JAV žinoma kūrėja Collette Dunhill Alytuje surengs meistriškumo klasę (9)

Collette Dunhill: „Iš ša­lies at­ro­do, kaip pa­si­se­kė, o iš tik­rų­jų ta sėk­mė yra sun­kus, daug mo­ra­li­nių ir fi­zi­nių jė­gų rei­ka­lau­jan­tis kas­die­nis dar­bas.“
Collette Dunhill: „Iš ša­lies at­ro­do, kaip pa­si­se­kė, o iš tik­rų­jų ta sėk­mė yra sun­kus, daug mo­ra­li­nių ir fi­zi­nių jė­gų rei­ka­lau­jan­tis kas­die­nis dar­bas.“
„Mano meistriškumo klases visada lanko ne tik būsimi, bet ir esami makeup kūrėjai. Tai nėra tik naujų tendencijų parodymas. Tai daugiau detalizuotas seminaras su žingsniais, kaip padaryti karjerą mados industrijoje“, – sako pasaulinę karjerą padariusi mados stilistė Collette Dunhill. Šiuo metu JAV žinoma kūrėja yra grįžusi atostogų į gimtąjį Alytų ir čia surengs meistriškumo klasę.

Žymiausia Niujorko Vizažistė Collette Dunhill ir jos Fashion Makeup LIVE SHOW Alytuje!

- Mokymai 2021.07. 12/13/14/15 (18-20 val.)

- Live Show finalinė dalis 2021.07.16 (19-21val.)

Bi­lie­tus pla­ti­na: ti­ke­ta.lt


07-12 pirmadienis 18:00

Fashion Makeup LIVE SHOW Mokymų dalis (liepos 12–15 d.)

Alytus, Alytaus miesto teatras

Liepos 12: Kaip teisingai susikurti Portfolio (Teorija).

Fashion Įvaizdis: Fashion Week 2021 SS Chanel / „Dūminės” akys / nauja veido kontūravimo technika. (Praktika).

Liepos 13: Kaip padaryti karjera mados industrijoje: ryšiai, fotografai, žvaigždes. (Teorija)

Fashion Įvaizdis: Fashion Week 2021 SS Dior/ Skarelės ir Vamp įvaizdis makiaže / „Banana” akių kontūravimas. (Praktika)

Liepos 14: Darbo užkulisiai Niujorko Mados savaitėje. (Teorija).

Fashion Įvaizdis: Fashion Week 2021 SS Moschino/ Dita Von Teese ir grafinis akių kontūravimas. (Praktika).

Liepos 15: Red carpet Niujorke / Darbas su teatro ir kino žvaidždėmis. (Teorija).

Fashion Ivaizdis: Fashion Week 2021 SS Laquanas Smithas ir jo Laukinių Vakarų prabangos akcentai makiaže / „Fluffy”antakiai (antakių dažai) (Praktika).

 

Kam skirti šie mokymai?

Visiems vizažo sritimi besidomintiems: galite jau dirbti šioje srityje ilgus metus arba tiesiog domėtis šiuo menu dėl savęs, kiekvienas čia atras naujo įkvėpimo, praplės savo žinias bei tolimesnes galimybes, įgis patirties ir naujų įgūdžių. Visą sužinotą informaciją galėsite pritaikyti atliekant makiažą sau, klientams, kuriant įdomiausius įvaizdžius fotosesijoms, praplėsite savo sekėjų ratą, galbūt pradėsite priimti naujus užsakymus ir kursite unikalius ivaizdzius, papildysite ar pagyvinsite savo socialines paskyras, turėsite galimybę patobulinti savo jau vedamų mokymų programas. Nesustosite tobulinti savo žinių bei profesionaliosios pusės. Collette Dunhill kiekvienam dalyviui pasakys stipriąsias ir silpnąsias puses, kur reiktų koncentruotis, norint pasiekti geriausių rezultatų.

Maža grupė (vos 10 žmonių), maksimalus asmeninis dėmesys kiekvienam.

Visos kosmetikos priemonės darbui suteikiamos.

Liepos 16 d.: Egzaminas / Tarptautinis Sertifikatas  „Fashion Makeup LIVE SHOW”.

Gabiausi studentai bus pakviesti į Collette Dunhill komandą dirbti NYFW (Spring Studio).


 

07-16 penktadienis 19:00

Fashion Makeup LIVE SHOW Finalinė dalis

Alytus, Alytaus miesto teatras, klubo erdvė „Žalia“

Collette Dunhill ir jos dvieju valandu Fashion Show.

