Aly­taus me­de­ly­no vie­to­je – ko­mer­ci­nė te­ri­to­ri­ja

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (15)
2019 Gegužė 10
Medelynas
Praėjusį trečiadienį Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis kartu su Alytuje viešėjusiu Aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika aptarė galimybę savivaldybės nuosavybėn perimti Alytaus miesto centre, Valstybinių miškų urėdijos medelyno teritorijoje, esantį maždaug 70 hektarų sklypą, kuriame planuojama uždegti žalią šviesą komerciniams ar visuomeniniams planams.                                Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pa­na­šu, kad nau­ja­sis Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ne­švais­to lai­ko vel­tui ir am­bi­cin­gų pla­nų ima­si nie­ko ne­lauk­da­mas. Ne­ti­kė­tai ir stai­ga su­pla­nuo­to su­si­ti­ki­mo su Aly­tu­je vie­šė­ju­siu ap­lin­kos mi­nist­ru Kęs­tu­čiu Ma­žei­ka me­tu mies­to va­do­vas ap­ta­rė ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn per­im­ti Aly­taus mies­to cen­tre, Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos me­de­ly­no te­ri­to­ri­jo­je, esan­tį maž­daug 70 hek­ta­rų skly­pą, ku­ria­me pla­nuo­ja­ma už­deg­ti ža­lią švie­są ko­mer­ci­niams ar vi­suo­me­ni­niams pla­nams. Mi­nist­ras tei­gė ne­ma­tan­tis kliū­čių, kad mi­nė­ta te­ri­to­ri­ja ati­tek­tų sa­vi­val­dy­bei.

„Ne­ma­nau, kad mies­to cen­tre tu­rė­tų aug­ti so­di­nu­kai ar braš­kės. Tai mies­to cen­tras, o mums trūks­ta skly­pų, ir tai lo­giš­kas spren­di­mas. Ver­slui, įvai­riems spor­to aikš­ty­nams trūks­ta vie­tos, tad ko­dėl tai tu­rė­tų bū­ti ne šis skly­pas?“ – į klau­si­mą, ko­dėl bū­tent da­bar ima­si to­kių spren­di­mų, at­sa­kė me­ras.

Di­džio­ji da­lis Me­de­ly­no gat­vė­je esan­čios te­ri­to­ri­jos, apie 50 ha, yra nau­din­go miš­ko plo­tas, ku­rio lies­ti ne­ke­ti­na­ma. Ta­čiau li­ku­sio­je virš 20 ha te­ri­to­ri­jo­je šiuo me­tu au­ga įvai­rūs Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos me­de­ly­no so­di­nu­kai ir ma­no­ma, kad šio­je vie­to­je, pa­kei­tus že­mės pa­skir­tį, ga­lė­tų bū­ti įkur­ta ko­mer­ci­nė zo­na.

„Mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja šią veik­lą per­kel­ti į ki­tas te­ri­to­ri­jas, to­dėl mums la­bai svar­bu, kad šia­me mies­to cen­tre esan­čia­me skly­pe at­si­ras­tų vieš­bu­tis, ver­slo pa­tal­pos ar te­ri­to­ri­ja vi­suo­me­nės po­rei­kiams. Be abe­jo, tai nu­spręs mies­tas. O da­bar su ap­lin­kos mi­nist­ru de­ra­mės, kad ši te­ri­to­ri­ja ati­tek­tų sa­vi­val­dy­bei“, – kal­bė­jo me­ras N.Ce­siu­lis.

Jei­gu skly­pas bū­tų per­duo­tas sa­vi­val­dy­bei, tuo­met nu­ma­ty­ta per šią te­ri­to­ri­ją nu­ties­ti per­spek­ty­vi­nę gat­vę, su­jung­ti ko­mu­ni­ka­ci­jas, įreng­ti ap­švie­ti­mą. Ma­no­ma, kad 70 ha te­ri­to­ri­ja Me­de­ly­no gat­vė­je sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn per­duo­ta tu­rė­tų bū­ti jau ki­tą­met.

