Me­ras apie nau­ją val­džios dau­gu­mą: „Am­ži­ni bū­na tik Die­vas, „plet­kai” ir remontai” (108)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nerijus Cesiulis
Meras Nerijus Cesiulis: „Jei at­si­ras­tų dau­giau no­rin­čių­jų dirb­ti dau­gu­mo­je, tik­rai lau­kia­me.“
Pa­ga­liau po dau­giau nei me­tų ir li­kus šiek tiek ma­žiau nei pu­sei šios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jos su­for­muo­ta nau­ja jos dau­gu­ma. Ofi­cia­liai apie ją tu­rė­tų bū­ti pra­neš­ta bir­že­lio pa­bai­go­je vyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, ti­kė­ti­na, kad ta­da bus pa­skir­ti ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai. Gal­būt Dzū­ki­jos sos­ti­nės po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je įsi­vy­raus tam tik­ras sta­bi­lu­mas, nes cha­o­sas vie­ti­nė­je val­džio­je jau nu­si­bo­do gy­ven­to­jams ir, pa­na­šu, – pa­tiems po­li­ti­kams. Nors, ki­ta ver­tus, su­iru­tė ly­di prak­tiš­kai vi­sas mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jas: dėl po­li­ti­nių, as­me­ni­nių am­bi­ci­jų ir su­in­te­re­suo­tu­mų ver­čia­mi me­rai, vi­ce­me­rai, ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai. Aly­tus šio­je sri­ty­je tik­rai iš­si­ski­ria tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Tad ir me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pa­klaus­tas, ar nau­jai su­for­muo­ta ta­ry­bos dau­gu­ma iš­liks iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, ar ji bus tvir­ta, at­sa­kė pa­kan­ka­mai mįs­lin­gai: „Am­ži­ni bū­na tik Dievas, „plet­kai“ ir remontai.“

„For­ma­vi­me iš­si­sky­rė tam tik­rų si­tu­a­ci­jų ma­ty­mas“

Dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar­bą pra­dė­jo su dau­gu­ma, su­for­muo­ta iš so­cial­de­mok­ra­tų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų. Ta­čiau šiai dau­gu­mai dirb­ti kar­tu bu­vo lem­ta tik maž­daug me­tus, nes iš­si­sky­rė po­žiū­riai skirs­tant mies­to biu­dže­to pi­ni­gus, ėmus vyk­dy­ti švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ką.

Iš pos­tų dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo bu­vo iš­vers­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, jo pa­va­duo­to­jas, pa­keis­tas vie­nas iš vi­ce­me­rų. Ėmė kur­tis nau­jos frak­ci­jos ta­ry­bo­je, nes da­lis ta­ry­bos na­rių dėl ne­su­ta­ri­mų at­si­sa­kė dirb­ti tų par­ti­jų ar vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų frak­ci­jo­se, pa­gal ku­rių kan­di­da­tų są­ra­šus bu­vo iš­rink­ti į ta­ry­bą. Taip mies­to ta­ry­bo­je at­si­ra­do Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė, frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“.

Be­je, pas­ta­ro­ji, va­do­vau­ja­ma Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus, me­tų pra­džio­je bu­vo įvar­di­ja­ma kaip nau­jos ta­ry­bos dau­gu­mos part­ne­rė, ku­ri jo­je tu­rė­jo pa­keis­ti „Aly­taus pi­lie­čius“. Ta­čiau nuo me­tų pra­džios iki šiol nau­ja ta­ry­bos dau­gu­ma taip ir ne­su­si­for­ma­vo. Me­ras N.Ce­siu­lis vis ti­ki­no, kad ta­ry­bo­je yra dau­gu­ma, ku­ri pri­ima mies­tui rei­ka­lin­gus spren­di­mus, bet pa­ra­šais ne­pa­tvir­tin­ta val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja bu­vo va­di­na­ma tar­si san­tuo­ka be įsi­pa­rei­go­ji­mų. Kai kas iš pa­reiš­ku­sių­jų no­rą jo­je dirb­ti net ėmė abe­jo­ti, ar dau­gu­ma bus ap­skri­tai su­for­muo­ta šios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je.

Šian­dien jau aiš­ku, kad dėl nau­jos ta­ry­bos dau­gu­mos sutarė 17 ta­ry­bos na­rių iš 27. Vakar per pietus parašais tai buvo patvirtinę 16 tarybos narių. Naujoje valdan­čiojoje daugumoje – so­cial­de­mok­ra­tų, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai.

