Pe­ti­ci­ją „Už is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą” (Pra­mo­nės zo­nos stei­gi­mui Pir­ma­ja­me Aly­tu­je – ne) pa­si­ra­šė per 2 tūks­tan­čius žmo­nių, ji įteik­ta ad­re­sa­tams

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (6)
2019 Rugpjūtis 13
nuotrauka
Istoriniame Alytaus aerodrome šią vasarą vyko aviacijos šventė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, me­rui ir Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai įteik­tas krei­pi­ma­sis „Už is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą“, ku­rį pra­šo­ma pri­pa­žin­ti pe­ti­ci­ja. Krei­pi­mo­si prie­žas­tys – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba po­sė­dy­je pri­ta­rė Aly­taus lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui. Ją nu­ma­to­ma kur­ti 102,5 ha plo­to že­mės skly­pe, esan­čia­me Miš­ki­nin­kų g. 3, Aly­taus mies­te, Aly­taus ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je. Pe­ti­ci­ją yra pa­si­ra­šę 2029 as­me­nys (raš­tiš­kai – 665, Pe­ti­ci­ja.lt – 1364), ku­rių di­džio­ji da­lis – Aly­taus mies­to, Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jai.

Kaip krei­pi­mo­si mo­ty­vas nu­ro­do­ma tai, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gū­nų (me­ro, vi­ce­me­ro) yra sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja, jog Aly­taus ae­ro­dro­mas bus pa­nai­kin­tas ir is­to­ri­nio ae­ro­dro­mo in­ži­ne­ri­nio sta­ti­nio vie­to­je bus įsteig­ta lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na, gal­būt lei­sian­ti pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų į mies­tą.

Da­lis mies­to gy­ven­to­jų ne­pri­ta­ria, kad lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na bū­tų įsteig­ta bū­tent Aly­taus ae­ro­dro­mo vie­to­je, t. y. ša­lia tan­kiai ap­gy­ven­din­to Pir­mo­jo Aly­taus mies­to gat­vių ir se­nų­jų ka­pi­nių.  Mies­tie­čiai šią sa­vo va­lią iš­reiš­kė pa­si­ra­šy­da­mi pe­ti­ci­ją. 

LEZ ae­ro­dro­mo vie­to­je ne­pri­ta­ria ir Aly­taus ae­ro­klu­bas, ku­ris šiuo me­tu tei­sė­tai, t. y. pa­gal vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tį, val­do že­mės skly­pą, esan­tį Miš­ki­nin­kų g. 3, Aly­tu­je.

Nu­ro­dy­ti krei­pi­mo­si tiks­lai – iš­sau­go­ti is­to­ri­nį Aly­taus ae­ro­dro­mą ir jį įveik­lin­ti, o LEZ steig­ti ne ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, bet pa­rink­ti ki­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čius že­mės skly­pus.

Taip pat siek­ti, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ben­dra­dar­biau­da­ma su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, įkur­tų re­gio­ni­nį pra­mo­nės par­ką, pa­nau­do­da­mos sa­vo iš­tek­lius ir in­fra­struk­tū­rą.

Pe­ti­ci­ją pa­si­ra­šę as­me­nys rei­ka­lau­ja, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir Aly­taus mies­to me­ras at­si­sa­ky­tų sie­kio nai­kin­ti ae­ro­dro­mą ir jo vie­to­je steig­ti Aly­taus LEZ, nes tam ne­pri­ta­ria da­lis Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų ir Aly­taus ae­ro­klu­bas, ku­ris šiuo me­tu tei­sė­tai val­do šį kon­kre­tų že­mės skly­pą.

Pe­ti­ci­ja „Už is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą“ (Pra­mo­nės zo­nos stei­gi­mui Pir­ma­ja­me Aly­tu­je – ne) – pir­mo­ji, įteik­ta šios ka­den­ci­jos ta­ry­bai ir mies­to va­do­vams. Nors ji jau ofi­cia­lia re­gist­ruo­ta, ta­čiau ga­lės bū­ti svars­to­ma tik po rug­pjū­čio 29 die­nos, kai įvyks ta­ry­bos po­sė­dis, ku­rio me­tu bus tvir­ti­na­ma nau­ja Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos su­dė­tis.

Jei ta­ry­bos na­riai pri­tars, jo­je dirbs ta­ry­bos na­riai Va­lė Gi­bie­nė, An­drius Ju­čas, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­ke­nė ir Val­das Rač­kaus­kas; Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės at­sto­vai Edi­ta Jur­čie­nė ir Li­nas Stan­ke­vi­čius; Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gied­rius Ši­mas. Bus siū­lo­ma skir­ti A.Ju­čą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai pir­mi­nin­ka­vo Gin­ta­rė Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė. Pas­ta­ro­ji svars­ty­ta pe­ti­ci­ja bu­vo pa­teik­ta ir svars­ty­ta prieš me­tus. Jo­je bu­vo rei­ka­lau­ja­ma grą­žin­ti į pa­rei­gas me­ro pa­va­duo­to­jus V.Gi­bie­nę ir Taut­vy­dą Ta­mu­le­vi­čių. Ko­mi­si­ja ne­pri­pa­ži­no krei­pi­mo­si pe­ti­ci­ja, nes Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas ne­su­tei­kia gy­ven­to­jams tei­sės teik­ti siū­ly­mus dėl me­ro pa­va­duo­to­jų.

Šiuo me­tu pe­ti­ci­jos.lt yra ren­ka­mi pa­ra­šai po pe­ti­ci­ja „Dėl Pu­nios ši­lo gam­ti­nio re­zer­va­to ir Pu­nios ši­lo bo­ta­ni­nio-zo­o­lo­gi­nio draus­ti­nio ap­jun­gi­mą į ben­drą – Pu­nios ši­lo gam­ti­nio re­zer­va­to te­ri­to­ri­ją“. Pe­ti­ci­ją ini­ci­ja­vo gam­to­sau­gi­nin­kas Žy­man­tas Mork­vė­nas ir te­at­ro re­ži­sie­rius Gin­ta­ras Var­nas.

  Komentaras

  Peticijos reikšmė - tiek daug energijos įdėta į parašų surinkimą. Čia tik vienas matomas pavyzdys, į kur energija koncentruojama Alytuj per savivaldą ir per paskutinį pusmetį. Ne kuriamoji kaip susitelkt ir per projektus stiprint ekonomiškai miestą. Bet kaip tarpusavį nykintis. Nes vertė virš 100 ha kažkur apie 40 milijonų. Akina. Na ir į akis krenta, kad į tarybą kur kol kas posėdžiai per reti ir tarsi atidėliojami iki paskutinio momento kaip normaliai išduskutuot laiko neužtenka, tik įtampas kelia. Ir pasekmės artėja rugsėjo 1 bus daug didesnis mokinių mažėjimas. Nei to buvo galima išvengt jei per paskutinį pusmetį būt sutelktai dirbę alytiškių labui. Reiškia dar didesnis perteklius pedagogų, valdininkų... O ir likusiems vis sunkiau išgyvent. Bet būtent per savivaldą Alytus tokį priešpriešų kelią pasirinkęs. Iš išorės šypsos vieni kitiems, viduj priešingai.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.