Iš Ki­ni­jos grį­žęs Aly­taus mies­to me­ras: „Mies­tas pri­sta­ty­tas pa­sau­liui, o tai la­bai daug”

Nerijus Cesiulis
Nerijus Cesiulis: „Į Kiniją nu­spren­dė­me vyk­ti to­dėl, kad tai re­ta ga­li­my­bė pri­sta­ty­ti mies­tą, jo vi­zi­ją, pa­ben­drau­ti ne tik su Eu­ro­pos mies­tų va­do­vais, bet ir pa­sau­lio ži­niask­lai­da.“
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ki­ni­jo­je, Ning­bo mies­te, Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos me­rų eko­no­mi­kos fo­ru­me vie­šė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Tai bu­vo pir­ma to­kia to­li­ma mies­to va­do­vo ke­lio­nė į už­sie­nį. Kar­tu su juo Ki­ni­jo­je lan­kė­si ir du ta­ry­bos na­riai – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas An­drius Ju­čas bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Skais­tė Ul­čic­kai­tė. Jie Ki­ni­jo­je pa­bu­vo­jo Ning­bo mies­to va­do­vų kvie­ti­mu, su šiuo Ki­ni­jos mies­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė prieš pen­ke­rius me­tus yra pa­si­ra­šiu­si ben­dra­dar­bia­vi­mo ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą. Apie iš­vy­ką į ša­lį, iš ku­rios daug kas ti­ki­si pri­si­šauk­ti in­ves­tuo­to­jų, kal­ba­mės su mies­to me­ru N.Ce­siu­liu.

– Jūs kvie­ti­mo da­ly­vau­ti Ning­bo mies­te vyk­sian­čia­me Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos me­rų eko­no­mi­kos fo­ru­me su­lau­kė­te pa­va­sa­rį. Šia­me Ki­ni­jos mies­te lan­kė­si ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai, bet kol kas re­a­lios nau­dos Aly­tui iš to­kio vi­zi­to ne­ma­ty­ti. Ko­dėl nu­spren­dė­te vyk­ti į Ki­ni­ją?

– Už pra­ėju­sios ka­den­ci­jos va­do­vų vi­zi­tą aš ne­ga­liu at­sa­ky­ti. Bet mes vy­ko­me ne tik į mi­nė­tą fo­ru­mą, bet ir į Ki­ni­jos bei Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių in­ves­ti­ci­jų ir pre­ky­bos pa­ro­dą, ku­rio­je bu­vo ati­da­ry­tas ir Lie­tu­vos sten­das.

Šio­je pa­ro­do­je ir sten­do ati­da­ry­me da­ly­va­vo Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, eko­no­mi­kos ir in­ovaci­jų mi­nist­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, 34 Eu­ro­pos mies­tų me­rai. Mes at­sto­va­vo­me ma­žiau­siai sa­vi­val­dy­bei, bu­vo­me vie­nin­te­liai iš Lie­tu­vos, kaip tu­rin­tys ben­dra­dar­bia­vi­mo ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą su Ning­bo mies­tu.

Nu­spren­dė­me vyk­ti to­dėl, kad tai re­ta ga­li­my­bė pri­sta­ty­ti mies­tą, jo vi­zi­ją, pa­ben­drau­ti ne tik su Eu­ro­pos mies­tų va­do­vais, bet ir pa­sau­lio ži­niask­lai­da.

– Kaip Jūs pri­sta­tė­te Aly­tų?

– Aly­tų an­gliš­kai pri­sta­čiau kaip šei­mos, pa­trauk­lų in­ves­ti­ci­joms, iš­si­la­vi­nu­sių žmo­nių mies­tą, kaip mies­tą, tu­rin­tį Pra­mo­nės par­ką. Te­ko daug kal­bė­ti apie tai, ko­kie spe­cia­lis­tai yra ren­gia­mi mū­sų mies­te.

Daug ben­dra­vo­me su ver­sli­nin­kais, val­džios at­sto­vais ir žur­na­lis­tais.

– Ko­kių daž­niau­siai klau­si­mų tek­da­vo iš­girs­ti?

– Kaip Lie­tu­vo­je ir kon­kre­čiai Aly­tu­je yra re­mia­mas ver­slas, kaip grei­tai su­tvar­ko­mi do­ku­men­tai nau­joms įmo­nėms kur­tis, ar mū­sų mies­te ke­ti­na­ma kur­ti lais­vą­ją eko­no­mi­nę zo­ną, ar tu­ri­me di­des­nių nei 100 hek­ta­rų lais­vų že­mės skly­pų, pa­ruoš­tų in­ves­tuo­to­jams, už kiek ki­lo­met­rų nuo Aly­taus yra oro uos­tas, ge­le­žin­ke­lis, ar pas mus nau­do­ja­mas iš­kas­ti­nis ku­ras, ko­kios pro­ble­mos su vi­zo­mis, kiek kai­nuo­ja biu­rų nu­oma, bu­tai, ar mo­kyk­lo­se mo­ki­niai mo­ko­mi už­sie­nio kal­bų.

