Aly­taus ae­ro­dro­mas: anks­čiau pla­nuo­tos pra­mo­gos, da­bar – LEZ, no­rai iš avia­to­rių at­im­ti skly­pą – teis­me

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (16)
2019 Liepa 2
nuotrauka
Šįmet Alytaus aerodromui sukanka 80 metų. Jo likimas – vėl politikų akiratyje. Zitos Stankevičienės nuotr.
Pra­ėju­sios ir šios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jų aki­ra­ty­je at­si­dū­rė Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Ne­mu­no upės kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų už­iman­tis ae­ro­dro­mas. Pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė įver­tin­ti ae­ro­dro­mo plėt­ros ga­li­my­bes, po ku­rių kon­sta­tuo­ta, jog avia­to­rių nau­do­ja­mas skly­pas ga­li tar­nau­ti ne tik jų po­rei­kiams, bet ir įvai­rioms pra­mo­goms. Ta­čiau to­liau ne­pa­ženg­ta – pa­siū­ly­mai val­di­nin­kų ka­bi­ne­tuo­se. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta Aly­taus lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui, ku­rią nu­ma­to­ma kur­ti ae­ro­dro­me. Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba (NŽT) prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­nai pa­va­sa­rį vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė vals­ty­bi­nės ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį su šio avia­ci­jai skir­to ob­jek­to val­dy­to­ja aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bu. Šis teis­mui ap­skun­dė že­mė­tvarkininkų spren­di­mą ir pir­mos ins­tan­ci­jos teis­me lai­mė­jo. Ta­čiau no­rai iš avia­to­rių at­im­ti že­mės skly­pą vis dar teis­mi­nia­me gin­če – že­mė­tvarkininkai že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui. Va­kar mies­to me­ro Nerijaus Ce­siu­lio kvie­ti­mu sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vai, bu­vo tar­ta­si in­ves­ta­vi­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, LEZ stei­gi­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je klau­si­mais.

Ko­dėl ne­vyk­dy­tas va­di­na­ma­sis pra­mo­gi­nis pro­jek­tas?

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los me­tu iš ta­ry­bos na­rių, ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ver­sli­nin­kų pi­lo­tų at­sto­vų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė bu­vo pa­ren­gu­si ae­ro­dro­mo plėt­ros ga­li­my­bes ar­ba jų vi­zi­ją, su­si­de­dan­čią net iš sep­ty­nių zo­nų: pa­ties ae­ro­dro­mo in­fra­struk­tū­ra, pa­ras­par­nių aikš­te­lė ir pra­mo­gi­nė avia­ci­ja, vieš­bu­tis ir kem­pin­gas, au­to-, mo­tos­por­to var­žy­bų, kar­tin­gų tra­sos, at­vi­ras van­dens pra­mo­gų ir spor­to kom­plek­sas, spor­to ir ren­gi­nių zo­na.

To­kia ae­ro­dro­mo vi­zi­ja ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta dau­giau nei prieš dve­jus me­tus, kai ku­rių ta­ry­bos na­rių net pa­va­din­ta ge­ru vi­zio­nie­riš­ku kon­cer­tu.

Vi­zi­jos pa­ren­gi­mas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo tik dar­bo gru­pė­je dir­bu­siems ta­ry­bos na­riams – pa­gal jų veik­los reg­la­men­tą nu­sta­ty­tas su­mo­kė­ti at­ly­gis už dar­bą to­kio­se gru­pė­se. Tai ne­bu­vo di­de­li pi­ni­gai pa­ly­gin­ti su pa­teik­to­mis kar­di­na­lių po­ky­čių ae­ro­dro­me ga­li­my­bė­mis.

Mi­nė­tiems ob­jek­tams įreng­ti ti­kė­ta­si pa­nau­do­ti eu­ro­pi­nių fon­dų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas. Ta­čiau ae­ro­dro­mo va­di­na­ma­sis pra­mo­gi­nis pro­jek­tas ne­bu­vo ir nė­ra vyk­do­mas, nors sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bu­vo pri­ta­ru­si ae­ro­dro­mo pro­jek­to ren­gi­mui ir jo pri­pa­ži­ni­mui stra­te­giš­kai reikš­min­gu.

Pro­jek­tas ne­vyk­dy­tas to­dėl, kad ae­ro­dro­mo že­mės skly­pas pri­klau­so vals­ty­bei, o NŽT, kaip šios že­mės val­dy­to­ja, jį pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį yra su­tei­ku­si aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui.

Bet tai sa­vi­val­dy­bei ne­bu­vo kliū­tis to­liau gal­vo­ti apie ae­ro­dro­mo pa­nau­do­ji­mą, jau daug kon­kre­tes­nį.

 

Ae­ro­dro­mas įvar­dy­tas kaip pa­trauk­liau­sia vie­ta LEZ

Dau­giau nei prieš me­tus pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je jau pri­sta­ty­ta apie 10 tūkst. eu­rų vie­ti­niam biu­dže­tui kai­na­vu­si ga­li­my­bių LEZ stei­gi­mui stu­di­ja. Ją pa­reng­ti vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du pa­rink­ta Vil­niaus ben­dro­vė „Stra­te­gy Labs“.

Šios at­sto­vai, ta­ry­bos na­riams pri­sta­ty­da­mi Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bes, įvar­di­jo tris vie­tas, ku­rios bu­vo ver­tin­tos ga­li­my­bių stu­di­jo­je: va­ka­ri­nia­me mies­to pa­kraš­ty­je, Sto­ties gat­vė­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties, Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ba­ta­lio­no po­li­go­no te­ri­to­ri­ja Ulo­nų gat­vė­je, už siu­vi­mo fab­ri­ko, pri­klau­san­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, ir Aly­taus ae­ro­dro­mas.

Kaip pa­trauk­liau­sia LEZ te­ri­to­ri­ja įvar­dy­tas ae­ro­dro­mas. Čia di­de­li ne­už­sta­ty­ti plo­tai, ge­ras su­si­sie­ki­mas au­to­trans­por­tu, įreng­ta in­fra­struk­tū­ra. O trū­ku­mas – bū­ti­na keis­ti že­mės pa­skir­tį, te­ri­to­ri­jo­je vei­kia stra­te­gi­nės svar­bos ob­jek­tas ae­ro­dro­mas.

Sto­ties gat­vė­je steig­ti LEZ stab­do že­mės skly­pų pri­klau­so­my­bė pri­va­tiems as­me­nims, taip pat ga­li­mi ap­ri­bo­ji­mai dėl ten esan­čio kul­tū­ros pa­vel­do – di­džio­jo Li­kiš­kių ka­pi­ny­no.

Po­li­go­no te­ri­to­ri­jo­je no­rint steig­ti LEZ taip pat tek­tų keis­ti že­mės skly­po, ku­rį da­bar val­do Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, pa­skir­tį, reik­tų pa­pil­do­mų lė­šų skly­pui iš­va­ly­ti ir iš­mi­nuo­ti.

Vi­sų tri­jų LEZ steig­ti ver­tin­tų te­ri­to­ri­jų dy­dis – dau­giau nei po 100 hek­ta­rų.

„Stra­te­gy Labs“ pir­mi­niu ver­ti­ni­mu, į pa­trauk­liau­sią LEZ ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos pa­ruo­ši­mą in­ves­tuo­to­jams in­ves­ti­ci­jos su­da­ry­tų iki 10 mln. eu­rų, ją ga­li­ma reng­ti eta­pais pa­nau­do­jant eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šas.

 

„Gal ne­da­ry­ki­me Ki­ni­jos be­veik mies­to cen­tre“

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je to­liau ženg­ta dėl LEZ stei­gi­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, – ta­ry­ba svars­tė pri­ta­ri­mą Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, mies­te trūks­ta di­de­lio plo­to – 10–20 hek­ta­rų – že­mės skly­pų bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, ku­rie do­mi­si in­ves­ta­vi­mo ga­li­my­bė­mis Aly­tu­je, tam bū­tų ren­gia­ma LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­ja.

Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos tvir­ti­ni­mu, tiek Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų, tiek vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ dar­buo­to­jai ne kar­tą ra­gi­no sa­vi­val­dy­bę ieš­ko­ti ga­li­my­bių plės­ti Pra­mo­nės par­ką ar steig­ti LEZ.

