Nr. 69 (13592)

2021-06-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 69 (13592) skaitykite:

 • Ke­tu­riems skly­pams bu­vu­siuo­se dar­žuo­se – ne­sėk­min­gas ir ket­vir­tas auk­cio­nas
 • Švęs­da­mas 440-ąjį gim­ta­die­nį ant til­to ir „po til­tu” Aly­tus ta­po dar ir Lie­tu­vos karš­čio sos­ti­ne
 • Pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su Aly­tus 12-as, Aly­taus ra­jo­nas – 34-as
 • Sa­vi­val­dy­bė pirks skly­pus dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kui
 • Aly­taus ra­jo­ne stip­ri­na­ma ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pre­ven­ci­ja
 • Da­ly­vau­ki­te ap­lin­kos tvar­ky­mo kon­kur­se
 • Aly­taus ra­jo­ne vyks Lie­tu­vos to­to­rių is­to­ri­jos ir kul­tū­ros me­tų ren­gi­nys
 • Gyventojai bus randami greičiau – gatvėms suteikti pavadinimai
 • Pro­jek­to me­tu vai­kai pa­žins gy­vą­ją gam­tą – bi­tes, lau­ki­nius au­ga­lus, au­gins dar­žo­ves
 • Lė­to­jo tu­riz­mo cen­trą – Ne­mu­nai­tį pa­puo­šė me­ni­nin­kų dar­bai
 • 1941-ųjų bir­že­lio 22–28-osios su­ki­li­mo at­gar­siai Aly­tu­je
 • „Am­ži­ni Lie­tu­vos in­te­re­sai yra iš­lik­ti ir bū­ti lais­va”
 • Užsienio žurnalistai Tokijo olimpinėse žaidynėse bus stebimi GPS sistema
 • Prie An­zel­mo Ma­tu­čio dre­vės
 • Vė­ly­vas pa­va­sa­ris bi­jū­nams pa­ti­ko: iš­plės­to­je VDU Bo­ta­ni­kos so­do ko­lek­ci­jo­je šie­met iš­au­go mil­ži­nai
 • Mo­ky­to­ja kei­čia daik­tų li­ki­mus: „pa­mes­ti­nu­kai” tam­pa eks­po­na­tais!
Nuo šian­dien, bir­že­lio 10-osios, Aly­taus skie­pi­ji­mo cen­tre nuo ko­ro­na­vi­ru­so jau ga­li­ma vak­ci­nuo­tis be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos. Taip nuspren­dė mies­to sa­vi­val­dy­bės...
Sa­vait­ga­lį bai­gė­si klu­bi­nio ran­ki­nio se­zo­nas Eu­ro­po­je. Čem­pio­nų ly­gą lai­mė­jo is­pa­nų „Barca“, fi­na­le įvei­ku­si da­nų „Aalborg“. Tai, kad fi­na­le žai­dė ne no­mi­na­liai...
Pa­čia­me Aly­taus mies­to cen­tre, A. Ma­tu­čio gat­vė­je, esan­ti Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro spor­ti­nė ba­zė, aly­tiš­kiams ge­riau ži­no­ma kaip Spor­to mo­kyk­la, vėl ta­po svars­ty­mo...
Aly­tiš­kis Jus­ti­nas Mo­ce­vi­čius, kaip sa­ko­ma, – žmo­gus „prie tech­ni­kos“. Prieš ke­le­rius me­tus Aly­tu­je pra­dė­ju­sio­je veik­ti „Kau­no grū­dų“ grei­tai pa­ruo­šia­mų ma­ka­ro­nų ir...
„Mano meistriškumo klases visada lanko ne tik būsimi, bet ir esami makeup kūrėjai. Tai nėra tik naujų tendencijų parodymas. Tai daugiau detalizuotas seminaras su žingsniais, kaip padaryti karjerą...
„O kal­bant aiš­kiau – kad ge­ra bū­tų dar­buo­to­jams įmo­nė­je dirb­ti, rei­kia jiems už dar­bą mo­kė­ti vis­ką, ką už­dir­ba, my­lė­ti juos kaip sa­vo vai­kus, ap­sau­go­ti juos nuo blo­gio,...
Šian­dien Aly­tus 31-ąjį kar­tą sa­vo is­to­ri­jo­je šven­čia Mies­to die­ną ir jau an­trą kar­tą iš ei­lės – ka­ran­ti­ne. Ta­čiau oras yra pui­kus, ri­bo­ji­mai lais­vė­ja ir aly­tiš­kiai bei...
Aly­taus is­to­ri­jo­je gim­ta­die­nių bū­ta vi­so­kių: mies­to šven­tės pra­džią te­ko per­kel­ti vė­les­niam lai­kui dėl škva­lo, liū­tis S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vę su vi­sa mu­ge pa­ver­tė...
Ilgametę krepšinio rėmimo istoriją turinčios „Kalnapilio-Tauro grupės“ veikla jau daugybę metų yra neatsiejama nuo šio pagrindinio šalies sporto. Tęsdama partnerystės tradicijas, alaus darykla prieš...
Kurį laiką Prezidentūros ir valdančiųjų konservatorių santykius temdęs atstovavimo Europos Vadovų Taryboje (EVT) klausimas gali būti kuriam laikui išimtas iš politinės darbotvarkės. Konservatoriams...
Pirmadienį LSMUL Kauno klinikose tėvai neteko 11 m. sūnaus, tačiau priėmė itin jautrų ir kartu atsakingą sprendimą - sunkiai sergantiems žmonėms padovanojo tikėjimą. Berniuko tėvai sutiko, jog jų...
Augalai, be kurių neįsivaizduojama vasaros saulėgrįžos šventė – Joninės. Augalai, kurių žiedas apipintas giliausią senovę menančiomis legendomis – nes niekas jo neregėjo ir, deja, neregės. Lietuvoje...
Birželio 23-iąją vykusiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje meras Nerijus Cesiulis administracijos direktoriaus pavaduotojais pasiūlė skirti Giedrių Griškevičių (nuotr.) ir Artūrą...
Pri­rei­kė de­šimt ty­laus ir kan­traus dar­bo me­tų, kad hos­pi­sas tap­tų re­a­ly­be Aly­tu­je, tie­sa, kol kas tai die­nos cen­tras ir pagalba namuose, bet at­ei­ty­je pla­nuo­ja­mas ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.