Kyla tarybos narių apetitas išmokoms: prireiks dar 60 tūkstančių eurų! (70)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus taryba
Pa­gal da­bar jau se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas per me­tus mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų. Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to pa­pil­do­mai per me­tus mak­si­ma­liai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.                Zenono Šilinsko nuotr.  
Kad aly­tiš­kių iš­rink­tie­ji į mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą no­ri gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas, liu­di­ja šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pa­si­tvir­tin­tas svar­biau­sias ta­ry­bos veik­los do­ku­men­tas – nau­jas reg­la­men­tas. Ja­me nu­ma­čius il­ges­nes sa­va­ran­kiš­ko dar­bo – doku­mentų nagrinėjimo, su­si­ti­ki­mų su rin­kė­jais, pa­si­ruo­ši­mo po­sė­džiams – va­lan­das per mė­ne­sį, taip pat ga­li­my­bę gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, ku­rui ar ry­šio prie­mo­nėms, ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas pa­brangs vie­ti­niam biu­dže­tui.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­ba iš­mo­kas bu­vo ap­kar­piu­si

Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus, pra­dė­jus dar­bą pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, bu­vo pri­im­tas nau­jas ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas. Tuo­met bu­vo pa­grin­di­nis sie­kis – ap­ri­bo­ti ta­ry­bos na­rių sa­va­ran­kiš­ko dar­bo lai­ką ir su­ma­žin­ti iš­mo­kas kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, ku­rui, ry­šio prie­mo­nėms pa­deng­ti.

Anks­tes­nia­me reg­la­men­te ta­ry­bos na­rių sa­va­ran­kiš­kas dar­bas – su­si­ti­ki­mai su rin­kė­jais, pa­si­ruo­ši­mas po­sė­džiams ar dokumentų nagrinėjimas – net ne­bu­vo įspraus­tas į lai­ko rė­mus. Bu­vo ga­li­ma de­kla­ruo­ti no­ri­mą va­lan­dų skai­čių per mė­ne­sį ir gau­ti at­ly­gį at­si­žvel­giant į ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį.

Taip ta­ry­bos na­riams su­da­ry­tos ga­li­my­bės pa­si­di­din­ti sa­va­ran­kiš­ko dar­bo va­lan­das ir gau­ti di­des­nes mė­ne­si­nes iš­mo­kas. Juk kas ga­li kon­tro­liuo­ti jų su­si­ti­ki­mų su rin­kė­jais ar pa­si­ruo­ši­mo po­sė­džiams lai­ką?

Tuo­met pa­tvir­tin­ta­me nau­ja­me svar­biau­sia­me ta­ry­bos veik­los do­ku­men­te – reg­la­men­te – už­fik­suo­ta sa­va­ran­kiš­ko dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ri­ba. Sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mo dar­bo lai­ko mak­si­ma­lus va­lan­dų skai­čius ne­ga­li bū­ti di­des­nis nei 60 va­lan­dų per mė­ne­sį. Už šį dar­bą at­ly­gi­na­ma at­si­žvel­giant į ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį.

Ta­ry­bos na­rys sa­va­ran­kiš­kam dar­bui ga­li skir­ti ir dau­giau lai­ko, bet bus mo­ka­ma ne dau­giau nei už mi­nė­tą skai­čių va­lan­dų per mė­ne­sį.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me nau­ja­me jos veik­los reg­la­men­te fik­suo­tos ir mė­ne­si­nės iš­mo­kos kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, ku­rui ar ry­šio prie­mo­nėms pa­deng­ti – ne dau­giau nei 100 eu­rų.

Anks­čiau va­di­na­mo­sioms kan­ce­lia­ri­nėms iš­mo­koms kiek­vie­nas ta­ry­bos na­rys per mė­ne­sį ga­lė­jo gau­ti ne dau­giau kaip 0,3 ša­lies vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio – ta­da dau­giau nei 200 eu­rų.

Ta­ry­bos na­riai, at­si­žvel­giant į ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį, dar gau­na at­ly­gį už da­ly­va­vi­mą ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų ar dar­bo gru­pių po­sė­džiuo­se.

Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus ta­ry­bos na­riai su­si­ma­ži­no ape­ti­tą mė­ne­si­nėms iš­mo­koms, siek­da­mi tau­py­ti vie­ti­nį biu­dže­tą ir ap­kar­py­ti kai ku­rių ta­ry­bos na­rių no­rus gau­ti di­de­les mė­ne­si­nes iš­mo­kas, net vir­ši­jan­čias mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą.