„Svei­kin­ti­na, kad nau­ja­sis me­ras tu­ri to­kių am­bi­cin­gų pla­nų ir ne­rei­kia mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams siū­ly­tis pa­tiems at­vyk­ti į re­gio­nus ir ban­dy­ti idė­jas par­duo­ti. Kal­bant apie Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos per­tvar­ką, dar­bai vyks­ta jau ant­rus me­tus ir su­pla­nuo­ta, kad Lie­tu­vo­je esan­čių 34 me­de­ly­nų bus at­si­sa­ko­ma ir in­ves­tuo­ja­ma į nau­jus, mo­der­nius, už­da­ro­mis lais­ty­mo sis­te­mo­mis me­de­ly­nus. Tai leis efek­ty­viau, pi­giau ir dau­giau iš­au­gin­ti me­de­lių su­tau­pant že­mės plo­tų. Aly­tu­je esan­čią me­de­ly­no zo­ną nu­ma­to­ma per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei, kad bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti daug reikš­min­gų dar­bų, įkur­ti pa­pil­do­mų dar­bo vie­tų, pri­trauk­ti ir įveik­lin­ti in­ves­tuo­to­jų“, – kal­bė­jo tre­čia­die­nio po­pie­tę Aly­tu­je vie­šė­jęs mi­nist­ras K.Ma­žei­ka.

Pa­sak jo, Aly­tu­je esan­čio me­de­ly­no at­si­sa­ko­ma dar pir­ma­ja­me per­tvar­kos eta­pe, nes to­je te­ri­to­ri­jo­je yra pa­kan­ka­mai ne­der­lin­ga že­mė, ap­ri­bo­ta mies­to gy­ve­na­mų­jų plo­tų, kas už­ker­ta ke­lią me­de­ly­no plėt­rai. Be to, me­de­ly­no lais­ty­mo sis­te­ma jau yra pa­se­nu­si ir rei­ka­lau­jan­ti di­de­lių in­ves­ti­ci­jų.

Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos tu­ri per 700 įvai­raus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų, ku­riuos, vyk­dant op­ti­mi­za­ci­jos pro­ce­są, per­duo­da Vals­ty­bės tur­to fon­dui.

  Komentaras

  Klausimas Alytaus miesto socdemams. Kaip čia gaunasi, kad Alytaus m. socdemai valdyme su didžiausia patirtim ir kadrais, o šioje kadencijoje patekę į valdžią Alytaus m. valdyme per virš 30 metų prasčiausią lygį demonstruoja? reiškia iki šiol dar sugebėdavo iš pirmo tarybos posėdžio bent šiokias strategijas sudėliot, vicemerus pasiskirt. Apylygiai su gretimom kaimiškom savivaldybėm po antrą tarybos posėdį suorganizuot ir pagrindinius postus susidėliot. Kad kuo greičiau savivaldybėj aiškumas ir atsakingumas atsirastų. O čia jau Varėna ir Alytaus rajonas po antrą naujos kadencijos tarybos posėdžius pravedę ir atsakingus pasiskyrę kaip ir tarybos komisijas susidėlioję bei jų pirmininkus. Eina į priekį. Alytaus rajono meras jau dabar sprendžia dėl rajone žemės paskirčių pakoregavimų, kur gyventojai nepatenkinti. Alytaus miesto, galintys būt priekį kaip didžiausia savivaldybė su didelėm patirtim - atsilieka. Nes buvęs meras V.G. neturėdamas jokios patirties ir tas sugebėjo pradžioj sparčiau ir kokybiškiau spurtuot. Dar iš pradžių paskui valdininkėlių pasakas nelakstė... O čia.. Net greta esantis Šwedbank dėl paspartinto nykimo Alytuje mažinasi pardavinėdami patalpas.. Na nesuprantami tie Alytaus socdemai. Taip į rinkimus veržės ir patekę į valdžią nei patys, nei kitiems..

