Mig­ran­tai Aly­tu­je: do­va­no­jo Bib­li­jų ir ap­lan­kė dva­si­nin­kai, aly­tiš­kis skulp­to­rius svars­to apie de­por­ta­ci­jos fon­dą (3)

Sau­lė PIN­KE­VI­ČIE­NĖ
migrantai
Su mig­ran­tais Alytuje susitiko dvasininkai.
Mig­ran­tai, lai­ki­nai gy­ve­nan­tys Aly­tu­je, jau ta­po mies­to kas­die­ny­be. „Kaip be­žiū­rė­si, gy­ve­ni­mas tę­sia­si – ar prie Sei­mo, ar na­muo­se, ar mig­ran­tų lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se. Nuo­la­tos dir­ba­me, kad Aly­tu­je gy­ven­ti bū­tų kaip įma­no­ma sau­giau. Kar­tais tos prie­mo­nės bū­na ne­tra­di­ci­nės. Kaip ir pa­ti si­tu­a­ci­ja, prie ku­rios pa­ma­žu pri­pran­ta­me, juk taip sa­ko­ma – jei pa­si­rin­ki­mo ne­tu­ri, keisk po­žiū­rį!“ – sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je ra­šo me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

At­si­lie­pę į mig­ran­tų pra­šy­mą at­vež­ti Bib­li­jų, no­rą pa­si­kal­bė­ti su dva­si­nin­ku, to­kią pro­gą su­tei­kė Aly­tu­je gy­ve­nan­tys už­sie­nie­čiai pas­to­riai. Jie šią sa­vai­tę sa­va­no­riš­kai ben­dra­vo su mig­ran­tais, da­li­jo Bib­li­jas, kar­tu gie­do­jo krikš­čio­niš­kas gies­mes ir mel­dė­si.

„Kaip ži­nia, mi­nist­rės įsa­ky­mu mig­ran­tams, no­rin­tiems su­grįž­ti į sa­vo kil­mės ša­lis, bus su­teik­ta to­kia ga­li­my­bė – lėk­tu­vo bi­lie­tas ir 300 Eur. Kiek to­kia pa­ska­ta veiks, ne­aiš­ku, bet ši ži­nia per­duo­ta mig­ran­tams ap­svars­ty­ti. Sun­kiai ti­kė­ti­na, bet gal kas nors su­si­gun­dys?“ – svars­to vi­ce­me­rė.

Ji ci­tuo­ja ge­rai ži­no­mą liau­dies iš­min­tį – ruošk ro­ges va­sa­rą. „Ae­ro­dro­mo pa­sta­tas, ku­ria­me „lai­ki­nai“ ap­gy­ven­din­ti mig­ran­tai, švel­niai ta­riant, šal­ta­jam se­zo­nui ne­pri­tai­ky­tas – šil­dy­mo nė­ra, lan­gai se­ni, sto­gas kiau­ras. Ir tai jau­čia­si – skers­vė­jai, su­drė­ku­sios lu­bos ir pan. Jau gir­di­me nu­si­skun­di­mų, kad šal­ta. O kaip bus, kai oras iš tik­rų­jų at­vės? Ru­de­nį? Ar­ba lie­tu­viš­ką žie­mą?“ – ra­šo J.Šu­ke­vi­čie­nė so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.

Ne­ži­no­my­bės yra la­bai daug, bet kiek­vie­nas aly­tiš­kis, ži­no­ma, tu­ri ir sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę, ką ir kaip rei­kia da­bar da­ry­ti, kad mig­ran­tai grei­čiau iš­vyk­tų į sa­vo ša­lis.

Vos pra­si­dė­jus kri­zei, nu­ste­bi­no aly­tiš­kis skulp­to­rius Da­rius Mi­liaus­kas, pa­si­skel­bęs, kad su­tin­ka as­me­niš­kai ne­at­ly­gin­ti­nai pa­dė­ti sta­ty­ti tvo­rą pa­sie­ny­je ir kvie­čia sa­va­no­rius jung­tis.

„Man te­ko kreip­tis į vi­suo­me­nę tuo kri­tiš­ku ša­liai mo­men­tu, kai bu­vo at­si­ra­dęs va­ku­u­mas – lai­ki­nas pa­si­me­ti­mas tiek vie­ti­nės val­džios, tiek va­do­vau­jan­čių Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų. De­ja, joks po­li­ti­kas, val­džios at­sto­vas net ne­su­re­a­ga­vo į ma­no pa­siū­ly­mą. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­pri­klau­sau jo­kiai par­ti­jai ar ju­dė­ji­mui, o į ma­no krei­pi­mą­si at­si­lie­pė daug pa­pras­tų žmo­nių, Dzū­ki­jos mies­te­lių ir mies­tų gy­ven­to­jų, ku­rie iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą. Ačiū jiems! Juk pir­mi­nis pla­nas ir bu­vo pa­sie­nio ruo­že gy­va gran­di­ne už­tver­ti ke­lią plūs­tan­tiems at­ėjū­nams, kad jie pra­dė­tų siųs­ti ži­nu­tes ki­tiems no­rin­tiems bū­riais at­ei­ti, jog čia jau yra SIE­NA. Įsi­ti­ki­nau, kad Lie­tu­va tu­ri to­kių sa­va­no­rių, jie kuk­lūs, pa­pras­ti, darbš­tūs, tu­rin­tys sa­vo gy­ve­ni­mo tiks­lų ir my­lin­tys sa­vo kraš­tą. Štai to­kios nuo­tai­kos bu­vo prieš ge­rą mė­ne­sį”, – sa­ko Da­rius. Šiuo me­tu aly­tiš­kis sa­ko svars­tan­tis apie tai, kad Aly­tus, kaip Dzū­ki­jos sos­ti­nė, ga­lė­tų pa­ro­dy­ti pa­vyz­dį ir pir­ma­sis su­kur­ti tam tik­rą de­por­ta­ci­jos fon­dą, ku­riam bū­tų ga­li­ma au­ko­ti, o su­kaup­tas ja­me lė­šas nau­do­ti su­grą­ži­nant ne­tei­sė­tus mig­ran­tus į jų kil­mės ša­lis.

D.Mi­liaus­kas pats yra ne vie­nus me­tus gy­ve­nęs Ai­ri­jo­je, grį­žęs įstei­gė be­ne pir­mą He­ral­di­kos cen­trą Lie­tu­vo­je. Jis vie­tą at­ra­do But­ri­mo­ny­se, čia pa­ga­min­tas įspū­din­gas her­bas, skir­tas ai­rių tau­tai, bu­vo įteik­tas kaip do­va­na vie­nam iš Ai­ri­jos mu­zie­jų-pi­lių. Prie But­ri­mo­nių pa­ra­pi­jos na­mų ga­li­ma pa­ma­ty­ti 3 met­rų aukš­čio pa­min­kli­nį D.Mi­liaus­ko su­kur­tą ak­mens kry­žių, skir­tą įam­žin­ti po­pie­žiaus Pran­ciš­kaus vi­zi­tą Lie­tu­vo­je 2018 me­tais. Idė­ja taip įpras­min­ti šį įvy­kį ki­lo But­ri­mo­ny­se esan­čios „Dai­nos ga­le­ri­jos“ įkū­rė­jai Dai­nai Ne­meikš­tie­nei, o ją įgy­ven­di­no jos bro­lis – pro­fe­sio­na­lus skulp­to­rius.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai