Iš Ki­ni­jos grį­žęs Aly­taus mies­to me­ras: „Mies­tas pri­sta­ty­tas pa­sau­liui, o tai la­bai daug”

Nerijus Cesiulis
Nerijus Cesiulis: „Į Kiniją nu­spren­dė­me vyk­ti to­dėl, kad tai re­ta ga­li­my­bė pri­sta­ty­ti mies­tą, jo vi­zi­ją, pa­ben­drau­ti ne tik su Eu­ro­pos mies­tų va­do­vais, bet ir pa­sau­lio ži­niask­lai­da.“
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ki­ni­jo­je, Ning­bo mies­te, Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos me­rų eko­no­mi­kos fo­ru­me vie­šė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Tai bu­vo pir­ma to­kia to­li­ma mies­to va­do­vo ke­lio­nė į už­sie­nį. Kar­tu su juo Ki­ni­jo­je lan­kė­si ir du ta­ry­bos na­riai – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas An­drius Ju­čas bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Skais­tė Ul­čic­kai­tė. Jie Ki­ni­jo­je pa­bu­vo­jo Ning­bo mies­to va­do­vų kvie­ti­mu, su šiuo Ki­ni­jos mies­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė prieš pen­ke­rius me­tus yra pa­si­ra­šiu­si ben­dra­dar­bia­vi­mo ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą. Apie iš­vy­ką į ša­lį, iš ku­rios daug kas ti­ki­si pri­si­šauk­ti in­ves­tuo­to­jų, kal­ba­mės su mies­to me­ru N.Ce­siu­liu.

– Jūs kvie­ti­mo da­ly­vau­ti Ning­bo mies­te vyk­sian­čia­me Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos me­rų eko­no­mi­kos fo­ru­me su­lau­kė­te pa­va­sa­rį. Šia­me Ki­ni­jos mies­te lan­kė­si ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai, bet kol kas re­a­lios nau­dos Aly­tui iš to­kio vi­zi­to ne­ma­ty­ti. Ko­dėl nu­spren­dė­te vyk­ti į Ki­ni­ją?

– Už pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­vų vi­zi­tą aš ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Bet mes vy­ko­me ne tik į mi­nė­tą fo­ru­mą, bet ir į Ki­ni­jos bei Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių in­ves­ti­ci­jų ir pre­ky­bos pa­ro­dą, ku­rio­je bu­vo ati­da­ry­tas ir Lie­tu­vos sten­das.

Šio­je pa­ro­do­je ir sten­do ati­da­ry­me da­ly­va­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, eko­no­mi­kos ir in­ovaci­jų mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, 34 Eu­ro­pos mies­tų me­rai. Mes at­sto­va­vo­me ma­žiau­siai sa­vi­val­dy­bei, bu­vo­me vie­nin­te­liai iš Lie­tu­vos, kaip tu­rin­tys ben­dra­dar­bia­vi­mo ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą su Ning­bo mies­tu.

Nu­spren­dė­me vyk­ti to­dėl, kad tai re­ta ga­li­my­bė pri­sta­ty­ti mies­tą, jo vi­zi­ją, pa­ben­drau­ti ne tik su Eu­ro­pos mies­tų va­do­vais, bet ir pa­sau­lio ži­niask­lai­da.

– Kaip Jūs pri­sta­tė­te Aly­tų?

– Aly­tų an­gliš­kai pri­sta­čiau kaip šei­mos, pa­trauk­lų in­ves­ti­ci­joms, iš­si­la­vi­nu­sių žmo­nių mies­tą, kaip mies­tą, tu­rin­tį Pra­mo­nės par­ką. Te­ko daug kal­bė­ti apie tai, ko­kie spe­cia­lis­tai yra ren­gia­mi mū­sų mies­te.

Daug ben­dra­vo­me su ver­sli­nin­kais, val­džios at­sto­vais ir žur­na­lis­tais.

– Ko­kių daž­niau­siai klau­si­mų tek­da­vo iš­girs­ti?

– Kaip Lie­tu­vo­je ir kon­kre­čiai Aly­tu­je yra re­mia­mas ver­slas, kaip grei­tai su­tvar­ko­mi do­ku­men­tai nau­joms įmo­nėms kur­tis, ar mū­sų mies­te ke­ti­na­ma kur­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną, ar tu­ri­me di­des­nių nei 100 hek­ta­rų lais­vų že­mės skly­pų, pa­ruoš­tų in­ves­tuo­to­jams, už kiek ki­lo­met­rų nuo Aly­taus yra oro uos­tas, ge­le­žin­ke­lis, ar pas mus nau­do­ja­mas iš­kas­ti­nis ku­ras, ko­kios pro­ble­mos su vi­zo­mis, kiek kai­nuo­ja biu­rų nu­oma, bu­tai, ar mo­kyk­lo­se mo­ki­niai mo­ko­mi už­sie­nio kal­bų.

