aikštelė bus panaikinta, turgus bus uždarytas. Tokia sutartis. MATAŽINSKUI NEPAVYKO SUGRIAUTI AIKŠTELĖS PER SAVO PATIKĖTINIUS ACIB ALBINĄ MOCEVIČIŲ, PLIKIŲ ADVOKATĄ KUCEVIČIŲ, KURIE NE UŽ DYKĄ BUVO SUSIPLANAVĘ SU MATAŽINSKO PALAIMINIMU SUGRIAUTI TURGAUS VERSLĄ IR IŠMELŽTI IŠ BIUDŽETO APIE 100 000 EURŲ JEREMIČIAUS SKLYPO SUORGANIZAVIMUI ( UŽ MIESTO PINIGUS IŠKELTI JEREMIČIAUS NAUDAI VANDENTIEKIO KAMERĄ ).

  Komentaras

  Nu tai ka galima pasakyti apie valdančiuosius kad net verslininkai ju kratosi nenori nieko bendra tureti.. Manau nieko gero kadangi verslininkai is anksto užuodžia kas nesamones daro ir kam xana pareis greit tai ir ryšius nutraukia.

  Komentaras

  Nemėgsta socdemų Alytuj. Dar jei iš partijos neišsieliminuoja mero, tas pats kas politiniai lavonai. Šis kaip Seimo teisėsaugos komiteto vadovas, tai nors teisėaugą Alytuj būt rimtesnė. Bet kur prisiliečia- pelesiukai..

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.