Pa­siū­ly­ta už­da­ry­ti tris Alytaus mo­kyk­las, o vie­nai iš jų – ar­ba pa­sta­ty­ti nau­ją per­pus ma­žes­nį pa­sta­tą, ar­ba ieš­ko­ti ki­tų pa­tal­pų

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (11)
2019 Birželis 7
„Drevinuko“ mokykla-daržels
Alytaus miesto švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studija savivaldybės biudžetui kainavo per 14 tūkst. Eur. Joje pateikti siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio. Studija užsakyta miestui vadovaujant Vytautui Grigaravičiui, po to, kai nepavyko įgyvendinti kelių siūlymų dėl švietimo pertvarkos. Paskutinis jų – prieš metus siūlyta „Drevinuko“ mokyklą-darželį perkelti į Vidzgirio progimnaziją. Tačiau toks pats siūlymas pateiktas ir naujoje studijoje.                                    Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Finansų valdymu ir verslo konsultacijomis užsiimančios Kauno įmo­nės  „Fin­dep“ at­sto­vas An­drius Pše­me­nec­kas va­kar vie­šai pir­mą kar­tą pri­sta­tė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu at­lik­tą Aly­taus švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­ją. Jo­je – taip pat ir kon­kre­čios re­ko­men­da­ci­jos še­šioms įstai­goms. „Jo­kie po­ky­čiai ne­bus įgy­ven­di­na­mi be at­ski­ro Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo. Dis­ku­si­jo­je dėl per­tvar­kos da­ly­vaus švie­ti­mo ben­druo­me­nė ir vi­sa mies­to vi­suo­me­nė, eks­per­tai pa­tei­kia siū­ly­mų, bet ne­reiš­kia, kad bū­tent jie ir bus įgy­ven­di­na­mi“, – pa­brė­žia Švie­ti­mo ir sporto sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas. Įstai­gų lik­vi­da­vi­mą ar per­tvar­ky­mą, jei to­kį bū­tų nu­spręs­ta vyk­dy­ti, pa­gal ter­mi­nus ga­li­ma bū­tų pra­dė­ti anks­čiau­siai nuo 2020 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos.

Eks­per­tai vi­sai ne­blo­gai įver­ti­no da­bar­ti­nę Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­ją, nes, pa­gal įvai­rius pa­ra­met­rus, ati­tin­ka­me res­pub­li­kos vi­dur­kį, o, pa­vyz­džiui, moks­lei­vių pa­sie­ki­mai yra net­gi aukš­tes­ni už vi­dur­kį.

Di­džio­ji pro­ble­ma – Aly­tu­je nuo 2012 me­tų iki da­bar dau­giau kaip 12 pro­cen­tų su­ma­žė­jo gims­ta­mu­mas. Ma­žė­ja ir moks­lei­vių – prieš sep­ty­ne­rius me­tus jų bu­vo 8,5 tūkst. šiais moks­lo me­tais – 7 tūkst. Dėl to­kio ma­žė­ji­mo da­bar­ti­nis švie­ti­mo įstai­gų tin­klas ta­po ne­op­ti­ma­lus, mo­kyk­los vyk­do „iš­gy­ve­ni­mo po­li­ti­ką“ ir ma­ži­na kaš­tus, kas ne­tru­kus ga­li at­si­liep­ti ir ug­dy­mo ko­ky­bei. 

At­li­kę Aly­taus švie­ti­mo ana­li­zę įvai­riais as­pek­tais, eks­per­tai pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jų, kaip su­re­gu­liuo­ti moks­lei­vių skai­čių įstai­go­se, tai kon­kre­čiai lie­čia: „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nę mo­kyk­lą, Pi­lia­kal­nio, Pa­ne­mu­nės, Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jas. Ta­čiau siū­ly­mai pa­veik­tų ir ki­tas švie­ti­mo įstai­gas, taip pat ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo.

Pir­mo­ji ir pa­ti pla­čiau­sia re­ko­men­da­ci­ja – per­kel­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes iš dar­že­lių į mo­kyk­las ir pa­pil­dy­ti jas prieš­mo­kyk­li­nė­mis kla­sė­mis. Iš vi­so Aly­tu­je rei­kė­tų per­kel­ti 367 vai­kus ir 52 pe­da­go­gus, tai yra po 37 mo­ki­nius į kiek­vie­ną mo­kyk­lą, ku­rie su­da­ry­tų po 2 kla­ses.

