Nr. 80 (13310)

2019-07-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 80 (13310) skaitykite:

  • Aly­tus: lie­tus, džiaugs­mas, gam­ta ir, ži­no­ma, dau­gy­bė įspū­džių
  • Tik­ri­niai ba­ra­vy­kai svei­ki, tad tar­si – la­ši­niai
  • Bui­ti­nės che­mi­jos pro­duk­tų ga­min­to­ja „Kos­li­ta”: var­das, ži­no­mu­mas ir ino­va­ci­jos
  • „Jau­čia­mės kaip vi­sos Lie­tu­vos anū­kai”
  • Ame­ri­ko­je va­žiuo­jan­ti le­dų ma­ši­na, o Aly­tu­je mek­si­kie­tiš­kas „Ta­co Bus”
  • Sėk­min­gai įgy­ven­din­tas pro­jek­tas
  • „Tarp­tau­ti­nis mo­bi­lu­mas – ga­li­my­bė to­bu­lė­ti“
  • Pa­ki­lęs, o gal ir drums­tas... (1)
  • Oni­nes švęs­ki­te Pu­nio­je, o į šven­tę ke­liau­ki­te ne­mo­ka­mai!
Re­dak­ci­ja su­lau­kia skai­ty­to­jų laiš­kų, ku­riuo­se jie nu­ro­do kon­kre­čias erd­ves, ku­rio­se riog­so bu­vę ir jau api­pu­vę lau­ko tu­a­le­tai, kad į ša­lia jų iš­si­kas­tas duo­bes...
Pra­ėju­sios ir šios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Ne­mu­no upės kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų...
Lie­pos 5-ąją, Vals­ty­bės – Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo – die­nos iš­va­ka­rė­se, Aly­tu­je, abie­jo­se An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to per Ne­mu­ną pu­sė­se, iš­kil­min­gai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.