Da­bar­ti­nia­me Pra­mo­nės par­ke, už­iman­čia­me 63 hek­ta­rus, in­ves­tuo­to­jams iš­nuo­mo­ta dau­giau nei pu­sė plo­to.

Ae­ro­dro­mas LEZ pa­si­rink­tas ne tik kaip „Stra­te­gy Labs“ įvar­dy­ta pa­trauk­liau­sia vie­ta, bet pa­mi­nė­tas ir mi­nis­te­ri­jų pa­reng­tas avia­ci­jos spor­tui nau­do­ja­mo tur­to kon­cep­ci­jos pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, ko­kie Lie­tu­vos ae­ro­dro­mai bus vys­to­mi ir at­nau­ji­na­mi, pa­vyz­džiui, Po­ciū­nų, Ky­viš­kių, Pa­ne­vė­žio ir Ma­ri­jam­po­lės. Ki­tus ae­ro­dro­mus pla­nuo­ja­ma per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms, o joms at­si­sa­kius, ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas tu­rė­tų bū­ti per­duo­tas vals­ty­bės įmo­nei Tur­to ban­kui.

„Aly­taus ae­ro­dro­mo su­grio­vi­mas ne­nau­din­gas mū­sų mies­tui, bet nau­din­gas Ma­ri­jam­po­lei ir Prie­nų ra­jo­nui – Po­ciū­nams“, – įsi­ti­ki­nęs ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ku­ris va­do­va­vo pra­ėju­sios ta­ry­bos ka­den­ci­jos me­tu su­da­ry­tai dar­bo gru­pei, pa­ren­gu­siai va­di­na­mo­jo pra­mo­gi­nio ae­ro­dro­mo pro­jek­tą.

„Gal ne­da­ry­ki­me Ki­ni­jos be­veik mies­to cen­tre, gal dėl LEZ in­ves­tuo­ki­me į ra­jo­no te­ri­to­ri­ją? Siek­da­mi pa­nai­kin­ti ae­ro­dro­mą, vi­sus gin­klus ati­duo­da­me Ma­ri­jam­po­lei“, – ko­le­gai ta­ry­bo­je tar­si ant­ri­no Čes­lo­vas Dau­gė­la.

Ta­ry­bos na­rys An­drius Ju­čas tvir­ti­no iš ae­ro­dro­mo ša­li­nin­kų ne­gir­din­tis, ką ten no­ri­ma da­ry­ti: „Ma­čiau tik Le­o­na­vi­čiaus skaid­res, ką ten no­ri­ma da­ry­ti. O dėl ver­slų: yra įvai­riau­sių, kur ne­rūks­ta ka­mi­nai, dėl to bus ta­ria­ma­si su mies­tie­čiais.“

Ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­jęs Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Ur­ba­na­vi­čius aly­tiš­kių iš­rink­tų­jų klau­sė, ko­kį tiks­lą no­ri­ma pa­siek­ti, kas svar­baus įvy­ko, kad taip sku­ba­ma spręs­ti to­kį ae­ro­dro­mo klau­si­mą. Jis siū­lė ae­ro­dro­mo klau­si­mo spren­di­mą ati­dė­ti, nes dar teis­me spren­džia­mi šios te­ri­to­ri­jos že­mės rei­ka­lai. K.Ur­ba­na­vi­čius pa­mi­nė­jo, kad ae­ro­klu­bas su rė­mė­jų pa­gal­ba 30 tūkst. li­tų yra su­mo­kė­jęs už ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­no pa­ren­gi­mą, ku­ria­me nu­ma­ty­ta, kaip jis bū­tų plė­to­ja­mas iš­sau­gant pa­skir­tį bei pra­ple­čiant veik­lą.

Mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, tai pir­mas žings­nis ap­si­spren­džiant dėl LEZ, jei no­ri­ma kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų.