Gal kai kam ir keis­tai at­ro­do, ta­čiau tei­rau­ta­si, kiek žmo­nių mū­sų mies­tą ga­li pa­siek­ti per va­lan­dą ar pus­an­tros iš ki­tų Lie­tu­vos mies­tų. At­sa­kė­me, kad per tiek lai­ko au­to­mo­bi­liais į Aly­tų ga­li­ma at­va­žiuo­ti iš sos­ti­nės, ant­ro­jo pa­gal dy­dį ša­lies mies­to Kau­no, Ma­ri­jam­po­lės ir čia pat esan­čių ku­ror­tų – Drus­ki­nin­kų ar Birš­to­no. Tai mi­li­jo­ni­niams mies­tams ma­ži marš­ru­tai, šiuo at­ve­ju Aly­tus tu­ri di­de­lį pri­va­lu­mą.

Tai bu­vo to­li­ma ke­lio­nė: tris die­nas pra­lei­do­me fo­ru­me, pa­ro­do­je, dvi die­nos bu­vo skir­tos ke­lio­nei, nes skry­dis su per­sė­di­mais į vie­ną pu­sę už­trun­ka 26 va­lan­das.

– Ar Jums pa­vy­ko už­megz­ti kon­tak­tų, ku­rie bū­tų nau­din­gi mies­tui?

– Vi­si no­ri grei­to re­zul­ta­to. Mū­sų mies­tas pri­sta­ty­tas pa­sau­liui, o tai la­bai daug. Taip, par­si­ve­žė­me ne­ma­žai nau­din­gų kon­tak­tų, o svar­biau­sia – ži­nių, pa­tir­ties. Man as­me­niš­kai kaip me­rui te­ko daug ben­drau­ti su Eu­ro­pos ir Ki­ni­jos mies­tų me­rais, kurie atstovavo  nuo 200 tūks­tan­čių iki 23 mi­li­jo­nų gy­ven­to­jų, tai bu­vo la­bai nau­din­ga.

Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jau ru­de­nį pas mus tu­ri at­vyk­ti Ning­bo mies­to va­do­vai su kon­kre­čiais ver­slo at­sto­vais, ap­tar­si­me in­ves­ti­ci­jų klau­si­mus, ap­ro­dy­si­me tu­ri­mas ver­slui tin­kan­čias te­ri­to­ri­jas. Ma­nau, kad tuo­met pa­aiš­kės ga­li­mos in­ves­ti­ci­jos į mū­sų mies­tą.

– Jūs vy­ko­te su dviem mies­to ta­ry­bos na­riais – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vu An­driu­mi Ju­ču bei Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­ve Skais­te Ul­čic­kai­te. Ko­dėl bū­tent juos pa­si­rin­ko­te? Aly­tiš­kiams smal­su, kas ap­mo­kė­jo Jū­sų vi­sų ke­lio­nę.

– Kvie­čiau vyk­ti ir ki­tų ta­ry­bos frak­ci­jų at­sto­vus, dir­ban­čius ver­slo sri­ty­je, ta­čiau jie ne­ga­lė­jo. O ke­lio­nės, ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo, net vie­ti­nių per­ve­ži­mų iš­lai­das pa­den­gė kvie­čian­čio­ji pu­sė – Ning­bo mies­to, tu­rin­čio daugiau nei aštuonis mi­li­jo­nus gy­ven­to­jų, sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė 

  Komentaras

  Kvailo mero - kvailas džiaugsmas ir apgailėtina, kad jis to nesupranta.
  Ką jis pristatė? Ar kad per dvidešimt metų buvo depiliuota respublikinės reikšmės pramonė su tragiškom pasekmėm ir iš 80 000 gyventojų Alytuje paliko ne daugiau 50 000 gyv. O ką jis daugiau sugebėjo primeluoti ir tai vadina pristatymu pasauliui. Šaunu - meriukas veikia, bet gaila, kad į tokią jo veiklą belieka tik nusipersti. Nesuprantama: nieks kvailių negimdo ir jų jokie ūkiai nesėja ir iš kur jie atsiranda? Įtariu, kad juos slapta kaip dronus įvežė kartu su NATO tankais. Juk jų anksčiau tiek daug nebuvo. O kaip kitaip gelbėsis valdžiukė nuo bedarbystės? Cha...

