Nr. 69 (13299)

2019-06-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 69 (13299) skaitykite:

 • Įspė­ja­ma dėl ne­le­ga­lių dar­žų mies­te
 • Aly­tiš­kiai įver­ti­no vie­šą­jį trans­por­tą
 • Kas pa­lie­ka ža­li­ą­sias at­lie­kas Ro­mo Ka­lan­tos skve­re?
 • Aly­tu­je jau vei­kia pir­mo­ji au­to­bu­so at­vy­ki­mo lai­ką ro­dan­ti švies­len­tė
 • Pa­ro­da „Va­sa­ros spal­vos”
 • Trys moks­lų dak­ta­rai vie­na­me ūky­je, ar­ba  Nė­ra at­ei­ties be da­bar­ties ir pra­ei­ties
 • Kas iš to anks­taus kė­li­mo, jei nėr Die­vo pa­dė­ji­mo?
 • Re­for­moms – va­lio!?
 • Vals­ty­bės die­ną Dau­guo­se – stip­rių­jų gė­ri­mų ri­bo­ji­mas
 • Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tė­je – per 200 Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų
 • Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je pra­ūžė fes­ti­va­lis „Vai­kų li­te­ra­tū­ros sū­py­nės”
Finansų valdymu ir verslo konsultacijomis užsiimančios Kauno įmo­nės  „Fin­dep“ at­sto­vas An­drius Pše­me­nec­kas va­kar vie­šai pir­mą kar­tą pri­sta­tė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu...
Sta­ty­bų aris­tok­ra­tui, pri­gim­ti­nių ga­li­my­bių au­to­ri­te­tiš­kai dirb­ti ne­sto­ko­jan­čiam An­ta­nui Min­ke­vi­čiui pir­miau­sia pri­tai­ky­čiau an­glų ra­šy­to­jo Doug­la­so Adam­so min­tį...
Alytus jau švenčia. Švenčia nuo vakar. Iškilmingai mini 438-ąjį gimtadienį. Švenčia kitose nei buvo įprasta erdvėse: šventinė mugė „Turgus kaip toks“ klega Šilo gatvėje, ten pat į vieną pynę pinasi ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.