Net 6 gat­vių gy­ven­to­jams ge­ros nau­jie­nos iš Aly­taus me­ro: dul­kes ir žvy­rą ne­tru­kus pa­keis as­fal­tas (366)

nuotr.
Susitikimas Saulės g. Ag­nės Gri­ga­liū­nai­tės nuotr.
Pa­na­šu, kad šie­met Aly­tu­je bus iš­as­fal­tuo­ta re­kor­diš­kai daug gat­vių, mat po il­gų de­ry­bų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš Vy­riau­sy­bės ga­vo dar dau­giau pi­ni­gų – 2 mln. 848,9 tūkst. – ke­liams as­fal­tuo­ti.

„Ką tik su­ži­no­jo­me, kad iš mi­nis­te­ri­jos pa­vy­ko gau­ti pi­ni­gų dar ir Sau­lės bei Dai­li­džių gat­vių re­konst­ruk­ci­jai. Taip pat žie­di­nėms san­kry­žoms, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kams mies­te įreng­ti. Va­di­na­si, mū­sų bal­sas gir­di­mas, o dar­bai duo­da ap­čiuo­pia­mų vai­sių. To­kią nau­jie­ną no­rė­jau gy­ven­to­jams pa­sa­ky­ti as­me­niš­kai, o kar­tu ir ap­tar­ti vi­sus klau­si­mus dėl pro­jek­ta­vi­mo dar­bų, as­fal­ta­vi­mo ter­mi­nų, lie­taus nuo­te­kų ir ki­tų žmo­nėms svar­bių da­ly­kų. No­rė­jo­me iš­girs­ti vi­sus no­rus ir pro­ble­mas da­bar, o ne ta­da, kai at­va­žiuos sun­kio­ji tech­ni­ka“, – po su­si­ti­ki­mo su Sau­lės ir Dai­li­džių gy­ven­to­jais sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.
De­šimt­me­čius as­fal­tuo­to ke­lio lau­kę Ge­nių, Vėt­run­gės, Ry­to ir Ru­gių gat­vių gy­ven­to­jai taip pat ne­se­niai su­ži­no­jo, kad ne­tru­kus va­ži­nės ne dul­kė­tu žvy­ruo­tu ke­liu, o as­fal­tuo­tu. Šioms gat­vėms bu­vo gau­ta 320 tūkst. Eur.

Iš­si­spręs se­nos bė­dos dėl lie­taus nuo­te­kų

Į su­si­ti­ki­mą at­ėję Ry­to, Ru­gių, Sau­lės ir Dai­li­džių gat­vės gy­ven­to­jai mies­to me­rui skun­dė­si, kad di­de­lės liū­tys iš­plau­na šias gat­ves taip, kad ne­be­įma­no­ma pra­va­žiuo­ti, o van­duo bė­ga žmo­nėms tie­siog į kie­mus ir ga­ra­žus.

Kar­tu su me­ru at­vy­kę gat­vių pro­jek­tuo­to­jai pa­aiš­ki­no, ko­kios bus įreng­tos lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos ir nu­ra­mi­no gy­ven­to­jus, kad esa­mos pro­ble­mos tu­rė­tų iš­si­spręs­ti.

„At­ėjau į su­si­ti­ki­mą per daug nie­ko ne­si­ti­kė­da­mas, gal­vo­jau, kad tik su­si­bar­si­me, nes ši­tos pro­ble­mos dėl žvy­ruo­to ke­lio ir lie­taus nuo­te­kų vi­siems di­džiu­lė bė­da. Iš­ėjo at­virkš­čiai. Kai ta­ve žmo­gum lai­ko, ir tu ki­taip ben­drau­ji. Pa­na­šu, kad vi­sas pro­ble­mas iš­sprę­si­me. La­bai sma­gu, kad me­ras gy­ven­to­jais rū­pi­na­si kaip ge­ras tė­vas vai­kais. Toks ir tu­ri bū­ti mies­to va­do­vas“, – sa­kė Sau­lės g. gy­ven­to­jas.

„Pra­dė­tus dar­bus rei­kia da­ry­ti iki ga­lo“

Sau­lės g. gy­ven­to­jai taip pat pra­šė ne­reng­ti ša­li­gat­vių, o ge­riau su­tvar­ky­ti pra­va­žia­vi­mus į ki­tas gat­ves, ku­rių kol kas ne­nu­ma­ty­ta as­fal­tuo­ti.

„Mums ša­litgat­viai ne­rei­ka­lin­gi. Čia nieks ne­vaikš­to. Vie­nas ki­tas žmo­gus pra­ei­na. Vie­toj ša­li­gat­vių ge­riau mums pra­va­žia­vi­mus su­tvar­ky­ki­te“, – pra­šė Sau­lės g. gy­ven­to­jai.

Me­ras N.Ce­siu­lis tei­gė su­pran­tan­tis, kad pa­lik­ti ne­iš­as­fal­tuo­tus pra­va­žia­vi­mus bū­tų klai­da, nes po di­de­lių liū­čių su­tvar­ky­tų gat­vių lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos tie­siog už­si­kimš­tų ir iš­lįs­tų se­nos bė­dos.

