Nr. 81 (13604)

2021-07-23

„Alytaus naujienų“ numeryje 81 (13604) skaitykite:

 • Dau­gia­bu­tis Ko­mi­sa­ruv­ko­je: re­no­va­ci­ja bai­gia­ma, bė­dos dar len­da
 • Ūdri­jos fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ta Kar­pi­čie­nė: „Esu ne tik kny­gų, bet ir vi­so pa­sta­to sau­go­to­ja, nuo ta­da, kai bu­vo už­da­ry­ta Ūd­ri­jos mo­kyk­la”
 • „Swed­bank”: per die­ną gy­ven­to­jai pra­ne­ša apie 400 suk­čių ata­kų
 • Džiu­gi­nan­tys bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai: po vie­ną šim­tu­ką ga­vo net 49 Aly­taus mies­to abi­tu­rien­tai, iš vi­so – 75 aukš­čiau­si įver­ti­ni­mai
 • Rug­sė­jį pla­nuo­ja­ma grįž­ti į kla­ses, mi­nis­te­ri­ja pra­šo sa­vi­val­dy­bių pa­si­ruoš­ti su­teik­ti ga­li­my­bę mo­ki­niams te­stuo­tis mo­kyk­lo­se
 • Į Aly­taus li­go­ni­nę at­vež­ti ap­svai­gin­ti du ma­ža­me­čiai mig­ran­tų vai­kai
 • Me­ras su­si­ti­ko ir su fi­nan­sų mi­nist­re, ir su ne­le­ga­liais mig­ran­tais
 • Vie­ti­nis tu­riz­mas: ke­liau­to­jų – ma­žiau nei per­nai, ta­čiau iš­au­gęs jų iš­lai­dų krep­še­lis
 • Vil­kai mo­ko jau­nik­lius ieš­ko­ti gro­bio ir pjau­na ūki­nin­kų gal­vi­jus
 • Pra­si­dė­jo miš­ko gė­ry­bių se­zo­nas: kaip at­sa­kin­gai gry­bau­ti ir uo­gau­ti?
 • Iš Var­šu­vos į „Bun­da ro­ką“ at­vyks ori­gi­na­lie­ji „Syrbs­ki jeb“
„Jau ne­be pir­mą va­sa­rą gam­ta siau­tė­ja, kiek­vie­nas stip­res­nis lie­tus tar­si pirš­tu pa­ro­do, kur mū­sų mies­to spe­cia­lis­tams pri­trū­ko įžval­gos, kur dar­bai at­lik­ti at­sai­niai,...
„Šian­dien tarp 20 ir 21.30 va­lan­dos iš ma­no na­mų Mi­ros­la­ve te­ra­sos pa­vo­gė ma­no šu­nį – Ry­tų Eu­ro­pos vil­kę He­lą. Ji iš­ves­ta su pa­va­dė­liu, no­rė­čiau ti­kė­ti, kad tai kie­no nors...
Lie­pos 21-ąją Aly­taus ae­ro­dro­mo ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te be­veik prieš tris sa­vai­tes ap­gy­ven­din­ti nelegalūs mig­ran­tai bu­vo skie­pi­ja­mi nuo ko­ro­na­vi­ru­so. Ta­čiau to­kia...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.