Po il­gai už­si­tę­su­sių dis­ku­si­jų ta­ry­ba pri­ta­rė Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mui.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­rės vyk­dy­ti šios stu­di­jos pa­ren­gi­mo vie­šą­jį kon­kur­są, ku­rio me­tu pa­aiš­kės, kiek kai­nuos jos pa­ren­gi­mas. Pre­li­mi­na­riai tai ga­li kai­nuo­ti nuo 15 iki 30 tūkst. eu­rų.

Stu­di­jos pa­ren­gi­mas kar­tu su ren­gė­jų pa­rin­ki­mu vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du ga­li už­truk­ti iki pu­sės me­tų.

Ap­si­spren­dus dėl mi­nė­tos ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gi­mo, pri­pa­žin­tas ne­te­ku­siu ga­lios pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos spren­di­mas dėl ae­ro­dro­mo pro­jek­to pri­pa­ži­ni­mo stra­te­giš­kai reikš­min­gu.

 

By­la bus nag­ri­nė­ja­ma rug­sė­jo pa­bai­go­je

Per­nykš­čio ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus ae­ro­klu­bą, kaip ae­ro­dro­mo val­dy­to­ją, pa­sie­kė NŽT raš­tas, ku­riuo in­for­muo­ja­ma, jog vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ta 2010-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je pa­si­ra­šy­ta vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tis. Pa­gal šią su­tar­tį ae­ro­klu­bui 68 me­tams bu­vo per­duo­ta ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis 102 hek­ta­rų že­mės skly­pu Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Miš­ki­nin­kų gat­vė­je.

Su­tar­ties nu­trau­ki­mo mo­ty­vas – 2017-ųjų sau­sio vi­du­ry­je pa­si­bai­gu­si ae­ro­dro­mo sta­ti­nių pa­nau­dos su­tar­tis su Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu prie Vy­riau­sy­bės.

Aly­taus ae­ro­klu­bas že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį ap­skun­dė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui, prašė jį pripažinti neteisėtu ir panaikinti.

Per­nykš­tį spa­lį ae­ro­klu­bas su­lau­kė pa­lan­kaus šio teis­mo spren­di­mo. Ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu mi­nė­tas de­par­ta­men­tas ne­pri­eš­ta­ra­vo dėl ae­ro­klu­bo pa­reikš­tų rei­ka­la­vi­mų pa­nai­kin­ti že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą. Taip pat nu­ro­dė, kad ae­ro­klu­bui per­duo­tas lai­ki­nai val­dy­ti tur­tas – aš­tuo­ni ae­ro­dro­me esan­tys pa­sta­tai, 15 or­lai­vių ir 2 sklan­dy­tu­vinės prie­kabos – ne­rei­ka­lin­gas de­par­ta­men­to funk­ci­joms vyk­dy­ti. Tam ne­tu­ri­ma nei žmo­giš­kų­jų, nei fi­nan­si­nių iš­tek­lių.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad pa­si­bai­gus de­par­ta­men­to ae­ro­klu­bui per­duo­tų pa­sta­tų pa­nau­dos su­tar­čiai, ae­ro­klu­bas jų ne­grą­ži­no, o de­par­ta­men­tas ne­si­ė­mė veiks­mų jų su­sig­rą­žin­ti. To­dėl teis­mas NŽT įsa­ky­mą dėl vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­tos vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­ties su Aly­taus ae­ro­klu­bu pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu ir jį pa­nai­ki­no.

NŽT to­kį Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą ap­skun­dė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. By­la bus nag­ri­nė­ja­ma rug­sė­jo pa­bai­go­je.

Va­kar mies­to me­ro N.Ce­siu­lio kvie­ti­mu sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ras V.Sin­ke­vi­čius, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to at­sto­vai. Ap­tar­ti in­ves­ta­vi­mo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, LEZ stei­gi­mo ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je klau­si­mai. Mi­nist­ras sa­kė pa­lai­kan­tis idė­ją ae­ro­dro­me kur­ti LEZ, bu­vo pri­sta­ty­ti šių zo­nų pra­na­šu­mai prieš pra­mo­nės par­kus. Apie tai pla­čiau – ar­ti­miau­sia­me „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­ry­je. 

