Net 6 gat­vių gy­ven­to­jams ge­ros nau­jie­nos iš Aly­taus me­ro: dul­kes ir žvy­rą ne­tru­kus pa­keis as­fal­tas (77)

nuotr.
Susitikimas Saulės g. Ag­nės Gri­ga­liū­nai­tės nuotr.
Pa­na­šu, kad šie­met Aly­tu­je bus iš­as­fal­tuo­ta re­kor­diš­kai daug gat­vių, mat po il­gų de­ry­bų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš Vy­riau­sy­bės ga­vo dar dau­giau pi­ni­gų – 2 mln. 848,9 tūkst. – ke­liams as­fal­tuo­ti.

„Ką tik su­ži­no­jo­me, kad iš mi­nis­te­ri­jos pa­vy­ko gau­ti pi­ni­gų dar ir Sau­lės bei Dai­li­džių gat­vių re­konst­ruk­ci­jai. Taip pat žie­di­nėms san­kry­žoms, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kams mies­te įreng­ti. Va­di­na­si, mū­sų bal­sas gir­di­mas, o dar­bai duo­da ap­čiuo­pia­mų vai­sių. To­kią nau­jie­ną no­rė­jau gy­ven­to­jams pa­sa­ky­ti as­me­niš­kai, o kar­tu ir ap­tar­ti vi­sus klau­si­mus dėl pro­jek­ta­vi­mo dar­bų, as­fal­ta­vi­mo ter­mi­nų, lie­taus nuo­te­kų ir ki­tų žmo­nėms svar­bių da­ly­kų. No­rė­jo­me iš­girs­ti vi­sus no­rus ir pro­ble­mas da­bar, o ne ta­da, kai at­va­žiuos sun­kio­ji tech­ni­ka“, – po su­si­ti­ki­mo su Sau­lės ir Dai­li­džių gy­ven­to­jais sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.
De­šimt­me­čius as­fal­tuo­to ke­lio lau­kę Ge­nių, Vėt­run­gės, Ry­to ir Ru­gių gat­vių gy­ven­to­jai taip pat ne­se­niai su­ži­no­jo, kad ne­tru­kus va­ži­nės ne dul­kė­tu žvy­ruo­tu ke­liu, o as­fal­tuo­tu. Šioms gat­vėms bu­vo gau­ta 320 tūkst. Eur.

Iš­si­spręs se­nos bė­dos dėl lie­taus nuo­te­kų

Į su­si­ti­ki­mą at­ėję Ry­to, Ru­gių, Sau­lės ir Dai­li­džių gat­vės gy­ven­to­jai mies­to me­rui skun­dė­si, kad di­de­lės liū­tys iš­plau­na šias gat­ves taip, kad ne­be­įma­no­ma pra­va­žiuo­ti, o van­duo bė­ga žmo­nėms tie­siog į kie­mus ir ga­ra­žus.

Kar­tu su me­ru at­vy­kę gat­vių pro­jek­tuo­to­jai pa­aiš­ki­no, ko­kios bus įreng­tos lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos ir nu­ra­mi­no gy­ven­to­jus, kad esa­mos pro­ble­mos tu­rė­tų iš­si­spręs­ti.

„At­ėjau į su­si­ti­ki­mą per daug nie­ko ne­si­ti­kė­da­mas, gal­vo­jau, kad tik su­si­bar­si­me, nes ši­tos pro­ble­mos dėl žvy­ruo­to ke­lio ir lie­taus nuo­te­kų vi­siems di­džiu­lė bė­da. Iš­ėjo at­virkš­čiai. Kai ta­ve žmo­gum lai­ko, ir tu ki­taip ben­drau­ji. Pa­na­šu, kad vi­sas pro­ble­mas iš­sprę­si­me. La­bai sma­gu, kad me­ras gy­ven­to­jais rū­pi­na­si kaip ge­ras tė­vas vai­kais. Toks ir tu­ri bū­ti mies­to va­do­vas“, – sa­kė Sau­lės g. gy­ven­to­jas.

„Pra­dė­tus dar­bus rei­kia da­ry­ti iki ga­lo“

Sau­lės g. gy­ven­to­jai taip pat pra­šė ne­reng­ti ša­li­gat­vių, o ge­riau su­tvar­ky­ti pra­va­žia­vi­mus į ki­tas gat­ves, ku­rių kol kas ne­nu­ma­ty­ta as­fal­tuo­ti.

„Mums ša­litgat­viai ne­rei­ka­lin­gi. Čia nieks ne­vaikš­to. Vie­nas ki­tas žmo­gus pra­ei­na. Vie­toj ša­li­gat­vių ge­riau mums pra­va­žia­vi­mus su­tvar­ky­ki­te“, – pra­šė Sau­lės g. gy­ven­to­jai.

Me­ras N.Ce­siu­lis tei­gė su­pran­tan­tis, kad pa­lik­ti ne­iš­as­fal­tuo­tus pra­va­žia­vi­mus bū­tų klai­da, nes po di­de­lių liū­čių su­tvar­ky­tų gat­vių lie­taus nuo­te­kų sis­te­mos tie­siog už­si­kimš­tų ir iš­lįs­tų se­nos bė­dos.

„Pra­dė­tus dar­bus rei­kia da­ry­ti iki ga­lo. To­kių pū­liuo­jan­čių apen­di­ci­tų pa­lik­ti ne­ga­li­ma. Gal­būt tuos pra­va­žia­vi­mus ga­li­ma su­tvar­ky­ti da­li­nio da­ly­va­vi­mo bū­du, kai prie gat­vės as­fal­ta­vi­mo pri­si­de­da ir pa­tys gy­ven­to­jai“, – siū­lė Aly­taus me­ras. Apie to­kias ga­li­my­bes su­ži­no­ję gy­ven­to­jai ne­slė­pė džiaugs­mo ir plo­jo ran­ko­mis.

Dul­kė­se gy­ve­no de­šimt­me­čius

Kai ku­rie Ry­to g. gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo as­fal­tuo­to ke­lio lau­kę 60 me­tų. „Jau net vil­tį bu­vo­me pra­ra­dę, kaip koks vi­sų už­mirš­tas kraš­tas. Tiek pra­šy­ta, kal­bė­ta, raš­tų ra­šy­ta – vis­kas kaip į sie­ną. O da­bar ži­nia kaip iš gied­ro dan­gaus. To­kio me­ro Aly­tus tik­rai dar ne­tu­rė­jo. Be­ga­li­nis ačiū“, – dė­ko­jo sen­jo­rai iš Ry­to g.

Ru­gių g. gy­ven­to­jai me­rui taip pat guo­dė­si iki šiol bu­vę tie­siog už­mirš­ti – gat­vę vis ža­dė­da­vo as­fal­tuo­ti, bet dar­bai taip ir ne­pra­si­dė­da­vo. Me­ras dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad bul­do­ze­riai at­va­žiuos grei­čiau nei per mė­ne­sį.
„Ne­py­ki­te, bus ne­pa­to­gu gy­ven­ti. Par­va­žiuo­ti na­mo su­dė­tin­ga, nes gat­vė siau­ra, grei­čiau­siai ne­iš­si­tek­si­te su bul­do­ze­riais. Kan­try­bės ir vis­kas bus ge­rai“, – Ru­gių g. gy­ven­to­jams sa­kė N.Ce­siu­lis. Gy­ven­to­jai tik mo­jo ran­ka – esą jau ši­tiek iš­ken­tė­ta, var­dan ge­ro ke­lio vi­si pa­ken­tės, o jei ko rei­kės – ir dar­bi­nin­kams pa­dės, kad tik grei­čiau ke­lias bū­tų nu­ties­tas.

Re­kor­di­niai me­tai

Su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais ir pa­si­tar­ti me­ras no­rė­jo iš anks­to, kol dar­bai ne­pra­si­dė­jo, kad vė­liau ne­kil­tų įvai­rių pro­ble­mų dėl pri­va­žia­vi­mų, ant vals­ty­bės že­mės pa­so­din­tų tu­jų, tvo­rų ir taip to­liau.

Ver­slo ska­ti­ni­mui iš vals­ty­bės re­zer­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja iš vi­so sky­rė 150 mln. Eur, ku­riuos iš­da­li­jo sa­vi­val­dy­bėms ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai.

Aly­tus Sau­lės g. re­konst­ruk­ci­jai ga­vo 200 tūkst. Eur, o Dai­li­džių g. net 700 tūkst. Eur, šioms gat­vėms apie pu­sė mi­li­jo­no dar skirs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Aly­tus Ge­nių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ga­vo 50 tūkst. Eur, Vėt­run­gės g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 100 tūkst. Eur, Ry­to g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 120 tūkst. Eur, o Ru­gių g. ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui – 50 tūkst. Eur.

Taip pat gau­tas fi­nan­sa­vi­mas Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Sta­ty­bi­nin­kų g. san­kry­žos iki Jaz­mi­nų ir Vil­ties gat­vių san­kry­žos re­mon­tuo­ti (II eta­pas) – 193,2 tūkst. Eur, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kui Pra­mo­nės g. re­konst­ruo­ti – 560,5 tūkst. Eur, Su­dva­jų g. ruo­žui nuo Li­kiš­kė­lių g. iki Ke­pyk­los g., įren­giant žie­di­nę san­kry­žas – 837,3 tūkst. Eur, Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Žu­vin­to ir Rau­don­kal­nio gat­vių san­kry­žos iki Lau­ko g. san­kry­žos re­mon­tui (IV eta­pas) – 285,0 tūkst. Eur, Nau­jo­sios g. ruo­žui nuo Lau­ko g. san­kry­žos iki Kal­niš­kės ir Pu­ti­nų gat­vių san­kry­žos re­mon­tui (V eta­pas) – 266,1 tūkst. Eur.