  Komentaras

  Šiam momentui lyginant buvusios Alytaus miesto valdžios ir šios - startas šios daug prastesnis nei buvusios. Kur tuomet iš pat pirmo tarybos posėdžio sugebėjo vicemerus susidėliot. Pradžioje net vilties teikė, kad bandys veržtis į priekį. Vėliau susireikšmino ir kaip lengviausiu būdu išgyvent. Bet tada mero poste ir taryboje dauguma politinės patirties iš vis neturėjo. Pirmą kartą į tarybą pateko. Kaip šios kadencijos taryba pasižymi su didžiausia patirtim valdyme. Mero poste esančio patirtis 10n mečiais. Taryboje 2 buvę merais...Kiti ir įsilieję su gamybinėm patirtim skaitosi. O realiai, po kokio lygio valdančių programom, kur esmėj dominuoja valdininkų interesai išgyvent minimaliausiu būdu, telkiasi vaizdas. Kad iš vis suvokimo apie rimtus vystymo projektus ir ką turi pagal įstatymus mero-tarybos kompetencijoj dirbt ir atsakyt - NETURI. Na ir to kaip mandrumo perteklius susireikšminus per ką jau klaidos elementariose situacijose, kur su didelėm patirtim tokių klaidų būt negali, persišviečia. Kur momentais kaip ir vieni prieš kitus pasuka neišlaikę... Čia Alytaus ypatybė. iš vienos pusės vaizdas vienas, iš kitos priešingas - nei turėtų sutapti. Trumpiau nėra to, kad didelė politinė patirtis atitiktų ir didelę reikiamą kompetenciją valdyme. Ypač ūkinėj srity silpnėja... ir per tai Alytuj kaip apgaulingi valdyme. Jei viena kalba į viešumą, realybėj gali būt neatitikimai kur kitur kaip politikai ir net žmonės to neleidžia sau. Trumpiau per tai su miesto interesais per daug neatsakingai žaidžia.

  Komentaras

  Vertinant Alytaus miesto valdžioje būsimus paskyrimus į valdžios postus progresu NEŠVIEČIA. Dar gilėja problema turinčių gamybinės patirties valdyme stygius. Per ką ir buvusiose kadencijose esmėj fiasko. Vertinant, kad šiuo metu įpusėjant 2019 metus pagrindu buvusios tarybos kadencijos pabaigoje patvirtintos Alytaus miesto vystymo strategijos ateinantiems 3 metams. Kurią žiniasklaida vertino kaip blogėjančia padėtimi Alytuje. O ir esamas meras neišlaikė. Kad negalim sau leist numatyto siekio neviršyt 4 proc. gyventojų mažėjimo per metus. Kaip ir esamo lygio 2 procentų per daug. Regis tada minėjo, kad koreguos strategiją. Vienok su tokiais tempais, kaip palyginus smulkmenose jie užsiciklina kur kitos savivaldybės lengvai praeina ir jau aplenkę šuoliuoja į priekį, be šansų gerinti. Kaip ir galima primint tai. Kad anos kadencijos pabaigoje tvirtinant strategiją patys tarybos nariai sakė, kad silpna. Vienok pagal įstatymus galėjo tarybos nariai teikt ir sprendimų siūlymus geresnėm strategijom - to nesimatė. Apart pakalbėjo ir patvirtino. Trumpiau tęsiasi...į nykimą padidintu tempu. Na ir mandrumas - ta pati yda būnant valdžioje lieka. Užsisklendę savo susireikšminimo syvuose ir...rimčiau kaip bejėgiai.

  Komentaras

  Niekas šiaip sau nevyksta. Viskas turi reikšmę. Tad kaip lozungas -,,taikomos nerealios paskutinio išpardavimo nuolaidos" -čia kaip naujos Alytaus miesto valdžios pradžios įvertinimas. Strategija aiški nei aiškiau gali būti. ir kaip sunku, net ir norint paprieštarauti, surasti rimtų kontraargumentų.

