Žuvin­tų apy­lin­kių jau­ni­mas tu­ri sa­vo au­to­ri­te­tą – jau­ną ūki­nin­ką Jo­ną (11)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Jo­nas Ne­vec­ka
Jo­nas Ne­vec­ka ži­nių se­mia­si Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­te, jau yra tre­čio kur­so ag­ro­no­mi­jos stu­den­tas, tad ir sa­vo auk­lė­ti­nius sten­gia­si pa­ve­žio­ti po Lie­tu­vą. Ir į sa­vo uni­ver­si­te­tą šiems iš­vy­ką su­ren­gė su vil­ti­mi, kad gal bai­gę moks­lus pa­suks ūki­nin­kų ke­liu, ži­nių tai­gi ūkiui rei­kės.                                   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ramia širdimi didžiąsias metų šventes pasitinka Žuvintų kaimo ūkininkas Jonas Nevecka: nors jo prižiūrimi žemės hektarai šiemet ir neatseikėjo tiek derliaus, kiek tikėjosi šis dvidešimt šešerių metų vaikinas, jo treniruojamas net kelių kaimų jaunimas pradžiugino puikiais sportiniais pasiekimais. Jonas – didelės pagarbos verta Žuvintų apylinkių jauna asmenybė ir dėl to, kad už trenerio darbą gaunamą visą atlyginimą jis iki cento ir dar daugiau skiria tiems patiems į jo treniruotes iš Mergalaukio, Simno, Ostampo, Ąžuolinių, Žuvintų kaimų sugužantiems jaunuoliams.

Re­kor­das po re­kor­do, va­di­na­si, dirb­ta ne vel­tui

Po­kal­bį su Jo­nu pra­dė­jo­me pir­miau­sia, aiš­ku, apie jo ug­dy­ti­nių pa­sie­ki­mus. Vai­ki­nas sa­ko no­rin­tis, kad jam pri­žiū­rint be­si­tre­ni­ruo­jan­tys vai­kai pa­si­jus­tų ge­rai, kad ki­tų kai­mų jau­ni­mas nu­si­žiū­rė­jęs pra­dė­tų ak­ty­viau spor­tuo­ti. O pa­si­džiaug­ti ir tre­ne­riui, ir vai­kams yra kuo.

Klai­pė­do­je vy­ku­sio­se res­pub­li­ki­nė­se jau­nių spor­to vil­čių žai­dy­nė­se Aly­taus ra­jo­no sun­kia­at­le­čiai už­ėmė tre­čią vie­tą. Ed­ga­ras Zin­ke­vi­čius pa­ge­ri­no šių žai­dy­nių štan­gos ro­vi­mo re­kor­dą, iš­ro­vė 72 ki­log­ra­mus. Tre­čias vie­tas žai­dy­nė­se pel­nė Gus­tas Gun­to­rius ir Lau­ry­nas Rut­kaus­kas. Jo­nas var­di­ja Man­to Ve­sel­gos, Na­to Ra­dze­vi­čiaus, Dei­vi­do Zme­jaus­ko, Ar­man­do Ka­lei­ni­ko, Do­man­to Skrob­lo, Fe­lik­so Žu­kaus­ko, Lu­ko Na­raus­ko, An­driaus Pac­ke­vi­čiaus pa­var­des.

Spor­tuo­jan­čių vai­ki­nų pa­sie­ki­mas Klai­pė­do­je – is­to­ri­nis, šio­se žai­dy­nė­se per vi­są ša­lies ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­pį jo­kio­je šių žai­dy­nių spor­to ša­ko­je Aly­taus ra­jo­nas ne­bu­vo lai­mė­jęs pri­zi­nės vie­tos.

Sėk­min­gos bu­vo ir ki­tos var­žy­bos, Lie­tu­vos jau­nių iki 17 me­tų čem­pio­na­tas. D.Zme­jaus­kas Ši­lu­tė­je vy­ku­sia­me pa­si­ro­dy­me už­ėmė an­trą vie­tą.

Tre­čios sva­rios var­žy­bos – Lie­tu­vos jau­nių moks­lei­vių iki 15 me­tų čem­pio­na­tas – vy­ko Sim­ne. Jo­se star­ta­vęs A.Pac­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo an­trą vie­tą, o E.Zin­ke­vi­čius ir čia pa­ge­ri­no re­kor­dą, šį kar­tą ša­lies mas­tu, ir lai­mė­jo pir­mą vie­tą.

Tre­ne­riui rū­pi, kad vai­kai pa­žin­tų ir sa­vo kraš­tą

Jo­nas at­vi­rai sa­ko, kad po to, kai jo ty­liai, ra­miai at­lie­ka­mas sa­va­no­riš­kas dar­bas dėl ato­kių kai­mų vai­kų už­im­tu­mo bu­vo pa­vie­šin­tas „Aly­taus nau­jie­nų“ pus­la­piuo­se ir in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, vi­suo­me­ni­nė veik­la ne­li­ko ne­įver­tin­ta, ne­pa­ste­bė­ta. Aly­taus ra­jo­no spor­to ir me­no mo­kyk­la jam su­tei­kė 0,44 mo­ky­to­jo eta­to.