„Jei­gu šiais me­tais taip ir to­liau vis­kas sėk­min­gai klo­sis, jei­gu me­rui pa­vyks gau­ti dar dau­giau fi­nan­sa­vi­mo ke­liams, tuo­met šiais me­tais bū­tų įren­gi­nė­ja­ma ir Krei­vo­ji bei Vai­vo­rykš­tės gat­vės“, – apie mies­to ga­li­my­bes pa­sa­ko­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tas Si­gi­tas Stumb­ras.
Pa­na­šu, kad šie me­tai Aly­taus mies­tui bus re­kor­di­niai – tiek daug nau­jai nu­ties­tų gat­vių mies­te dar ne­bu­vo. Šiais me­tais taip pat bus pra­dė­tos as­fal­tuo­ti Kal­nų, Mė­tų ir Šlai­to gat­vės, už­bai­gia­mos Kal­nė­nų ir Eže­rė­lio gat­vės.

Alytaus miesto sa­vi­val­dy­bės inf.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Do you need a genuine Loan to settle your bills and startup

  business? contact us now with your details to get a good

  Loan at a low rate of 3% per Annual email us:

  Do you need Personal Finance?

  Business Cash Finance?

  Unsecured Finance

  Fast and Simple Finance?

  Quick Application Process?

  Finance. Services Rendered include,

  *Debt Consolidation Finance

  *Business Finance Services

  *Personal Finance services Help

  Please write back if interested with our interest rate EMAIL: muthooth.finance@gmail.com
  Call or add us on what's App +91-7428831341

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Sveiki ponios ir ponai
  Ar jums labai reikalinga finansinė parama (paskola)?
  Daugybė žmonių susiduria su nesavalaikiais finansiniais iššūkiais ir dauguma jų negali gauti paskolų iš vietinių bankų ar kitų finansų institucijų dėl aukštų palūkanų normos, nepakankamo užstato, skolos ir pajamų santykio, žemo kredito reitingo ar kitų priežasčių.

  Jei jums reikia skubios paskolos, patarsiu susisiekti su mano įmone ir mes padėsime jums gauti paskolą.
  Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninę paskolą, verslo paskolą, hipotekos paskolą ir daugelį kitų), taip pat siūlome ilgalaikes ir trumpalaikes, užtikrintas ir neužtikrintas paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 20 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.

  Daugiau informacijos; čia yra mūsų kontaktinė informacija.
  Kontaktinis el. Paštas: novicapfinancialservices@gmail.com
  Kontaktinis numeris: +31642117819 („WhatsApp“)

  Nebereikia laukti ir nedaryti streso banke. Mūsų paslauga teikiama visą parą - galite gauti paskolą ir atlikti savo operacijas bet kada ir kur jums reikia.

  Komentaras

  Kur taryboj patvirtintas konkretus remontuojamų gatvių sarašas? Kur meras turi tarybai teikt gatvių sarašą pagal pirmumą remontuot, o taryba tvirrina įvertinusi visus ekonomiškumo rodiklius. Dabar kaip savam uabe delioja pagal neaiškius kriterijus ir kiti dar paploja rankutėm. Kita vertus vėl tarybos silpnumas...Tarsi ir nesusigaudo, ką pagal tarybos kompetenciją dirbt ir atsakyt.

  Komentaras

  Alytuj lėšas keliams tvarkyti skiria vyriausybė. Tai kodėl per paskutinius metus palyginus daug net 6 milijonus eurų savivaldybė prasiskolinėja? Kaip kitos savivaldybės padariusios efwktyvumo pertvarkas per metus nesiskolija, kitos net mažina paskolas ir žmonėms gerina. Alyfuj ne tik pertvarkų nedaro, dar taryboj atšaukųnėja blaškydamiesi ir atsipūtę krauna paskolas. Kokia nauda apie 50 tūkstančių alytiškių, kad jų vardu saujelė gyvena ir paskolas atidavinėt nuo visų alytiškių kailiukų? Kodėl savivaldybė nenori gyvent pagal realias galimybes kur kiti įsitenka? O Alytuj baisūs ponai per savivaldą šeimom susireikšminę?

  Komentaras

  Rimtų miestų valdyme iš ankstp planuojami gyvenamųjų namų kvartalai. Su paruošiama iš anksto privedama infrastruktūra. Kaip privažiavimo keliai su prieš įrengiant pilnutinai požemines komunikacijaz dėl kanalizacijos ir vandentiekio bei kitų tinklų. Šaligatviai. Netoleruojama, kaip namus stato laukuose ir prie kiekvieno pono 10 n mečiais per žvyrkelius važinėjančiais mieste pageidavimų koncertus daro už valstybės lėšas sau rankutėmis pasiplodami. Taip gali būt tik koleginio- profkinio valdymo lygio mieste. Nes pirmumas turėtų būt nuo miesto centro sutvarkymo į pakraščius. Dabar miesto centre buvus aurobusų stotis netvarka. Toliau tarpais vėl. O, kad vyriausybė valstybės vardu pasiskolijus n milijardų dosniai prieš rinkimus kaip rimtas investicijas skirsto, tokie jau yra. Linksmiau bus ateitį, kaip valstybės vardu paskolas reikės atidavinėt. Kam tokia laimė po rinkimų teks koks skirtumas, bet nuo tautos kailiukų visais atvejais. Nors klausimas, kaip dar vykdys realybėj projektus. Nes su vykdymu Alytuj cirkai...

Kiti straipsniai