  Komentaras

  Kur dėl turgaus reklama, išparduodama nerealiom iom kainom... taip ir su viso miesto potencialu nesugebant patiems ritmai rūpintis ir neprileidžiant sugebančių, vyksta.. O taip per rinkimus nemažai alytiškių kaip laimingi buvo ir balsavo... Kad net naujos tarybos nariai neapšilę kojų išmokas didinasi nes suvokia? Vėliau gali nelikt iš ko.

  Komentaras

  Vis tik Alytaus miesto nauja valdžia iš pat pradžių kaip ir stipriai užbuksavus lyginant su aplinkinėm savivaldybėm. Kur ir po antrą tarybos posėdį sugebėjo surengt ir struktūras bei projektus tvirtintis. Net Marijampolėje jaunimas valdžioje ir pradžioj ir užbuksavę per vicemerės taryboje netvirtinimą, jau praeitą savaitę per antrą tarybos posėdį tai pavijo. Ir įdomiausia jaunas Marijampolės meras dėl vicemerės nepatvirtinimo pripažino kaip ir savo mandrumo klaidą... Alytaus rajono taryba jau antrą posėdį vakar pravedė ir struktūras bei komitetus pasitvirtinę. Jau eina į priekį su konkrečia atsakomybe. Alytaus mieste, jei dar ruošia būsimai tarybai tarybos nariams padidint išmokas, šalto vandens kainų didinimas neaišku kaip - trumpiau liūdni siurprizai. Kur klausimas, jei peržvelgiant VRK viešą informaciją apie rinkimų aukotojus, ten merai ir pirmi penketukai gana nepigiai už save aukojo. Bet tai nereiškia, kad patekus į valdžią tik savimi reikia skubėt rūpintis. Pirma reikėtų ir žmonėms parodyt gerus darbus pagal savo užimamas kaip politikų kompetencijas. Kur į politiką nei vieno su šautuvu nevarė. Nes kol kas rinkimai Alytuj, daugiau kaip verslas atskiriems. Kur investuoja ir žaidžia -atsipirks ar ne. Nes jau daug brangaus laiko praleista. Nes iki 2020 metų kaip mažės ES parama vis mažiau lieka. Todėl kiti spurtuoja...

  Komentaras

  Klausimas Alytaus miesto savivaldybei. - Jau dauguma sėkmingai besivystančių šalies savivaldybių ir naujose kadencijose užvedę naujus projektus. Pravedę po antrą tarybos posėdį ir pasitvirtinę savivaldybės administracijos direktorius, komitetus.. Net gretima Alytaus rajono savivaldybė jau sugebėjo surengt antrą naujos kadencijos tarybos posėdį. Per kurį pasitvirtino savivaldybės administracijos direktorę, tarybos komitetus ir pirmininkus bei pavaduotojus.. O štai iš Alytaus miesto naujos valdžios - ar gyvi dar iš vis? Ar nepamiršo, kad reikia daug sparčiau nei dabar susidėlioti struktūras ir eit į priekį? Nes ir per savivaldą kiekviena diena kaip atkakli konkurencija. Kuri savivaldybė sugebės daugiau ES paramos pritraukt kol eina... Ir kiek kuri nesugeba, tiek aktyvesnės anų sąskaita sugeba. Jau net gyvenant Alytuj darosi nejauku dėl tokių gana lėtų tempų per savivaldą. Vėl kiti spėja aplenkt ir nulėkt į priekį. O čia...? Nesijaučia kaip rimto miesto lygio per savivaldą.

  Komentaras

  Neįtikėtina, bet akivaizdu ir žiauru ! Po Alytaus piliečių ( Jastremskas, Gibiene, Ramanauskiene ) 4 metų Alytaus nuvaldymo uždaromas Alytaus Jazminų g. turgus ! Taikomos nerealios paskutinio išpardavimo nuolaidos !