Ko­dėl val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je ne­li­ko frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“? „For­ma­vi­me iš­si­sky­rė tam tik­rų si­tu­a­ci­jų ma­ty­mas, po­žiū­ris į dar­bus. Jei at­si­ras­tų dau­giau no­rin­čių­jų dirb­ti dau­gu­mo­je, tik­rai lau­kia­me. Nors šian­dien val­dan­čio­ji dau­gu­ma jau for­ma­liai su­for­muo­ta, pa­lau­ki­me bir­že­lio 23-io­sios ta­ry­bos po­sė­džio, ku­ria­me tu­rė­tu­me ofi­cia­liai pa­skelb­ti apie dau­gu­mą ir jos dar­bus“, – sa­kė So­cial­de­mok­ra­tų partijos Alytaus miesto sky­riaus va­do­vas N.Ce­siu­lis, da­bar ta­pęs ir vie­nu par­ti­jos pir­mi­nin­kės Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės pa­va­duo­to­jų.

Me­ras pa­tvir­ti­no, kad jau yra pa­siū­ly­tos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų kan­di­da­tū­ros: „Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga į šias pa­rei­gas siū­lo Ar­tū­rą Ga­lak­voš­čių, „Už Aly­tų“ – Gied­rių Griš­ke­vi­čių. Jų sky­ri­mas taip pat tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mas bir­že­lio 23-io­sios ta­ry­bos po­sė­dy­je. Taip pat bus ap­si­spręs­ta ir dėl jų ku­ruo­ja­mų sri­čių. Ga­lak­voš­čius tik­riau­siai dau­giau ku­ruos ūki­nę ir socialinę sri­tis, Griš­ke­vi­čius – kul­tū­rą, švie­ti­mą, sportą.“

 

„Me­ras su­pra­to, kad ko­šės kar­tu ne­iš­vir­sim“

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­do­vas An­drius Ju­čas, kal­bė­da­mas apie nau­jai su­for­muo­tą ta­ry­bos dau­gu­mą, ku­rio­je kon­ser­va­to­riai dirbs siek­da­mi pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, pa­brė­žė, kad šis pro­ce­sas už­tru­ko dau­giau nei me­tus: „Ir tai klau­si­mas me­rui. Taip, da­bar ji su­for­muo­ta, bet gal dar ne­per­šo­kus grio­vio, ne­sa­ky­ki­me „op“, pa­lau­ki­me bir­že­lio 23-io­sios ta­ry­bos po­sė­džio.“

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vės Skais­tės Ul­čic­kai­tės tei­gi­mu, pa­vy­ko su­tar­ti dėl ben­drų dar­bų, to­dėl frak­ci­ja su­ti­ko dirb­ti val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je, o ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ieš­ko­ta kaip kom­pe­ten­tin­go as­mens: „Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius iš­ma­no so­cia­li­nius rei­ka­lus, tu­ri pa­tir­ties šio­je sri­ty­je, taip pat iš­ma­no ir tei­si­nius da­ly­kus.“

„Pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, ko­dėl su­ti­ko­me dirb­ti val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je, – mies­te rei­kia po­li­ti­nio sta­bi­lu­mo, jo daug kas lau­kia. Dar li­ko pu­sė ka­den­ci­jos, kad ga­lė­tu­me kaž­ką nu­veik­ti ben­dro­mis jė­go­mis“, – tvir­ti­no frak­ci­jai „Už Aly­tų“ va­do­vau­jan­tis To­mas Pa­čė­sas.

Jis frak­ci­jos pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus G.Griš­ke­vi­čių ver­ti­no kaip pa­gal tu­ri­mą iš­si­la­vi­ni­mą ir in­di­vi­du­a­lius ge­bė­ji­mus ga­lin­tį pa­dė­ti kul­tū­rai, švie­ti­mui, ti­kin­tis, jog jam bus pa­ti­kė­ta ku­ruo­ti šias sri­tis.

Už val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos for­ma­vi­mo bor­to li­ku­sios frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas S.Le­o­na­vi­čius pa­brė­žė, jei nau­ja dau­gu­ma dirbs mies­tui, vi­siems bus tik ge­riau: „Dar per­nykš­čio gruo­džio mė­ne­sį me­ras mus pa­kvie­tė dirb­ti kar­tu, ap­ta­rė­me dar­bus. Dėl dar­bų bu­vo su­tar­ta, tik ne dėl prin­ci­pų. Mū­sų frak­ci­ja no­ri dirb­ti aly­tiš­kiams ir vi­siems vie­no­dai. Me­la­vi­mas, žo­džio ne­si­lai­ky­mas su­kė­lė mū­sų kri­ti­ką me­rui. Me­ras den­gė val­di­nin­kus, o ne įsi­klau­sė į mies­tie­čių nuo­mo­nę. Me­rui ir jo ko­man­dai svar­bu tik jų in­te­re­sai, sa­vų pro­te­ga­vi­mas. Mū­sų po­žiū­riai ne­su­ta­po. Me­ras su­pra­to, kad ko­šės kar­tu ne­iš­vir­sim.“