„Pra­dė­tus dar­bus rei­kia da­ry­ti iki ga­lo. To­kių pū­liuo­jan­čių apen­di­ci­tų pa­lik­ti ne­ga­li­ma. Gal­būt tuos pra­va­žia­vi­mus ga­li­ma su­tvar­ky­ti da­li­nio da­ly­va­vi­mo bū­du, kai prie gat­vės as­fal­ta­vi­mo pri­si­de­da ir pa­tys gy­ven­to­jai“, – siū­lė Aly­taus me­ras. Apie to­kias ga­li­my­bes su­ži­no­ję gy­ven­to­jai ne­slė­pė džiaugs­mo ir plo­jo ran­ko­mis.

Dul­kė­se gy­ve­no de­šimt­me­čius

Kai ku­rie Ry­to g. gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo as­fal­tuo­to ke­lio lau­kę 60 me­tų. „Jau net vil­tį bu­vo­me pra­ra­dę, kaip koks vi­sų už­mirš­tas kraš­tas. Tiek pra­šy­ta, kal­bė­ta, raš­tų ra­šy­ta – vis­kas kaip į sie­ną. O da­bar ži­nia kaip iš gied­ro dan­gaus. To­kio me­ro Aly­tus tik­rai dar ne­tu­rė­jo. Be­ga­li­nis ačiū“, – dė­ko­jo sen­jo­rai iš Ry­to g.

Ru­gių g. gy­ven­to­jai me­rui taip pat guo­dė­si iki šiol bu­vę tie­siog už­mirš­ti – gat­vę vis ža­dė­da­vo as­fal­tuo­ti, bet dar­bai taip ir ne­pra­si­dė­da­vo. Me­ras dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad bul­do­ze­riai at­va­žiuos grei­čiau nei per mė­ne­sį.
„Ne­py­ki­te, bus ne­pa­to­gu gy­ven­ti. Par­va­žiuo­ti na­mo su­dė­tin­ga, nes gat­vė siau­ra, grei­čiau­siai ne­iš­si­tek­si­te su bul­do­ze­riais. Kan­try­bės ir vis­kas bus ge­rai“, – Ru­gių g. gy­ven­to­jams sa­kė N.Ce­siu­lis. Gy­ven­to­jai tik mo­jo ran­ka – esą jau ši­tiek iš­ken­tė­ta, var­dan ge­ro ke­lio vi­si pa­ken­tės, o jei ko rei­kės – ir dar­bi­nin­kams pa­dės, kad tik grei­čiau ke­lias bū­tų nu­ties­tas.

Re­kor­di­niai me­tai

Su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais ir pa­si­tar­ti me­ras no­rė­jo iš anks­to, kol dar­bai ne­pra­si­dė­jo, kad vė­liau ne­kil­tų įvai­rių pro­ble­mų dėl pri­va­žia­vi­mų, ant vals­ty­bės že­mės pa­so­din­tų tu­jų, tvo­rų ir taip to­liau.

Ver­slo ska­ti­ni­mui iš vals­ty­bės re­zer­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja iš vi­so sky­rė 150 mln. Eur, ku­riuos iš­da­li­jo sa­vi­val­dy­bėms ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai.

Aly­tus Sau­lės g. re­konst­ruk­ci­jai ga­vo 200 tūkst. Eur, o Dai­li­džių g. net 700 tūkst. Eur, šioms gat­vėms apie pu­sė mi­li­jo­no dar skirs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Aly­tus Ge­nių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­vo 50 tūkst. Eur, Vėt­run­gės g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 100 tūkst. Eur, Ry­to g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 120 tūkst. Eur, o Ru­gių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 50 tūkst. Eur.

Taip pat gau­tas fi­nan­sa­vi­mas Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Sta­ty­bi­nin­kų g. san­kry­žos iki Jaz­mi­nų ir Vil­ties gat­vių san­kry­žos re­mon­tuo­ti (II eta­pas) – 193,2 tūkst. Eur, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kui Pra­mo­nės g. re­konst­ruo­ti – 560,5 tūkst. Eur, Su­dva­jų g. ruo­žui nuo Li­kiš­kė­lių g. iki Ke­pyk­los g., įren­giant žie­di­nę san­kry­žas – 837,3 tūkst. Eur, Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Žu­vin­to ir Rau­don­kal­nio gat­vių san­kry­žos iki Lau­ko g. san­kry­žos re­mon­tui (IV eta­pas) – 285,0 tūkst. Eur, Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Lau­ko g. san­kry­žos iki Kal­niš­kės ir Pu­ti­nų gat­vių san­kry­žos re­mon­tui (V eta­pas) – 266,1 tūkst. Eur.

„Jei­gu šiais me­tais taip ir to­liau vis­kas sėk­min­gai klo­sis, jei­gu me­rui pa­vyks gau­ti dar dau­giau fi­nan­sa­vi­mo ke­liams, tuo­met šiais me­tais bū­tų įren­gi­nė­ja­ma ir Krei­vo­ji bei Vai­vo­rykš­tės gat­vės“, – apie mies­to ga­li­my­bes pa­sa­ko­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tas Si­gi­tas Stumb­ras.
Pa­na­šu, kad šie me­tai Aly­taus mies­tui bus re­kor­di­niai – tiek daug nau­jai nu­ties­tų gat­vių mies­te dar ne­bu­vo. Šiais me­tais taip pat bus pra­dė­tos as­fal­tuo­ti Kal­nų, Mė­tų ir Šlai­to gat­vės, už­bai­gia­mos Kal­nė­nų ir Eže­rė­lio gat­vės.

Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bės inf.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai