Pa­ra­ma pa­dė­jo įkur­ti sva­jo­nių ver­slą gam­tos oazė­je (2)

Arkliukai
Kas­met vis dau­giau žmo­nių iš­kei­čia mies­to šur­mu­lį į gy­ve­ni­mą gam­tos ap­sup­ty­je. So­dy­bos-žir­gy­no „Virš ąžuo­lų” įkū­rė­jas Ig­nas Le­liu­ga il­gą lai­ką ža­vė­jo­si Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko kraš­to­vaiz­džiu, tad pa­si­tai­kius pro­gai įsi­gi­jo so­dy­bą ša­lia Pla­te­lių eže­ro, nu­ta­rė čia ap­si­gy­ven­ti bei kur­ti ir plės­ti nuo­sa­vą ver­slą. I. Le­liu­ga džiau­gia­si, jog tai pa­da­ry­ti pa­dė­jo Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros pro­gra­mos (KPP) pa­ra­ma, su­tei­ku­si ga­li­my­bę įgy­ven­din­ti iš­sva­jo­to ver­slo vi­zi­ją.

Idė­ja iš­si­vys­tė sa­vai­me

Ver­sli­nin­kas at­sklei­džia, jog įsi­kur­ti Pla­te­lių mies­te­lio apy­lin­kė­se sva­jo­jo jau se­niai – jį pa­ke­rė­jo Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko gam­ta su vie­nu gra­žiau­sių Lie­tu­vo­je Pla­te­lių eže­ru.

„Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus ne­ti­kė­tai su­ži­no­jau apie par­duo­da­mą so­dy­bą, to­dėl il­gai ne­svars­tęs ją įsi­gi­jau ir ten įsi­kū­riau. Po dar ke­le­to me­tų nu­si­pir­kau pir­mą­jį žir­gą pa­si­jo­di­nė­ji­mams po kraš­to apy­lin­kes. Tuo­met vis­kas klos­tė­si tar­si sa­vai­me – at­si­ra­do po­rei­kis pa­si­sta­ty­ti ar­kli­des, įsi­gy­ti dau­giau žir­gų”, – pri­si­mi­ni­mais da­li­ja­si I. Le­liu­ga.

Žir­gy­no-so­dy­bos „Virš ąžuo­lų” įkū­rė­jas pa­sa­ko­ja, jog įren­gus ap­tva­rus, pa­ruo­šus spe­cia­lią aikš­te­lę jo­di­nė­ji­mui, at­si­ra­do ga­li­my­bė teik­ti pa­slau­gas. Vė­liau I. Le­liu­ga pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti spor­ti­nius už­si­ė­mi­mus, edu­ka­ci­jas ir bū­re­lius vai­kams, o su­grįž­tan­tys lan­ky­to­jai vis daž­niau do­mė­jo­si tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis.

„Bė­gant lai­kui, ki­lo po­rei­kis ver­slo plėt­rai, to­dėl nu­ta­riau reng­ti vai­kų kai­mo tu­riz­mo sto­vyk­las. Ši idė­ja pa­ska­ti­no su­kur­ti pro­jek­tą, ku­rio įgy­ven­di­ni­mą pa­vy­ko re­a­li­zuo­ti su­lau­kus KPP pa­ra­mos. Pro­jek­to pa­tvir­ti­ni­mas lei­do pra­dė­ti nau­ją ver­slo eta­pą: re­no­va­vo­me se­ną pa­gal­bi­nį pa­sta­tą, ku­ria­me įren­gė­me spor­to ir edu­ka­ci­jos erd­ves, mi­ni SPA cen­trą bei vai­kų sto­vyk­lų erd­vę. Šian­dien žir­gy­nas-so­dy­ba ta­po ra­my­bės, po­il­sio ir pra­mo­gų oaze. Be pa­ra­mos ne­bū­tų fi­nan­si­nių ga­li­my­bių vi­so to įgy­ven­din­ti”, – tei­gia I. Le­liu­ga.

 

Ver­sli­nin­kas ra­gi­na ne­dve­jo­jant teik­ti pa­raiš­ką

Žir­gy­no-so­dy­bos sa­vi­nin­kas ne­sle­pia, jog, prieš pra­de­dant veik­lą, jo nuo­mo­nė apie pa­ra­mą bu­vo ga­na skep­tiš­ka.

„Ma­tyt, ma­ne pa­vei­kė vy­rau­jan­tys ste­re­o­ti­pai apie su­dė­tin­gus biu­ro­kratinius pro­ce­sus – nė ne­ži­no­jau, nuo ko pra­dė­ti. Vis­gi nu­ta­riau pa­si­do­mė­ti pa­ra­mos ga­vi­mo ga­li­my­bė­mis ir, ma­no nuo­sta­bai, vis­kas vy­ko la­bai sklan­džiai. Na­cio­na­li­nė­je mo­kė­ji­mo agen­tū­ro­je (NMA) te­ko su­si­dur­ti su spe­cia­lis­tais, ku­rie bu­vo la­bai drau­giš­ki ir vi­sa­da ope­ra­ty­viai at­sa­ky­da­vo į vi­sus klau­si­mus”, – at­sklei­džia I. Le­liu­ga.

„Pa­tir­tis įro­do, jog pa­raiš­kos tei­ki­mas nė­ra nei pai­nus, nei su­dė­tin­gas pro­ce­sas, to­dėl ska­ti­nu vi­sus, no­rin­čius kur­ti ver­slą ar plės­ti jau esa­mą veik­lą, pa­si­do­mė­ti ga­li­my­bė­mis gau­ti pa­ra­mą. Tai pui­ki pa­gal­ba įgy­ven­di­nant idė­jas, ku­rios net­gi ga­li pra­nok­ti įsi­vaiz­duo­ja­mus lū­kes­čius”, – ti­ki­na ver­sli­nin­kas.

