Pro­fi­lak­to­riu­mas neparduotas jau penk­ta­me auk­cio­ne

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2018 Gruodis 21
Ulonų g. 33A
Ulonų g. 33A esančiame profilaktoriume iki 2013-ųjų gegužės pabaigos veikė Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centras. Jis buvo uždarytas miesto tarybos sprendimu negavus finansinės paramos iš šalies valdžios institucijų, o savivaldybė buvo nepajėgi išlaikyti. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar pa­si­bai­gė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­sta­ty­tas ter­mi­nas penk­tam auk­cio­nui par­duo­ti pro­fi­lak­to­riu­mą, esan­tį Ulo­nų g. 33A. Sta­ti­niu bu­vo be­si­do­min­čių­jų, ta­čiau da­ly­vau­ti auk­cio­ne nie­kas ne­už­si­re­gist­ra­vo.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­mą Ulo­nų gat­vė­je vei­ku­sio pro­fi­lak­to­riu­mo auk­cio­ną su­ren­gė ba­lan­džio pa­bai­go­je. Tuo­met dvie­jų aukš­tų, be­veik 1 tūkst. 180 kv. met­rų dy­džio pa­sta­to kar­tu su be­veik 50 arų že­mės skly­pu pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na bu­vo 196 tūkst. eu­rų.

Ne­at­si­ra­dus pir­kė­jų ir ob­jek­to kai­ną su­ma­ži­nus 10 proc., iki be­veik 177 tūkst. eu­rų, ant­ras auk­cio­nas tu­rė­jo vyk­ti lie­pos vi­du­ry­je. Ta­čiau ir šį­kart pro­fi­lak­to­riu­mo nie­kas ne­pa­no­ro pirk­ti.

Kai­na vėl ma­žin­ta 10 proc., iki 159 tūkst. eu­rų, ir rug­sė­jį pir­kė­jų lauk­ta jau tre­čią kar­tą su­reng­ta­me auk­cio­ne. Tuo­met pro­fi­lak­to­riu­mu do­mė­jo­si ke­li as­me­nys, bet da­ly­vau­ti auk­cio­ne nie­kas ne­pa­no­ro.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tre­čią kar­tą ob­jek­to kai­ną su­ma­ži­no 10 proc., iki 143 tūkst. eu­rų, ir spa­lio mė­ne­sį ket­vir­tą­kart lauk­ta šio ob­jek­to pir­kė­jų, ta­čiau vėl­gi ne­sėk­min­gai, – ne­už­si­re­gist­ra­vo nė vie­nas da­ly­vis.

Va­kar pa­si­bai­gė nu­sta­ty­tas ter­mi­nas penk­tam pro­fi­lak­to­riu­mo auk­cio­nui, ku­ria­me jis bu­vo par­da­vi­nė­ja­mas dar kar­tą 10 proc., iki be­veik 129 tūkst. eu­rų, su­ma­ži­nus šio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­ną. Ta­čiau pa­si­kar­to­jo įpras­ti­nė si­tu­a­ci­ja – bu­vo be­si­do­min­čių­jų sta­ti­niu, bet į auk­cio­ną nie­kas ne­už­si­re­gist­ra­vo.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, da­bar be­si­do­min­tie­ji par­duo­da­mu pa­sta­tu pa­reiš­kė, kad per di­de­lė jo kai­na, pa­ly­gin­ti su tuo, kiek rei­kės in­ves­tuo­ti sie­kiant jį at­nau­jin­ti ir pri­tai­ky­ti veik­lai, par­da­vi­mo są­ly­go­se nė­ra rei­ka­la­vi­mo šį pa­sta­tą nau­do­ti kaip pro­fi­lak­to­riu­mą.

Da­bar dar kar­tą bus ma­ži­na­ma par­duo­da­mo pa­sta­to Ulo­nų g. 33A kai­na ir skel­bia­mas šeš­tas auk­cio­nas.

Pa­gal tei­sės ak­tus auk­cio­nuo­se par­duo­da­mų ob­jek­tų kai­ną ga­li­ma ma­žin­ti ne dau­giau nei 50 proc. nuo pra­di­nės par­da­vi­mo kai­nos. Tad pro­fi­lak­to­riu­mui kai­ną po 10 proc. dar ga­li­ma ma­žin­ti du kar­tus.

Ulo­nų g. 33A esan­čia­me pro­fi­lak­to­riu­me iki 2013-ųjų ge­gu­žės pa­bai­gos vei­kė Aly­taus ne­įga­lių­jų re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tras. Jis bu­vo už­da­ry­tas mies­to ta­ry­bos spren­di­mu ne­ga­vus fi­nan­si­nės pa­ra­mos iš ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jų, o sa­vi­val­dy­bė bu­vo ne­pa­jė­gi iš­lai­ky­ti.

Jį nu­spręs­ta par­duo­ti auk­cio­ne ne­at­si­ra­dus nau­jų tin­ka­mų pro­fi­lak­to­riu­mo nau­do­to­jų ir su­tvar­kius do­ku­men­tus bei sta­ti­niui pri­klau­san­čio že­mės skly­po rei­ka­lus.

Pa­sta­te yra iš­li­ku­si vi­sa ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­ta įran­ga, taip pat ba­sei­nas.