  Komentaras

  Kur anos kadencijos trubadūrai, kur šaipėsi tada iš vizitinių? Reiškia tada nuvyko į Kiniją vienas vicemeriukas ir nors vizitinių parsivežė. Kažkiek kiek gebėjo stengėsi ir iš jo tada šaipėsi? Dabar kur tie kur šaipėsi, kaip ano vieno neverti..? O Alytų pasakom maitina... Kaip greit Alytuj grįžta ir grįž. Šaipinėjasi be gėdos ir patiems greit atgal sugrįžta. Kur tie trubadūrai..?

  Komentaras

  Alytaus ateitis -po naujo Prezidento inauguracijos perpus Alytuj mažės ir likę biudžetiniai.. Supras, kokią reikšmę turi praleisti mėnesiai ir kiek vertos pasakos iš valdžios.. Kurią patys rinkos pagal kieno rėkalojimus.. Kaip ir dabar apie švietimo pertvarkas, kurias nuo anos kadencijos inicijavo, šie mero-tarybos lygį net vertint išvadas patys bijo garsiau prabilt. Paliko valdininkams paviešint visuomenei, o patys tūno žado neatgaudami... Reiškia tuoj pradės užkuliusį vieni ant kitų savo metodais.. Kur ir dabar pritvinkę telkia ir tik progos laukia... Į akis šypsos, o už akių jau... Kaip jie anoje kadencijoje negarbingai elgės rėkalodami ant anų, taip šie jau po tyliai pradėję atgal... Plius Alytuje atsimenantys aną kadenciją turi ką lygint, kaip rėkaloja ant anų ir kaip patys elgiasi... Kažko anos kadencijos trubadūrai per tylūs šiai situacijai...Kaip greit Alytuje grįžta.

  Komentaras

  Kad Alytus su kasdien vis kaip labiau mirštantis miestas rodo ir žiniasklaida. Anksčiau, kad ir internete straipsniai kas dieną keitėsi. Nes cirkuliavo energija ir įvykiai keitėsi. dabar straipsnį išspausdino - ir pusė metų laikosi. Reiškia nėra gyvybės ir energijos. Čia mirštančių požymiai... Trumpiau tas pats kas gyvi mirę. Pažiūrėkit kas Kaune, Druskininkuose, Birštone vyksta.. Nespėja įvykių fiksuot ir viešint. O Alytuj tęsiasi -sąlyginai jauno mero pasakaites spausdina ir visi kaip parklupę meldžiasi... Laukdami iš dangaus manos, kuri nekrinta daugiau virš 30 metų. Pražygiuos šiandien per miesto šventę likučiai, po metų pusės tiek neliks taip laukiant...

  Komentaras

  kaip Alytuj gajus pono ir baudžiauninko mentalitetas ir ko kitur per Lietuvą nėra. Reiškia Alytuj didėjanti bedarbystė ir reikalavimai eiliniam vadybininkui daug aukštesni. Nei merui ir tarybos nariams taiko alytiškiai rinkdami juos į valdžią. Štai Kaune mero poste garbaus amžiaus ir milijonierius. Gali vaizduot daug daugiau nei Alytaus mero poste. Bet Kaune anas mero poste nors tik trečia kadencija, bet perkandęs savivaldą. Nors po po sunkios širdies ligos iš savęs negailėdamas spaudžia. Prisilaikyt pagal įstatymus mero kompetencijos. Iš kart pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi savalaike savivaldybės raidos rodiklių analize ir strategijų gerint teikimu tarybai tvirtint ir visuomenę informuojant. Iš kart pirmo šios kadencijos tarybos posėdžio savo veiklą anoje kadencijoje vertina kritiškai - Kaunui per maži tempai. Nes to ir Kauno visuomenė reikalauja. Iš kart strategijas teikia ir taryba tvirtina. Iš kart visuomenei susipažint Akropolį išviešina ir superveržlūs tempai įgyvendinant. Negailint savęs ir komandos, bet, kad tikslą pasiekt. Kurį kelia Kauno bendruomenė. O meras su taryba atskaitingi jiems. Alytuj ir po kelių mėnesių taryboje net komitetų pasitvirtint nesugeba. Inauguracijos, seminarai, kelionės, pasakos esmėj tinkančios vaikams, ir dar pritariant pramoninkų likučiams - jokio reiklumo... kad prarandamas laikas ir galingas savivaldybės aparatas šlubčioja.. Neišnaudojamas. Jokio kaip rimto miesto mentaliteto ir reiklumo sau ir kitiems. Kitur tai neįsivaizduojama šiais laikais. Alytuj - miesto valdymas transformuojasi į kolegijos filialą... Tarsi Alytuj tik į kolegiją studijuot suvažiavę.. likučiai jei kas dar važiuoja. Bedarbių gretose sočiai su aukštaisiais, o čia... Ir linguoja dauguma...jokio reiklumo nekeldami. Keli anoje kadencijoje ir per rinkimus parėkaloja ir likę --- tyli sustingę...