Jo­nas kuk­li­na­si, bet pa­tvir­ti­na, kad iš tik­rų­jų tuos pi­ni­gus ski­ria ne sa­vo, o tre­ni­ruo­ja­mų mo­ki­nių reik­mėms. „Ma­nau, kad rei­kia rū­pin­tis vie­niems ki­tais, o vai­kais bū­ti­nai“, – tars­te­li jau­nas žmo­gus. Dar pri­du­ria, kad pats iš­si­ver­čia iš ūkio, kaip grū­di­nin­kas pri­žiū­ri apie 250 hek­ta­rų ja­vų, pats dir­ba lau­kuo­se, sė­ja ir nui­ma der­lių. Ir nors šie­me­čiai der­liai ypač men­ki, net ir to­kiu sun­kme­čiu Jo­nas lai­ko­si sau duo­to žo­džio – at­ly­gi­ni­mą skir­ti mo­ty­vuo­tiems kai­mo vai­kų po­rei­kiams.

Už jo at­ly­gi­ni­mą jau nu­pirk­ta spor­ti­nių kos­tiu­mų, ba­tų, spor­to in­ven­to­riaus. Ir ne tik spor­ti­niai auk­lė­ti­nių rei­ka­lai Jo­nui rū­pi. Jis pats ži­nių se­mia­si Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­te, jau yra tre­čio kur­so ag­ro­no­mi­jos stu­den­tas, tad ir sa­vo auk­lė­ti­nius sten­gia­si pa­ve­žio­ti po Lie­tu­vą. Ir į sa­vo uni­ver­si­te­tą šiems iš­vy­ką su­ren­gė su vil­ti­mi, kad gal bai­gę moks­lus pa­suks ūki­nin­kų ke­liu, ži­nių tai­gi ūkiui rei­kės.

Iš­vy­koms ir ke­lio­nėms į var­žy­bas Jo­nas, tre­ni­ruo­ja­mų vai­kų ir var­du, ir mo­ky­to­ju va­di­na­mas, spe­cia­liai nu­si­pir­ko tal­pes­nį au­to­mo­bi­lį, kad kuo dau­giau mo­ki­nių ga­lė­tų iš­si­vež­ti. Jis pats ir fi­nan­suo­ja vi­sas ke­lio­nes. Tė­vai, Si­gi­ta ir Sva­jū­nas Ne­vec­kai, ne­stab­do sū­naus veik­los, džiau­gia­si jo no­ru pa­dė­ti kai­mo jau­ni­mui. Ir iš var­žy­bų ne­ska­ti­na kuo grei­čiau par­vyk­ti. Grįž­da­mi bū­ti­nai už­su­ka į įdo­mes­nes vie­tas pa­sig­ro­žė­ti, ži­nių pa­si­sem­ti. Jau­nuo­lis įsi­ti­ki­nęs, kad ypač vai­kams rei­kia pa­žin­ti sa­vo kraš­tą. Po var­žy­bų Klai­pė­do­je pa­si­li­ko pa­jū­ry­je dar vie­nai die­nai, kad pa­si­gė­rė­tų jo auk­lė­ti­niai jū­ra, ban­go­se pa­si­mau­dy­tų. Jo­nas kel­tu per­kė­lė vai­kus į Smil­ty­nę, nu­ve­žė į jų taip no­rė­tą pa­ma­ty­ti Pa­lan­gą.

Ir iš ki­tų čem­pio­na­tų ke­lias na­mo bū­na vin­giuo­tas, nes no­ri­si jam kuo dau­giau kai­mo vai­kams pa­ro­dy­ti. Jis pats ir vai­ruo­ja sa­vo sep­tyn­vie­tį.

Per ke­le­rius me­tus su­si­for­ma­vo dvy­li­kos vai­kų bran­duo­lys, ta­čiau su­si­ren­ka daug dau­giau tų, ku­rie ne­tu­ri ar dar neap­si­spren­džia va­ka­rais nuo 17 iki 19 va­lan­dos ir il­giau ak­ty­viai pa­spor­tuo­ti, pa­žais­ti spor­ti­nių žai­di­mų.

Kol su J.Ne­vec­ka kal­bė­jo­mės, ne­ti­lo jo te­le­fo­nas. Skam­bi­no vai­kai, jie nuo­lat kaž­ko no­ri pa­klaus­ti, kaž­ko pa­si­tiks­lin­ti. Kaip ge­rai, pa­gal­vo­jau, kad yra žmo­gus, ku­ris juos su­pran­ta, iš­klau­so.  

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Jonas yra tikrai saunus zmogus jis yra geras ukininkas ir tikrai geras vaiku treneris, kuo visi vaikai didziuojasi Jonu ir tikimes Jono geru rezultatu ir tikrai tikemes kad jis pasieks daugiau negu pats noretu.

Kiti straipsniai