Tad, bent jau da­bar­ti­nė­mis ži­nio­mis, ta­ry­bos dau­gu­mai lie­ka ne­pri­klau­san­čių 10 ta­ry­bos na­rių: 4 Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vai ir po 3 at­sto­vus iš „Spren­di­mų ir at­sa­ko­my­bės“ bei „Aly­taus pi­lie­čių.“

 

Vie­nas iš kan­di­da­tų į pa­va­duo­to­jus ne­ofi­cia­liai bu­vo įvar­dy­tas maž­daug prieš me­tus

De­šimt­me­tį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­diems Nak­vy­nės na­mams va­do­vau­jan­tis, da­bar Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus val­dy­bos kan­di­da­tu į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas pa­siū­ly­tas A.Ga­lak­voš­čius pri­si­pa­ži­no, kad jo stip­rio­ji pu­sė yra so­cia­li­nis dar­bas, nes to­je sri­ty­je dir­ban­tis: „Ma­nau, kad ma­no kom­pe­ten­ci­ja rei­ka­lin­ga mies­tui ir pa­ties to­bu­lė­ji­mui. Taip pat do­miuo­si at­si­nau­ji­nan­čia ener­ge­ti­ka, ma­no so­dy­bo­je Aly­taus ra­jo­ne įdieg­tos šios prie­mo­nės, net elek­tro­mo­bi­lį šį­met nu­si­pir­kau.“

Jis tei­gė jau me­tai esan­tis Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys, o prieš tai pri­klau­sė da­bar lik­vi­duo­ja­mai par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, va­do­va­vo jos sky­riui Aly­tu­je.

1974-ai­siais gi­męs A.Ga­lak­voš­čius Aly­taus ko­le­gi­jo­je yra bai­gęs va­dy­bos ba­ka­lau­ro stu­di­jas, Vil­niaus uni­ver­si­te­te – va­dy­bos ir ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mą, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – so­cia­li­nio dar­bo ma­gist­ro stu­di­jas.

Ki­tas kan­di­da­tas į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus – G.Griš­ke­vi­čius maž­daug prieš me­tus ne­ofi­cia­liai bu­vo įvar­dy­tas kaip kan­di­da­tas į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus, kai svars­ty­ta ga­li­my­bė vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vams dirb­ti val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je. Mat jis su šiuo ko­mi­te­tu pre­ten­da­vo į da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą.

Da­bar G.Griš­ke­vi­čius į mi­nė­tas pa­rei­gas jau siū­lo­mas ofi­cia­liai ir, pa­sak jo, tai jam pa­siū­lė frak­ci­jos „Už Aly­tų“ va­do­vas T.Pa­čė­sas.

1984-ai­siais gi­męs G.Griš­ke­vi­čius šiuo me­tu dir­ba Aly­taus kul­tū­ros cen­tre et­no­kul­tū­ros spe­cia­lis­tu, yra fol­klo­ro ansamblio „Žvan­gu­cis“ me­no va­do­vas, Vil­niaus ko­le­gi­jo­je bai­gęs mu­zi­kos pe­da­go­gi­ką, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jo­je – et­no­mu­zi­ko­lo­gi­ją, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Ne rojus ir valdininkai. Bet kaip vergvaldinė sistema intrigom per teisėsaugą Alytui dar blogiau. Tą dalim netiesiai kolektyviniu pareiškimu dėl mobingo išsakė ir valdininkai. Meras dryso ir pareikšt, kad nesitaikstys su negatyvu. Tik teisėsauga tokiais atvejai ar žadą praradus, ar ir kažko bijo? Čia ne neįtinkantiems ubagams bylas tomais regzt. Kas kur ką sakė, ar nepasakė.

  Komentaras

  Net merui proga, kur kaip kurie ant jo pasakė, pasakyt tikrą tiesą apie kaip kurių po politiką tikrą elgesį. Ne vien fasadinį. Ir vertinant griežtai pagal tarybos nario kompetenciją ir atsakomybę. Bet, po teisėsaugos institucijų atskirų šiurpių niuansų, matyt prityli. Bet viduj, ne tik politikai žino ir kaupias emocijas. Valdininkai kolektyviu pareiškimu dėl mobingo praktiškai dalį tiesos pasakė. Bet, čia toks miestas. Dar toli iki rimto teisingumo ir savivaldos.