„Fin­dep“ pa­skai­čia­vo, kad vie­nai kla­sei įkur­din­ti (nu­pirk­ti bal­dus, re­mon­tui) rei­kė­tų 16 tūkst. Eur. Iš vi­so reik­tų įreng­ti 18 kla­sių, per­kė­li­mas sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­nuo­tų 290 tūkst. Eur.

Įgy­ven­di­nus to­kį siū­ly­mą ne tik pa­ge­rė­tų mo­kyk­lų už­pil­dy­mas, bet ir at­si­lais­vin­tų vie­tų dar­že­liuo­se, ku­rių da­bar jau trūks­ta – dar­že­lių už­pil­dy­mas su­ma­žė­tų nuo 93 iki 78 pro­cen­tų.

Aly­taus Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jai re­ko­men­duo­ja­ma ati­da­ly­ti ir iš­nuo­mo­ti maž­daug treč­da­lį pa­tal­pų, ku­rios yra ne­rei­ka­lin­gos ug­dy­mo reik­mėms. „Pa­gal vi­du­ti­nes nuo­mos kai­nas Aly­tu­je pa­skai­čia­vo­me, kad per me­tus bū­tų ga­li­ma gau­ti 45 tūkst. Eur. Ta­čiau tai, ži­no­ma, te­ori­nė ga­li­my­bė, nes ne­ga­li­me įver­tin­ti, ar at­si­ras­tų no­rin­čių­jų nuo­mo­tis“, – kal­bė­jo A.Pše­me­nec­kas.

At­skir­ti ir iš­nuo­mo­ti pa­tal­pas taip pat siū­lo­ma Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jai – per tūks­tan­tį kvad­ra­ti­nių met­rų.

Dau­giau­sia per­mai­nų eks­per­tai siū­lo Vidz­gi­ry­je įsi­kū­ru­sioms įstai­goms: „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lai-dar­že­liui ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai, ku­rias re­ko­men­duo­ja­ma už­da­ry­ti esamose patal­pose ir per­kel­ti su visu personalu į lais­vas Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas.

Iš „Dre­vi­nu­ko“ 83 vai­kai bū­tų per­kel­ti į ki­tus dar­že­lius, o 212 moks­lei­vių – į Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją. Pa­sta­tą siū­lo­ma iš­nuo­mo­ti, eks­per­tų skai­čiuo­ja­ma so­cia­li­nė eko­no­mi­nė nau­da – 668 tūkst. Eur. Per­kė­lus „Sa­ka­lė­lio“ mo­kyk­lą, ši nau­da ga­li­mai siek­tų 500 tūkst. Eur, o Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos už­pil­dy­mas pa­di­dė­tų iki 90 proc.

Ta­čiau op­ti­mi­zuo­ti siū­lo­ma ir pa­čią Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ją, su­tau­pant 8 eta­tus (bib­lio­te­ki­nin­ko ir dar 7 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo).

Ta­čiau be­ne di­džiau­sios per­mai­nos su mi­nu­so ir pliu­so žen­klu siū­lo­mos Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jai. Pa­gal sa­vo pro­jek­ti­nį pa­jė­gu­mą mo­kyk­la skir­ta 1,3 tūkst. mo­ki­nių, o da­bar jo­je mo­ko­si vos per 300. „Mes pa­skai­čia­vo­me, kad šios mo­kyk­los pa­sta­to re­no­va­ci­ja kai­nuo­tų 5 mi­li­jo­nus eu­rų, o nau­jos per­pus ma­žes­nės sta­ty­ba – 3 mi­li­jo­nus, tai­gi aki­vaiz­du, kad nau­ja, skir­ta 400 vai­kų, eko­no­miš­kai yra tik­rai nau­din­ges­nė“, – tei­gia eks­per­tai.

Jų re­ko­men­da­ci­ja – bū­ti­nai iš­lai­ky­ti šia­me gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne mo­kyk­lą, ta­čiau ar­ba ras­ti jai nau­jas ir ma­žes­nes pa­tal­pas, ar­ba sta­ty­ti nau­ją.

Eks­per­tų iš­va­dos bu­vo pri­sta­ty­tos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, jų iš­klau­sy­ti su­si­rin­ko ne­ma­žai švie­ti­mo ben­druo­me­nės at­sto­vų, po­li­ti­kų, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų.

Re­ko­men­da­ci­jos pri­sta­ty­tos vi­siš­ko­je ty­lo­je, o po pri­sta­ty­mo „Fin­dep“ at­sto­vui už­duo­ta ne­ma­žai klau­si­mų. Taip pat ir apie tai, kaip at­ro­dy­tų Aly­taus švie­ti­mas po de­šim­ties me­tų, įgy­ven­di­nus šias re­ko­men­da­ci­jas. Pa­si­ro­do, tam rei­kia at­ski­ros stu­di­jos, o šios tiks­las bu­vo tik įver­tin­ti esa­mą pa­dė­tį.

Va­kar pri­sta­ty­tos tik Aly­taus švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos ga­li­my­bių stu­di­jos iš­va­dos, o vi­są do­ku­men­tą galima rasti www.alytus.lt. Kaip sa­kė po per­trau­kos į Švie­ti­mo ir sporto sky­riaus ve­dė­jo pos­tą grį­žęs V.Va­lū­nas, „lau­kia ne­leng­vas lai­ko­tar­pis“. Šiuo me­tu ga­lio­ja Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pla­nas iki 2020 me­tų.

 

 

 

  Komentaras

  Jau prieš penkis metus reikėjo bent vieną mokyklą uždaryti,tai buvo aišku ir be ekspertų,tačiau baimė būti nepopuliariems,drebėjimas dė savo kėdes atvedė prie ekonominių galvosūkiu,kaip išlaikyti tuščias”plytų krūvas”

  Komentaras

  Jau prieš penkis metus reikėjo bent vieną mokyklą uždaryti,tai buvo aišku ir be ekspertų,tačiau baimė būti nepopuliariems,drebėjimas dė savo kėdes atvedė prie ekonominių galvosūkiu,kaip išlaikyti tuščias”plytų krūvas”

  Komentaras

  Kol ir dabar imituoja ką kiti jau savo jėgom pasidarę, tai. Jei gyventojų mažėjimo mastai pačių anos kadencijos pabaigoj pasitvirtintoj strategijoj ne viršyt gyventojų mažėjimo per metus 4 proc., kaip dabar esamų 2 proc. per vieną kalendorinę dieną sumažėja virš 3 gyventojų, tai po metų dar daugiau sumažėjus ir šis modelis netiks. Bus per mažai. Esmėj čiulbuonėliai prieš miesto šventę sau gerą dovaną įtaisė ir žiūrės vieni į kitus. Kiek dar po metų liks Alytuje...

  Komentaras

  Vis tiek problemos dėl gyventojų mažėjimo didėja. Mokyklose daugėja neapkrautų darbo pedagogų ir per ką stresai.... Kitų valstybinių institucijų padaliniai Alytuj tai vieni į firmų teritorijas ieškot atseit užkastų atliekų, kiti atskirų lieptus prie ežerų blusinėja .. - koks vargas jiems rimto darbo susirast... Per ką blaškos šiurpindami save ir kitus... Kaip ir naujoj miesto valdžioje ar nebaugoka imt didelius atlyginimus už.., kur ir norint pagirt kaip valdžią sunku surast per kur.

  Komentaras

  Alytuje ir toliau savi apgaudinėję nesirūpindami ekonomika, kad realiai ne trečdalio, o apie pusę mokyklų neišsilaiko. kaip ir likusių biudžetinių įstaigų teismų, prokurorų.. - ir tų perpus nereikia. Esmėj net miesto valdžioje didelių atlyginimų mokėtis nelabai gali. Kaip ir laikyt perteklinį vicemerų ir į apačias postų skaičių. Kaip anksčiau būnant daugiau gyventojų buvo ir mažiau savivaldybės darbuotojų ir valdžios. Užteko vieno vicemero ir į apačias trečdaliu mažiau buvo. Net tarybos sekretoriate vieno užteko, nei dabar kiek ten jų - kažkur 6.. Net ir nauji, iš dalies tie patys, valdžioje ne šiaip sau iš pirmo tarybos posėdžio pratylėjo.. Kiek biudžete paskolų ir kokios finansinės galimybės, apie rimtų strategijų teikimą geriau nenervint.. Bet per Lietuvą vieninteliai, kur išoriniams interesams parsiklupdo... Kitur, net Alytaus rajonas jei ir prasileidžia, siekia atsigriebt ir apgint savo interesus. Neleidžia kitiems vedžiojami už nosies...Tai ir dabar ar ir vėl atleis švietimo skyriaus vedėją, kaip ir tuomet per žiniasklaidą prasiskverbė, kad reikia mažint mokyklų? Nors čia kauniečius prieš išstatė.. Bajeristai Alytuj per savivaldą kaip reta.

  Komentaras

  Tai ką Alytaus mieste per savivaldą sugeba alytiškiai patys savo labui gero padaryt? Reiškia beveik pusės savivaldybės gamybinių įmonių ir kur didžiausi lėšų srautai sukasi sudarbinti vadovų ir valdybų postukuose atstovai iš svetur. net švietimo reformą, kur visi patys sugebėjo atlikt ir čia atstovai iš kauno daro dar jiems primokant iš biuždeto. Nors patys vietiniai kiek siūlė kaip išjuokti... O štai tą patį ir blogiau tik atstovai iš kitur siūlo ir dar jiems primoka... kažkoks kaip nepilnavertiškumo kompleksas per savivaldą apima per visas sritis. Savus kas nors kiek sugeba patys gniaužia kiek gali, kad tik kitųų naudai parklupdyt vietos interesus. Beje ir nauji valdžioje ta pačia seka... Nei patys į prieky neina, nei kiti nepraeis...

  Komentaras

  Vienok Alytuje nenorima matyt svarbiausia, kaip esančių vadovaujančiuose miesto, teisėsaugos ir kontruojančių institucijų postuose neatsakingumo ginant miesto interesus. Nes kur gina, ten daugėja gyventojų ir pertvarkas pasidarę. Dabar Alytuj turim trečdaliu per daug biurokratinių. Kur tik savivaldybės administracujos vid. atlygimas 1700 eurų per mėnesį. Alytaus mastu tai dideli atlyginimai. O štai kokybės ir darbo efektyvumo žmonių labui nėra. Net ir kauniečių išvados silpnos ir daugiau kvepia derintasi į švelnesnę pusę, silpnos. Kur valdininnkai patys turėjo rimtesnes pasidaryt. Ir svarbiausia, Alytuj slopinami, blokuojami retesni, kur seniai galėjo išvest Alytų į sėkmingą vystymą, laiku atlikt reikiamas reformas. Kaip ir dabar apie reformas pirmi turi kalbėt meras ir tarybos nariai. O jie nosies nekiša, apart valdininkus ir kurie tik vykdytojai pakišdami. Nes kol kas iš valdžios daugiau kaup pasyvumas eit į priekį. Na, ir kad Alytus rimtai negina savo intereso, tai faktas pats už save kalbantis.

  Komentaras

  Niekaip nesuprantu, kodėl dar vis veikia suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. Mokiniai neturi nei motyvacijos nei noro mokytis, tai kam į juos investuoti tokias lėšas, išlaikant tokią mokyklą ir kiekvienais metais priimant po naują darbuotoja, kuris nežinia, ką veikia, bet užtat atleidžiami mokytojai, kurie ten atidirbę jau nemažą darbo stažą.

  Komentaras

  Savivaldybių vystyme yra 2 keliai Arba pradeda valdytis efektyviai ir laiku reformas vykdydami gerina ekonomikas, kad gyventojų daugėtų ir net naujas mokyklas stato. Ir tokių jau yra. Arba kaip Alytuje merdėja kur nei reformų nevykdo bei ekonomikos negerina. Per ką jau esamų iš biudžeto išlaikomų trečdalis esamų nereikalingi kaip pertekliniai. O ryt, poryt dar daugės kaip perteklinių.

  Komentaras

  Už atitinkamus laikotarpius atsako meras ir taryba. Reiškia anoje kadencijoje net ir dabar sugrįžęs švietimo skyriaus vedėjas buvo atleistas už. Kad prasiskverbė tarybos nario siūlymas mažint kelias mokyklas. O tas tarybos narys išjuoktas. Reiškia prabilę savi blogi. O štai kauniečiams už tą patį ir disesnes nesamones griaut ir vėl statyt, dar 14 tūkst. eurų moka. Ir tai neužkliuvo anoj kadencijoj buvusiam sav. antikorupcijos kom. pirminkui, kuris dabar mero poste ir kol kas tylu.

  Komentaras

  Nieko čia naujo. Tik dar didesnė nesamonė nugriaut ir statyt. Visi sugebėjo patys švietimo pertvarkas atlikt, Alytus primokėjo kauniečiams ir dar ... Rimtoh analizėj turėjo aiškiai vardint. Yra tiek mokyklų ir darželių. Tiek ir tiek iš jų užtenka mokinių, tiek nesurenka. Vertinam besitęsiantį gyventojų mažėjimą, tiek ir tiek nykint.. Jau seniai reikejo. Tegu dar įvardija, kiek biudžetas paskolų turi ir kaip atiduos. Beje, jei savivaldybės dirbančiųjų paskutinių mėnesių vid. atlyginimas virš 1700 eurų per mėnesį ir patys nesugeba reformų atlikt =už ką dideli atlyginimai mokami?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.