Fashion Makiažas Mados žurnalo viršeliui  2021 - Collette Dunhill.

Egzaminas / Sertifikatų įteikimas.

Klausimai / atsakymai.

Foto su Collette Dunhill.

Stilistė, dirbanti su Amerikos mados pasaulio meistrais pasidalins patirtimi iš Niujorko Mados savaičių, žinomiausių mados namų kolekcijų pristatymų, papasakos, kaip kuriami makiažai įvairių žurnalų viršeliams, teatro scenoms. Pasidalins patirtimi dirbant su Niujorko baleto artistais bei kitomis įžymybėmis.

Bilietai prieinami visiems, kas nėra abejingas grožiui, madai ir geram skoniui bei nori smagiai praleisti penktadienio vakarą.

Renginio rengėjas: „Fashion Monkeys”, LLC / Niujorkas.

Renginio vedėjas: Kristina Bumblienė.


 

– Pa­pa­sa­ko­ki­te sa­vo is­to­ri­ją, at­ve­du­sią nuo gim­to­jo Aly­taus iki Niu­jor­ko? Kas pa­ska­ti­no rink­tis ma­dos sti­lis­to pro­fe­si­ją?

– Esu tik­ra tik­rų tik­riau­sia aly­tiš­kė. Au­gau Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne, bai­giau Šal­ti­nių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ku­rią iki šiol la­bai šil­tai pa­me­nu. Mes bu­vo­me la­bai drau­giš­ka kla­sė, to­kia kū­ry­bin­ga ir mu­zi­ka­li. Su sa­vo kla­sio­kė­mis iki šiol pa­lai­kau la­bai drau­giš­kus ry­šius. Jei­gu ban­dy­čiau at­sek­ti sa­vo po­lin­kio į me­nus pra­džią, tai tei­sin­giau­sia bū­tų pra­dė­ti nuo tė­vų. Ma­no ma­ma bu­vo auk­sa­ran­kė vi­sa­da, kiek aš ją pa­me­nu. Se­sės (tu­riu dvi vy­res­nes) tu­ri ge­rus bal­sus, va­ka­rais na­muo­se gro­jo gi­ta­ra ir dai­nuo­da­vo. Aš pa­ti nuo kū­di­kys­tės pra­dė­jau pieš­ti – iš pra­džių ant sie­nų, o vė­liau jau rim­čiau. Lan­kiau re­ži­sie­rės Al­do­nos Ba­la­lie­nės žy­mų­jį tuo me­tu liau­dies te­at­rą. Bū­tent čia su­bran­di­nau sa­vo mei­lę sce­nai, te­at­rui, ki­nui. A.Ba­la­lie­nei iki šiol taip ir ne­pa­dė­ko­jau, o tu­rė­čiau! Ji man tik­rai pa­dė­jo pa­mil­ti me­ną. Ir tik jos dė­ka, bai­gu­si vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, įsto­jau į Vil­niaus me­no aka­de­mi­ją. To­dėl, jei­gu taip ati­džiau se­kant ma­no ke­lią ir ban­dant at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kaip at­si­dū­riau ten, kur esu – nie­ko at­si­tik­ti­nai ne­įvy­ko. Aš vi­sa­da bu­vau pa­ke­liui į da­bar­ti­nę sėk­mę.

– Ar kar­je­ra Niu­jor­ke bu­vo Jū­sų sva­jo­nė, ar tai tie­siog di­de­lės sėk­mės is­to­ri­ja?

– Jei­gu są­ži­nin­gai, tai aš ne­la­bai ti­kiu di­de­le sėk­mės is­to­ri­ja. Iš sa­vo pa­tir­ties, iš pa­tir­ties žy­mių Ho­li­vu­do ak­to­rių, su ku­riais dir­bu, iš pa­tir­ties tų pa­čių gar­sių Niu­jor­ko ba­le­to ar­tis­tų, vi­si jie ne­tu­rė­tų jo­kios sėk­mės, jei­gu ne­bū­tų įdė­ję daug dar­bo. Pa­na­šiai ir man – iš ša­lies at­ro­do, kaip pa­si­se­kė, o iš tik­rų­jų ta sėk­mė yra sun­kus, daug mo­ra­li­nių ir fi­zi­nių jė­gų rei­ka­lau­jan­tis kas­die­nis dar­bas. Ir vie­nin­te­lis da­ly­kas, va­ran­tis į prie­kį, yra di­de­lė mei­lė tam, ką da­rai. Be mei­lės sa­vo dar­bui ir be už­grū­din­to ir už­si­spy­ru­sio dzū­kiš­ko cha­rak­te­rio ne­bū­čiau at­ėju­si iki šio taš­ko, ku­ria­me da­bar esu. Juk įšok­ti į va­žiuo­jan­tį ma­dos ir gro­žio in­dust­ri­jos trau­ki­nį tik at­vy­ku­si, ne­la­bai su­si­vok­da­ma nau­jo­se žai­di­mo tai­syk­lė­se, ne­la­bai sklan­džiai kal­bė­da­ma an­glų kal­ba, ga­li tik be pro­to be­si­steng­da­ma ir įro­dy­da­ma kiek­vie­na­me pro­jek­te, kad esu ge­riau­sia, kad ati­duo­du sa­ve 110 pro­cen­tų. Pri­va­lė­jau dirb­ti taip, kad kiek­vie­nas už­sa­ko­vas no­rė­tų pa­kvies­ti ma­ne vėl. 