  Komentaras

  Dėl aerodromo 100 ha kol kas visi variantai fiasko. Dėl lez steigimo aerodromo vietoj, kol pustuščias pramonės parkas nei vienas rimtas ministerijos valdininkas atsakingas už efektyvumą net parašo nedės. Jauni ministrai ką suokia jie patys nežino kiek laiko postuose išsilaikys. Taryboj dalis jaunimo balsavę jie ir tokio lygio aerodromo nesukūrę. Kaip anksčiau balsavę prieš lez, nepanašu. Kad ir dabar suvokia ką reiškia. Iš vis vaizdas nuo realybės per savivaldą atitolsta. Na ir Alytuj rik tokiais burbulais galima maitint visuomenę ir tai tinka. Kitur būt neįmanoma.

  Komentaras

  Kiek per savivaldą alytiškiai sugeba kontroliuot? Ir kiek liko? Strateginių įmonių dzūkijos vandenys bei šilumos tinklai kur vadovų postuose ir valdybose po nepriklausomais atstovai iš svetur, ir šie priartėt vengia. 100 ha po aerodromu ir tuos persiimt bando. Liko švietimo reformos ir erzelynai, kad išgyvent dėl cento vienas kitam...Tokia mandrų dalia.

  Komentaras

  Tamsta esate jau 2 kartus nuteistas už šmeižtą. Čia savo komentaruose vėl šmeižiate. Tikrai informuosiu tuos žmones, ant kurių čia pilate purvą. Jei smegenys pas tamstelę neveikia, tai stabdį vėl teismas turės nuspaust

  Komentaras

  Jei viešoj erdvėj straipsnį minimus tarybos narius vardija kaip dirbančius opozicijoje, tai tegu jie pagal įstatymus oficialiai tarybos posėdžio metu ir pasiskelbia opozicija. Dar ir veiklos programą pateikia su siekiamais tikslais. kad tikrai miesto teritorijoje gyvenantiems alytiškiams būtų aišku. Kad jų išrinktoje taryboje yra oficiali opozicija ir to bei kaip siekia. Kita pusė dalis realiai rajono teritorijoj gyvenančių šiuose rinkimuose ir kandidatavo pagal gyvenamas realias vietas į Alytaus rajono tarybą. Dabar gaunasi jei realiai pav. rajono teritorijoj gyvena, o aiškina tikrai mieste gyvenantiems ko jiems labiausiai reikia, ar po aerodromo butaforija kur keli pasiskraido kaip savam, ar miestiečiams svarbiau geriau apmokamos darbo vietas nei aerodromo butaforija kur gyvenant mieste matosi kiek ten skraido ir ko trūksta iki rimto aerodromo ir per 30 metų kaip neišsivystė taip ir nelemta, tai gal reikia gerbt ir tikrai miesto ribose gyvenančių interesus. Nes valdžia dirba žmonėms, o ne aerodromų plotams. Vėl pagal LR Konst. 46 str. valstybė ūkinę veiklą reguliuojama taip, kad ji tarnautų bendram Tautos gerbūvio labui. Reiškia apie 50 tūkstančių mieste gyvenančių alytiškių interesų labui. O ne po keliais pro retą pasiskraidančiais manipuliuojant 100 ha žemių plotais miesto ribose.

  Komentaras

  Šis straipsnis aiškiai parodo. kaip po Alytaus elito keli apsijuokinėja. Ko siekia taryboje būdami ir kaip jų kombinacijos baigiasi. Reiškia aerodromo žemė a[ie 100 ha visą laiką priklausė valstybei ar jos institucijoms. Tad kol neišspręstas žemių priklausomybės reikalas privatininkai savo lėšų dėl dėl detalių planų, ar teisminiai ginčai... - neatsakingi švelniai tariant. Rimčiau gal turėjo siekių ateitį, kad atsipirks...? tad ritmai teismai net jų priekaištų dėl detalių planų priimt nelabai galėjo. Nes visą laiką klausimas - ar priklauso jiems ši žemė? Bet čia ir gudrūs. Dabar po tarybos sprendimų ši žemė visais atvejais per savivaldybės ar valstybės projektus išnaudos. Reiškia anie ir jų įdėtos lėšos ...atgaut mažai šansų. Reiškia tiek vargta ir..? o čia ne tas pats kas už panašiais situacijas vaikytis eilinį ubagėlį per galimų provokacijų modelius ir tai tarsi ir su teisėsaugos skaitysim nenoru to matyt? Kaip politikas privataus kaltinimo institutu naudojasi nepagrįstai. vertinama kaip piktnaudžiavimo teise galimybės, tyčia siekdami pakenkti kaltinamiems asmenims, ar tokiu būdu daryti jiems spaudimą. O čia tarybos sprendimas. Ir politikų dauguma žino vietinių atskirų veikėjų šiuos fintus. Kur jei ne šie fintai, seniai Alytus ekonomiškai klestėtų. Bet per jų nepamatuotas ambicijas slopins, klampins...per ką ir patys apsigauna.