  Komentaras

  Net ir per atskirus taryboje buvo įmanoma per paskutinius mėnesius užvest Alytų į sėkmingą vystymą. Neįmanoma, kad per daug stagnatorinių alytiškiai prisirinko į tarybą. Būtent jie ir stabdžiai. Jiems atsakomybė už kelis mėnesius neišnaudotus proveržiui daugumos alytiškių labui

  Komentaras

  Kaip paprastas alytiškis pasakysiu nuomonę miesto šventės dienos proga. Jei iki šiol per tarybą nėra patvirtintų komitetų, o tik per komitetus pagrinde dirba taryba, reiškia vieninteliai per Lietuvą Alytuje to nesugebėję. Kaip ir pirmą kartą Alytaus miesto valdyme fiasko. Ką iki tol visi buvę Alytaus m. valdžioje sugebėdavo per tiek laiko pasitvirtint ir užvest tarybą į veiklą - šiems regis ne motais. Šie valdžioje, tai anoje kadencijoje atseit po kritika taryboje valdantiems iš esmės rėkalodami tik trukdė aniems valdantiems. Kurie būtų daug daugiau gerų darbų Alytuj atlikę. Nei tada per vicemerų interpeliacijas erzino valdančius ir miestą ir nors fiasko gavosi. Alytus anoje kadencijoje per tai daug laiko prarado. tas pats per rinkimus forsavosi per rėkalojimus ir pasiekė. Patys į valdžią atėję jau nuo pirmų dienų gali interpeliuotis, jei taiko ir sau tokius reikalavimus kaip kitiems taikė. Ir jei apie 30 proc. savivaldybių, ypač merai pasiaukodami per kelis mėnesius stipriai suaktyvino regionus per ES paramos veržlų pritraukimą, Alytuj kaip atsilošę. Pradėję nuo inauguracijų, seminarai, kelionės, vaikiškos pasakėlės. Bendras kalbas su pramoninkų keliais likučiais suradę puikuojasi... Kur prie visų miesto valdžių stengiasi įtikt ir .. po jų susitikimų miestui negerėja. Beje ir buvę merai geriau miesto interesams sudirbo tie, kurie mažiau juos prisileisdavo. apart jie savimi gėrisi. dar yra Alytuj teisininkų grupė, kaip stagnatoriai. Apmaudu, kad miesto garbės piliečio vardo nesuteikta buvusiam Alytaus ST inžinieriui. Kuris savo laiku prisidėjo prie Alytaus klestėjimo ir neprisidėjo prie alinimo. Pasirinko sunkesnį kelią išgyvent, bet ne lyst prie valdžių ir miesto interesų sąskaita... Ir nors taryba kaip mirus atrodo, vienok... nesimato. kad dėl miesto intereso nors kažką ir bandytų. Trumpiau Alytuj po paskutinių demaršų valdyme, kaip net ką į vicemerus deleguot ir taryboje tvirtint sprendžia iš Vilniaus - GĖDA. Reiškia tikros savivaldos kur patys valdos ir dirba apie 50 tūkstančių alytiškių bendrai gerovei nėra. Yra tik siauri interesai po miesto interesų nykinimo sąskaita kaip nors išsilaikyt. Na ir viską pasako kas prasidėjo prieš virš 30 metų. Kaip aktyviausi per Lietuvą pradėjo nykint savo geriausias įmones ir rinkas - tęsia... Tik kiek per kelis mėnesius Alytuj sumažėjo gyventojų, kol šie pozuoja imituodami ir savim gėrėdamiesi. Nes bendras miesto vystymasis priklauso nuo bendro miesto bendruomenės lygio. O Alytuj bendras bendruomenės lygis, kur atskiros grupės net ir kaip labai priešiškos miesto interesui, gana žemas. Praktiškai ir miesto šventė tai biudžetininkai sau ir pensininkams, dar vaikams... O jau apie pusė buvusių alytiškių užsieniuose... Kiti ir dabar neria... Pagal bendrą statistikos lygį, kad per metus virš tūkstančio gyventojų sumažėja, reiškia per vieną dieną virš 3 gyventojų sumažėja. O nėra karo ir maro. Kaip daugėja savivaldybių, kur jau gyventojų ir daugėja.