– Ar sun­ku bu­vo pa­da­ry­ti kar­je­rą Niu­jor­ke?

– į Niu­jor­ką at­vy­kau jau ne vi­sai pli­ka (čia spau­džiu šyp­se­nė­lės iko­ną), jau tu­rė­jau su­dė­lio­tą kar­je­rą Ma­ja­my­je. To­dėl ne­bu­vo la­bai sun­ku, bet bu­vo la­bai sma­gu, nes Niu­jor­kas at­vė­rė vi­sai ki­tas ga­li­my­bes. Ma­ja­my­je dir­bau dau­giau­sia su fo­to­se­si­jo­mis re­kla­moms, žur­na­lams, o Niu­jor­kas at­si­vė­rė su Niu­jor­ko ma­dos sa­vai­te­mis. Vos at­vy­ku­si jau po tri­jų mė­ne­sių da­ly­va­vau Niu­jor­ko ma­dos sa­vai­tė­je Spring Stu­dio. Be to, Niu­jor­ke at­ra­dau sa­vo my­li­mus pa­si­sė­dė­ji­mus su įžy­my­bė­mis. Pa­pras­tai tai vyks­ta taip. Ži­no­mas žmo­gus no­ri pa­si­da­ry­ti sa­vo fo­to­se­si­ją ir pa­pil­dy­ti sa­vo nuo­trau­kų ga­le­ri­ją. Tuo­met įžy­my­bių fo­to­gra­fas or­ga­ni­zuo­ja pa­si­sė­dė­ji­mo va­ka­rą (sit­ting). Mes vi­si, fo­to­gra­fas, aš – sti­lis­tas, įžy­my­bė, asis­ten­tai, ruo­šia­mės fo­to­se­si­jai. Po jos vi­si ra­gau­ja­me ska­nų vy­ną ir ben­drau­ja­me lais­va­me sti­liu­je. Man ši­tie pa­si­sė­dė­ji­mai – tur­būt di­džiau­sias ma­lo­nu­mas, ko­kį esu tu­rė­ju­si sa­vo dar­be. Taip ne tik da­li­ja­mės sa­vo nuo­tai­ko­mis, is­to­ri­jo­mis bet ir su­ku­ria­me ry­šį, kad bet ku­riuo me­tu su­si­ti­kę ant rau­do­no­jo ki­li­mo ar tie­siog gat­vė­je, esa­me jei­gu ne drau­gai, tai bent jau ge­ri pa­žįs­ta­mi.

– Ko­kių rei­kia sa­vy­bių, ge­bė­ji­mų, no­rint da­ry­ti to­kią kar­je­rą Nu­jor­ke, ku­ris lai­ko­mas vie­na pa­sau­lio ma­dos sos­ti­nių?

– Niu­jor­kas la­bai sun­kus mies­tas, jis tik­rai nė­ra skir­tas jaut­riems. Aš sa­kau tai to­dėl, kad ma­ne pa­čią Niu­jor­kas la­bai pa­kei­tė ir grū­di­na iki šiol. Šiam mies­tui la­bai tik­tų pa­sa­ky­mas: iš­lie­ka stip­riau­sie­ji. To­dėl vi­siems, kas sva­jo­ja dirb­ti Niu­jor­ke, ma­no pa­ta­ri­mas: už­si­au­gin­ki­te sto­rą odą, jos tik­rai pri­reiks. Ir bū­ki­te pa­si­ruo­šę kau­tis už sa­vo vie­tą po sau­le.


 

 


 


 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.