„Pa­vel­dė­tos iš­va­dos”: kaip eks­per­tai siū­lo per­tvar­ky­ti Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klą, pa­aiš­kės po bir­že­lio 7 die­nos

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (5)
2019 Gegužė 31
nuotrauka
Švietimo tinklo pertvarka – labai jautri tema. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos stu­di­ją ren­gian­tys kon­sul­tan­tai – fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Kau­ne įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Fin­dep“ at­sto­vai bai­gia reng­ti iš­va­das sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu. Kas jo­se siū­lo­ma – kol kas ne­at­sklei­džia­ma. Su iš­va­do­mis dar nė­ra su­si­pa­ži­nę ir mies­to va­do­vai, nes dar­bi­nio po­sė­džio die­ną jie bu­vo iš­vy­kę. Pa­tys eks­per­tai tei­gė ne­san­tys įga­lio­ti vie­šin­ti sa­vo iš­va­das ži­niask­lai­dai, to­dėl po­sė­džia­vo už už­da­rų du­rų. Te­ma tik­rai jaut­ri – svars­to­ma, ku­rias švie­ti­mo įstai­gas pa­lies per­tvar­ka.

Dis­ku­si­jo­je su sam­do­mais kon­sul­tan­tais da­ly­va­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus at­sto­vai, pa­kvies­ti ir iš­rink­tos nau­jos  mies­to ta­ry­bos na­riai.

„Kol kas ne­su su­si­pa­ži­nu­si su eks­per­tų iš­va­do­mis, to­dėl jų ko­men­tuo­ti ne­ga­liu, bet po bir­že­lio 7 die­nos, kai bus baig­tos reng­ti, pri­sta­ty­si­me jas vie­šai“, –  sa­kė švie­ti­mo sri­tį ku­ruo­jan­ti vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Vi­ce­me­rės ži­nio­mis, jo­kio punk­to dėl kon­fi­den­cia­lu­mo su­tar­ty­je su eks­per­tais nė­ra, šios iš­va­dos – tie­siog per­ka­mas pro­duk­tas, už ku­rį iš biu­dže­to, be ki­ta ko, su­mo­kė­ta 14 tūkst. EUR. 

„Eks­per­tų iš­va­dų Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­jai įver­tin­ti ne­už­sa­ki­nė­jo­me, bet „pa­vel­dė­jo­me“, – pri­me­na vi­ce­me­rė. Eks­per­tai į pa­gal­bą pa­si­telk­ti, kai mies­tui va­do­va­vo me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai siū­lė per­tvar­ky­ti ke­le­tą kon­kre­čių įstai­gų, ta­čiau siū­ly­mų ar­ba ne­pa­tvir­ti­no ta­ry­ba, ar­ba jie net ne­bu­vo tei­kia­mi, ki­lus ben­druo­me­nės pa­si­prie­ši­ni­mui.

Ban­dy­mai re­or­ga­ni­zuo­ti švie­ti­mo įstai­gas bu­vo ne­sėk­min­gi

Iš pra­džių 2018 me­tų pradžioje švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nėms pa­teik­tas ap­tar­ti siū­ly­mas lik­vi­duo­ti Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Ta­ry­bai svars­ty­ti jis ne­bu­vo įteik­tas, nes įsi­ki­šo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pa­ra­gi­nu­si sa­vi­val­dy­bę ver­tin­ti švie­ti­mo tin­klo vi­su­mą. Ne­pri­tar­ta ir Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos re­or­ga­ni­za­ci­jai, ji iš­li­ko kaip vie­nin­te­lė mo­kyk­la Pir­ma­ja­me Aly­tu­je.

Prieš me­tus, jau bai­gian­tis moks­lo me­tams, bu­vo pa­vie­šin­ti nau­ji per­tvar­kos siū­ly­mai – „Dre­vi­nu­ką“ pa­vers­ti lop­še­liu-dar­že­liu, o 1–4 kla­ses per­kel­ti į Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ku­rio­je bu­vo lais­vų pa­tal­pų. „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ben­druo­me­nė per­tvar­kos pla­nui ne­pri­ta­rė, ta­ry­bai jis taip pat ne­bu­vo tei­kia­mas.