Gal kai kam ir keis­tai at­ro­do, ta­čiau tei­rau­ta­si, kiek žmo­nių mū­sų mies­tą ga­li pa­siek­ti per va­lan­dą ar pus­an­tros iš ki­tų Lie­tu­vos mies­tų. At­sa­kė­me, kad per tiek lai­ko au­to­mo­bi­liais į Aly­tų ga­li­ma at­va­žiuo­ti iš sos­ti­nės, ant­ro­jo pa­gal dy­dį ša­lies mies­to Kau­no, Ma­ri­jam­po­lės ir čia pat esan­čių ku­ror­tų – Drus­ki­nin­kų ar Birš­to­no. Tai mi­li­jo­ni­niams mies­tams ma­ži marš­ru­tai, šiuo at­ve­ju Aly­tus tu­ri di­de­lį pri­va­lu­mą.

Tai bu­vo to­li­ma ke­lio­nė: tris die­nas pra­lei­do­me fo­ru­me, pa­ro­do­je, dvi die­nos bu­vo skir­tos ke­lio­nei, nes skry­dis su per­sė­di­mais į vie­ną pu­sę už­trun­ka 26 va­lan­das.

– Ar Jums pa­vy­ko už­megz­ti kon­tak­tų, ku­rie bū­tų nau­din­gi mies­tui?

– Vi­si no­ri grei­to re­zul­ta­to. Mū­sų mies­tas pri­sta­ty­tas pa­sau­liui, o tai la­bai daug. Taip, par­si­ve­žė­me ne­ma­žai nau­din­gų kon­tak­tų, o svar­biau­sia – ži­nių, pa­tir­ties. Man as­me­niš­kai kaip me­rui te­ko daug ben­drau­ti su Eu­ro­pos ir Ki­ni­jos mies­tų me­rais, kurie atstovavo  nuo 200 tūks­tan­čių iki 23 mi­li­jo­nų gy­ven­to­jų, tai bu­vo la­bai nau­din­ga.

Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jau ru­de­nį pas mus tu­ri at­vyk­ti Ning­bo mies­to va­do­vai su kon­kre­čiais ver­slo at­sto­vais, ap­tar­si­me in­ves­ti­ci­jų klau­si­mus, ap­ro­dy­si­me tu­ri­mas ver­slui tin­kan­čias te­ri­to­ri­jas. Ma­nau, kad tuo­met pa­aiš­kės ga­li­mos in­ves­ti­ci­jos į mū­sų mies­tą.

– Jūs vy­ko­te su dviem mies­to ta­ry­bos na­riais – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vu An­driu­mi Ju­ču bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­ve Skais­te Ul­čic­kai­te. Ko­dėl bū­tent juos pa­si­rin­ko­te? Aly­tiš­kiams smal­su, kas ap­mo­kė­jo Jū­sų vi­sų ke­lio­nę.

– Kvie­čiau vyk­ti ir ki­tų ta­ry­bos frak­ci­jų at­sto­vus, dir­ban­čius ver­slo sri­ty­je, ta­čiau jie ne­ga­lė­jo. O ke­lio­nės, ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo, net vie­ti­nių per­ve­ži­mų iš­lai­das pa­den­gė kvie­čian­čio­ji pu­sė – Ning­bo mies­to, tu­rin­čio daugiau nei aštuonis mi­li­jo­nus gy­ven­to­jų, sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė 

  Komentaras

  Sunerimt verčia, kad nesimato per ilgai, kad mero poste esantis nepradeda dirbt pagal įstatymus per ilgai. Nes pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p., - būtent mero poste esantis už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Reiškia pirmas visur kur svarbiau aiškint turi tarybai ir bendruomenei. Pagal LR Vietos sav. įst. 20 str., 3., būtent mero poste esantis rūpinasi, kad pagal 2) -laiku ir tinkamai būtų atliekama savalaikė raidos rodiklių analizė ir rengiami savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrinama šių dokumentų ir juose numatytų pasiekt rezultatų įgyvendinimo kontrolė. -Reiškia dar iš pirmo tarybos posėdžio mero poste esantis turėjo tarybai ir bendruomenei įvardint rimtą analizę, kiek paskolų, gyventojų ... ir teikta strateginio planavimo dokumentai su aiškiais siekiamus tikslus vardijant. Ko siekiama, ar ir toliau pasyviai žiūri kaip gyventojų mažėja ir rimčiau nieko nesiima? Kaip ir nuo anos kadencijos atsivijo švietimo pertvarka kur kiti padarė. Vėl per ilgai pratyli meras aiškiai nevertindamas situacijos ir jos sprendimų nesiūlant. Juk ta švietimo pertvarka pradėta rengt dar pagal ankstesnius duomenis. Kaip gyventojų dar palyginus buvo daugiau nei dabar. Ir bus mažiau dar, kaip planuoja jei vykdys - dar po metų vykdys. Tai gyventojų per tiek laiko dar daugiau sumažės ir vėl reikės spręst problemas. Vėl ir tarybos nariai, kurie būtent ATSAKINGI už mero ir savivaldybės veiklą, kodėl per ilgai pratyli. Nerodydami reiklumo merui ir savivaldybei? kad reikia dirbt prisilaikant kompetencijų. Nes ir kaip dėl švietimo pertvarkų tik valdininkai drįsta prabilt, o jie tik vykdytojai ir pavaldūs savivaldybės administracijos direktoriui bei visuomenę tik informuot gali. O štai mero ir tarybos narių rimtais klausimais per ilgai nesigirdi. O čia esmėj beprasmės kelionės ko kiti sau neleidžia, tik Alytuj taip gali vykt. Juolab ir Kauno meras pasakė, nedarom inauguracijų nes tiek lėšų neturi ir mero darbas yra įprastas ir gana juobas. Dirbt pagal įstatymus pirmam problemas viešint ir jų sprendimus siūlyt. Tad Kaune iš pirmų dienų tą meras padarė, taryboj patvirtinta Kauno vystymo programos ir Akropolį iškabinta, kad kauniečiai susipažintų. Plius Alytaus valdžiai buvo pasiūlyta, organizuotai nuvykt į Kauną, susipažint kaip jie dirba. Pažiūrėt į Kauno miesto vystymo projektus, kad pajustų pulsą kaip dirba kiti. Nuvykt į Kauno LEZ ir ten pakalbint investuotojus. Kur Kauno LEZ perpildyti ir 100n ha plečiasi. O čia vietoj to daugiau kaip laiko tempimas. Imitavimas net nesiorentuojant į konkretaus rezultato siekimą. Nes mokytis ir keliaut yra kiti būdai ir priemonės. Atėjus į valdžią po priesaikos davimo iš kart reikia dirbt ir atsakyt. Nes ir po rinkimų praėjus mėnesukui jau buvo galima daug ką gero alytiškiams padaryt. o čia tik susireikšminę imituoja ir rimčiau pasakyt ką nors negali. Su tokiu lygiu prapultis Alytui...

  Komentaras

  Iš ties kaip Alytuj grįžta . Anoje kadencijoje anas vienas nuvyko į Kiniją ir sugebėjo nors 50 vizitinių parsivežt. Ir tai iš ano šaipėsi. Dabar 3 nuvyko ir dar kukliau? Paprastai vizitinių bent kam nedalija. Matyt šiuos 3, graži mergina ir 2 šaunūs vyrukai gal palaikė už, kuriems gal ir nelabai vizitinės ir... domina? Kažkas link anekdotų. Rimtumo nesijaučia Nebent šaunus šou lygio Pakeliaut už dykutį ir svarbias pasijust.

  Komentaras

  Jei tarybos plėtros komiteto pirmininko pavaduotoju paskirtas gerb. d.d. S.L., Alytaus gera ateitis užtikrinta. Pasipils investicijos ir panašiai. Seniai šį nuostabų žmogų reikėjo prileist arčiau prie valdžios. Štai jei tik milijarduką kur kalba straipsnį kiniečiai nuleis ant Alytaus, po to klausimas kas liks iš Alytaus? Ar jei nauja valdžia bandė Reglamentą pakoreguot, kad vadovai galėtų dirbt nuotoliniu būdu, tai kažin ar būt alytiškiai sulaukę ir grįžtančių iš komandiruočių? Gal būt ilgiau pasilikę ir sau nuotoliniu būdu vadovauja? Ar kaip prieš kelias savaites jei visi vadovai vienu metu išvyko į seminarą, tad savivaldybėje tuomet bent kas karaliaut galėjo. Reikėjo tik užsinorėt. Trumpiau įžangos įkvepiančios. Linksmiau nei anoje kadencijoje. Kaip ir dabar regis ruošia naują strategiją. Kur tik vieni kitus įpareigoja ir nėra kaip ir kam konkrečiai. Nors LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) aiškiai sako, kad meras rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė. - reiškia meras pirmas dar iš pirmo tarybos posėdžio turėjo teikt aiškią analizę ir iškelt konkrečius tikslus, ko ir kaip sieks. rašau todėl, kad sakė skaito komentarus kaip kitų net neskaito. Tad reikia ir pagirt. Kaip ir jei kas neaišku, gali pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 3) - meras rūpinasi, kad būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą. Tad įstatymai sudaro valdžiai visas sąlygas sėkmingai dirbt alytiškių labui.