  Komentaras

  Kokie skirtingi per savivaldą veiklos rezultatai per paskutinius kelis mėnesius Kauno ir Alytaus miesto. Jei Kaune dėl jau pradėtų vykdyti projektų pertekliaus nervinasi kauniečiai. Kadangi per perkasimus spūstys susidaro. Valdininkai skundžiasi dėl didėjančio darbo krūvio ir atsakomybės. Bet Kauno ekonomika kaip ant mielių kyla. Uždarbiai daug didesni nei Alytuj. Kauno LEZ ten dūzgia perpildyti ir vėl 100 ha plečiasi. Alytuj priešingai. Tarpusavį pliektis dar labiau pradėję. Ypač dėl aerodromo vietoj LEZ steigimo. Kur įdomu kokia vertė 100 ha žemių ar užstačius bankams - vienok didelės sumos. Per LEZ 100 ha persiima savivaldybė ar valstybė. Vadinasi kas kiek dėl detalių planų įdėjo ar teismuose - koks skirtumas. Privatiems neatiteks. Nes visi atvejai pirma savivaldybė ar valstybė per savo projektus išnaudos. Ir kol kas Alytuj tik didėjančios emocijos... Vasara, pats statybų bumas. Alytus kaip miestas apmiręs. Miesto lygio ir energijos nėra. Atviras nykimas padidintu tempu. Tokias situacijas vadina. Kaip bausmė už pilietinį pasyvumą (Platonas).

  Komentaras

  Kodėl taryboje po oficialia opozicija su alternatyvia valdantiems veiklos programa neužsiregistruoja? Jei priešingai dėl aerodromo išstoja? Juk pirmą kart Alytaus politikoj taryboje nėra oficialios opozicijos.

  Komentaras

  Mandrumo kaia Alytuj. Matyt vietos elitėlio keli suinvestavo į aerodromo detaliua planus? Dar per teismus suspurtavo gal tikėdami? Kad po aerodromo 100 ha prasiimituos išsilygindami ir...? O čia per lez steigimą savivaldybė perima 100 ha. Ir kaip kam sudie svajonės. Ir prarasta įdėta.

  Komentaras

  Jei privatūs nemažai sumokėję už aerodromo detalius planus ir reikalai teismuose kainuoja? Vadibas su lez steigimu kažkas praranda iliuzijas dėl 100 ha? Kaip ir nuplaukia įdėti pinigai? Panašu išsidurta. Monkės biznis.

  Komentaras

  Kaip dalis Alytuj mėgsta teisėsaugai primokėdami dirbt. Negaili laiko nei pinigų. Kur galėtų patys problemas išsispręst garbingai į akis argumentuodami. Čia priskundė teisėsaugai primokėdami ir ereliai teismo salėse. Bet čia ne rimto miesto lygis. Greičiau gūdaus kaimo.

