Nr. 103 (13626)

2021-09-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 103 (13626) skaitykite:

 • Švie­sos An­ge­lų spar­nai pa­ly­tė­jo Aly­tų
 • Ką de­šimt­me­čiais rin­ko, pa­do­va­no­jo bib­lio­te­kai
 • Į tvir­tais vir­še­liais kny­gą su­dė­tos tar­miš­kos pa­sa­kos jas skai­tan­tiems pa­liks no­rą prie jų su­grįž­ti de­šim­tis kar­tų
 • Ką sle­pia mū­sų var­dų rai­dės?
 • Močiutės vaistinėlės paslaptys, kurių galbūt dar nežinojote
 • Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tai Dau­guo­se su­bū­rė ke­lias kar­tas
 • Drus­ki­nin­kų už­kar­do­je tar­nau­jan­tis bel­gų avi­ga­nis Go­ras su­ra­do din­gu­sį aš­tuon­me­tį
 • Aly­taus ra­jo­no me­ro tau­rė iš Re­vų žir­gų var­žy­bų iš­si­vež­ta į Rie­šę
 • KTU pro­fe­so­rius Da­rio Mar­ti­nel­li:
 • Fe­mi­ci­das ir skir­tin­gos lais­vės idė­jos
 • Ta­li­ba­nas leis mo­te­rims stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­tuo­se, bet at­ski­rai nuo vy­rų
 • Aly­taus mies­to sta­dio­ne vy­ko azar­to ir vai­kų emo­ci­jų ku­pi­na At­vi­rų žai­dy­nių die­na
Kas­met vis dau­giau žmo­nių iš­kei­čia mies­to šur­mu­lį į gy­ve­ni­mą gam­tos ap­sup­ty­je. So­dy­bos-žir­gy­no „Virš ąžuo­lų” įkū­rė­jas Ig­nas Le­liu­ga il­gą lai­ką ža­vė­jo­si Že­mai­ti­jos...
Dar pri­si­me­na­me, kai Lie­tu­va bu­vo su­ža­lo­ta, iš­trem­ta, iš­duo­ta ir pen­kias­de­šimt me­tų gy­ve­no di­de­lio kai­my­no oku­pa­ci­jo­je, klau­sė ko­man­dų, kaip mums rei­kia gy­ven­ti.
Nuo pirmadienio didieji prekybos centrai, turinys didesnes nei 1 500 kv. m patalpas, tikrina galimybių pasus. Prekybininkai laukia piko laiko, kai pamatys, kaip sekasi suvaldyti klientų srautus. Visgi...
Medicininė apranga be jokios abejonės reikalinga bet kuriose sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems žmonėms. Medicininė apranga yra ne tik kasdienė darbo uniforma, tačiau taip pat ir reikšminga...
...Rug­sė­jis ne­ti­kė­tai iš­si­ne­šė į Am­ži­ny­bę cha­riz­ma­tiš­ką va­do­vę, il­ga­me­tę Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rę Ni­jo­lę Re­gi­ną Ja­siu­kė­nie­nę.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.