  Komentaras

  Vienok kaip ir nesuprantamai lėti tempai per savivaldą Alytaus miesto taryboje. Ir strigę Marijampolėje aną savaitę antrą šios kadencijos tarybos posėdį prasivėdė. Kur pagaliau vicemerus ir į apačias pasitvirtino. Ten per projektus kiek sugeba bando... Nors proveržio kaip ir nesimato vis tiek, vienok jie kiek gali eina į priekį. Alytuje kol kas kaip ir ....? Po ko klausimas vis tik, tai jei ėjo į rinkimus taip gal reikėtų kiek nors ir stengtis nepraleist brangaus laiko ir per jį kiek galima geresnių darbų miesto labui padaryti. Kaip kiti stengiasi - čia rimtesnių pastangų kaip ir nesimato. Apart toks kaip lengvas buvimas valdžioje nelabai skiriantis nuo anos kadencijos.. Kur tarsi svarbiausia, kaip laiką praleist, o ne gerą rezultatą alytiškių labui pasiekt. Trumpiau kaip ir tęsiasi stagnacija. Nei patys į priekį, nei...Trumpiau pagal rimtesnių savivaldybių tempus neišlaiko..... kas yra ne pliusas ir esamai tarybai. Kurios sudėtį pirma kartą net keli buvę merai.... Regis galėtų sparčiau eit į priekį, nei dabar...

  Komentaras

  Taip pat atvykęs ministras galėjo susitikt ir su Alytaus miesto visuomene. Pav. paaiškint, jei ir jo vadovaujamai ministerijų priklausančių Alytuje esančių valstybinių institucijų darbuotojai jei įeina į atskirų Alytaus m. privačių firmų teritorijas ir ten.. ? Ir jei po gana ilgo laiko visuomenei nėra aiškumo, kodėl ir ar kitų atžvilgiu gal tai nekartos - čia neaiškumų neturėtų likt. Nes vaizdas, kaip iš pogrindžio ministras atvyksta į Alytų ir išvyksta. Kur vizito metu galima ir daugiau klausimų išspręst, kad efektyvesnė kaip ministro veikla atrodytų. Juolab dėl šios žemės plotų dar neaiškumų, ar nėra negražintinų žemių privatiems, kaip ir kokios kitos sąlygos.

  Komentaras

  Šiandien per savivaldą dalis savivaldybių sėkmingai vystosi ir per šių metų pirmą ketvirtį pirmą kart pasiekė gyventojų daugėjimą. Reiškia dėjo ir deda daug pastangų, kad sunormalizuoti lėšų srautus per savivaldą naudingai gyventojų daugumai. Tai įsitenka į LR Konstitucijos 46 str. - valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. išlaikoma LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi laiku ir tinkamai raidos analize ir konkrečių projektų rengimu bei užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę. Pagal LR Vietos sav. Įst. 16 str., 2., 28) - tarybos išimtinė kompetencija, kad sprendimai dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo bei šios paskolos naudojamos tik investicijoms... Reiškia dalis savivaldybių tai siekia išlaikyt ir pasiekę sėkmingų rezultatų savo regionų gyventojų naudai. Per ką regionai jau kaip sustiprėję stiprėja, kad išgyventų patys po 2020 metų. Kaip mažės ES parama ir dar prisidės didelių valstybės paskolų gražinimas bus dar sunkiau - o jie jau gali iš savęs sėkmingai vystytis. Tad raginu ir Alytaus m. merą sekti šių sėkminga savo plėtra besirūpinančių savivaldybių pavyzdžiu. Kur artimiausiu metu gali suorganizuot bendrą Alytaus miesto tarybos narių ir žiniasklaidos išvyką į Kauno m .savivaldybę ir ten susipažinti su vykdomais projektais. Kurie ir Kauno Akropolį eksponuojami. Bei aplankyti sėkmingai besiplečiančią Kauno LEZ ir perkalbėję su jų vadovais bei investuotojais apragint ir į Alytaus pusę bent dalį investicijų nukreipti. ir nesekti pav. Alytaus rajono mero pavyzdžiu. Kuris jei dar kaip ir Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas dar rodo iniciatyvas, iš centrinės valdžios išprašyt, kad leistų daugiau skolintis savivaldybėms - reiškia didint paskolų našta regionų ateičiai vietoj..? Čia jau įdomu darosi. Nes jei tai kaip asociacijos viceprezidentas reiškia, tai gal prieš su šalies savivaldybių merais atsiklaust reikėtų? O tų dalis gal ir pasakytų? Mes stengiamės dėl savo regionų optimizuodami lėšų efektyvumo srautus naudingai gyventojų daugumai, plušame per projektus kad atitiktum LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) ir 16 str.2., 28) reikalavimus, o kiti tik kaip lengviausiu keliu praskolint susidarbinę..? Tad linkiu Alytaus m. merui pasekti sėkmingai besivystančių savivaldybių pavyzdžiais. Įrodyt, kad ir Alytuje per savivaldą ne prastesni ir gali ir sėkmingai vystytis.

