San­ta­ros kli­ni­ko­se at­si­dū­ręs Sei­mo na­rys pra­kal­bo apie pa­tir­tus gy­ve­ni­mo sun­ku­mus

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2018 Gruodis 20
kino filmas
Pa­klaus­tas, dėl ko­kių, jo ma­ny­mu, prie­žas­čių su­strei­ka­vo svei­ka­ta, Robertas Šar­knic­kas pa­reiš­kė: „Sun­kų gy­ve­ni­mo da­ly­ką ne­šio­ju šir­dy. Jį pa­ty­riau prieš du mė­ne­sius, pa­si­lie­ku jį sau, pa­si­rin­kau ty­lė­ji­mą.“
Aly­tiš­kių Sei­mo na­riu iš­rink­tas Ro­ber­tas Šar­knic­kas šio pir­ma­die­nio va­ka­rą bu­vo pa­gul­dy­tas į Vil­niu­je esan­čias San­ta­ros kli­ni­kas. Pa­ties tei­gi­mu, jam nu­sta­ty­tas mik­ro­in­sul­tas, šian­dien tu­ri pa­aiš­kė­ti, ar jis bus iš­leis­tas iš li­go­ni­nės.

Blo­gai pa­si­ju­to Aly­tu­je

„Šį pir­ma­die­nį, kai sa­vo biu­re Aly­tu­je pri­imi­nė­jau gy­ven­to­jus, pa­ju­tau blo­gą sa­vi­jau­tą. Kaž­kaip ėmė leng­vė­ti vie­na kū­no pu­sė. At­si­gė­riau van­dens, ar­ba­tos, pa­ge­rė­jo. Po pie­tų, apie sep­ty­nio­lik­tą va­lan­dą, vy­ko su­si­rin­ki­mas su par­tie­čiais, ir vėl grį­žo tas pats jaus­mas. Ta­da iš­gė­riau as­pi­ri­no, pa­gal­vo­jau, gal kar­tais gri­pas ar šiaip koks su per­ša­li­mu su­si­jęs ne­ga­la­vi­mas. Tik­rai pa­si­ju­tau ge­rai. O kai vis­kas pra­ei­na, kam va­žiuo­ti į li­go­ni­nę“, – pa­sa­ko­jo aly­tiš­kių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je Sei­mo na­riu iš­rink­tas, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas R.Šar­knic­kas.

Po su­si­rin­ki­mo jis iš­va­žia­vo į Vil­nių. Kai grį­žo į Sei­mo ben­dra­bu­tį, vėl pra­dė­jo jaus­tis blo­gai, blo­giau nei bu­vo pa­si­ju­tęs Aly­tu­je. „Ta­da pa­kal­bė­jau su duk­ra, iš­si­kvie­čiau tak­si ir va­žia­vau į San­ta­ros kli­ni­kų pri­ima­mą­jį. Duk­rai pa­sa­kiau, kad grei­tai grį­šiu. Bet grei­tai grįž­ti ne­pa­vy­ko. Ma­ne ap­žiū­rė­jęs gy­dy­to­jas pa­sa­kė, kad ne­ga­li­ma iš­leis­ti na­mo. Pir­ma­die­nio va­ka­re bu­vau pa­gul­dy­tas į Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių, at­lie­ka­mi ty­ri­mai, ten pra­lei­dau apie pus­an­tros va­lan­dos, pas­kui per­kė­lė į Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus pa­la­tą, o ant­ra­die­nio ry­te man pa­sa­kė, kad nu­sta­ty­tas mik­ro­in­sul­tas. Da­bar ieš­ko li­gos ži­di­nio“, – sa­kė pir­mą­kart su to­kia li­ga su­si­dū­ręs 44-erių Sei­mo na­rys.

Va­kar jis tei­gė, kad jau­čia­si žy­miai ge­riau.

 

„Sun­kų gy­ve­ni­mo da­ly­ką ne­šio­ju šir­dy“

Šian­dien tu­ri pa­aiš­kė­ti, ar Sei­mo na­rys R.Šar­knic­kas bus iš­leis­tas iš li­go­ni­nės na­mo. „Man la­bai daug kas ra­šo iš vi­sos Lie­tu­vos, daug aly­tiš­kių man siun­čia lin­kė­ji­mų pa­sveik­ti ir pa­lai­ko. Aš la­bai vi­siems esu dė­kin­gas“, – tvir­ti­no Sei­mo na­rys.

Pa­klaus­tas, dėl ko­kių, jo ma­ny­mu, prie­žas­čių su­strei­ka­vo svei­ka­ta, R.Šar­knic­kas pa­reiš­kė: „Sun­kų gy­ve­ni­mo da­ly­ką ne­šio­ju šir­dy. Jį pa­ty­riau prieš du mė­ne­sius, pa­si­lie­ku jį sau, pa­si­rin­kau ty­lė­ji­mą.“

Ar tai su­si­ję su gy­ve­ni­mu šei­mo­je, ar su kaž­ko­kiais žings­niais po­li­ti­ko­je, Sei­mo na­rys ne­de­ta­li­za­vo, tik ke­lis kar­tus pa­brė­žė sa­vo ap­si­spren­di­mą apie tai ty­lė­ti.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.