Klau­si­mų dėl di­di­na­mų iš­mo­kų ne­bu­vo

Tik pra­dė­jus dar­bą šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, ba­lan­džio pa­bai­go­je me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis iš ta­ry­bos na­rių, jos ir me­ro sek­re­to­ria­to bei sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų su­da­rė dar­bo gru­pę pa­reng­ti ta­ry­bos reg­la­men­to pa­kei­ti­mus.

Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­siai ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas tvir­tin­ti nau­jas reg­la­men­tas. O ja­me svar­biau­si pa­kei­ti­mai yra su­si­ję su ta­ry­bos na­riams pa­di­dė­sian­čio­mis mė­ne­si­nė­mis iš­mo­ko­mis.

Tai leis pa­da­ry­ti du reg­la­men­to punk­tai. Sa­va­ran­kiš­kai de­kla­ruo­ja­mo dar­bo mak­si­ma­lus va­lan­dų skai­čius pa­di­din­tas nuo 60 iki 80 va­lan­dų per mė­ne­sį. Va­di­na­mo­sioms kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms per mė­ne­sį bus ga­li­ma gau­ti jau ne 100, o 150 eu­rų per mė­ne­sį.

Po­sė­dy­je net ne­bu­vo pa­aiš­kin­ta, ko­dėl pri­rei­kė di­din­ti mė­ne­si­nes iš­mo­kas ta­ry­bos na­riams, jie pa­tys to net ne­si­tei­ra­vo.

Pa­tvir­ti­nus nau­ją ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą, įjung­ta ža­lia švie­sa pa­ki­lu­siam ta­ry­bos na­rių ape­ti­tui gau­ti di­des­nį at­ly­gį.

Kiek pri­reiks pa­pil­do­mų pi­ni­gų iš biu­dže­to?

Kai be­veik prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo pa­tvir­tin­tas nau­jas svar­biau­sias ta­ry­bos veik­los do­ku­men­tas, su­skai­čiuo­ta, jog mak­si­ma­liai per mė­ne­sį vie­nas ta­ry­bos na­rys mies­to biu­dže­tui kar­tu su mo­kes­čiais ga­li kai­nuo­ti per 500 eu­rų. To­kia su­ma su­si­da­ro įver­ti­nus ta­ry­bos na­rių da­ly­va­vi­mą įvai­riuo­se po­sė­džiuo­se, nu­sta­ty­tą mak­si­ma­lų sa­va­ran­kiš­ko dar­bo lai­ką ir ga­li­mas gau­ti di­džiau­sias iš­mo­kas kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms.

Pa­gal da­bar jau se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­riai ga­vo nuo 20 iki 500–600 eu­rų per mė­ne­sį ne­at­skai­čius mo­kes­čių. Per me­tus jų iš­lai­ky­mas mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų.

Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to pa­pil­do­mai per me­tus mak­si­ma­liai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.

Kaip pra­ėju­sio­je mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jo­je, taip ir šio­je iš­mo­kų yra at­si­sa­kę Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius ir To­mas Pa­čė­sas. Į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą jie abu iš­rink­ti pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau S.Le­o­na­vi­čius iš pas­ta­ro­sios aso­cia­ci­jos, va­do­vau­ja­mos T.Pa­čė­so, dėl ne­su­ta­ri­mų su va­do­vy­be jau pa­si­trau­kęs.

Mies­to me­ras N.Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad nau­jas reg­la­men­tas pa­tvir­tin­tas pa­si­kei­tus įsta­ty­mams: „Ko­dėl rei­kė­jo di­din­ti mė­ne­si­nes iš­mo­kas, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nes jų ne­gau­nu. Kiek ži­nau, kai ku­rie ta­ry­bos na­riai pageidavo di­des­nių iš­mo­kų įsi­gy­ti kom­piu­te­riams dar­bui su ta­ry­bos do­ku­men­tais, nes jų iš sa­vi­val­dy­bės ne­ga­vę.“

Pa­gal da­bar jau se­ną reg­la­men­tą ta­ry­bos na­rių iš­lai­ky­mas per me­tus mies­to biu­dže­tui at­si­ė­jo maž­daug 120 tūkst. eu­rų. Pa­kei­tus reg­la­men­tą ir pa­di­di­nus mė­ne­si­nes iš­mo­kas, iš biu­dže­to pa­pil­do­mai per me­tus mak­si­ma­liai ga­li pri­reik­ti apie 60 tūkst. eu­rų.                                                                                      Zenono Šilinsko nuotr.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai