Nr. 69 (13299)

2019-06-20

„Alytaus naujienų“ numeryje 69 (13299) skaitykite:

 • Įspė­ja­ma dėl ne­le­ga­lių dar­žų mies­te
 • Aly­tiš­kiai įver­ti­no vie­šą­jį trans­por­tą
 • Kas pa­lie­ka ža­li­ą­sias at­lie­kas Ro­mo Ka­lan­tos skve­re?
 • Aly­tu­je jau vei­kia pir­mo­ji au­to­bu­so at­vy­ki­mo lai­ką ro­dan­ti švies­len­tė
 • Pa­ro­da „Va­sa­ros spal­vos”
 • Trys moks­lų dak­ta­rai vie­na­me ūky­je, ar­ba  Nė­ra at­ei­ties be da­bar­ties ir pra­ei­ties
 • Kas iš to anks­taus kė­li­mo, jei nėr Die­vo pa­dė­ji­mo?
 • Re­for­moms – va­lio!?
 • Vals­ty­bės die­ną Dau­guo­se – stip­rių­jų gė­ri­mų ri­bo­ji­mas
 • Aly­taus gim­ta­die­nio šven­tė­je – per 200 Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų
 • Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­je pra­ūžė fes­ti­va­lis „Vai­kų li­te­ra­tū­ros sū­py­nės”
Finansų valdymu ir verslo konsultacijomis užsiimančios Kauno įmo­nės  „Fin­dep“ at­sto­vas An­drius Pše­me­nec­kas va­kar vie­šai pir­mą kar­tą pri­sta­tė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu...
Sta­ty­bų aris­tok­ra­tui, pri­gim­ti­nių ga­li­my­bių au­to­ri­te­tiš­kai dirb­ti ne­sto­ko­jan­čiam An­ta­nui Min­ke­vi­čiui pir­miau­sia pri­tai­ky­čiau an­glų ra­šy­to­jo Doug­la­so Adam­so min­tį...
Alytus jau švenčia. Švenčia nuo vakar. Iškilmingai mini 438-ąjį gimtadienį. Švenčia kitose nei buvo įprasta erdvėse: šventinė mugė „Turgus kaip toks“ klega Šilo gatvėje, ten pat į vieną pynę pinasi ir...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.