Pirš­tu pa­ro­džius ne­pri­žiū­ri­mus skly­pus ima­ma­si tvar­ky­ti (54)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Netvarka
„Šiuo me­tu mies­to ri­bo­se nu­sta­ty­ta apie 280 ne­pri­žiū­ri­mų skly­pų.    Zitos Stankevičienės nuotr.
Re­dak­ci­ja su­lau­kia skai­ty­to­jų laiš­kų, ku­riuo­se jie nu­ro­do kon­kre­čias erd­ves, ku­rio­se riog­so bu­vę ir jau api­pu­vę lau­ko tu­a­le­tai, kad į ša­lia jų iš­si­kas­tas duo­bes gy­ven­to­jai pi­la vi­so­kias pa­maz­gas. Dar ne­ma­žai yra ap­griu­vu­sių san­dė­liu­kų, ki­to­kių sta­ti­nių, ypač ku­ror­ti­nė­je mies­to da­ly­je. Ar da­bar­ti­nės hi­gie­nos nor­mos to­kius da­ly­kus lei­džia, klau­sia skai­ty­to­jai. Pyks­ta­ma, ko­dėl per pa­tį su­la­po­ji­mą ar net žy­dė­ji­mą mies­to te­ri­to­ri­jo­je ker­ta­mi me­džiai ir krū­mai. „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jų pa­ste­bė­ji­mus ko­men­tuo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja, Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lai­ma Mul­mie­nė bei Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai bu­vo in­for­ma­vę, kad iki bir­že­lio 10 die­nos, pa­gal ga­lio­jan­čias mies­to tvar­kos tai­syk­les, tu­ri bū­ti nu­šie­nau­ti ben­dri­joms, pri­va­tiems as­me­nims ir įmo­nėms pri­klau­san­tys skly­pai. Ar daug mies­to erd­vių sa­vi­nin­kų ne­iš­gir­do šios ži­nu­tės ir to­liau sė­ja pik­tžo­les? – į šį mies­tie­čių klau­si­mą pa­pra­šė­me at­sa­ky­ti Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ją P.Raš­kaus­kie­nę.

„Šiuo me­tu mies­to ri­bo­se nu­sta­ty­ta apie 280 ne­pri­žiū­ri­mų skly­pų. Dar­bas vyks­ta to­liau, žval­go­ma­si į ato­kes­nius nuo mies­to cen­tro kam­pe­lius, ieš­ko­mi ap­leis­tų skly­pų sa­vi­nin­kai, siun­čia­mi ska­ti­ni­mai su­si­tvar­ky­ti. Pa­ste­bi­me, kad gy­ven­to­jai re­a­guo­ja į mū­sų pra­ne­ši­mus, tvar­ko­si“, – kon­sta­tuo­ja P.Raš­kaus­kie­nė.

Žmo­nės do­mi­si, ar lei­di­mus kirs­ti me­džius ir krū­mus iš­da­vę spe­cia­lis­tai tik­ri­na, kaip tie dar­bai at­lie­ka­mi? Ar daug at­ve­jų už­fik­suo­ta, kad nu­kirs­ta dau­giau ne­gu leis­ta, ar, tar­kim, nu­kirs­tas ne tas me­dis?

„Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, or­ga­ni­zuo­da­mi žel­di­nių kir­ti­mo, ge­nė­ji­mo dar­bus, kon­tro­liuo­ja, kaip at­lik­ti dar­bai, su­tvar­ko­mos te­ri­to­ri­jos. Prie lei­di­mų kirs­ti žel­di­nius pri­de­da­mos nuo­trau­kos, ku­rio­se pa­žy­mė­ti ker­ta­mi žel­di­niai.

Anks­čiau daž­niau pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai be lei­di­mų nu­si­ker­ta žel­di­nius ar ne­tai­syk­lin­gai nu­ge­ni. Žel­dy­nų ir žel­di­nių ko­mi­si­ja su­ra­šo žel­di­nių ap­žiū­ros ir ver­ti­ni­mo ak­tą, o in­for­ma­ci­ją per­siun­čia Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus val­dy­bai“, – kal­bė­jo L.Mul­mie­nė. To­kių at­ve­jų, jos pa­ste­bė­ji­mu, šie­met už­fik­suo­tas tik vie­nas. Žmo­nės jau ži­no tvar­ką, ji pri­me­na­ma iš­duo­ta­me lei­di­me.

Ga­vo­me skai­ty­to­jų pa­ste­bė­ji­mų apie gy­ven­to­jų gud­ra­vi­mus: sa­va­va­liš­kai be lei­di­mo iš­ker­ta­mi krū­mai ar me­džiai, tei­giant, kad tai at­lik­ta elek­tros ener­gi­ją tie­kian­čios ben­dro­vės už­sa­ky­mu. Žmo­nės tei­gia, kad to­kių at­ve­jų už­fik­sa­vę Le­li­jų gat­vė­je.

Pa­sak L.Mul­mie­nės, Le­li­jų gat­vės gy­ven­to­jai bir­že­lio pra­džio­je ir mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tus in­for­ma­vo apie tai. Iš­si­aiš­kin­ta, kad pri­va­čia­me skly­pe tu­jas pa­že­mi­no, ąžuo­lo ša­kų prie ori­nės li­ni­jos nu­pjo­vė ori­nes elek­tros li­ni­jas pri­žiū­rin­tys dar­buo­to­jai. Pa­pras­tai elek­tri­kai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, prieš pla­nuo­da­mi dar­bus pa­si­i­ma lei­di­mus. Šio­je gat­vė­je dėl lei­di­mo ge­nė­ti žel­di­nius nie­kas ne­si­krei­pė, lei­di­mas ne­bu­vo iš­duo­tas.

Daž­nai gir­di­ma gam­tos my­lė­to­jų rau­da: ne­gi taip ne­my­li­me sa­vo mies­to ža­lio­jo ap­da­ro, kad jį ker­ta­me ir ge­ni­me net žy­dė­ji­mo ar vai­sių bran­di­ni­mo me­tu? Štai Kal­niš­kės gat­vė­je prie dau­gia­bu­čio šią ge­gu­žę pa­čia­me žy­dė­ji­me bu­vo iš­kirs­tos gu­do­be­lės, stip­riai nu­ge­nė­tas kle­vas. Iš tie­sų, vy­res­nia­jai kar­tai sun­ku ma­ty­ti ker­ta­mą ža­liuo­jan­tį me­dį ar krū­my­nus. Anks­čiau to­kie dar­bai tik­rai ne­bu­vo leis­ti­ni va­sa­rą.

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja va­sa­rą ne­or­ga­ni­zuo­ja kir­ti­mo, ge­nė­ji­mo dar­bų. Ker­ta­mi tik ava­ri­nės būk­lės, pa­vo­jų ke­lian­tys, nu­lū­žę, su­tvar­ko­mi iš­vir­tę me­džiai. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pa­tvir­tin­to­se Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta, kad drau­džia­ma kirs­ti, per­so­din­ti ar ki­taip pa­ša­lin­ti žel­di­nius au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jos me­tu“, – pa­ti­ki­no Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tė.

Kaip gir­di­me, yra nu­sta­ty­ta tin­ka­ma tvar­ka, ta­čiau kar­tais jos ne­si­lai­ko­ma. Gy­ven­to­jai pa­ste­bė­ję ar įta­rę, kad žel­dy­nas ar žel­di­nys yra nio­ko­ja­mas ar ker­ta­mas ne­tin­ka­mu me­tu, tu­ri tei­sę apie tai pra­neš­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tams. Lai­ku pa­ste­bė­ta brok­da­rių veik­la bus su­stab­dy­ta, o pirš­tu pa­ro­dy­ta ap­leis­ta val­da – nu­šie­nau­ta.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai