Nr. 67 (13443)

2020-06-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 67 (13443) skaitykite:

 • Mū­sų gy­ve­ni­mo vaiz­dai. Sun­kiau­sia pa­keis­ti sa­ve
 • Dar ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas dėl pa­ra­mos ver­slui ir veik­lai
 • Me­lio­ra­ci­jos grio­vys ga­li­mai ta­po fe­ka­li­jų vamz­džiu
 • Nuo bir­že­lio vi­du­rio at­nau­ji­na­mas mies­to au­to­bu­sų eis­mas – va­žiuos pa­gal va­sa­ros tvar­ka­raš­čius
 • Ty­ri­mas: pi­ni­gus tau­po dau­gu­ma lie­tu­vių, bet dau­giau nei treč­da­lis san­tau­pų – vis dar „ko­ji­nė­se”
 • Aly­taus ra­jo­nas jau­nė­ja
 • Aš padovanočiau vaikams sanatoriją…
 • Alytus–Myliu
 • „Linkėjimai ant ratų“
 • Ieškojo pakalnučių, o rado baravykų
 • „So­dzius Dzū­ki­jon” abe­jin­gų ne­pa­liks
Paskolos gali tapti išmintingu sprendimu daugelyje skirtingų atvejų. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad į paskolas galima žvelgti pro pirštus. Tai yra finansinis įsipareigojimas, kuri privalu įvykdyti...
Jau įsi­tei­sė­jo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nuosp­ren­dis dėl baus­mės pa­sky­ri­mo 25-erių aly­tiš­kiui, ku­ris anks­tų per­nykš­tės lie­pos 18-osios ry­tą Aly­tu­je, bu­vu­sio...
„Krei­piuo­si į Jus su pa­gal­bos pra­šy­mu. Si­tu­a­ci­ja to­kia, kad gy­ve­na­me Lon­do­ne, į dar­že­lį už­si­ra­šė­me dar pra­ei­tais me­tais va­sa­rą, lie­pos mė­ne­sį. Ka­dan­gi bu­tą tu­ri­me...
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tai pra­de­da svars­ty­ti ta­ry­bos na­rio Va­le­ri­jaus Ven­ciaus pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą dėl va­sa­rio pa­bai­go­je...
Šiandien Vyriausybės posėdyje priimtas sprendimas atšaukti karantiną nuo 2020 m. birželio 16 d. 24.00 val., tačiau palikta paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl...
Va­kar, bir­že­lio 10-ąją, įsi­ga­lio­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro, vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos vals­ty­bės ope­ra­ci­jų va­do­vo Au­re­li­jaus Ve­ry­gos...
Pra­ei­tą sa­vai­tę ap­ta­rė­me, kaip mū­sų val­džiai se­ka­si kri­zės už­griū­tam ša­lies ver­slui da­ly­ti „meš­ke­res“, t. y. sku­bią fi­nan­si­nę pa­ra­mą, idant tas tu­rė­tų dar­bo, įdar­bin­tų...
Pa­na­šu, kad šie­met Aly­tu­je bus iš­as­fal­tuo­ta re­kor­diš­kai daug gat­vių, mat po il­gų de­ry­bų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš Vy­riau­sy­bės ga­vo dar dau­giau pi­ni­gų – 2 mln. 848,9...
Įtariama, kad Alytaus apskrityje veikianti baldų įmonė galėjo nuslėpti ne mažiau kaip 75 000 eurų gautų pajamų. Šią savaitę Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.