NMA spe­cia­lis­tė Vir­gi­ni­ja Ve­ri­kai­tė ant­ri­na žir­gy­no-so­dy­bos sa­vi­nin­kui ir ra­gi­na ma­žų ver­slų sa­vi­nin­kus ne­dve­jo­jant kreip­tis dėl pa­ra­mos pa­gal KPP veik­lą „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms, skir­toms eko­no­mi­nės veik­los kū­ri­mui ir plėt­rai“. Ji pa­žy­mi, jog ši pa­ra­ma tei­kia ypa­tin­gą nau­dą tiek ša­lies kai­mo vie­to­vėms, tiek jo­se be­si­ku­rian­tiems ar jau įsi­kū­ru­siems ne­di­de­liems ver­slams.

„Stei­giant ver­slus di­di­na­ma veik­los įvai­ro­vė kai­mo vie­to­vė­se, ska­ti­na­mas ben­druo­me­nių įsi­trau­ki­mas, ku­ria­mos nau­jos dar­bo vie­tos. Ne­re­tai to­kie ver­slai pri­trau­kia lan­ky­to­jus iš vi­sos ša­lies, su­ža­di­na su­si­do­mė­ji­mą kai­mo gy­ven­vie­tė­mis, su­tei­kia joms po­pu­lia­ru­mo”, – ver­slo ini­cia­ty­vo­mis džiau­gia­si V. Ve­ri­kai­tė.

 

No­rin­tiems kreip­tis dėl pa­ra­mos

Spe­cia­lis­tė tei­gia, jog, at­si­žvel­giant į nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą pa­gal veik­lą „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms, skir­toms eko­no­mi­nės veik­los kū­ri­mui ir plėt­rai“ ga­li fi­zi­niai ir pri­va­tūs ju­ri­di­niai as­me­nys, ati­tin­kan­tys ma­žos ar­ba la­bai ma­žos įmo­nės rei­ka­la­vi­mus.

Pa­gal mi­nė­tą­ją veik­lą re­mia­mos eko­no­mi­nės veik­los sri­tys yra kon­kre­čiai nu­ro­dy­tos Eko­no­mi­nės veik­los rū­šių kla­si­fi­ka­to­riu­je. Veik­las, ku­rioms ši pa­ra­ma nė­ra nu­ma­ty­ta, ga­li­ma ras­ti at­ski­ra­me ne­re­mia­mų veik­lų są­ra­še – jis nu­ro­dy­tas veik­los įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­se.

Pa­raiš­kų rin­ki­mui skir­tas be­veik dvie­jų mė­ne­sių ter­mi­nas – nuo rug­sė­jo 1 iki spa­lio 29 die­nos.

„Pa­teik­ti pa­raiš­ką ne­su­dė­tin­ga, tai pa­da­ry­ti ga­li­ma pil­dant elek­tro­ni­nę sis­te­mo­je ŽŪ­MIS esan­čią pa­raiš­kos for­mą. Pa­raiš­kos pri­ima­mos ir NMA te­ri­to­ri­niuo­se pa­da­li­niuo­se. Šie­met pa­ra­mai pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms, skir­toms eko­no­mi­nės veik­los kū­ri­mui ir plėt­rai“ nu­ma­ty­ta be­veik 19 mln. Eur. Mak­si­ma­li ski­ria­ma su­ma vie­nam pa­ra­mos ga­vė­jui – 200 000 Eur”, – nu­ro­do V. Ve­ri­kai­tė.

KPF logo   NMA logo

 

Užs. Nr. 117

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  https://www.ekffo150.com/theking
  https://www.ekffo150.com/merit
  https://www.ekffo150.com/yes
  https://www.ekffo150.com/first
  https://www.ekffo150.com/sands
  https://www.ekffo150.com/joy
  https://www.ekffo150.com/royal
  https://www.ekffo150.com/starclub
  https://www.ekffo150.com/asian
  https://www.ekffo150.com/superman
  https://www.ekffo150.com/gatsby
  https://www.ekffo150.com/33
  https://www.ekffo150.com/oncasino
  https://www.ekffo150.com

  https://www.ajp4949.com/theking
  https://www.ajp4949.com/merit
  https://www.ajp4949.com/sands
  https://www.ajp4949.com/first
  https://www.ajp4949.com/33casino
  https://www.ajp4949.com/worldcasino
  https://www.ajp4949.com/korea
  https://www.ajp4949.com/

  https://www.bgj4949.com/
  https://www.bgj4949.com/sands
  https://www.bgj4949.com/theking
  https://www.bgj4949.com/first
  https://www.bgj4949.com/yes
  https://www.bgj4949.com/33
  https://www.bgj4949.com/world
  https://www.bgj4949.com/super
  https://www.bgj4949.com/korea
  https://www.bgj4949.com/gatsby

  https://www.dnfl4949.com/
  https://www.dnfl4949.com/first
  https://www.dnfl4949.com/merit
  https://www.dnfl4949.com/theking
  https://www.dnfl4949.com/sands
  https://www.dnfl4949.com/yescasino
  https://www.dnfl4949.com/gatsby
  https://www.dnfl4949.com/corea
  https://www.dnfl4949.com/33casino
  https://www.dnfl4949.com/f1casino

  https://www.skfl4949.com/
  https://www.skfl4949.com/firstcasino
  https://www.skfl4949.com/meritcasino
  https://www.skfl4949.com/sandscasino
  https://www.skfl4949.com/thekingcasino
  https://www.skfl4949.com/yescasino
  https://www.skfl4949.com/gatsbycasino

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.