Nr. 92 (13322)

2019-08-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 92 (13322) skaitykite:

  • Už in­di­vi­du­a­lių nuo­te­kų ne­tvar­ky­mą pa­gal rei­ka­la­vi­mus – įspė­ji­mai ir bau­dos
  • Gy­ven­vie­tė­je ge­ri­na­mas van­dens tie­ki­mas ir są­ly­gos vai­ruo­to­jams
  • Nau­ja pen­kia­vie­tė au­to­mo­bi­lių sa­vi­tar­nos plo­vyk­la at­si­ras Vidz­gi­ry­je
  • Karo meto žurnalas „Naujoji sodyba”: miestiečio daržas nėra pasipelnymo šaltinis
  • Prie Bal­to­sios va­ka­rie­nės sta­lo – min­tys apie Aly­taus spal­vą.
  • Tai ko­kia ji ga­lė­tų bū­ti?
At­sa­ky­mas ke­lian­tiems abe­jo­nes, kad ne­pri­žiū­ri­mą Pu­nios ši­lą su­nai­kins ken­kė­jai ir krū­mokš­niai. Pe­ti­ci­ją dėl Pu­nios ši­lo gel­bė­ji­mo jau pa­si­ra­šė per 13 tūkst. Lie­tu­vos...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, me­rui ir Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jai įteik­tas krei­pi­ma­sis „Už is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mą“, ku­rį...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.