At­si­žvel­gus į švie­ti­mo ben­druo­me­nių ne­pri­ta­ri­mą bei ar­tė­jan­čius Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mos po­ky­čius (o gal ir ar­tė­jan­čius sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus?), svars­ty­mų re­zul­ta­tas – ne­ko­re­guo­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tų pla­no ir jo prie­dų, bet už­sa­ky­ti ko­ky­biš­ką ir ne­pri­klau­so­mą švie­ti­mo sis­te­mos ana­li­zę. Jo­je tu­rė­jo bū­ti įver­tin­ti ir ta­da dar tik nu­ma­to­mi Lie­tu­vos švie­ti­mo po­ky­čiai, ku­rie ap­ima eta­ti­nį mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mą, vi­sos die­nos mo­kyk­lą, pen­kia­me­čių mo­ky­mą, ug­dy­mo pro­gra­mų bei spe­cia­li­zuo­tų mo­kyk­lų kai­tą bei ug­dy­mo pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį ir ki­ta.

Nė­ra pa­na­cė­ja

Iki šiol pa­siū­ly­mus ko­re­guo­ti Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klą ren­gė dar­bo gru­pės, ku­rio­se dir­bo ir pa­tys švie­ti­mo at­sto­vai, įstai­gų va­do­vai, tai­gi bu­vo sun­ku iš­veng­ti „ant­klo­dės į sa­ve tem­pi­mo“. Pir­mą kar­tą nu­spręs­ta pa­si­telk­ti švie­ti­mo eks­per­tus. Už­duo­tis – su­for­mu­luo­ti  siū­ly­mus dėl Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos, o kad ji yra bū­ti­na, nes vai­kų Aly­tu­je ma­žė­ja, re­gis, yra vie­nin­te­lis da­ly­kas, dėl ku­rio su­ta­ria ir švie­ti­mo at­sto­vai, ir po­li­ti­kai, ir ki­ti mies­to gy­ven­to­jai.

„Eks­per­tų iš­va­dos nė­ra pa­na­cė­ja. Kai bus pa­teik­ti kon­kre­tūs siū­ly­mai dėl per­tvar­kos, jei jie pa­si­ro­dys ak­tu­a­lūs da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, dis­ku­tuo­si­me mies­to švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nė­se, tai bus il­gas pro­ce­sas, o spręs ta­ry­ba. Ti­ki­ma­si, kad šios iš­va­dos bus tam tik­ra kel­ro­dė kryp­tis, bet ar jos tiks ir ar į jas bus at­si­žvelg­ta – tai ir­gi dar klau­si­mas. Ma­nau, kad eks­per­tų iš­va­das nu­spręs­ta už­sa­ky­ti dau­giau to­dėl, kad Aly­taus švie­ti­mo si­tu­a­ci­jai rei­kė­jo žvilgs­nio iš ša­lies“, – ti­ki­na J.Šu­ke­vi­čie­nė.

  Komentaras

  Jei pirmojo Alytaus bendruomenei taip svarbu išlaikyt mokyklą anapus Nemuno, tai kodėl jie vaikus mokytis į centrą veža? Didžiuliame pastate gal šimtas mokinukų liko. Vaikų namus panaikinus nėra kam ten mokytis faktiškai. Nusibodo tie rypavimai "nenaikinkit švietimo židinėlio". Gerai, kad ekspertizę užsakė. Nes vietoje kuris vadovas garsiau rėkia ar turi partinį užnugarį -to ir tiesa. Dar aną kadenciją taip reikėjo padaryt, seniai visi būtų užmiršę.

  Komentaras

  Sutinku su komentatoriaus nuomone, kad reikia uždaryti tas mokyklas, "kuriose brangiausiai miestui kainuoja vieno mokinio išlaikymas", nes tai reiškia, kad tos mokyklos ne tik pustuštės, bet jau beveik visai tuščios ir mes mokame už tuščio pastato išlaikymą

  Komentaras

  Uždaryti reikia tikrai 2 mokyklas. O kurias, net galvoti nereikia, nes vėl, aišku, prieštaraus uždaromų mokyklų bendruomenės. Reikia uždaryti tas mokyklas, kuriose brangiausiai miestui kainuoja vieno mokinio išlaikymas. Išimtį reikėtų padaryti tik Pirmo Alytaus vienintelei mokyklai

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.