Saliamoniškas sprendimas: tualetas Jaunimo parke – užrakintas, bet vis tiek kainuoja 845 eurus per mėnesį (61)

Saulė Pinkevičienė
Nuoma mokama ir šaltuoju metų laiku, nors tualetas užrakintas, bet, pasak savivaldybės, kitu atveju jį reikėtų išvežti, o tai kainuotų dar brangiau. Saulės Pinkevičienės nuotr.
Nuoma mokama ir šaltuoju metų laiku, nors tualetas užrakintas, bet, pasak savivaldybės, kitu atveju jį reikėtų išvežti, o tai kainuotų dar brangiau. Saulės Pinkevičienės nuotr.
Is­to­ri­ja to­kia: Jau­ni­mo par­ke lais­va­lai­kį lei­džia daug gy­ven­to­jų ir mies­to sve­čių, ta­čiau šio­je vie­to­je il­gai trū­ko vie­šo­jo tu­a­le­to, ku­ris bu­vo įreng­tas 2018 me­tais, o 2020-ųjų pa­va­sa­rį van­da­lai jį su­de­gi­no. Pa­ė­ju­sių me­tų spa­lio mė­ne­sį to­je pa­čio­je vie­to­je pa­sta­ty­tas juo­dos spal­vos kon­tei­ne­ri­nis tu­a­le­tas, pri­tai­ky­tas ir ne­įga­lie­siems, ja­me įreng­tas šil­dy­mas. Vie­no mė­ne­sio nuo­mos kai­na sa­vi­val­dy­bei at­si­ei­na 845 eu­rus, ta­čiau šiuo me­tu vi­sos tre­jos tu­a­le­to du­rys yra už­ra­kin­tos. Aly­tiš­kiai klau­sia – ko­dėl?

Kaip „Aly­taus nau­jie­nas“ in­for­ma­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, prie­žas­tys yra trys. Pa­si­ro­do, vi­sų pir­ma, šal­tuo­ju me­tų lai­ku tu­a­le­te ga­li ap­si­gy­ven­ti be­na­miai, nuo ku­rių jis ir sau­go­mas.

An­tra – di­džių­jų šal­čių me­tu ga­li už­šal­ti van­den­tie­kis.

Tre­čia prie­žas­tis yra vi­siš­kai aki­vaiz­di – siau­čia ko­ro­na­vi­ru­sas, vie­šo­jo tu­a­le­to nė­ra kam dez­in­fe­kuo­ti. (Be­lie­ka pa­si­džiaug­ti, kad dėl tre­čio­sios prie­žas­ties nė­ra už­kal­ti vi­si li­ku­sie­ji Aly­tu­je esan­tys vie­šie­ji bio­tu­a­le­tai.)

Be­je, te­ri­to­ri­ja Jau­ni­mo par­ke, ku­rio­je yra vie­ša­sis tu­a­le­tas, ste­bi­ma vaiz­do ka­me­ro­mis. Nuo van­da­lų sta­ti­nys ap­sau­go­tas, bet tur­būt yra ne­ma­žai vaiz­do įra­šų, kaip po par­ką mėgs­tan­tys pa­si­vaikš­čio­ti aly­tiš­kiai ne­sėk­min­gai ban­do pa­tek­ti jo vi­dun.

Gal bent in­for­ma­ci­ją ant du­rų apie tris „ne­vei­ki­mo“ prie­žas­tis bū­tų pras­min­ga pa­vie­šin­ti? Ar pa­sta­ty­ti ša­lia bio­tu­a­le­tą „be pa­to­gu­mų“, bet at­ra­kin­tą?

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.