  Komentaras

  Palyginkit, kaip dirba per paskutinius mėnesius Kauno miesto meras. Dar tik trečia kadencija ir garbaus amžiaus, turėjęs stiprią širdies operaciją. O negailėdamas savęs iš pirmo tarybos posėdžio pasakė, per lėtai vystėmes. jei išpuiksiu, pasakykit. Jokių inauguracijų nes per brangu ir mero darbas kasdienis. Iš kart teikė tarybai tvirtint projektus. Kur Akropolį išviešino kauniečiams susipažint. Iš kart didelis tempas dirbant su ministerijom dėl ES paramos. pats priekį. Tiesiog imasi su ministrais dėl kiekvieno milijono.... negailėdamas savęs. Kad kauniečiams jau net per daug tų projektų. Sako žiūrėk jau ir ten stato. Visur energija. Uždarbiai Kaune iš kart didesni masteliai nei Alytuj. O Alytuj jaunimas postus sustvėrę atlyginimus pasikėlė ir .. seminarai, kelionės, šventės ir pasakaičių lygis nesuvokdami vaikams, ar rimtai publikai tinka. Dar savivaldybėj ar jiems aišku ką daro.. Lyginant su Kauno meru - Alytuj kaip ..darželis.

  Komentaras

  Alytaus miesto taryboje investicijų sritį kiečiausias buvęs meras Č.D.. Reiškia būt valdžioje, per paskutinius mėnesius būt iš ministerijų fondų per projektus sočiai ES paramos pritraukęs. Tai yra lygiai konkuruotų su stiprių savivaldybių merais. Kur pirmi veržiasi paskui save telkdami. Ar nenori ano prileist, tai galėjo pasikonsultuot su anuo kaip judėt į priekį. Dabar nei patys eina į priekį, nei domisi apart seminarai ir kelionės bei šventės. ir kaip užburti. o socdemai su tokia didele patirtimi ir tokiu neatsakingumo valdyme tik šiurpina. Vis gi per tiek daug laiko valdžioje reikia kažką sugebėt išmokt valdyme. Kaip ir nors bandyt stengtis eit į priekį. O ne menkavertį šou per valdymą tęst.

  Komentaras

  Ant kiek Alytuj gali būt dvigubi standartai per savivaldą? Iš šiandien taško geriausias meras buvo a.a... Kuris turėdamas gamybinę patirtį buvo be vargo pervažiuoja Alytaus kaimą ir visas problemas sugrįžęs. Tik nurodo kam ir kaip. Ir praktiškai tuomet pusės dienos užtekdavo... Nors tuomet gyventojų buvo daugiau nei dabar, užteko vieno vicemero.. Į apačias buvo trečdaliu mažiau valdininkų ir daug sėkmingiau tvarkėsi. Nuo tada būtent buvo užvesti projektai, kurių iki šiandien visų nesugeba pabaigt. Ir NELEMTA su tokiais lygiais. Įdomiausia, jo žmona šiuo metu taryboje pas socdemus frakcijoje. Ji gerai matė anuos laikus ir gali palygint kaip buvo. Ir kas per cirkai vyksta. Ir įdomu, ar jiems pasako, ar tyliai ir baugiai viduj pagalvoja ir nedrįsta prabilt? Kaip ir yra Alytuj dar retų atsimenančių tuos laikus. Kaip Alytus klestėjo. Juolab pats prisimenu ir dalim dalyvavau. Ir kaip palygini - tiesiog košmaras kas dabar vyksta. Net su Birštonu palyginus - tas pats kas pelkė Alytuj per savivaldą. Lygint su Kaunu, ar 10 savivaldybių kur gyventojų daugėjimą pasiekė ir eina į priekį nesustodami, Alytuj sunku ir žadą atgaut. Kaip ir dalis tarybos narių kol kas kaip be žado ir klausimas, ar geriau atgaut, ar..? Kaip taip įmanoma šiais laikais per savivaldą juokaut? Nes paskutinių mėnesių reali vykdoma strategija seminarai, kelionės, menkaverčiai šou vengiant į rimtas problemas žvilgtelt? Ir žiūri dauguma kaip užhipnotizuoti.