  Komentaras

  Utenoj nuo Nepriklausomybės pradžios iki šiol tęsia. Vieningai per ES paramos projektus užsidirbt savivaldybei ir jos įmonėms. Bei kitoms miesto firmoms. Todėl kaip kiti bandė juos nykint. Jie pasakė. Nenykinsim savo įmonių ir rinkų. Bet per jas dirbsim ir užsidirbsim patys. Tęsia iki šiol. Alytuj kaip pradėjo kitų naudai nykit .. Taip ir. Kaip taisyklė, jei tik kas bando skatint investicijas - iš kart organizuotas pasipriešinimas. Nors savo laiku ir vietos verslams buvo siūlymų. Organizuotai per ES paramos projektus stiprėt. kad užsidirbtų ir konkurencingi būtų. Bet su pašaipom.. Kam taip, kaip galima lengviau. Ir esmėj dauguma įmonių sunkėja padėtis. Konkurencijoj parsiklupdę. Ir šioje situacijoje iš kart vieni prieš kitus įsirausė. Per paskutines 2 kadencijas net kaip ir akivaizdūs valstybinių institucijų įsikišimai per savivaldą. Reiškia taršo vietinius kas netingi. arba patys vietiniai taršosi prie pirmos progos. Beje dėl Marijampolės per paskutinius mėnesius veržliai vystosi... Marijampolės butų ūkis lyderiai šalyje renovavimo srity... Kiekvieną progą išnaudoja eit į priekį. Alytuj vienok didėjanti stagnacija. Žvilgtelt į apačias per savivaldą laukimas vietoj ėjimo į priekį. Vis laukia kada bus pinigų... Tik užsisklendę ir nieko nereikia jiems..

  Komentaras

  Sveiko proto miestelyje liko labai mažai. Lengviausia imti viską ir sugriauti nemąstant, nes akyse ir smegenyse dabar kai kam šviečia 10 mln. O karti Lietuvos patirtis rodo, kad didžioji dalis pinigų nepasiekia objektų, nugula kitose vietose :) Bus sukurtos darbo vietos ? Nebus, nes mes esam užkampis be jokių susisiekimo arterijų ! Bus kaip pramonės parke. Sukals koks tipo verslininkėlis stulpus ir stovės jie 10 metų. Paskui kitas vadybininkas išklenčys finansinę paramą iš miesto, o paskui pardavinės tą sklypą kartu su ta pinigine parama. Va ir visas monkės biznis. Atvažiavo vyriausybės desantas. Na ir kas ? Juk jie prisipažino, kad jokio investuotojo dar nėra !!! Tai kodėl tokia skuba ? Skuba todėl, kad rinkimai į Seimą jau ant nosies, reikia greituoju būdu įsisavinti pinigėlius kol dar valdžioje. Kol įvyks teismo procesas, organizuokit diskusijas su gyventojais, klauskit jų nuomonės

  Komentaras

  Visi mato ir žino kam padėkot. Kad kaip kas negaili didelių pastangų, kad Alytus ekonomiškai nepakiltų. ir atsakymas, kodėl kitur po pramonės parkais ar LEZ visur perpildyta investicijom dūzgia, Alytuj pustuščia. Kaip užkerėti. Tik pakrutino 100 ha žemių plotų po aerodromo pavadinimu ir...? Įvelta pradžioj per prieš organizavimą peticijom, mitingų. .Matyt tai nepalaiko dauguma, tai per teismus. Nors rimta savivalda patys tarybos 27 nariai pagal išimtinę kompetenciją sprendžiasi problemas. Būtent 27 tarybos nariai pagal įstatymus ATSAKINGI. O jei sprendžia teismai...? Tai kaip įprasta. Jei įeina į ano firmos privačią teritoriją dėl atseit užkastų atliekų ir atsakymų iki šiol nėra? Reiškia kas iš tikro Alytaus m. savivaldą kaip iš užkuliusių per valstybines institucijas reguliuoja...? O ekonominė padėtis Alytuj silpnėja. Kaip kitos savivaldybės per paskutinius mėnesius į priekį veržliai pajudėjo, Alytus savo stiliuj užsibuksavo. Blusinėsis, kas kaip..? Trumpiau energijos ir lėšų savi nykintis negaila... Štai ką reiškia kaip taryboje pasirodo turtingi. Jei ano viešai deklaruoti turtai apie 1,5 milijono..? Įdomu kiek 100 ha po aerodromo pievom vertė? Vienok bus ne po smulkiai... Tokie kąsneliai... Ir galimybė per rimtą investuotoją sukurt apie tūkstantį gerai apmokamų darbo vietų - Alytuj tabu. Geriau liks reti po vietiniais nuo kurių aimanuoja, kad nesiskaito...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.