  Komentaras

  Kol jie giriasi esmėj ir nesuprasdami ką daro, kitos savivaldybės per šį laiką nuėjo toli į priekį Net ir Alytaus rajonas nušuoliavo pagal miestą kaip atgal riedantį. Kur rimčiau ir nešviečia.

  Komentaras

  gal prieš gerą dešimtmetį visuomeniniais pagrindais siūliau stiprint vietos gamybines firmas ES paramos dėka. Kur tuomet kitos savivaldybės gana gerai tai išnaudojo. Reiškia ir tada siūliau schemą, kad su savivaldybės palaikymu firmoms rengt investicinius projektus tam naudojant kolegijos studentų diplominius darbus... ką kitur įdieginėjo. Ir būt Alytaus gamybinės firmos per tai sustiprėję. nebijot konkurencijos. bet... Tada išsišaipė... dabar esmėj visų sunkios padėtys. Konkuruot su užsienio stipriom firmom jei ateina - sunku. Nes kaip per rinkimus vienas drįso prabilt, kad gal vietos verslų dalis priešinasi investuotojų pritraukimui vengdamos konkurencijos.Dabar anas apie tai gal ir prisimint vengia? Nes tuomet tadajo vadovaujamoj įmonėj buvo akcesai iki šiol nepaaiškinti, kaip dėl gaisrų ar kažkas panašiai. Ir dabar situacija - visiems blogai... Daug pastangų ir vieni kitais nepatenkinti. Šie vyksta į Kiniją, kaip prieš tai reikėtų pasiruošt didelius plotus investuotojams... Reiškia per visas puses nepasiruošę ir įsileist gaivesnio vėjo vengiantys. Pačioj savivaldybėj dėl projektų ....daugiau baimė net prasidėt. Nes visi atvejai su problemom. Nėra kam eit priekį ir atsakomybę prisiimt bei laiku ir kokybiškus sprendimus priimt. Jau anoje kadencijoje tai jautėsi. Kaip esmėj striginėjo lygiose vietose.. Ir vieningumo nėra. Greičiau iš užkuliusių net ir pamaišyt stengiasi, kas kiek į priekį bando eit.

  Komentaras

  Deja, pustuščio Alytaus pramonės parko, kur Lietuvoje visi perkrauti nežiūrint koks jų pavadinimas, problema ne investuotojų stygiuje. Kur investuotojų galima prisirinkt nuvykus ir į Kauno LEZ, kur dūzgia perpildyti.. 100n ha besiplėsdami. Problema, kad vietoje per savivaldą nesugeba reikiamai susistrateguot. Užsitikrint viešo intereso gynimo. Nes ir nauja valdžia dirba kol kas ant strategijos, priimtos pačių anos kadencijos pabaigoje kur pats meras akcentavo. kad negalim sau leist, kas strategijoje parašyta siekt neviršyt 4 proc. gyventojų mažėjimo per metus. Kaip esamo 2 proc. mažėjimo reiškia su kasdien vidutiniškai kas virš 3 gyventojų sumažėja - jau negalima leisti. Reiškia iš pat kadencijos pradžios turėjo būt pasikoreguotos strategijos su siekiais švelnint gyventojų mažėjimą ir pasiekt didėjimą. Ką net 8 savivaldybės pasiekė per pirmą šių metų ketvirtį. O Alytaus taryba nei bendruomenė šio tikslo ir nekelia. Todėl ir meras aptilo šiais klausimais. Kadangi visuomenė iš esmės nepalaiko. Gyvena šia diena ir, kad mažėja gyventojų jiems dzin, kol pačių nepaliečia...Trumpiau bendra Alytaus būsena - nemyli viešo intereso gynimo ir todėl nyksta... Tad ir merui kaip vienam prieš srovę eit -- ir kaip taryba neaktyvi šiais klausimais o, kiti kaip ir priešiški prisidengę.., todėl niekas ir neina per 10n metų. Todėl ir apie 20 ha šiais laikais tik tiek pramonės parkui paruošt - čia kaip pasišaipymas... Imitacija, kad dirba, kad kažką darytų...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.