  Komentaras

  Vienok šių Alytaus m. valdžioje elgesys per paskutinius mėnesius, tik seminarus ir keliones organizuot ir nesugebėt spręst rimtų didėjančių problemų ką virš 30 proc. savivaldybės merų su savo komandom sėkmingai sprendžia per kelis mėnesius iš ministerijų fondų pritraukdami ES paramas, glumina. Reiškia anoje kadencijoje kritikuodami valdančius esmėj per rėkalojimus aniems trukdė eit į priekį patys geriau siūlyt negebėdami. Dabar vėl postus susistvėrė cirkus krečia neprileisdami sugebančių ir visi murkdinkites Alytuj...Per juos jau praleisti keli brangūs mėnesiai per šiuos metus. Ne įsibėgėta su strategijom. Nes po 2020 metų, iki ko nedaug laiko liko, mažėja ES parama. Reiškia sunkiau bus nei dabar ir todėl kitos savivaldybės spurtuoja šiuos mėnesius išnaudodamos kol yra palankesnių šansų. Dar Lietuvoje nekalba, bet po 2020 metų reikės pradėt valstybei dalim per metus gražint gal dideles paskolas reiškia su finansais iš centro bus dar sunkiau. Kažkaip Alytuj kaip Kubilius sako, kad Lietuvai reikia bizūno, kad eit į priekį. Alytuj per savivaldą būtent pirmiems to reikia.. Juk per 10n metų reikia subręst per savivaldą ir tapt ATSAKINGAIS. O ne čia bereikšmėm pasakėlėm lyg Alytuj visi būtų kolegijos studentų lygio.. Kur bent ką rimtu veidu šneki ir tinka.

  Komentaras

  Per paskutinius mėnesius apie 30 proc. šalies savivaldybių merų, kur dar didesni ponai bet, atsiraitoję rankoves iš ministerijų išgraibo ES paramos kiek įmanoma per Kvartalines namų renovacijas ir kitas sritis - net suprakaitavę plūkiasi su komandom savo regiono žmonių labui. Alytaus m. meras pats šauniausias kaip sakė, pradėjęs nuo inauguracijų ko kiti sau net neleido ir tam laiko bei lėšų neeikvoja, gaunasi veikia kaip seminarų ir ..kelionų organizatorius. Kur po Kinijos nesuprasi, ar čia komandiruotė, ar turistinė susipažinimo kelionė. Nors galėjo su buvusiu vicemeru prieš pasikonsultuot, kiek ji tikslinga Alytui jau po buvusio vizito. Vienok reiškia kokia miesto visuomenė -tokia pačių rinkta valdžia. Be galo mandri... Na, o Alytaus socdemų markė, po anos kadencijos rėkalojimų - kol kas be žado ne tik koalicijos partneriai... Kur ne vienas savęs klausia, ar čia realybė, ar miražas..? Su tokiom didelėm patirtim ir tokiu mandrumu ėję į rinkimus ir...? dar ir dabar tas tik vaikiško klegesio lygis dirbam, o realiai.. didelis burbulas kuris besiplėsdamas pats trūksta pagal rimtus politikos dėsnius. Tai...FIASKO.

  Komentaras

  Tik paskutinių savaičių laikotarpį vyriausybė pradarė prioritetą Kvartalinėms namų renovacijoms. Kur apie 30 proc. šalies savivaldybių veržliai įsilieja ir naudojasi šia proga. Alytaus valdžioje nėra su kalbėt. ir jie laiko neturi. Nes atsiprašant per Lietuvą vienintelis Alytus kaip vaikų darželį žaidžia per savivaldą. Ignoruodami žiaurią realybę. Kad savivaldybės apačiose trūksta lėšų. kadangi ekonomika neužsiiminėja ir atvirai šnekant nesimato sugebančių valdžioje. O viršuje sau prisisteigę perteklinių etatų su dideliais atlyginimais keliauja per seminarus, Kinijas... Nors prieš metus ten buvo nuo Alytaus ir pristatė kiek reikėjo. Net ir vizitinių sugebėjo parsivežt ko šiems - jie gal ir nesuvokia ? Todėl ne šiaip sau jie pratyli apie biudžeto paskolas. Kaip ir siūlantys savivaldybei išpirkt -gi ta jūsų savivaldybė seniai neturi lėšų.. nevystydami ekonomikos dar žiūri iš kur esamas paskolas atiduot. Ir tų lėšų nebus. Kadangi jas reikia per projektus ir efektyvų valdymą sugebėt užsidirbt. o kaip reikia dirbt, tegu nuvyksta į Birštoną. Ten tik keli tūkstančiai gyventojų, o statybų daugiau nei Alytuj n kartų. Reiškia jų biudžetas smulkus ir nepajėgūs. Reiškia iš ES paramos projektų kokybiškai dirba. Nes ten vaikų darželio nežaidžia.

