Ar statyti paminklą partizanams Senamiesčio skvere, bus nuspręsta jau kitą ketvirtadienį

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (5)
2019 Rugpjūtis 20
nuotrauka
Paminklo partizanams konkursas Alytuje kartą jau įvyko. Jo rezultatus teko anuliuoti, nes laimėtojo sukurta ir komisijos išrinkta skulptūra narvas (bunkeris) nepatiko nei alytiškiams, nei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui.
„Praėjusių kadencijų miesto vadovai tarsi kodavo, kad klausimas dėl Dainavos apygardos partizanų įamžinimo nebūtų išspręstas, nes niekada iki šiol nebuvo priimtas savivaldybės tarybos sprendimas, kad tai reikia padaryti ir nurodyta konkreti vieta“, – sako Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Povilas Labukas. Šiuo metu yra rengiamas potvarkis, kuriuo taryba tokiam įamžinimui pritartų ir patvirtintų vietą, kur paminklas bus statomas – Senamiesčio skvere. Vytuolis Valūnas yra įsitikinęs, kad politinis sprendimas išjudintų iš mirties taško klausimą dėl paminklo atsiradimo Alytuje. Tokioje būsenoje jis yra pakibęs nuo 1997 metų iki šiol. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo manymu, paminklą būtų galima pastatyti jau kitų metų rudenį. Tačiau kokį – kol kas neaišku, nes pirmiausia siekiama susitarti dėl vietos.

Dai­na­vos par­ti­za­nų apy­gar­da – vie­nin­te­lė, ku­rios at­mi­ni­mas iki šiol nė­ra įam­žin­tas pa­min­klu, o ban­dy­mai jį pa­sta­ty­ti Aly­tu­je – ne­sėk­min­gi. Kitą sa­vai­tę vyk­sian­čio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu po­li­ti­kai svars­tys, ar pa­min­klą sta­ty­ti Se­na­mies­čio skve­re.

2012 me­tais su­tvar­ky­ta ir aly­tiš­kių pa­mėg­ta erd­vė yra pa­čia­me mies­to cen­tre. Ža­da­ma, kad skve­ras nie­kaip ne­bus pa­keis­tas, iš­sky­rus pa­min­klo at­si­ra­di­mą, ne­bus ar­do­ma dan­ga ar pa­na­šiai.

Į Se­na­mies­čio skve­ro re­konst­ruk­ci­ją, ku­ri vy­ko 2012 me­tais, iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų bei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to in­ves­tuo­ta 4,4 mln. li­tų.

Pa­si­rink­tai vie­tai pri­ta­ria Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras (LGGRTC), ku­ris fi­nan­suo­ja pa­min­klą par­ti­za­nams Aly­tu­je. Jis – va­di­na­mo­ji „su­in­te­re­suo­to­ji“ pu­sė, o sa­vi­val­dy­bė yra tam tik­ras tar­pi­nin­kas, ku­rio už­duo­tis ne tik įam­žin­ti par­ti­za­nų at­mi­ni­mą, bet ir pa­da­ry­ti tai taip, kad ben­druo­me­nė lik­tų pa­ten­kin­ta.

Nau­jas pa­min­klo idė­jos kon­kur­sas ne­bū­tų skel­bia­mas, bet siū­lo­ma pa­si­rink­ti 2017 me­tais vy­ku­sio ant­ros vie­tos lai­mė­to­jo dar­bą – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jau bu­vo pa­skel­bu­si kon­kur­są pa­min­klui par­ti­za­nams su­kur­ti, ta­čiau jis bu­vo skir­tas (ir pa­siū­ly­mai teik­ti) ki­tai kon­kre­čiai erd­vei – Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tei. Pa­ten­ki­nus gy­ven­to­jų pe­ti­ci­ją, šios vie­tos at­si­sa­ky­ta, o kon­kur­sas nu­trauk­tas.

Da­bar no­ri­ma pa­sta­ty­ti an­trą vie­tą pel­niu­sį dar­bą – klai­pė­die­čio skulp­to­riaus Gin­tau­to Jon­kaus obe­lis­ką su dvi­gu­bu Vy­čio kry­žiu­mi, ku­ris yra lais­vės ko­vų sim­bo­lis.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­te­ko Min­dau­go Ma­ta­žins­ko, su au­to­riu­mi toks su­ma­ny­mas kol kas nė­ra de­rin­tas. Tai tu­rė­jo pa­da­ry­ti LGGRTC, kaip ir pa­kvies­ti skulp­to­rių į pa­si­ta­ri­mą sa­vi­val­dy­bė­je. Ta­čiau to ne­pa­da­rė.

Pa­sak V.Va­lū­no, ti­ki­ma­si, kad au­to­rius su­tik­tų pa­do­va­no­ti pa­min­klo idė­ją mies­tui ar pa­teik­tų ki­tą, tin­ka­mą Se­na­mies­čio skve­ro erd­vei, o jos įgy­ven­di­ni­mą fi­nan­suo­tų LGGRTC. Ne­at­me­ta­ma, kad idė­jų pa­min­klui ga­li pa­siū­ly­ti ir ki­ti au­to­riai, po to bus ren­gia­ma vi­zu­a­li­za­ci­ja kon­kre­čiai erd­vei, vyk­do­mos pri­va­lo­mos vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ros. „Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui pa­ti­ko Gin­tau­to Jon­kaus kū­ry­bos sti­lis­ti­ka, te­mos su­vo­ki­mas, bet pa­ti skulp­tū­ra šio­je erd­vė­je ga­li bū­ti pa­siū­ly­ta ir ki­to­kia“, – pa­brė­žia M.Ma­ta­žins­kas.

Vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas. Ko­mi­si­jos na­riai yra dai­li­nin­kai, ar­chi­tek­tai, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai. Jos iš­va­dos – pa­ta­ria­mo­jo po­bū­džio. Ko­mi­si­ja pritarė siūlymui statyti paminklą Sena­miesčio skvere.

Nors pa­min­klą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų at­mi­ni­mui fi­nan­suo­ja LGGRTC,  ta­ry­bai šį ket­vir­ta­die­nį siū­lo­ma sa­vo spren­di­mu pri­tar­ti, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės 2020 me­tų biu­dže­te bū­tų nu­ma­ty­tos lė­šos pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams pa­ma­to pro­jek­tui ir ap­lin­kos su­tvar­ky­mo pro­jek­tui pa­reng­ti bei įgy­ven­din­ti.

Kol kas ne­la­bai aiš­ku, ką apie su­ma­ny­mą gal­vo­ja pa­tys aly­tiš­kiai. Li­te­ra­tū­ri­nės at­min­ties idė­ją Se­na­mies­čio skve­re kū­ry­biš­kai puo­se­lė­jan­čios Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos va­do­vė Gied­rė Bul­ga­ko­vie­nė kvie­čia pa­svars­ty­ti: „Ar ne­taps pa­min­klas varg­šu kam­pi­nin­ku aikš­tės kraš­te­ly­je?“

Se­na­mies­čio skve­ras kaip vie­ta pa­min­klui Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams svars­to­ma pir­mą kar­tą. Iki tol jau apei­tas vi­sas mies­tas, pra­de­dant Ro­tu­šės aikš­te.

Kai ku­rių vie­tų, pa­sak M.Ma­ta­žins­ko, at­si­sa­ky­ta dėl la­bai gy­ve­ni­miš­kų re­a­li­jų – pa­vyz­džiui, ve­jos prie Jau­ni­mo cen­tro, kur ne­la­bai yra kur pa­sta­ty­ti au­to­bu­są, at­ei­ti pės­čio­mis vy­res­nio­jo am­žiaus žmo­nėms su­dė­tin­giau… Šia lo­gis­ti­kos pras­me Se­na­mies­čio skve­ras yra dė­kin­gas pa­si­rin­ki­mas, ša­lia – baž­ny­čia, pro čia at­ei­na ei­se­nos Lais­vės An­ge­lo aikš­tės link. Pa­to­gus ir pri­va­žia­vi­mas.

„Jei bū­čiau ko­mi­si­ja, tur­būt tik­rai tu­rė­čiau nuo­mo­nę apie ki­tą pa­min­klui tin­ka­mą vie­tą, gal net ir ta­me pa­čia­me Se­na­mies­čio skve­re, ta­čiau ją pa­si­lik­siu sau, nes tiks­las yra ras­ti su­si­ta­ri­mą, o ne įneš­ti de­struk­ci­jos“, – ieš­ko­ti vie­ni­jan­čios idė­jos ra­gi­na V.Va­lū­nas.

Dve­jus me­tus dir­bęs Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, jis tu­ri prak­ti­nės pa­tir­ties, kaip ras­ti vi­siems pri­im­ti­ną vie­tą, o pas­kui per me­tus pa­sta­ty­ti Jo­no Ja­gė­los su­kur­tą pa­min­klą Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos na­rė Pal­my­ra Raš­kaus­kie­nė si­tu­a­ci­ją api­ben­dri­na taip: Aly­tu­je yra žmo­nių, ku­riems pa­min­klo par­ti­za­nams pa­sta­ty­mas yra be ga­lo svar­bus, ta­čiau yra ir to­kių, ku­rie tie­siog ne­tu­ri nuo­mo­nės apie vie­tą, kur jis ga­lė­tų at­si­ras­ti, tai gal­būt ir de­rė­tų įsi­klau­sy­ti į tai, ką sa­ko pir­mie­ji.

  Komentaras

  Alytus tai Lietuvos Karaliaus Mindaugo buvusi nuosavybė, o paminklo jam nėra, Karalius Batoras suteikė miestui Miesto vardą jam tai pat nėra! Pagaliau nei alytiškiui Kalantai nei tikram kovotojui su okupantais Juozapavičiui tai pat nėra! Kokio lygio ta savivaldybė ,kad jiems svarbiau voverių ar besislapsčiusių miškuose atminimas yra svarbesnis?

  Komentaras

  Mano nuomone - reikia nors kiek galvoti - prie ko tas paminklas partizanams Senamiesčio skvere? Jeigu jau šitiek metų jam nerandama vietos, jeigu visi pateikiami projektai netinka, tai reiškia, kad žmonės jo nenori. Negi neaišku?

  Komentaras

  Geriausia vieta paminklui prie Šaulių namų, jie ten renkasi, ten tylu ir ramu, skvere, bėgioja ir žaidžia vaikai, blogas pasirinkimas, gėlės ir žvakutės, vaikų juokas ir žaidimai

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.