Aly­tu­je li­ko tik mig­ran­tai vy­rai, iš Ve­re­bie­jų pir­mą­kart ke­li iš­vy­ko į kil­mės ša­lis (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Rugsėjo 8-ąją iš laikinos migrantų apgyvendinimo vietos – Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to į Medininkus išvežtos visos moterys. alytausgidas.lt nuotr.
Rugsėjo 8-ąją iš laikinos migrantų apgyvendinimo vietos – Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to į Medininkus išvežtos visos moterys. alytausgidas.lt nuotr.
Rug­sė­jo 8-ąją su­ma­žė­jo Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te nuo lie­pos pra­džios ap­gy­ven­din­tų ne­tei­sė­tų mig­ran­tų, kir­tu­sių Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nę sie­ną. Iš čia bu­vo iš­vež­tos vi­sos mo­te­rys. O rug­sė­jo 10-ąją iš ki­tos to­kių mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tos – Aly­taus ra­jo­no, Sim­no se­niū­ni­jos, bu­vu­sios Ve­re­bie­jų mo­kyk­los, pir­mą­kart į sa­vo kil­mės ša­lis iš­vy­ko vie­nas af­ri­kie­tis ir du ira­kie­čiai.

Mo­te­rys iš­vež­tos į Me­di­nin­kus

Dar rug­sė­jo pir­mo­sio­mis die­no­mis Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja skel­bė, kad ar­tė­jant šal­ta­jam se­zo­nui vi­sus mig­ran­tus iš lai­ki­nų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tų ren­gia­ma­si per­kel­ti į sto­vyk­la­vie­tes su šil­do­mo­mis pa­tal­po­mis ir vi­sa rei­ka­lin­ga in­fra­struk­tū­ra. Ir tai tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­ta iki spa­lio.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ga­vu­si nu­ro­dy­mą iš Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos į Vil­niaus ra­jo­ne esan­čią Me­di­nin­kų mo­du­li­nių na­me­lių sto­vyk­la­vie­tę per­vež­ti vi­sas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je lai­ki­nai ap­gy­ven­din­tas mo­te­ris mig­ran­tes, to­kią už­duo­tį įvyk­dė rug­sė­jo 8-ąją.

Prieš iš­ve­žant vi­soms 20-čiai moterų bu­vo at­lik­ti ko­ro­na­vi­ru­so tes­tai. Jos į Me­di­nin­kus bu­vo iš­vež­tos sa­vi­val­dy­bės pa­sam­dy­tu au­to­bu­su su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­ly­da.

Tad da­bar Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te, ku­ris nuo lie­pos pra­džios ta­po lai­ki­na mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­ta, li­ko tik 50 vy­rų. Vi­si čia ap­gy­ven­din­tie­ji yra Af­ri­kos vals­ty­bių pi­lie­čiai, kir­tę Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nę sie­ną.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas, ti­ki­ma­si, kad iki šal­to­jo se­zo­no pra­džios bus iš­vež­ti vi­si mig­ran­tai: „Mums tai la­bai svar­bu, nes da­bar­ti­nis ae­ro­dro­mo pa­sta­tas, kur jie lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti, ne­tu­ri šil­dy­mo sis­te­mos.“

Ve­re­bie­jus pa­li­ko trys vy­rai

Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, bu­vu­sio­je Ve­re­bie­jų mo­kyk­lo­je, ne­tei­sė­ti mig­ran­tai, kir­tę Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nę sie­ną, taip pat ap­gy­ven­din­ti lie­pos pra­džio­je. Iki rugsėjo 10-osios čia jų lai­ki­nai gy­ven­o 127. Tai asmenys iš Af­ri­kos vals­ty­bių, Ira­no, Ira­ko, Če­čė­ni­jos ir Ta­dži­ki­jos.

Kol kas ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar ne­ga­vu­si nu­ro­dy­mo jų da­lį ar vi­sus per­vež­ti į ki­tas ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tas, nors kaip ir Aly­tu­je, bu­vu­sios Ve­re­bie­jų mo­kyk­los pa­sta­tas ne­tu­ri šil­dy­mo sis­te­mos.

Rug­sė­jo 10-ją pir­mą­kart Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to spren­di­mu ar­ba sa­va­no­riš­kai Ve­re­bie­jus pa­li­ko trys vy­rai. Kon­go pi­lie­tis į sa­vo kil­mės ša­lį iš­siųs­tas mi­nė­to de­par­ta­men­to spren­di­mu, du ira­kie­čiai iš­vyk­ti į sa­vo ša­lį nu­spren­dė pa­tys.

Pa­gal Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je pri­im­tus tei­sės ak­tus sa­va­no­riš­kai iš­vyks­tan­tiems mig­ran­tams yra nu­per­ka­mi ke­lio­nės į kil­mės ša­lį bi­lie­tai ir ski­ria­ma 300 eu­rų iš­mo­ka.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

Kiti straipsniai