  Komentaras

  Nereikėjo anoje kadencijoje nugriaut buvusios autobusų stoties pastato. O reikėjo minimaliai rekonstruot iki turgaus paviljono lygio ir galėjo leist prekiaut kas nori.. Taip pat iš jazminų turgavietės pereit į miesto centrą. Kur dideli privažiavimai. Ir ši vieta iki šiol mieste po nugriovimo - nyku... Rimčiau visi prisimena, kaip dabartiniai valdžioje anoje kadencijoje aršiai kritikavo valdančius. Net tik per bevaises vicemerų interpeliacijas, kur dabar įrodo. Kad rėkalojo geriau negebėdami. ir dar didesnes nesamones darydami. Kur jų didėjantys mastai glumina iš pat pradžių. Reiškia tik dirbt pradėję jei visi vadovai iš kart vyksta į seminarą mokytis kelioms dienoms -kaip negali likt savivaldybė be vadovo, bet... Bet kodėl į valdžią eina ir skiriami tie, kuriems iš kart mokintis reikia? Kas čia taip Alytuj blogo stengiasi pridaryt per paskutinius 10n metų iki dabar? Juk pačioj taryboje yra keli, kaip ir į atskirus konkursus eina ir nepraeina alytiškiai daug gabesni ir su gamybinėm patirtim, kur nesunkiai patys gali į sėkmingą vystymą užvest savivaldybę ir visą miestą? Nei dabar esantys avldžios postuose esmėj kol kas ir nedrįstantys į rimtas problemas žvilgtelt ir per tai jau stagnuoja miestas... Kaip ir stipresni už atstovus iš svetur susodintus į atskirų savivaldybės strateginių įmonių vadovų ir valdybų postus. Kas čia per savivaldą tokią blogą valią primetinėja Alytui? Juk per paskutinius mėnesius kitos savivaldybės jau šuoliuoja į priekį... Alytuj su tokiu lygiu -nelemta. Net koalicijos partneriai užkuliusį nustebę ir be žado. Tiek vaizdavo eidami į rinkimus ir dabar taip nykiai -nesuvokiama. ką jie darė per n kadencijų būdami tarybose ir ko išmoko, kad pradžiamokslį suklimpę? ir kaip anoj kadencijoj patys šokinėję prieš anuos už kiekvieną smulkmeną ir ant savęs to nemato -kaip į akis jie čia gali žiūrėt kas prisimena kas anoje kadencijoje dėjosi?

  Komentaras

  UAB Glass market siulo savivaldybei išpirkti Jazminų g. turgaus pastatą Jazminų 3, Alytuje ir išsaugoti / užtikrinti / garantuoti apie 50 darbo vietu išsaugojimą Alytuje. Arba įkurti ten kokia 100 - 150 kiniečių. Šalia pastato esančią Matulaičio gatvę ir 65 parkavimo vietų aikštelę padovanoti Celsiui ir Jeremičiui.

  Komentaras

  Įdomi situacija, giriasi Alytaus pristatymu, kaip anoje kadencijoje vienas vicemeras nuvyko ten ir jau pristatė Alytų Kinijai ir pasauliui kiek jo ten buvo. Kaip ir per paskutinius 10n metų visi buvę merai pristatinėja Alytų ir nieko tokio. Dabar rimčiau, jei meras vengia imtis iš ties juodo darbo kur pagal mero kompetenciją priklauso tarybai ir bendruomenei teikt raidos analizę ir konkrečias strategijas tai gerint, kodėl pav. kiti tarybos nariai tai už jį turi daryt? Nes meras su komanda gauna didelius valdiškus atlyginimus, o tarybos narai dar už juos turi stengtis? Kaip gali primint, jei nepradeda pagal mero kompetenciją rimtai dirbt, atsistatydint. Bus pirmalaikiai mero rinkimai ir kuriuose gali dalyvaut išties sugebantys. Teikt laiku rimtas strategijas ir vest Alytų į sėkmingą vystymą. Taip sakant per tai šansas į valdžią patekt išties sugebantiems ir atsakomybę prisiimantiems. Jei nepasisekė per paskutinius rinkimus, tai ne jau bejėgiškai nykt..? Kur rinkimuose neuždrausta dalyvaut ir buvusiems merams per tai įrodant. Kad jie geresni kaip tikri lyderiai. Nei dabar esmėj valdžioj nėra su kuo klabėt rimčiau apie Alytaus problemų sprendimus. Net ir dalis iš po valdančių koalicijos pašnibždom stebisi, kad per lėtai ir nerimtai kol kas dirbama valdžioje...Lyg su didelėm patirtim, o čia menkniekiuose klupinėja ir vargu ar atsities?

