Nr. 5 (13528)

2021-01-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 5 (13528) skaitykite:

 • Bu­vu­si Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kė šian­dien gi­na vai­ko tei­ses
 • Iš an­tro aukš­to iš­kri­tęs dvi­me­tis su­si­ža­lo­jo ne­sun­kiai
 • Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Ur­su­los von der Le­y­en kal­ba mi­nint Lais­vės gy­nė­jų die­nos tris­de­šimt­me­tį
 • Pandemijos įkarštyje pradėti net keli nauji sveikatos apsaugos paslaugų gerinimo projektai Alytaus S. Kudirkos ligoninėje
 • Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė Va­lė Gi­bie­nė vie­nu at­ve­ju pa­žei­dė įsta­ty­mą, ki­tais at­ve­jais – ne
 • „Iki” pa­ta­ri­mai, kaip ap­si­pirk­ti sau­giai ir su­tau­py­ti
 • Pro­jek­tinės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau” kon­kur­są ža­da­ma skelb­ti va­sa­rį
 • Glė­bo eže­ro pa­kran­tę puo­šia nau­ja „Žal­čio Žil­vi­no” skulp­tū­ra
 • „Ačiū už šir­dį di­de­lę, ačiū už jaus­mą tė­viš­ką. Jūs esat mū­sų did­vy­riai, Jums pa­gar­ba ne­blės­tan­ti”
 • Sei­mo ko­mi­te­tų va­do­vai ne­at­si­sa­ko aiš­kin­tis sa­vi­val­dy­bėms svar­bių klau­si­mų
 • Ka­ran­ti­nas at­sklei­dė dar vie­ną pro­ble­mą – vai­kai pri­au­ga ne­rei­ka­lin­go svo­rio
 • Ben­druo­me­nės svei­ka­tai stip­rin­ti – pen­kios pri­ori­te­ti­nės kryp­tys
Is­to­ri­ja to­kia: Jau­ni­mo par­ke lais­va­lai­kį lei­džia daug gy­ven­to­jų ir mies­to sve­čių, ta­čiau šio­je vie­to­je il­gai trū­ko vie­šo­jo tu­a­le­to, ku­ris bu­vo įreng­tas 2018 me­tais, o...
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje iš tarybos narės Lauros Radzevičiūtės garsiai skambėję kaltinimai Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui nepasitvirtino. Abu skundus: tiek dėl patarėjų pareigybių...
Nuo šio vakaro Alytaus rajono gyventojai gali laisvai įvažiuoti į Alytaus miestą ir išvažiuoti iš miesto į rajono teritoriją.
Daž­nai mo­ki­niai įsi­vaiz­duo­ja, kad ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai yra sun­kiai pa­sie­kia­mi, per­ne­lyg už­im­ti as­me­nys. Kar­tais vai­kai net­gi bai­mi­na­si kreip­tis, ma­ny­da­mi, kad...
Ačiū in­for­ma­ci­nėms tech­no­lo­gi­joms – tur­būt dar nie­ka­da ne­bu­vo taip pa­pras­ta vie­šin­ti sa­vo kū­ry­bą, ypač nuo­trau­kas, ta­čiau me­da­lis tu­ri ir ant­rą­ją pu­sę. Ly­giai taip pat...
Zita Stankevičienė – viena alytiškių fotografų, kurie įamžino dramatiškus sausio įvykius Vilniuje ir Alytuje, jos archy­vuose saugomas pluoštas to laikmečio fotografijų, jau ekspo­nuotų parodose ir...
2021-01-08 Alytaus miesto savivaldybė, galima suprasti miesto mero Nerijaus Cesiulio užsakymu, žiniasklaidai išplatino straipsnį pavadinimu: „Iš didelio debesies – nė lašo lietaus: teismas abu L.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.