Žalio­ji gat­vė: gy­ven­to­jams no­ri­si kar­di­na­lių spren­di­mų, sa­vi­val­dy­bė pra­šo „šiek tiek kan­try­bės” (7)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Ligoninės gatvės tilto dešinysis šlaitas taip pat jau stipriai pažeistas. Zenono Šilinsko nuotr.
Ligoninės gatvės tilto dešinysis šlaitas taip pat jau stipriai pažeistas. Zenono Šilinsko nuotr.
„Jau ne­be pir­mą va­sa­rą gam­ta siau­tė­ja, kiek­vie­nas stip­res­nis lie­tus tar­si pirš­tu pa­ro­do, kur mū­sų mies­to spe­cia­lis­tams pri­trū­ko įžval­gos, kur dar­bai at­lik­ti at­sai­niai, ne­pa­ma­tuo­tai, ne­įsi­gi­lin­ta iš es­mės. Jau pir­mie­ji stip­res­ni lie­tūs, pra­šniokš­tę prieš ke­le­rius me­tus, pik­tžaiz­de pa­ver­tė nau­jai su­for­muo­tus Ža­lio­sios gat­vės šlai­tus. Gra­žus mies­to cen­tro kam­pe­lis žmo­nių ne­lan­ko­mas, nes ne­sau­gus. Mums, aly­tiš­kiams, jau nu­si­bo­do vis gir­dė­ti tuos pa­čius mies­to sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kų tei­gi­nius, kad su­tvar­ky­ti Ža­li­ą­ją gat­vę po liū­čių, ku­rios kas­kart pri­da­ro vis di­des­nės ža­los, pri­reiks šiek tiek lai­ko ir kad šiuo me­tu da­ro­ma vis­kas, kad tiek gat­vės šlai­tai, tiek ša­li­gat­viai bū­tų at­sta­ty­ti. No­ri­si, kad sa­vi­val­dy­bė pa­ga­liau pri­im­tų kar­di­na­lius spren­di­mus ir at­lik­tų dar­bus iš es­mės“, – to­kias min­tis iš­sa­kė aly­tiš­kė Ire­na Stan­kū­nie­nė.

 

 

Dar ke­li aly­tiš­kiai no­rė­tų, kad bū­tų at­sta­ty­tas bu­vęs Ža­lio­sios gat­vės vaiz­das su at­vi­ru upe­liu ir krū­mais ap­au­gu­siais šlai­tais. Jų pa­ste­bė­ji­mu, kas­me­ti­nis šlai­tų tvar­ky­mas rei­ka­lau­ja ne­ma­žai in­ves­ti­ci­jų. Ką pla­nuo­ja da­ry­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė, kad til­tas per Ža­li­ą­ją gat­vę ir jo pri­ei­gos bū­tų sau­gios pės­tie­siems?

 

Pa­da­ro­ma tik ža­la ger­bū­viui

Liū­tys ir stip­res­ni lie­tūs sta­čius Ža­lio­sios gat­vės šlai­tus ne­gai­les­tin­gai ar­do jau ne­be pir­mus me­tus. Po pir­mų­jų įgriu­vų bu­vo nu­tar­ta, kad liū­ties pa­da­ri­nius tvar­kys sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­tas ran­go­vas, ka­dan­gi šio­je gat­vė­je at­lik­tų dar­bų ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis jau yra pa­si­bai­gęs.

Vie­nas nu­slin­kęs šlai­tas bu­vo tvir­ti­na­mas ge­o­teks­ti­le, pi­la­mas grun­tas. Ta­čiau ir to­liau šlai­tai ne­at­lai­kė stip­res­nio kri­tu­lių kie­kio. Vi­sa kon­struk­ty­vi­nė da­lis – te­ra­sos ir lif­tas – yra įreng­ti ant po­lių, ir jie, pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų, iš sa­vo vie­tos nė­ra pa­ju­di­na­mi. Pa­da­ro­ma tik ža­la ger­bū­viui.

Šie­met lie­pos liū­čiai stip­riau pa­si­dar­ba­vus prie ša­li­gat­vio virš tu­ne­lio Li­go­ni­nės gat­vė­je bu­vo pa­sta­ty­tos eis­mą drau­džian­čios tvo­re­lės ir už­tver­tos stop juos­tos, ta­čiau jau­ni­mas ir vy­res­ni žmo­nės šių per­spė­ji­mo žen­klų ne­pai­so, drą­siai ei­na drau­džia­ma vie­ta. Jie ne­krei­pia dė­me­sio į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mus rū­pin­tis sa­vo bei ki­tų sau­gu­mu.

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį ke­lią til­tu per iš­stum­dy­tas trin­ke­les trum­pi­no trys jau­nuo­liai. Ar­čiau­siai liū­ties pa­žeis­to ša­li­gat­vio karš­to ėjęs vie­nas iš tri­ju­lės įsmu­ko į van­dens iš­grauž­tą duo­bę. Ša­lia til­to įsi­kū­ru­sios Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės grei­to­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos sto­ties me­di­kai jam pa­gel­bė­jo.

 

„Su se­ną­ja Ža­li­ą­ja gat­ve ir­gi var­go­me“

Jau ne­be pir­mą kar­tą į mies­to cen­tre esan­čią pro­ble­mi­nę vie­tą vyks­ta sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai. Tre­čia­die­nį po šio įvy­kio taip pat bu­vo nu­vy­kę ir spren­dė, ko im­tis. Kad pa­vo­jin­gos vie­tos pės­tie­siems bū­tų dar la­biau ma­to­mos jos bu­vo ap­tver­tos seg­men­ti­ne tvo­ra.

Kaip pir­ma­die­nio (lie­pos 19-osios ) ry­tą „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, au­to­mo­bi­lių eis­mas Li­go­ni­nės gat­ve ne­su­stab­dy­tas, pės­tie­siems pra­ei­ti ga­li­ma vie­na pu­se til­to.

Ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma įreng­ti lie­taus van­dens nu­ve­di­mą tie­siai į Ža­lio­sios gat­vės upe­lį. Pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo ieš­ko­ma spe­cia­lių vamz­džių, ku­rių da­bar, kai su­tri­kęs tie­ki­mas, yra la­bai sun­ku gau­ti.

„Pla­nuo­ja­me es­mi­nius spren­di­mus, pra­dė­jus šiuos dar­bus teks iš­kas­ti tas vie­tas, ku­rio­se bus klo­ja­mi vamz­džiai, to­dėl šiuo me­tu Ža­lio­sios gat­vės ger­bū­vis ne­tvar­ko­mas. Pa­klo­jus vamz­džius bus už­pil­tos iš­grau­žos ir su­tvar­ky­ta vi­sa liū­ties nu­nio­ko­ta Ža­lio­sios gat­vės ap­lin­ka. Tad pra­šo­me gy­ven­to­jų šiek tiek kan­try­bės, ne­nu­mo­ti ran­ka į sa­vo sau­gu­mą iki kol bus at­lik­ti rei­ka­lin­gi ir svar­būs dar­bai“, – kal­bė­jo Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja.

Ši pro­ble­ma bu­vo ži­no­ma ir anks­čiau, to­dėl prieš tre­jus me­tus Li­go­ni­nės gat­vė­je bu­vo įreng­ti dar du pa­pil­do­mi šu­li­niai, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad jų rei­kia dar dau­giau.

P.Raš­kaus­kie­nės klau­sė­me, ar yra ži­no­ma, kiek sa­vi­val­dy­bei jau kai­na­vo Ža­lio­sios gat­vės ger­bū­vio at­sta­ty­mas po liū­čių? Ve­dė­ja tei­gė, kad ne kas­met rei­kė­da­vo jį tvar­ky­ti, štai per­nai tik šiek re­mon­tuo­ta. Grin­di­nį, trin­ke­les kas­met rei­kia tvir­tin­ti ir ki­to­se mies­to vie­to­se.

Į gy­ven­to­jų pa­ste­bė­ji­mus, ar ne­rei­kė­tų da­li­nai at­sta­ty­ti bu­vu­sio Ža­lio­sios gat­vės rel­je­fo, ku­ris ne­kė­lė pro­ble­mų, P.Raš­kaus­kie­nė ati­ta­rė: „Su se­ną­ja Ža­li­ą­ja gat­ve ir­gi var­go­me. Ir ta­da po di­des­nio lie­taus šlai­tai čiuož­da­vo že­myn, tik žmo­nės to ne­pa­ste­bė­jo, nes ne­bu­vo to­kie at­vi­ri kran­tai.“

 

Gi­męs ra­ki­či­kų įsčio­se, tai yra ne­vy­kęs nuo pat pra­džios

An­ta­nas Min­ke­vi­čius, il­ga­me­tis sta­ty­bų spe­cia­lis­tas, ku­rio nuo­pel­nai šie­met įver­tin­ti Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio ti­tu­lu, pa­pra­šy­tas ko­men­ta­ro apie nuo­šliau­žas Ža­lio­jo­je gat­vė­je „Aly­taus nau­jie­noms“ kal­bė­jo: „Man šir­dį skau­da dėl šio ob­jek­to. Anuo­met Dzū­ki­jo­je apie ne­vy­ku­sius dar­bus bu­vo mėgs­ta­ma sa­ky­ti – gi­męs ra­ki­či­kų įsčio­se. Tai yra ne­vy­kęs nuo pat pra­džios.

Dar tik at­si­ra­dus Ža­lio­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tui aš sten­giau­si at­kreip­ti dė­me­sį, sa­ky­da­vau, kad ne taip tą pra­va­žia­vi­mą virš upe­lio rei­kia da­ry­ti, ne at­vi­ru bū­du, o pa­si­rink­ti tu­ne­lio bū­dą. Per­spė­jau, kad tu­rė­si­te bė­dų. Ir tu­ri. Ne­ga­li­ma taip ne­at­sa­kin­gai dirb­ti. Aiš­ku, tu­ne­lio įren­gi­mas šiek tiek bran­giau kai­nuo­ja, bet toks bū­das pa­ti­ki­mes­nis.

Aly­tiš­kiai Li­go­ni­nės gat­vę yra įsi­my­lė­ję, siū­liau pa­si­rink­ti dar­bams Aly­taus įmo­nę, o ne kau­nie­čius, ku­rie ne­tu­ri sen­ti­men­tų mū­sų mies­tui. Ir upe­lio na­tū­ros ne­rei­kė­jo keis­ti, vis­kas bū­tų ki­taip, o da­bar gam­ta at­ker­ši­ja. Ir dar: vi­sa­da dir­bant sta­ty­bo­se rei­kia nu­ma­ty­ti at­sar­gos re­zer­vą, ge­riau vi­suo­met per­si­steng­ti, vir­šy­ti, ne­gu pa­gai­lė­ti.

Ko da­bar rei­kė­tų im­tis? Siū­lau pir­miau­sia su moks­li­nin­kais pa­kal­bė­ti. Rei­kia dau­giau įsi­gi­lin­ti, iš nau­jo pro­jek­tą pa­ruoš­ti, juk sa­vi­val­dy­bei nuos­to­lių po kiek­vie­nos liū­ties tik dau­gė­ja. Aiš­ku, pi­ni­gų kai­nuos.

Su­grą­žin­ti rel­je­fo į bu­vu­sį ly­gį, ko kai ku­rie žmo­nės no­ri, ne­įma­no­ma, o ir ne­rei­kia. Bū­ti­na su­for­muo­ti ko­mi­si­ją iš at­sa­kin­gų ir įžval­gių spe­cia­lis­tų, ji iš­nag­ri­nės pa­dė­tį, pri­ims spren­di­mą“, – tei­gė A.Min­ke­vi­čius.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  nieks geriau šlaitų nesutvirtina,kaip augalija. Kodėl kopų ,,Migracija" buvo suturėta tik apželdinus ir žabatvores išpynus. Blogas pavyzdys Gedimino kalnas...tik nieks nepasakė,kad karalius nuogas-tai yra kas liepė iškirsti medžius. Dabar belieka viską įvilkti į betoną. Alytus taip pat vargsta ir dar mūsų pinigėliai byra....

  Komentaras

  Patys alytiškiai atsakingi už ką renkasi į valdžią. Nes valdžioj turi būt tokie, kur sugeba tokias problemas sprest. Dabar pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Tad kaip lyderis šioj siruacijoj turi sukordinuot savivaldybės veiklą taip. Kad pagal kompetencijas konkretūs skyriai teiktų konkrečius veiksmus ir vykdytų, kad problemų nelikt. Kur metai iš metų kartojas. O čia net neaišku, kas savivaldybei nurodinėja skyriams, prisiima atsakomybes.. O apie problemų sprendimus siūlo eiliniai žmonės.. Tad per rinkimus parodytas neatsakingumas patiems ir gryžta. Savivaldybei papildomos išlaidos ir aišku nervai. Iš kur lėšų gaut ir kaip formint, kad pažeidimų nebūt.

  Komentaras

  Patys alytiškiai atsakingi už, ką renkasi į valdžią. Kur turi būt aukšti reikalavimai valdyme reikalingai ūkinei kompetencijai. Ir ūkinės kompetetencijos stokos rezultatai - ne tik problemos su šiuo projektu. Jei atidžiau paanalizuot per paskutinius dešomtmečius, su dauguma projektų problemos. Net nelengva vardint rimtesnį projektą, kur būt kokybiškai, laiku ir be uodegų įvykdyta. Dabar viskas priklauso nuo savivaldybės. Kokius reikalavimus kelia projekto projektuotojams- atlikėjams.. Na ir komentaruose tur būt nemažai pastebėjo, tik kas trikia konkretesnius pastebėjimus dėl projektų, prasideda pašaipukės. Na ir dabar aiškina ūkio skyriaus vedėja, o kodėl ne statybos skyriaus? Kur jų tiesioginė kompetencija. Kur mero atskaitingumas, kuris pagal įstatymus už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Juk pirmas turi pastebėt problemą ir teikt jų sprendimų būdus. Jei reikia, pasitelkiant specialistus. O ne vėl problema iš apačių viešinama.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.