  Komentaras

  Tai ar kas iš 27 tarybos narių bent bandys atkelt mero-tarybos kompetenciją iki kaip priklauso rimto miesto lygio? Ar nors pavėluotai per tarybą ir visuomenę informuojant sudėlios pagal įstatymus iš mero kompetencijos taryboje aiškiai savivaldybės raidos analizę ir siekiamus konkrečius tikslus su tai pagrindžiančia programa? Kad pačiai savivaldybei ir visam miestui būt aišku ką savivaldybė dirba ir ko siekia. Nes pagal darbo skelbimus, kur savivaldybė ieško mero-tarybos sekr. -referento ten reikalavimai su koleginiu... išsilavinimu. Ne jau visą kolegiją pertemps į savivaldybę ir taps tik kolegijos filialu? Po ko ne pasakysi, kad ne šauniausi valdžioje... Kur pagal anos kadencijos tarybos rodytus reiklumo parametrus anų vicemerus interpeliavo tik kadencijos pabaigoje. Reiškia kelis metus anie pratempė. O jei šie sau tokius reikalavimus taiko, kaip tada taikė interpeliuodami vicemerus, tai iš pirmų mėnesių valdžioje jau...gali ir sau pritaikyt. Aišku, jei laikosi garbingų politikų elgesio garbės normų. Na, o jei sau viskas, kaip kitiems ... - čia nėra kaip rimtos politikos lygis. Kaip ir į kaip rimto miesto savivaldą nepanašu.

  Komentaras

  Panašiu laiku ir už tą patį prieš metus anoje kadencijoje darė interpeliaciją vicemerams ir už ką? Už vizitines, už negebėjimus teikt ir vykdyt rimtų vystymo strategijų ir švietimo pertvarkų. Dabar naujoj kadencijoj tada garsiai kritikavę patys valdžioje per kelis mėnesius vėl tas pats ir blogiau. Dar nuo anų švietimo pertvarkos plano vengia rimčiau ir įvertint. Tik valdininkams palikdami apie tai informuot. O tie nežino, ar prabilę apie tai kaip ir anoje kadencijoje nebus atleisti. Reiškia ant kitų už tą patį ir dabar rėkalotų. O dabar patys dar prastesnė situacija ir...sau jokių reikalavimų. Tai ko jie anoje kadencijoje sklaidėsi, jei patys geriau pasiūlyt nesugeba? Kokiu tikslu į valdžią ėjo kur ir kol kas ką siūlyt nesugeba? Koks jų tikslas taip išlaikyt postus, nebent tik toks būdas kaip išgyvent Alytuje jiems patiems? Tai ar čia rimta savivalda, ar..grupelės dominavimą taip užsitikrina miesto interesų sąskaita?Tada ir kritikavo buvusį merą, kad tas į priekį neina. bet tada dar vicemerai drįsdavo prabilt. Dabar visa komanda valdžioje kaip pogrindį? Tik neesminiais klausimais drįsta pasireklamuot. Rimčiau - nesimato... reiškia Alytaus valdyme vyrauja dvigubi standartai. Kur vienus už tą patį blogai vertina, kitiems-- ne motais.. Būt įdomu, kad šia tema žiniasklaida paimti iš anos kadencijos tarybos tuometinių trubadūrų interviu. Ką jie mano apie panašią situaciją.

  Komentaras

  Tai anie praėjusios kadencijos pradžioje iš vis prieš jokios patirties valdyme neturėję buvo žmoniškesni. iš pirmų tarybos posėdžių rimčiau atrodė. Dar pradžioj problemas vardijo ir žiūrėjo kaip žmoniškai spręst. Vėliau tik, pakibę ant vietos juodų...pinklių pradėjo ciniškėt. O šie su didelėm patirtim iš pat pradžių po mandrų skiautais užsidarę... Patys į priekį neina, nei kiti.. Kad ir dėl švietimo pertvarkos audito nesugebėt iš savo kompetencijų prabilt apie situaciją ir galimus sprendimus, o vis tik po valdininkais kurie tik vykdytojai žvalgosi kaip čia kas - čia toli nuo rimtos valdžios. Ir straipsnį kaip pasakų lygis...bus, bus. Kitur jau ir interpeliacijom pakviptų... Kaip ir tų kliauzukių apie ką dalis tarybos narių tik pasišnibžda ir jei žiniasklaida būt kaip rimto miesto - taip rimtam mieste nevyktų. O Alytuj pasakėlėm maitina save ir vis...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.