  Komentaras

  Vėl, kad teisėsauga nesugebėjo operatyviai visuomenei išreikšt nors nuomonės dėl valdininkų kolektyvinio pareiškimo dėl mobingo ir ką palaikė meras, pasekmės. Atskirų po politika tesias žargonas net link mero. Kaip melavimas, žodžio nesilaikymas... Štai rimtas momentas, kaip valdančioji koalicija ar nors drys išreikšt nuomonę šiuo klausimu? Parodydami tikrus kaip politikų raumenis. O taip kaip sistema užklampinti. Aerodromas 100 ha per teismus užklampintas, nors savivaldybei reikia pinigų. O čia 100 ha nei patys daro, nei kitiems leidžia. Sako, kad ir butų ūkis, kuris sugebėjo išjudint kvartalinę namų renovaciją, ir ant to patikrinimsi užleisti. Kas tikgali būt progresyviau, iš kart klampinama. Ar neseniai erzeliukas dėl ąžuolų iškirtimo šalia savivaldybės esančioj mokykloj. Kurį ir aktyvavo keli tarybos nariai. Nors prieš komitetuose šį klausimą nagrinėję ir tvirtinę šį projektą, būten tuomet turėjo pastebėt projekto galimus netikslumus. Ir jei reikia, laiku taisyt. Galų gale projekto nagrinėjimo metu galėjo nueit į tą mokyklą, kur netoli savivaldybės, ir detaliai aiškintis. Bet ne, to laiku nedarė. Po kaip darbai prasidėjo, visus kaltina, bet ne save. Kad laiku neįžvelgė netikslumų. Rodo, taryboj smarkiai trūksta atsakingumo.

  Komentaras

  Pagal rimtą politinį džentelminiškumą jei pateko į tarybą per partiją, ar judėjimą, ir eliminavosi kažkaip. Atsisako ir tarybos nario vietos. Kur partija, ar judėjimas į jų vietas savo atstovus iš rinkiminių sarašų įsives į tarybą. Dėl nesutarimų reikia sugebėt savo partijų, ar judėjimų gretose pasivaržyt įrodant. Kad geresni. O išeit, ar po nesutarimais pridengt, čia ne politinio stiprumo bruožas. Nes taikyt sau kaip rimto tarybos nario reikalavimus, kurie daug aukštesni už eilinio piliečio, nėra lengva. Išlaikyt kaip rimto politiko lygį.

  Komentaras

  Pagal įstatymus oficialūs miesto šeimininai turi būt 27 tarybos nariai. Kuriems ir meras atskaittinfas. Nes vieno mero balsas taryboje nelemia, jei dauguma nepalaiko. O štai institucijos, kaip teisėsaugos į valdžią nerinktos, ir jos nėra atsakingos. Visuomenei tik viešint apiee veiklą gali. Ir Alytuj blogybė, kad kartais įtartinas jų elgesys kaip kurių politikų atžvilgiu. Kaip iki šiandien aiškiai nepasakyta, pavojinga ar nepavojinfa dėl tų galimai užkastų atliekų vienoj firmoj? Tarsi ant įtampos laiko. Vėl keistas teismo elgesys, kaip politiką prilygina kaip privačiam prieš eilinį alytiškį, kur kaip politikas atskaitingas bendruomenei. Ir ypač keista politiko elgsena teismų metu. Vėl kūnkretus nutrauktas ikiteisminis tyrimas galutinai nevardijant, kas po kompiuteriais ir kokiais tikslais rašinėja ypatingo žargono komentarus. Kelių politikų noras klausimus sprest nei teikiant juos tarybos svarstymui, o kas neįtinka teismais mosikuot. Vėl dėl aerodromo vietoj to, kad per tarybą sprest, įklampinta teisme. Nei patys daro, nei kiti ir erzinkites. Per ką dalim taryba prislopinta. Net dalis politikų pribijo.

  Komentaras

  Pagal įstatymus tik 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi. Vieno mero balsas nelemia. Jei jo nepalaiko tarybos dauguma. O strateginiai klausimai kaip strategijos, ataskaitos, biudžetas patvirtinti. Kur kiti klausimai tik šių išvestinės. Taip pat ir valdančių postai užimti. Tame tarpe ir tarybos olėtros komiteto pirmininko. Dabar persiformavus valdantiems, postai gali kist. Gali kist ir taryboj opozicija. Kuriai priklauso Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcinių komisijų pirmininkų postai. Tarybos nariai pagal įstatymus raštu teikia klausimus tarybai svarstyt, pasirašant. O tik kalbėjimas tinka tik eiliniams. Reikia skirt tarybos nario ir kitų, kur jiems pavaldūs, kompetencijas. Nes kiti tik vykdytojai, ką tarybą nusprendžia. Ir tarybai savo lygį patiems susikalbėt, išsiaiškint. O ne ant vykdytojų suverst.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.