  Komentaras

  Nuo kada tam gale miesto centras. Bande rast priezasti kad turtingiem draugeliam padarytu sporto aikstyna. Braskes ir sodinukai miesto centre gal nesamoniu nesnekekit. Per kuria vieta cia pagirtina.

  Komentaras

  Kaip paprastas alytiškis palaikau mero žingsnį pirmam viešint kas dedasi per savivaldą. Nes ir pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atsakingas tarybai ir bendruomenei. Vienok galutinį sprendimą perimt ar ne - priima tik 27 tarybos nariai pagal išimtinę kompetenciją. O meras tarybai tik siūlyt gali. Vienok ir kituose svarbiuose klausimuose reikia būt pirmam. Kaip ir dabar, nespėjus pirmiau alytiškių informuot apie tarybos komitetuose teiktą svarstyt klausimą dėl galimo šalto vandens kainų didinimo, jau reikėtų ir paaiškint. Kodėl suspėjo per televiziją tai viešint ir nurodyt siūlymo trūkumus socdemų ir konservatorių frakcijų seniūnai? Kurie stodami už viešą interesą tai viešino kur pavyzdys ir kitiems tarybos nariams, kaip dirbti. Kur pats meras pasirašydamas tokį siūlymą turi įžiūrėt trūkumus ir taisyt. Juolab gali prieš apsitart socdemų frakcijoje ar ir valdančioje koalicijoje, jei tokia yra? Nes jei būtų - būtų kitaip. Vienok sėkmės pripažint spragas ir jas taisyti.

  Komentaras

  Kaip eilinis alytiškis ir pagiriu naują merą, kurio vienok politinė patirtis per savivaldą n kartų didesnė nei Kauno mero, kad pagaliau drįso pirmas aiškint kas vyksta per savivaldą. Kaip ir priklauso pagal įstatymus būtent meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Vienok, ar perimti ar ne, pagal tarybos išimtinę kompetenciją sprendžia visi 27 tarybos nariai. O jis kaip meras tik gali siūlyt tarybai apie tokią galimybę ir kaip anie spręs. taip pat po paskutinės televizijos laidos apie tarybos komitetuose jau svarstomą sprendimo siūlymą dėl šalto vandens kainų didinimo - jis jau turėjo suspėt pirmas tai pristatyt visuomenei. Kaip ir dabar paaiškint, kodėl kaip meras pasirašo sprendimo siūlymą dėl galimo šalto vandens kainų didinimo, kai televizijos laidoje apie tai gindami miesto interesą informavo socdemų frakcijos lyderis J.Krasnickas ir konservatorių frakcijos lyderis A.Jučas. Kuriems pagarba už tai, kad gerbia alytiškių teisę žinoti ir pabėrė daug priekaištų. kad nėra auditų ir kitų pagrindimų, kodėl? Ką pats mero poste apsirašant tokį siūlymą turėtų suvokti, ar bent pasiklausti ar apsitarti frakcijoje su labiau patyrusiais? Kaip ir valdančioj daugumoj, jei tokia egzistuoja? Nes jei egzistuotų -būtų kitaip. Tad sėkmės pripažint spragas ir jas taisyti.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.